Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 2012/2013

formuepleje.dk

Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 2012/2013

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013

Formuepleje

LimiTTellus A/S

1. juli 2012 - 31. december 2012 // 8. regnskabsår


Formuepleje LimiTTellus A/S:

5 års afkastmål: 70%

Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Maks. tab: -15%

Maks. formuetab over 3-års perioder med 90%

sandsynlighed.

5 års afkastmål:

Bedre end FT World.

Maksimalt tab: -15%

Maksimalt formuetab over 3-års perioder med 90%

sandsynlighed.

Halvårsrapport

1. halvår

2012//2013


Indhold:

04 // Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S

06 // Overblik

07 // Regnskabs- og markedsberetning

11 // Ledelsespåtegning

12 // Anvendt regnskabspraksis

13 // Hoved- og nøgletal

14 // Noter til hoved- og nøgletal

15 // Egenkapital


04

Fakta om Formuepleje LimiTTellus A/S

Navn og hjemsted

Formuepleje LimiTTellus A/S

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

CVR.nr.: 28 48 35 97

Stiftelse

Selskabet startede sine aktiviteter i 2005.

Depotbank

Nordea Bank Danmark A/S

Sct. Clemens Torv, 8000 Aarhus C

Formueforvalter

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Regnskabsår

1. juli til 30. juni

Antal navnenoterede aktionærer

463 pr. 31/12 2012

Bestyrelse

Adm.direktør Carsten With Thygesen (formand)

Projektrådgiver Jørn Nielsen

Direktør Børge Obel

Adm. direktør Lars Sylvest

Direktion

Direktør Søren Astrup

Revision

Statsaut. revisor Ove Hartvigsen

Statsaut. revisor Klaus Kristiansen

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dusager 16, 8200 Aarhus N

Manager

Formuepleje Management A/S

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Kursfastsættelse

Selskabet blev børsnoteret den 27. oktober 2006. Aktierne

handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Offentliggørelse af indre værdier

og dagens børskurser

Fondsbørsmeddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Selskabets hjemmeside: www.formuepleje-limittellus.dk

Avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber.

Marketmaking

Der er indgået aftale om marketmaking med Nordea Bank

Danmark A/S.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


05


06

Overblik

• Finansielle nettoindtægter 41,4 mio. kr.

• Portefølje 485 mio. kr.

• 99% i aktier og 1% i kontanter og tilgodehavender

Ændring fra 30/6 - 31/12 2012

• Indre værdi 7,5%

• MSCI World (inkl. udbytte) 5,2%

• FT World 4,8%

De største aktiepositioner

% af aktiebeh.

UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDI

sammenlignet med toneangivende aktieindekser - 1/7 2012 - 31/12 2012

1 Goldman Sachs Group 5,1%

2 Moody's Corporation 4,9%

3 Berkshire Hathaway 4,6%

4 Johnson & Johnson 3,9%

5 Vinci 3,5%

6 SAP AG 3,4%

7 Microsoft 3,3%

8 JP Morgan Chase 3,1%

9 Google 2,9%

10 Mastercard 2,4%

FT World

MSCI World

(inkl. udbytte)

Formuepleje

LimiTTellus

0% 2% 4% 6% 8%

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


07

Regnskabs- og markedsberetning

Resultat

Regnskabsperioden 1. juli – 31. december 2012 gav et

overskud på kr. 38,3 mio. Indre værdi pr. aktie steg i regnskabsperioden

fra kr. 133,63 til kr. 143,69 svarende til en

stigning på 7,5%.

Aktier

Resultatet af aktieinvesteringerne beløber sig til et overskud

på kr. 41,4 mio. Resultatet kan opdeles i aktieudbytter på

kr. 6,1 mio., mens de rene kursreguleringer viser en gevinst

på kr. 32,8 mio. En del af valutarisikoen i amerikanske aktier

har været afdækket via valutaterminsforretninger, og strategien

har givet en gevinst på kr. 2,5 mio.

Omkostninger

Selskabets administrationsomkostninger dækker dels over

udgifter til porteføljepleje og fondsforvaltning dels selskabets

øvrige driftsomkostninger. Selskabets samlede administrationsomkostninger

blev på kr. 2,6 mio., hvilket i forhold

til den gennemsnitlige portefølje udgør en omkostningsprocent

på 0,99%.

Det faste honorar til manager og forvalter beregnes ud fra

selskabets egenkapital og udgør 0,8% af egenkapitalen.

Manager og forvalter aflønnes herudover med et resultatafhængigt

honorar på samlet 10% af selskabets overskud efter

skat og administrationsomkostninger. Før der udløses et

resultathonorar, skal den indre værdi pr. 30/6 være højere

end det senest fastsatte High Water Mark. High Water Mark

er defineret som selskabets højeste ultimo værdi ifølge årsrapporterne

i foregående år. Der betales således først resultathonorar,

når den indre værdi er højere end senest, der blev

betalt resultathonorar. Indre værdi pr. 31/12 2012 er

143,69, men indre værdi ved seneste afregning af resultatafhængigt

honorar var 153,58. Der er derfor ikke i regnskabsperioden

afregnet noget resultatafhængigt gebyr.

Der afregnes hverken fast honorar eller resultathonorar af en

eventuel beholdning af egne udstedte aktier eller for investeringer

i andre formueplejeselskaber.

Skat

Selskabet er et skattefrit investeringsselskab. Der betales

alene skat på 15% af danske og udenlandske aktieudbytter.

Balancesammensætning

Investeringer

Selskabets investeringer består af en bred aktieportefølje

af både danske og udenlandske aktier. Ved udgangen af

december måned 2012 udgjorde selskabets samlede investeringer

kr. 485 mio. fordelt med kr. 478 mio. til aktieinvesteringer,

indestående i banken på kr. 6 mio. og øvrige tilgodehavender

på kr. 1 mio.

Egne aktier

Selskabets beholdning af egne aktier pr. 31. december

2012 udgør 62,0% af selskabets aktiekapital.

I henhold til regnskabsreglerne er beholdningen af egne

aktier indregnet direkte på egenkapitalen og optræder således

ikke i balancen som aktiv, hvorfor der ikke beregnes

honorar til formueforvalter og manager af disse aktier.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


08

Management- og forvaltningsaftaler

Selskabets aftaler med Formuepleje Management A/S og

Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab om henholdsvis varetagelse

af administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser

samt formueforvaltning af selskabets midler blev

senest opdateret pr. 1. oktober 2012, således at det

samlede faste honorar fremover beregnes på baggrund af

selskabets egenkapital og ikke som hidtil på baggrund af

hele balancen.

Pr. 1. oktober 2012 udgør selskabets faste honorar 0,8%

p.a. af egenkapitalen. Ændringen er gennemført for at sikre

maksimal gennemskuelighed omkring aktionærernes omkost

ninger ved administrationsaftalerne.

Resultathonoraret på 10% af et positivt resultat efter omkostninger

og skat er fastholdt i de nye administrations aftaler.

Markeder

Aktier

Andet halvår af 2012 har været gunstig for udviklingen på

aktiemarkederne. Den primære baggrund for kursstigningerne

findes i den europæiske og amerikanske centralbanks

tiltag, der blev sat i værk henover sommeren. Specielt reducering

af risikoen ved den europæiske gældskrise, har trukket

markederne op. Samlet set steg Formueplejes aktieporteføljer

med 8,1%, hvor verdensmarkedet steg med 5,2%.

OPKØB AF AMERIKANSKE FINANSAKTIER SAMT

KURSUDVIKLINGEN PÅ GLOBALT FINANS

Vægt (venstre akse)

Kursudvikling,

30 MXWO FINANS, (højre akse) 30

25

25

20

15

10

5

0

2.1.2012 2.4.2012 2.7.2012 2.10.2012

20

15

10

5

0

-5

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


09

Reducering af den samlede markedsrisiko samt en positiv

udvikling i de makroøkonomiske indikatorer specielt i USA

gjorde, at finansaktierne i særdeleshed lagde sig i front med

hensyn til kursstigninger. Formuepleje øgede i slutningen af

1. halvår investeringerne i netop amerikanske finansaktier

ganske betydeligt, der efterfølgende har været den store bidragsyder

i det merafkast porteføljen har genereret i 2. halvår.

Når der kigges mod 1. halvår 2013 vil der efter vores overbevisning

komme mere fokus på selskabernes indtjeningsevne

og herunder udviklingen i specielt omsætningen. Selskaberne

har de sidste mange kvartaler skåret kraftigt i

omkostningerne for at generere indtjening. Derfor er det nu

vigtigt, at der skabes omsætning, så det fremadrettet er

denne, der i højere grad vil trække indtjeningen.

Forventninger til fremtiden

Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er

baseret på forudsætninger for udviklingen på de finansielle

markeder, som selskabet investeringsmæssigt bevæger sig

indenfor. Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed,

hvorfor den faktiske udvikling vil kunne vise sig

at afvige fra selskabets forventninger. Det er selskabets

vurdering, at det indeværende regnskabsår vil give et positivt

og attraktivt afkast.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


10

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


11

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt

halvårsrapporten for Formuepleje Limittellus A/S for

perioden 1. juli til 31. december 2012.

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Delårsbekendtgørelsen

samt danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Halvårsrapporten er i lighed med selskabets

seneste årsrapport aflagt efter gældende regler for

indregning og måling, som angivet i International Financial

Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter i perioden 1. juli til 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse et retvisende

billede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske

forhold, periodens resultat og selskabets finansielle

stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som selskabet står over for.

Halvårsrapporten er ikke revideret.

Aarhus, den 27. februar 2013

Direktion

Søren Astrup

Bestyrelse Carsten With Thygesen Jørn Nielsen Lars Sylvest Børge Obel

(formand)

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


12

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med delårsbekendtgørelsens

bestemmelser samt danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber.

Halvårsrapporten er i lighed med selskabets seneste årsrapport

aflagt efter gældende regler for indregning og måling,

som angivet i International Financial Reporting Standards

(IFRS) som godkendt af EU.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


13

Hoved- og nøgletal

RESULTAT (mio. kr.)

Note

1. halvår 2012/13

(juli 12 - dec. 12)

1. halvår 2011/12

(juli 11 - dec. 11)

2011/12

(juli 11-juni 12)

Aktieudbytte 6,1 5,1 18,0

1 Kursregulering aktier 35,3 -9,0 23,1

Finansielle nettoindtægter 41,4 -3,9 41,1

Resultatafhængigt honorar 0,0 0,0 0,0

Administrationsomk. -2,6 -1,8 -4,4

Resultat før skat 38,8 -5,7 36,7

Skat -0,5 -1,3 -2,9

Periodens resultat og totalindkomst 38,3 -7,0 33,8

BALANCE (mio. kr.)

Aktiver: 485 100% 552 100% 563 100%

Aktier 478 98,6% 546 98,9% 560 99,5%

Tilgodehavender 1 0,2% 6 1,1% 1 0,2%

Likvide beholdninger 6 1,2% 0 0,0% 2 0,3%

Passiver: 485 100% 552 100% 563 100%

Anden gæld 0 0,0% 3 0,5% 1 0,2%

Perioderiseringer 3 0,6% 0 0,0% 0 0,0%

2 Egenkapital 482 99,4% 549 99,5% 562 99,8%

NØGLETAL

Resultat pr. aktie 1) 10,13 -1,54 7,61

Indre værdi pr. aktie 2) 143,69 124,12 133,63

Ændring i indre værdi i % 7,5 -0,5 7,1

Officiel gennemsnitskurs 3) 140,00 118,50 125,50

Ændring i officiel gns. børskurs i % 11,6 -0,8 5,0

P/E 4) 6,9 -38,4 16,5

Resultatafhængigt honorar 5) 0% 0% 0%

Omkostningsprocent p.a. 6) 0,99 0,63 0,77

Antal aktier ultimo 7) 3.356.152 4.419.633 4.208.757

Gennemsnitligt antal aktier 8) 3.782.455 4.541.505 4.436.067

Egne aktier 5.473.848 4.410.367 4.621.243

Nøgletalsforklaring:

1) resultat efter skat/gennemsnitlig

antal aktier

2) egenkapital ultimo/antal aktier

- se forklaring 7.

3) Statusdagens officielle gennemsnitskurs

på fondsbørsen.

4) Børskurs (price)/resultat pr. aktie

annualiseret (earning).

5) resultatafhængigt honorar/

resultat efter omkostninger

og skat. Honorar udløses, når

indre værdi overstiger 153,58,

hvor der senest er betalt

resultatafhængigt honorar.

6) Fast honorar samt øvrige

administrationsomkostninger

annualiseret / gennemsnit af

aktiver primo og ultimo.

7) Nominel aktiekapital/stykstørrelse

pr. aktie. (ekskl. egne aktier)

8) Gens. antal aktier korrigeret for

kapitalændringer i løbet af

perioden. (ekskl. egne aktier)

De viste nøgletal er beregnet jf. oplysningerne i noterne, og på de områder, hvor finansanalytikerforeningen

har udarbejdet anbefalinger, er disse fulgt.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


14

Noter til hoved- og nøgletal

Mio. kr.

1. halvår 2012/13

(juli 2012 - dec. 2012)

1. halvår 2011/12

(juli 2011 - dec. 2011)

2011/12

(juli 2011-juni 2012)

NOTE 1. KURSREGULERING AKTIER

Aktier 32,8 -9,0 24,1

Afledte finansielle instrumenter, aktier 2,5 0,0 -1,0

35,3 -9,0 23,1

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


15

Egenkapitalopgørelse

Mio. kr. Aktiekapital Særlig reserve Overført resultat I alt

Note 2 - Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1/7 2011 88 209 284 581

Overført af egne aktier 0 0 0 0

Køb af egne aktier 0 -53 0 -53

Salg af egne aktier 0 0 0 0

Totalindkomst for perioden 0 0 34 34

Egenkapital 30/6 2012 88 156 318 562

Egenkapital 1/7 2012 88 156 318 562

Køb af egne aktier 0 -118 0 -118

Salg af egne aktier 0 0 0 0

Totalindkomst for perioden 0 0 38 38

Egenkapital 31/12 2012 88 38 356 482

Beholdning af egne aktier

Antal stk.

Nom. værdi

1.000 kr.

Ansk. sum

1.000 kr.

Salgssum

1.000 kr.

% af aktiekap.*

Beholdning 1/7 2011 4.166.623 41.666 470.329 47,19%

Køb i årets løb 454.620 4.546 53.134 5,15%

Salg i årets løb 0 0 0 0 0,00%

Beholdning 30/6 2012 4.621.243 46.212 523.463 0 52,34%

Beholdning 1/7 2012 4.621.243 46.212 523.463 52,34%

Køb i perioden 852.605 8.526 118.518 9,66%

Salg i perioden 0 0 0 0 0,00%

Beholdning 31/12 2012 5.473.848 54.738 641.981 0 62,00%

Dagsværdi af beholdning 31/12 2012 766.339

* Beregningsgrundlaget er antallet af aktier ultimo de respektive regnskabsperioder.

Selskabets beholdning af egne aktier skal ses i lyset af aktionærernes vedtægtsbestemte ret til at sælge aktier tilbage til selskabet til

en kurs som fastsættes til indre værdi minus et fradrag. Selskabet kan erhverve egne aktier indtil 90% af aktiekapitalen. Det er dog en

forudsætning, at der af egenkapitalen er tilstrækkelige midler til rådighed hertil.

Selskabet vil i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser honorere ønsker fra aktionærer om tilbagesalg af aktier til selskabet.

Herudover har selskabet ikke planer om at foretage opkøb af egne aktier.

Formuepleje LimiTTellus A/S // halvårsrapport 2012/2013


Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013

Formuepleje LimiTTellus A/S

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

LimiTTellus

More magazines by this user
Similar magazines