Lokalplan 3.1-3 - 16-12-2009

sonderborg.dk

Lokalplan 3.1-3 - 16-12-2009

Lokalplan 3.1-3

Hørup

Lokalplan 3.1-3

Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved

Katkær, Hørup

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012

Søgning: Dato: 08-03-2012

Tekst:

Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Tlf. 8872 6400 - Post@Sonderborg.dk - www.sonderborgkommune.dk

Skovbyvej

Katkær

Kløverlykke

Kløverholm

Sti uden navn

Kløverlykke

Kløverholm

Lambjergskov

Kavsløkke

Kavsløkke

Plan • Rådhustorvet 10 • 6400 Sønderborg • Tlf 88726400 • E-mail: post@sonderborg.dk


Hvad er en lokalplan

En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen

kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser

om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt

og bebygget.

Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan,

inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller

der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en

ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen

skønner, at det er nødvendigt.

I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere

retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger,

veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver

placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige

huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et

område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til

de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den

øvrige planlægning.

Offentliggørelse

Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt,

bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8

uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få

mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag.

Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger

og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages

endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere

og brugere i området.

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed

efter reglerne i §§ 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt

over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages,

når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige

ændringer.

Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri

eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være

i overensstemmelse med lokalplanens ideer.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre

betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod

planens overordnede idé.

Fremlæggelse

Lokalplanen fremlægges i perioden 6. juni til 1. august

2012.

Vedtagelse

Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet 30. maj 2012.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 12. september

2012.

2


Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af lokalplanområdet 4

Baggrund for lokalplanen 4

Formålet med lokalplanen 4

Konsekvenser for nærområde 5

Beskrivelse af det påtænkte projekt 5

Redegørelse for forhold til anden planlægning 5

Kommuneplan 5

Lokalplan 5

Teknisk forsyning 5

Miljøforhold 6

Kystnærhedszone 6

Naturbeskyttelsesloven 6

Landbrugspligt 6

Fortidsminder 6

Miljøvurdering af planer og programmer 6

Tilladelser fra andre myndigheder 6

Lokalplanens bestemmelser 7

§ 1 Formål 7

§ 2 Område og zonestatus 7

§ 3 Områdets anvendelse 7

§ 4 Udstykninger 7

§ 5 Vej, sti og parkering 7

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 8

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8

§ 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer, opholdsog

fællesarealer, pladser 8

§ 9 Forsyningsanlæg 8

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8

§ 11 Grundejerforening 8

§ 12 Servitutter 9

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 9

Vedtagelse 10

Kortbilag 1 11

Kortbilag 2 12

Kortbilag 3 13

Resumé af miljøscreening 14

3


Redegørelse

Beskrivelse af lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter matr.nr. 319 og matr.nr. 320b Lambjerg,

Hørup.

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige udkant af Hørup,

ved Katkær. Området er i dag markområde og ligger

tæt op af skoven Lambjergskov. Mod øst ligger det nyere

boligområde Kløverlykke. Lokalplanområdet afgænses mod

nord af afstandsbæltet langs Skovbyvej. Mod syd grænser

området op til marker og skoven Lambjergskov. Langs den

vestlige grænse, leder en smal vej, Katkær, nordpå til Skovbyvej

og sydpå til Lambjergskov.

Terrænet falder 8 meter fra det nordøstlige hjørne til det

sydvestlige hjørne.

Området ligger i landzone og overføres til byzone med vedtagelsen

af lokalplanen. I kommuneplanramme 3.1.013.B er

området udlagt til boliger.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en henvendelse fra

en privat grundejer, som ønsker området lokalplanlagt til

boliger.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formålet er at sikre

- at området må anvendes til boliger i form af åben-lav og

tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

- at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse med

området.

- at der udlægges en sti, der skal forbinde området med

skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien langs det

tidligere jernbanetracé gennem Vollerup (mod vest).

Ny vejtilførsel skaber

adgang til området

via Skovbyvej

Skovbyvej

Eksisterende stikvej kan anvendes,

indtil ny vejtilførsel

er etableret

Lokalplanområdet

Udbygningsplanen er

en tidligere version,

og derfor forskellig

fra den i kortbilag 2

Kortet viser et udsnit af den overordnede strategiplan for området mellem Vollerup og Hørup. Lokalplanområdet kobles på et overordnet

vejnet og stinet, som udbygges i takt med udviklingen i hele området.

4


Redegørelse

Plottidspunkt: 08-03-2012 10:36:41

Kortudsnit 1 af 1

Konsekvenser for nærområde

Lokalplanområdets terræn gør, at der vil samle sig en del

overfladevand i den sydlige og sydvestlige del af området.

Dette overfladevand vil kunne fortsætte ned i de sydligere

liggende markområder og skoven, hvis ikke opsamling til

regnvand og overfladevand tænkes aktivt ind i planen.

Der ligger en større landbrugsejendom på Skovbyvej 5-9.

Denne ejendom har i 2009 fået miljøgodkendelse til udvidelse

af svineproduktionen - og dermed til forøgelse af

dyreholdet på ejendommen. Hvorvidt denne godkendelse

bliver udnyttet vides på nuværende tidspunkt ikke. Eventuelle

ændringer og udvidelser skal ifølge godkendelsen være

gennemført senest i februar 2014. Geneområdet for lugt fra

centrum af anlægget til nærmeste område i byzone er 546

meter. Afstanden fra ejendommen til grænsen af lokalplanområdet

er 467 meter. Det vil betyde, at der vil være lugtgener

i store dele af lokalplanområdet.

Miljøgodkendelsen skal revurderes i 2017. I den forbindelse

vil der muligvis blive stillet vilkår i forhold til lugtgener.

Med den nuværende lovgivning vil det ikke være muligt for

landmanden at udvide yderligere på ejendommen, hvis dette

medfører øgede lugtgener.

Beskrivelse af det påtænkte projekt

Området bliver udlagt som et parcelhusområde og eventuelt

delvist tæt-lav. Der bliver friarealer i form af et grønt bælte,

som deler området op i to mindre områder. Det grønne

bælte strækker sig fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige

hjørne.

Bæredygtighed

Lokalplanen støtter på flere måder muligheden for et mere

miljømæssigt, bæredygtigt byggeri. Der gives mulighed for

solfanger og solceller, jordvarme og tilslutning til solvarmebaseret

fjernvarme.

Redegørelse for forhold til anden planlægning

Kommuneplan

I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende

og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse

med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge

Sønderborg Kommuneplan 2009 – 2021 beliggende i rammeområde

3.1.013.B og udlagt til boligformål med åben-lave

og tæt-lave boligtyper. Området ligger i landzone og bliver

med planens gennemførelse ændret til byzone.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan

Der er ingen eksisterende lokalplan for området.

Lokalplanens placering i kommunen

Teknisk forsyning

Varmeforsyning

Sønderborg Fjernvarme er ved at udarbejde et projektforslag,

som vil blive politisk behandlet inden den endelige

vedtagelse af lokalplanen.

Fjernvarmen i området stammer fra det nyetablerede

solvarmeanlæg i Vollerup. Solvarme er at betragte som CO 2

neutralt. Der stilles derfor ikke krav om yderligere energioptimering

af byggeri i dette område. Det er naturligvis fortsat

muligt, at vælge at opføre sit hus som lavenergibyggeri, hvor

varmen for eksempel stammer fra eget jordvarmeanlæg eller

Søgning: Dato: 08-03-2012

fjernvarme.

Tekst:

Lokalplan 3.1-3

Hørup

Nybyggeri skal overholde Sønderborg Kommune, det til Rådhustorvet enhver 10, tid 6400 gældende Sønderborg bygningsreglement.

Den 1. juni 2012 er det BR10, der er det

Tlf. 8872 6400 - Post@Sonderborg.dk - www.sonderborgkommune.dk

gældende bygningsreglement.

Bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne få fritagelse fra

kravet om tilslutning til offentlig varmeforsyning, hvis

bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Fritagelsen skal

ansøges sammen med byggeansøgningen.

Spildevand og overfladevand

Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betales

tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster.

Ejeren har ret og pligt til at aflede alt tag- og overfladevand.

Den befæstede andel af grunden, som må ledes direkte til

kloakken, er maksimalt 35 % i boligområder. Overskrides

den befæstede andel af en grund den maksimale værdi, skal

ejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion

af afledningen.

Affaldssortering

Der er krav om sortering af affald i genanvendeligt affald

og restaffald. Alle parcelhuse i kommunen får stillet en

2-delt beholder til sortering af det genanvendelige affald til

rådighed. Der er pligt til at benytte beholderen. Ultimo 2012

får alle parcelhuse en beholder til restaffald, som der således

også skal gøres plads til.

5


21

29 27

25

33

35

37

1

5

75

73

71

63

65

69

106 104

108 102

67

59

57

177

175

181

179

98

55

83

173

96

100

88

61

85

41

43

81 79

75

73

187

183

185

77

71

67

65

87

86

69

84

45

63

82

89

76

47

61

78

57

39

80

70

68

78

76

55

12

14

18 16

20

24 22

26

2

28

36

30

34

32

59

4

6

72

74

37

70

62

60

6664

74 72

53B

53A

47

49

41

39

10

8

35

4850

7

9

5

68

62

40 42

51B51A

45 43

60

33

52

54

3 1

5

66

64

44

46

25 23 21 19 17

1311

56

7

Redegørelse

Miljøforhold

Jord

Dette byzone areal er ikke omfattet af områdeklassificering

jf. jordforureningslovens § 50a.

Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt

placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg

Kommune.

Af jordforureningslovens § 71 fremgår det:

”Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der

ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal

arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal,

såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i

kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og

den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre.”

Der er ikke konstateret jordforurening i området (kontrol

foretaget i september 2011).

Grundvand

Området har særlige drikkevandsinteresser.

Inden for området må den nuværende arealanvendelse ikke

ændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter der

sikrer en god grundvandskvalitet skal fremmes. Der bør

vises tilbageholdenhed med anvendelse af sprøjtemidler til

ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen.

Den nye bebyggelse vil imidlertid ikke have indvirkning på

kystområderne, da området ligger mere end 1 km fra kysten

og det mellemliggende område dækkes af det eksisterende

byområde Hørup-Høruphav.

Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

300 m skovbyggelinje omkring Lambjergskov. Kommunen

ansøger Naturstyrelsen i Odense om ophævelse af skovbyggelinjen.

Den nye bebyggelse vil blive holdt i en afstand af 30

m fra skoven, i lighed med forholdene ved de eksisterende

boligområder øst for skoven.

Skovbyvej

Der skal der foretages en vurdering af om planen kan

påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408

af 01/05/2007, § 7. Ved denne lokalplan er der ca. 3 km til

nærmeste Natura 2000-område; Augustenborg Skov. Det

vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Landbrugspligt

Jordbrugskommisionen har, den 21.7.2011, givet tilladelse til

at ophæve landbrugspligten i forbindelse med byudvikling.

Fortidsminder

Haderslev Museum har udført en arkivalsk kontrol og arkæologisk

vurdering af området. Der vil være stor risiko for

at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde.

Sådanne fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27.

Haderslev Museum anbefaler derfor, at der foretages en

frivillig forundersøgelse af anlægsområdet. Hvis forundersøgelsen

viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal

disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da

arealet overstiger 5000 m 2 , skal udgifterne til forundersøgelsen

- jf. Museumslovens § 26.2 - afholdes af bygherre.

Miljøvurdering af planer og programmer

Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og

programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages

en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering

af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet,

herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning,

naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning,

menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og

materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse

faktorer.

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer

og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr.

1. Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes,

ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes

det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en

miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering

træffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.

Se nærmere i vedlagte bilag ´Resume af miljøscreeningen´.

Tilladelser fra andre myndigheder

Sønderborg Forsyning skal søge Sønderborg Kommunes

afdeling for Vand og Jord om udledningstilladelse til udledning

af overfladevand.

Katkær

94 92 90

Kløverlykke

Kløverholm

Sti uden navn

Kløverlykke

Forud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal Sønderborg

Kommunes afdeling for Veje og Trafik godkende et

detailprojekt for vejanlæggene.

Kløverlykke

53 51 49

Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg

Kommune.

6

Lambjergskov

Kortet viser den eksisterende skovbyggelinje med grøn markering.

Den omfatter stort set hele lokalplanområdet.

Kavsløkke

Kløverholm

Sti uden navn

3735

33 31 29 27

Kavsløkke

Solcelleanlæg, der i væsentlig grad påvirker forhold, som

er reguleret af byggeloven og bygningsreglementet må ikke

opføres, uden forudgående byggetilladelse. Tilladelsen skal

søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune.


Bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser

I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september

2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2

nævnte område.

§ 1 Formål

Lokalplanens formål er at sikre

- at området må anvendes til boliger i form af åbenlav

og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

- at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse

med området.

- at der udlægges en sti, der skal forbinde området

med skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien

langs det tidligere jernbanetracé gennem Vollerup

(mod vest).

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1

og omfatter matr.nr. 320b samt matr.nr. 319, begge

Lambjerg, Hørup Ejerlav, samt alle matrikler, som

udstykkes efter den 1. januar 2012.

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved

vedtagelsen af lokalplanen til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Området må kun anvendes til helårsboliger i form af

åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, som skal

placeres i de på kortbilag 2 viste områder.

3.2 Område A og B må kun anvendes til åben-lave boliger.

Område C må anvendes til tæt-lave og åben-lave

boliger.

3.3 Ved åben-lav bebyggelse, opført som parcelhuse, må

der kun etableres én bolig på hver grund.

3.4 Ved tæt-lav bebyggelse, opført som andelsboliger,

rækkehuse og tilsvarende, må der maksimalt etableres

én bolig per 280 m 2 grund.

3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen

drives en sådan virksomhed, som almindeligvis

kan indpasses i et boligområde under forudsætning

af:

- at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse

på ejendommen,

- at virksomheden drives af den, der bebor den

pågældende ejendom,

- at virksomheden drives på en sådan måde, at

ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke

forandres, og områdets karakter af boligområde

ikke brydes,

- at virksomheden ikke medfører ulemper for de

omkringboende, og

- at virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer,

som ikke er til stede på den pågældende

ejendom.

3.6 Inden for området kan der opføres mindre transformerstationer

og lignende tekniske anlæg, med en

maksimal højde på 3 meter.

3.7 De arealer, der er vist på kortbilag 2, med prikket

signatur, må ikke udstykkes til beboelse, men skal

udlægges til grønne friarealer.

§ 4 Udstykninger

4.1 Udstykning af området skal i princippet foretages i

overensstemmelse med den udstykningsplan, der er

vist på kortbilag 2.

4.2 Område C må udstykkes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

4.3 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end

800 m 2 til åben-lav bebyggelse og 280 m 2 til rækkehuse,

gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse.

§ 5 Vej, sti og parkering

5.1 Vejadgang til området skal ske via den stikvej, der

kobler på området i det nordvestlige hjørne.

Skovbyvej

Stikvej

Lokalplanområdet

Principskitse af den stikvej, der skal koble sig på lokalplanområdet.

Stikvejen skal lede til svingbanen ved Skovbyvej.

5.2 Der skal reserveres areal til 2 p-pladser pr. boligenhed

ved åben-lav byggeri og 1,5 biler pr. boligenhed

ved tæt-lav byggeri. P-pladserne skal holdes på egen

grund.

5.3 Der skal etableres en sti langs den nordlige grænse

af lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2. Stien

kobler sig på det gennemgående stinet fra Hørup til

Sønderborg.

5.4 Veje skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter.

Der skal være 1-1,5 meter rabat på hver side af vejen.

5.5 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet

skal udlægges med asfalt og i en bredde af 2 meter.

Der skal være 1 meter rabat i hver side af stien.

7


Bestemmelser

5.6 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet

skal være etableret, når 75 % af grundene er bebygget.

5.7 Vendepladser skal være minimum 15 meter på hvert

led, så større biler, som renovationsbiler kan vende.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggelinjen,

vist på kortbilag 2. Det gælder også garager, carporte

og andre småbygninger.

6.2 Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent for den

enkelte ejendom er 30.

6.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 plan. Ingen

del af bygningen må overstige 8,5 meter i højden,

målt fra fastsat niveauplan. Facadehøjden må maksimalt

være 5 meter, målt fra fastsat niveauplan.

6.4 Garager, carporte, skure og andre småbygninger

(undtaget integrerede småbygninger) må ikke

overstige 3,5 meter i højden. Facadehøjden på disse

bygninger må maksimalt være 2,5 meter, inden for

2,5 meter fra skel.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Facader må udføres i træ eller blank tegl. Facader må

også være pudsede eller vandskurede. Mindre murpartier/del

af facade, maksimalt 25 %, må udføres i

lette materialer som metal eller eternit.

7.2 I bebyggelsens facader må der ikke anvendes træfacader

med krydsende hjørner (bjælkehuse o.lign.).

Cykelskure, tekniske anlæg, og lignende bygninger,

må udføres i andre materialer.

7.3 Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/aluminium.

7.4 Tage skal dækkes med tegl, tagpap, skifer (teglrød

eller sort farve).

7.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende

tagmaterialer.

7.6 Der må opsættes solfanger og solceller på tagflade.

7.7 Der må ikke opsættes synlige antenner i området.

§ 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer,

opholds- og fællesarealer, pladser

8.1 De ubebyggede arealer skal vedligeholdes og gives et

ordentligt udseende. Der må ikke være skæmmende

oplag uden overdækning.

8.2 Egne hegn mod vej, sti og grønt fællesområde skal

være levende og skal placeres så langt fra skel, at det

kan vedligeholdes på egen grund. Fælleshegn og egne

hegn mod nabo skal være levende. Med levende hegn

menes hækplanter, som kan stå ved egen støtte. Det

er ikke tilladt at plante slyng-/klatreplanter, som skal

gro op ad et fast hegn.

8.3 Der må maksimalt ske terrænregulering af ubebyggede

arealer på +/- 0,5 meter, målt fra eksisterende

terrænkoter pr. 1. januar 2012. Terrænreguleringen

skal holdes minimum 2,5 meter fra skel.

8.4 Regnvandsbassiner må udføres, og med større terrænreguleringer

end +/-0,5 meter. Dog skal reguleringen

holdes minimum 2,5 meter fra skel.

8.5 Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte

grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af

både, uindregistrerede campingvogne og lignende.

8.6 Mod adgangsveje og fællesarealer må der ikke opføres

støttemure.

8.7 Opholdsarealet skal udgøre minimum 15 % af det

samlede areal, beregnet for hele området under et.

8.8 Der må ikke opføres nogen form for byggeri inden for

30 meter fra skovgrænsen.

§ 9 Forsyningsanlæg

9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler.

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må

ikke føres på facader.

9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller

omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandsnet.

Bebyggelsen skal tilsluttes alment vandværk.

9.5 Bebyggelsen må forsynes helt eller delvist med vedvarende

energikilder. Der må ikke opsættes vindmøller

i området.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Sønderborg Kommunes

særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen

er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt

spildevandsnet og alment vandværk.

10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne

i § 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er

opfyldt.

10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de på kortbilag

2 viste regnvandsbassiner, er etableret. Bassinerne

er vist med mørk grå farve.

§ 11 Grundejerforening

11.1 Der skal oprettes grundejerforening/beboerforening

med medlemspligt for samtlige ejere/brugere af

ejendomme i lokalplanens område. Afgrænsningen af

8


Bestemmelser

foreningen fastsættes af Sønderborg Kommune.

11.2 Grundejerforening/beboerforening skal oprettes

senest, når 10 grunde er bebygget.

11.3 Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved

erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller

for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning

og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.

11.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse

af områdets fællesarealer; stier, veje og

opholdsarealer. Foreningen skal tage skøde på fællesarealerne.

Grundejerforeningen skal efter overtagelse

af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle

nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de

opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til

foreningen.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf

skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd.

§ 12 Servitutter

12.1 Der ophæves ingen servitutter.

12.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,

der er uforenelige med nærværende lokalplan,

fortrænges, jf. Lov om planlægning § 18.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse

af lokalplanen må der, ifølge Planlovens § 18,

ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med

planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom

kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller

ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der

er indeholdt i planen.

13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige

lempelser af lokalplanens bestemmelser under

forudsætning af, at det ikke strider mod principperne

i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres

ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder

de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser

i byggelovgivningen.

13.5 Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme,

der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens §

17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en

måde, der kan foregribe indholdet af den endelige

plan.

9


Vedtagelse

Vedtagelse

Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 30. maj 2012.

P.b.v.

Aase Nyegaard

borgmester

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012.

P.b.v.

Aase Nyegaard

borgmester

Lokalplanen indberettes på www.plansystem.dk.

10


Bilag

Kortbilag 1

Lokalplanens afgrænsning er vist med blå stiplet linje. Røde streger og numre viser matrikelskel og matrikelnumre.

323

303

14

Nord

7000a

Skovbyvej

79

320a

317

Katkær

328d

348

13

7000c

320b

328ae

328r

328p 328o

106 104

328q 108 328n

Kløverlykke

7000c

63 328v 328x

328af73

65 328u

328t

22

5

66

77

347

319

71

328e 69

328s

328b

67

328ad

101

304

318

330

309

93

312

0 50 100 200 Meter

1027

11


Bilag

Kortbilag 2

Principiel udstykningsplan med zoneinddeling, byggelinje 3 meter fra skel, opholdsarealer og principper for vejadgang og

stier.

Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej

Sti

Område C

Katkærvej

Opholdsareal

Katkærvej

Område A

Skovmærkevej

Katkærvej

Sti

99,1 m2

Opholdsareal

Opholdsareal

6227,5 m2

Område B

Skovmærkevej

Opholdsareal

Regnvandsbassin

Zoneinddeling

Regnvandsbassin

12


Bilag

Kortbilag 3

Vejnavne og foreløbige husnumre.

Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej

2

4

6

Sti

3

5 11 13

21 25

1 7 9

17 19 27

30

32

28

34

26

36

Katkærvej

Katkærvej

Katkærvej

48

46

31 33

29 35

50

44

39

37

52

41

43

47

45

51

1

49

3

14

12

8

10

Katkærvej

18

22

20

24

Opholdsareal

6227,5 m2

38

40

28

26

12

42

2 4

5

10 8 6

7

Skovmærkevej

Skovmærkevej

Skovmærkevej

99,1 m2

14 16 18 9

24 22 20 11

Sti

16

30

32

34

Regnvandsbassin

Katkærvej

Skovmærkevej

13


Miljøscreening

Resumé af miljøscreening

Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med

beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.

Konklusionsskema

Punkt Emne Miljøpåvirkning Væsentlig

betydning

1 Visuel påvirkning 1 A

2 Landskab 1 A

3 Naturbeskyttelse 2 A

4 Biologisk mangfoldighed 1 A

5 Jord og undergrund 1 A

6 Vand 1 A

7 Luft 1 A

8 Klimapåvirkningen 1 A

9 Kulturarv 2 A

10 Befolkning 2 A

11 Menneskenes sundhed 1 A

12 Trafik 1 A

13 Materielle goder 1 A

14 Naboområder 1 A

15 Alternativer, 0-løsning 1 A

Definition:

1 – betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning

2 – betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning

3 – betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning

A – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig

B – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig

C – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig

Konklusion

Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand.

Området er omfattet af en skovbyggelinje, der vedrører Lambjergskov. Denne skovbyggelinje skal ophæves, før der kan

bygges i området. Skovbyggelinjen er ophævet for alle omkringliggende, bebyggede områder. Det vurderes, at ophævelse af

skovbyggelinjen for det pågældende område, ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanområdet ligger ca. 900

m sydvest for Hørup Kirke. Både nord og øst for området er der registreret et stort antal fortidsminder. Museum Sønderjylland

vurderer, at der er stor risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Museet anbefaler

derfor, at grundejer får foretaget en arkæologisk forundersøgelse, forud for anlægsarbejdet. Ved en forundersøgelse vil det

blive undersøgt nærmere, om der er jordfaste fortidsminder i området. Disse vil i så fald blive registreret og optegnet. Der

vil således ikke være risiko for nogen væsentlig miljøpåvirkning, idet evt. fund bliver afdækket inden anlægsarbejdet sættes i

gang. Da lokalplanområdet vil kunne rumme en del boliger, kan der opstå et øget pres på den nærliggende folkeskole. Det er

dog svært at forudse, om der vil ske nogen miljøpåvirkning, idet bl.a. årgangsstørrelser ikke kan forudsiges.

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr. 1. Da

lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der

ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes

således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.

14


www.sonderborgkommune.dk

Sønderborg Kommune

Rådhustorvet 10

6400 Sønderborg

T 8872 6400

F 8872 6402

post@sonderborg.dk

Mandag-Onsdag 10-15

Torsdag 10-17

Fredag 10-14

More magazines by this user
Similar magazines