Side 1 af 17 02-08-2011 https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF ...

sonderborg.dk

Side 1 af 17 02-08-2011 https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF ...

https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 1 af 17

02-08-2011

1.1 Ejer- og driftsforhold

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Kommunikations-e-mail

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler:

urp@landbosyd.dk

Ejendomme og ejendomsnumre

Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer

Saxagergård 5400007046 84024651

Adresse Postnummer By

Matrikler på ejendom Saxagergård

Ejerlav

Matrikel nummer

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1044

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1518

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1517

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 5

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 19

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1418

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1041

Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs 1519

CHR på ejendom Saxagergård

CHR

95070

Ansøger

Per Løper

Gl. Kirkevej 21

6300 Gråsten

Tlf.nr.: 74653083 Mobil: 21267877

Saxagergaard@dlgnet.dk

Konsulent

Lene Alnor, LandboSyd

Peberlyk 2

6200 Åbenrå

Tlf.nr.: 74365102 Mobil: 22158211

lea@landbosyd.dk

Kontaktperson på bedriften

Per Løper

Gl. Kirkevej 21

6300 Gråsten

Tlf.nr.: 74653083 Mobil: 21267877

saxagergaard@dlgnet.dk

Bedriftsoplysninger

Saxagergård

Gl. Kirkevej 21

6300 Gråsten

CVR nummer: 84024651

1.2 Godkendelsespligt

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ansøger tekst:


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 2 af 17

02-08-2011

1.3 Godkendelsens omfang

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke

ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i

tilfælde af husdyrbrugets ophør.

Ansøger tekst:

1.3.1 Projektets omfang

Ansøger tekst:

Beskrivelse af projektets omfang:

Beskrivelse af projektets datoer:

Se bilag 1

Starttidspunkt for byggeriet: 01-04

04-2012

Sluttidspunkt for byggeriet: 31-12

12-20122012

Starttidspunkt for driften: 01-01

01-2013

1.3.2 Tidligere godkendelser

Ansøger tekst:

1.3.3. Biaktiviteter

Ansøger tekst:

Se bilag 1

1.3.4 Husdyrbrugets ophør

Ansøger tekst:

Anlægophør for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

1.4.1 Offentlighed og høring

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.

Ansøger tekst:

1.4.2 Ikke-teknisk resumé

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke-teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af

projektet.

Ansøger tekst:

Se bilag 1

2.1. Dyrehold og management

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget.

I tabellerne vises oversigter over staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges af pladshensyn i tabellerne korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af dyretype og staldsystem.

Den første tabel viser hvilke staldafsnit, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald-ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet. Den

anden tabel viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer, der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Den tredje tabel viser


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 3 af 17

02-08-2011

hvilke dyretyper og staldsystemer, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. For hver produktion er der angivet et ID for det anvendte staldsystem, som vil blive benyttet

efterfølgende.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af anlægget:

Husdyrbrugets samlede anlæg

Staldoversigt med angivelse af Stald-ID for staldnavn

StaldID

ST-29415

ST-29586

ST-29591

ST-29597

ST-29599

ST-78345

ST-78347

Staldafsnit navn

Stald 1. Løbe-/drægtighedsstald

Stald 2. Farestald

Stald 4. Slagtesvinestald -> ½ drægtighedsstald

Stald 3. Slagtesvinestald -> drægtighedsstald

Stald 5. Ekst. toklimastald

Stald 6. Ekst. toklimastald

Ny toklimastald med gyllekøling

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem

SvSm01

Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv

SvSl02

Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv

SvSo07

Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv

SvSo02

Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, fuldspaltegulv

SvSo10

Årsso, farestald, Kassestier, fuldspaltegulv

SvSl01

Slagtesvin, Fuldspaltegulv

SvSl04 Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)

SvSm03 Smågrise fra 7,2 kg, Drænet gulv + spalter (50/50)

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

StaldID

Godk. pligtig

renovering

Staldsystem

kode

% udvidelse

af produktion

Nudrift/

ansøgt

Antal

dyr

Antal

stipladser

ST-78345 Nej SvSm01 Nej Nudrift 3342 542 15,42

Ansøgt 2700 420 12,46

ST-78347 Nej SvSm01 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 9900 1540 45,69

SvSl02 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 1600 430 45,09

ST-29415 Nej SvSo02 Nej Nudrift 600 438 97,47

Ansøgt 236 176 38,24

SvSo07 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 224 167 36,29

ST-29586 Nej SvSo10 Nej Nudrift 600 162 42,07

Ansøgt 750 190 52,45

ST-29591 Nej SvSo07 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 89 67 14,42

SvSl04 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 1300 350 36,64

SvSl01 Nej Nudrift 2715 700 64,30

Ansøgt 0 0 0,00

ST-29597 Nej SvSl01 Nej Nudrift 2715 700 64,30

Ansøgt 0 0 0,00

SvSo07 Nej Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 201 150 32,57

ST-29599 Nej SvSm03 Nej Nudrift 13458 1958 62,11

Ansøgt 9900 1540 45,69

Sum Nudrift 345,67

Ansøgt 359,54

Ændring alle produktioner: 13,87

Antal

DE

Management

Se bilag 1

Rengøring og desinficering

Se bilag 1

Overbrusning i svinestalde

Se bilag 1

Bedste tilgængelige staldteknologi


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 4 af 17

02-08-2011

Se bilag 1

Bedste tilgængelige foderteknologi

StaldID ProduktionsID Kode for

staldsystem

ST-78345 PR-147248 SvSm01

ST-78347 PR-147249 SvSm01

PR-148563 SvSl02

ST-29415 PR-147247 SvSo07

PR-54664 SvSo02 Se bilag 1

ST-29586 PR-55030 SvSo10 Se bilag 1

ST-29591 PR-55033 SvSo07 Se bilag 1

PR-154867 SvSl04

PR-55032 SvSl01 Se bilag 1

ST-29597 PR-55034 SvSl01 Se bilag 1

PR-55035 SvSo07 Se bilag 1

ST-29599 PR-55036 SvSm03 Se bilag 1

Bedste tilgengelige

foderteknologi

Produktioner fordelt på dyrekategorier

Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

Kvæg Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring - Kvæg 0,00

Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring - Fjerkræ og andre dyr 0,00

Svin Nudrift 345,67

Ansøgt 359,54

Ændring - Svin 13,87

Ændring – I alt 13,87

Kort over staldafsnit

2.2. Lokalisering

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav

samt placeringen i landskabet.

Ansøger tekst:

Se bilag 1

2.2.1 Faste afstandskrav

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8.

Ansøger tekst:

Se bilag 1

2.2.2 Landskabet og planforhold

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.

Ansøger tekst:

Se bilag 1

2.3.1 Energiforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.

Ansøger tekst:

Energiforbrug på anlæg

Se bilag 1

Energiteknologi på anlæg

Se bilag 1

2.3.2 Vandforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 5 af 17

02-08-2011

Ansøger tekst:

Vandforbrug på anlæg

Se bilag 1

Vandteknologi på anlæg

Se bilag 1

2.4.1 Lugt

I dette afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.

I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt til naboer og områder, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau, og det oplyses om

genekriterierne er overholdt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet.

I de efterfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold til naboer og områder omfattet af beskyttelsesniveauet, den

beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel

betyder det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i dette tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi til begrænsning af lugten.

Ansøger tekst:

Samlet resultat af lugtberegning

Område

Eksisterende eller

fremtidig byzone

Samlet

bebyggelse

Andre

ejendomme

med mere

end

75 DE(antal)

Beregnings

model

Samlet

ukorrigeret

Korrigeret

geneafstand

(ansøgt drift)

Korrigeret

geneafstand

(nudrift)

Vægtet

gennemsnits

afstand

Genekriterie

overholdt

0 FMk 643,97 611,78 693,04 688,40 Genekriterie overholdt. Korrigeret

geneafstand kortere end vægtet

gennemsnitsafstand.

0 Ny 470,78 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Enkelt bolig 0 FMk 191,50 134,50 98,82 221,19 Genekriterie overholdt. Korrigeret

geneafstand kortere end vægtet

gennemsnitsafstand.

Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit

Byzone

StaldID Afstand til område(meter) Placering 300-60 grader

(ja/nej)

Indgår staldafsnit i beregning

for område (ja/nej)

ST-78345 717,67 Ja Ja

ST-78347 740,21 Ja Ja

ST-29415 634,17 Ja Ja

ST-29586 648,93 Ja Ja

ST-29591 675,30 Ja Ja

ST-29597 664,70 Ja Ja

ST-29599 702,29 Ja Ja

Samlet bebyggelse

StaldID Afstand til område(meter) Placering 300-60 grader

(ja/nej)

Indgår staldafsnit i beregning

for område (ja/nej)

ST-78345 930,17 Nej Nej

ST-78347 921,95 Nej Nej

ST-29415 916,49 Nej Nej

ST-29586 908,17 Nej Nej

ST-29591 897,96 Nej Nej

ST-29597 902,64 Nej Nej

ST-29599 936,63 Nej Nej

Enkelt bolig

StaldID Afstand til område(meter) Placering 300-60 grader

(ja/nej)

Indgår staldafsnit i beregning

for område (ja/nej)

ST-78345 216,29 Nej Ja

ST-78347 227,60 Nej Ja

ST-29415 251,37 Nej Nej

ST-29586 249,93 Nej Nej

ST-29591 250,61 Nej Nej

ST-29597 248,92 Nej Nej

ST-29599 211,41 Nej Ja

Lugtemission fra produktioner

StaldID

Kode for

staldsystem

Antal

dyr

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

(LE)

Lugt fra

produktion

(OU)

Effekt af

teknologi

(%)

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

(LE)

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

(OU)

ST-78345 SvSm01 2700,00 420,00 7,81 0,00 1640,52 2968,56 0,00% 1640,52 2968,56

ST-78347 SvSm01 9900,00 1540,00 28,64 0,00 6015,24 10884,72 0,00% 6015,24 10884,72

SvSl02 1600,00 430,00 29,46 0,00 4418,25 8836,50 0,00% 4418,25 8836,50

ST-29415 SvSo07 224,00 167,00 36,74 0,00 2204,40 2672,00 0,00% 2204,40 2672,00


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 6 af 17

02-08-2011

StaldID

Kode for

staldsystem

Antal

dyr

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

(LE)

Lugt fra

produktion

(OU)

Effekt af

teknologi

(%)

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

(LE)

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

(OU)

SvSo02 236,00 176,00 38,72 0,00 2323,20 2816,00 0,00% 2323,20 2816,00

ST-29586 SvSo10 750,00 190,00 41,80 0,00 2508,00 19000,00 0,00% 2508,00 19000,00

ST-29591 SvSl01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

SvSo07 89,00 67,00 14,74 0,00 884,40 1072,00 0,00% 884,40 1072,00

SvSl04 1300,00 350,00 23,98 0,00 3596,25 10788,75 0,00% 3596,25 10788,75

ST-29597 SvSl01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

SvSo07 201,00 150,00 33,00 0,00 1980,00 2400,00 0,00% 1980,00 2400,00

ST-29599 SvSm03 9900,00 1540,00 28,64 0,00 6015,24 10884,72 0,00% 6015,24 10884,72

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

StaldID

Nudrift

ansøgt drift

ST-78345 Ingen data

ST-78347 Ingen data

ST-29415 Ingen data

ST-29586 Ingen data

ST-29591 Ingen data

ST-29597 Ingen data

ST-29599 Ingen data

Supplerende

teknologi

Indtastet

lugt effekt

Driftstimer

pr. år

Resulterende

reduktion

(%)

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift)

StaldID Naturlig

ventilation

ST-78345 Ingen data

ST-78347 Ingen data

ST-29415 Ingen data

ST-29586 Ingen data

ST-29591 Ingen data

ST-29597 Ingen data

ST-29599 Ingen data

Drifts

effekt (%)

Driftstimer

pr. år

Højde på

afkast

Afkasttype og øvrige bemærkninger

StaldID Afkast

type

ST-78345

ST-78347

ST-29415 Se bilag 1

ST-29586

ST-29591

ST-29597

ST-29599

Type og øvrige

bemærkninger

Relevante oplysninger

2.4.2 Støj

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal begrænse eller forhindre støjgener for naboerne.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af støjkilder

Støjkilder for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af driftsperiode

Driftsperiode for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af støjkildetiltag

Støjkildetiltage for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

2.4.3 Lys

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af belysningen for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 7 af 17

02-08-2011

2.4.4 Fluer og skadedyr

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.

Ansøger tekst:

Generel beskrivelse skadedyr

Skadedyr generelt for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af gener fra fluer

Gener fra fluer for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af rottebekæmpelse

Rotte bekæmpelse for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

2.4.5 Støv

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

2.4.6 Transport

I dette afsnit gøres der rede for til- og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag

Ansøger tekst:

Transportbeskrivelse for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

2.5.1 Spildevand

I dette afsnit gøres der rede for mængden af spildevand samt bortskaffelse heraf.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af spildevandsmængde

Spildevandsmængde for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af spildevandstilledning

Tilledning af spildevand for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af spildevandsafledning

Afledning af spildevand for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

2.5.2 Husdyrgødning og foder

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag

til begrænsning af forureningen.

I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager.

Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert opbevaringslager er der angivet en kode, der

efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift.

Ansøger tekst:

Oversigt over opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

Navn på opbevaringslager

LA-19407 Gyllebeholder 1

LA-19512 Gyllebeholder 2 Se bilag 1

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

Navn på opbevaringslager

Gyllebeholder 1

Gyllebeholder 2 Se bilag 1

Beskrivelse af bedste tilgængelige opbevaringsteknik

Beskrivelse af opbevaringslager


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 8 af 17

02-08-2011

Detaljer om opbevaringslagre

Kode for Nyt/eksisterende Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet

opbevaringslager opbevaringslager

LA-19407 Eksisterende Nudrift Flydende

Diameter: 35 m, dybde: 4 m 4000,00

husdyrgødningslager

Ansøgt drift Flydende

4000,00

husdyrgødningslager

LA-19512 Eksisterende Nudrift Flydende

Diameter: Ca 36 m, dybde: 4 m 4150,00

husdyrgødningslager

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

Diameter: Ca 36 m, dybde: 4 m 4150,00

Detaljer om fast lager

Kode for

Drifttype Lagerandel

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned

opbevaringslager

fast i %

LA-19407 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA-19512 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

Detaljer om flydende lager

Kode for

Drifttype Lagerandel

Virkemiddel

opbevaringslager

flydende i %

LA-19407 Nudrift 49,00 Ingen virkemiddel (f.eks. naturligt flydelag)

Ansøgt drift 49,00 Ingen virkemiddel (f.eks. naturligt flydelag)

LA-19512 Nudrift 51,00 Ingen virkemiddel (f.eks. naturligt flydelag)

Ansøgt drift 51,00 Ingen virkemiddel (f.eks. naturligt flydelag)

Beskrivelse af risici

Beskrivelse af mulige uheld

Risici mulige uheld for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af risikominimering

Minimering af risiko for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld

Minimering af gene for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder

Opbevaring af ensilage for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

2.5.3 Affald og kemikalier

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af døde dyr

Se bilag 1

Beskrivelse af fast affald

Se bialg 1

Beskrivelse af kemikalier generelt

Beskrivelse af pesticider

Pesticider for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af oliekemikalier

Se bilag 1

Beskrivelse af øvrige kemikalier

Øvrige kemikalier for Ejendom Saxagergård:

Se bilag 1

Beskrivelse af egenkontrol

Se bilag 1

2.5.4.1 Ammoniaktab

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses.


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 9 af 17

02-08-2011

I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt

I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget.

I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a. vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at

begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet.

Ansøger tekst:

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet

Ja

-4,60 kgN/år

Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

Ansøgt(kgN/år)

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 0

Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men

eksisterende uændret produktion: 2295,94

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser,

ændringer): 2646,08

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 711,61

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 0,00

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

StaldID

Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

fra

reference

staldsystem

(kgN/år)

Ammoniaktab

fra

valgt

staldsystem

(kgN/år)

Effekt af

valgt

staldsystem

(kgN/år)

Effekt af

valgt

staldsystem

(%)

Effekt af

miljøteknologi

(kgN/år)

Effekt af

foderoptimering

m.m.

(kgN/år)

Effekt af

miljøtiltag

lager

(kgN/år)

Faktisk

ammoniaktab

fra stald

og lager

(kgN/år)

ST-78345 SvSm01 247,22 248,64 -1,42 -0,57% 0,00 0,00 0,00 248,64

199,73 200,88 -1,15 -0,57% 0,00 0,00 0,00 200,88

ST-78347 SvSl02 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

768,07 766,67 1,40 0,18% 197,79 -3,96 0,00 572,84

SvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

732,35 736,55 -4,21 -0,57% 184,55 -3,69 0,00 555,69

ST-29415 SvSo07 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

586,88 587,81 -0,93 -0,16% 0,00 129,75 0,00 458,06

SvSo02 1572,00 1795,85 -223,85 -14,24% 0,00 0,00 0,00 1795,85

618,32 706,37 -88,05 -14,24% 0,00 156,06 0,00 550,31

ST-29586 SvSo10 577,80 1057,54 -479,74 -83,03% 0,00 0,00 0,00 1057,54

722,25 1321,92 -599,67 -83,03% 0,00 291,99 0,00 1029,93

ST-29591 SvSl01 1110,42 1423,34 -312,92 -28,18% 0,00 0,00 0,00 1423,34

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

SvSo07 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

233,18 233,55 -0,37 -0,16% 0,00 50,02 0,00 183,53

SvSl04 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

624,06 711,24 -87,18 -13,97% 0,00 0,00 0,00 711,24

ST-29597 SvSl01 1110,42 1423,34 -312,92 -28,18% 0,00 0,00 0,00 1423,34

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

SvSo07 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

526,62 527,45 -0,83 -0,16% 0,00 116,43 0,00 411,03

ST-29599 SvSm03 995,55 1332,37 -336,82 -33,83% 0,00 0,00 0,00 1332,37

732,35 980,12 -247,77 -33,83% 0,00 0,00 0,00 980,12

Sum Nudrift 5613,41 7281,08 -1667,67 0,00 0,00 0,00 7281,08

Ansøgt 5743,81 6772,56 -1028,76 382,34 736,60 0,00 5653,63

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

StaldID

Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

pr. produktionsenhed

(kgN/år)

Ammoniaktab

pr. DE

(kgN/år)

ST-78345 SvSm01 0,07 16,12

0,07 16,12

ST-78347 SvSl02 0,00 0,00

0,36 12,70

SvSm01 0,00 0,00

0,06 12,16

ST-29415 SvSo07 0,00 0,00

2,04 12,62

SvSo02 2,99 18,42

2,33 14,39

ST-29586 SvSo10 1,76 25,14

1,37 19,64

ST-29591 SvSl01 0,56 22,14

0,00 0,00

SvSo07 0,00 0,00

2,06 12,73

SvSl04 0,00 0,00

0,55 19,41

ST-29597 SvSl01 0,56 22,14

0,00 0,00

SvSo07 0,00 0,00

2,04 12,62

ST-29599 SvSm03 0,10 21,45

0,10 21,45

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 10 af 17

02-08-2011

StaldID

Nudrift

Ansøgt drift

Supplerende

teknologi

Indtastet

ammoniak

effekt (%)

Driftstimer/

år

Reduceret

ammoniakfordampning

(kgN/år)

ST-78345 Ingen data

ST-78347 Nudrift Gyllekøling 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Gyllekøling 29,60% 8760,00 382,00

ST-29415 Ingen data

ST-29586 Ingen data

ST-29591 Ingen data

ST-29597 Ingen data

ST-29599 Ingen data

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Gyllekøling i ny toklimastald.

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

StaldID

Kode for

staldsystem

Nudrift

Ansøgt drift

FE

Gram

råprotein

pr. FE

Gram P

pr. FE

Antal Fravænningsfravænnede

vægt

grise

Effekt foderoptimering

ST-78345 Ingen data

ST-78347 Ingen data

ST-29415 SvSo07 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansøgt 1050,00 124,40 4,67 30,00 7,20 129,75

SvSo02 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansøgt 1050,00 124,40 4,67 30,00 7,20 156,06

ST-29586 SvSo10 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansøgt 450,00 124,40 4,67 30,00 7,20 291,99

ST-29591 SvSo07 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansøgt 1050,00 124,90 4,67 30,00 7,20 50,02

ST-29597 SvSo07 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansøgt 1050,00 124,40 4,67 30,00 7,20 116,43

ST-29599 Ingen data

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

LagerID

LA-19407

LA-19512

Lager

type

Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift

Ansøgt drift

Tiltag

Indtastet

emmisions

effekt (%)

Andel af

dybstrøelse

direkte ud

Reduceret

ammoniakfordampning

(kgN/år)

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

2.5.4.2 Påvirkning af natur

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af

ammoniakdepositionen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdepositionen.

Ansøger tekst:

Nøgletal emission

kgN/år

Samlet emission fra stald og lager 5653,63

Meremission fra stald og lager -1627,44

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne

Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur

Naturpunkt

(navngivet

efter

nærmeste

stald/lager)

Kilde for

ammoniakfordampning

(stald/lager)

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet (kildes andel +

de andre kilders andele)

Total merdepostion i

naturpunktet (kildes

andel + de andre kilders

andele)

Totaldeposition i

naturpunkt (kildes andel

+ de andre kilders

andele)

LA-19407 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

LA-19407 LA-19512 0,0 0,0

LA-19407 LA-19407 0,0 0,0


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 11 af 17

02-08-2011

Naturpunkt

(navngivet

efter

nærmeste

stald/lager)

Kilde for

ammoniakfordampning

(stald/lager)

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet (kildes andel +

de andre kilders andele)

Total merdepostion i

naturpunktet (kildes

andel + de andre kilders

andele)

Totaldeposition i

naturpunkt (kildes andel

+ de andre kilders

andele)

LA-19407 ST-29586 0,0 0,0

LA-19407 ST-78345 0,0 0,0

LA-19407 ST-29591 0,0 0,0

LA-19407 ST-29599 0,0 0,1

LA-19407 ST-29415 0,0 0,0

LA-19407 ST-29597 0,0 0,0

LA-19512 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

LA-19512 LA-19512 0,0 0,0

LA-19512 LA-19407 0,0 0,0

LA-19512 ST-29586 0,0 0,0

LA-19512 ST-78345 0,0 0,0

LA-19512 ST-29591 0,0 0,0

LA-19512 ST-29599 0,0 0,1

LA-19512 ST-29415 0,0 0,0

LA-19512 ST-29597 0,0 0,0

ST-29415 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-29415 LA-19512 0,0 0,0

ST-29415 LA-19407 0,0 0,0

ST-29415 ST-29586 0,0 0,0

ST-29415 ST-78345 0,0 0,0

ST-29415 ST-29591 0,0 0,0

ST-29415 ST-29599 0,0 0,1

ST-29415 ST-29415 0,0 0,0

ST-29415 ST-29597 0,0 0,0

ST-29586 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-29586 LA-19512 0,0 0,0

ST-29586 LA-19407 0,0 0,0

ST-29586 ST-29586 0,0 0,0

ST-29586 ST-78345 0,0 0,0

ST-29586 ST-29591 0,0 0,0

ST-29586 ST-29599 0,0 0,1

ST-29586 ST-29415 0,0 0,0

ST-29586 ST-29597 0,0 0,0

ST-29591 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-29591 LA-19512 0,0 0,0

ST-29591 LA-19407 0,0 0,0

ST-29591 ST-29586 0,0 0,0

ST-29591 ST-78345 0,0 0,0

ST-29591 ST-29591 0,0 0,0

ST-29591 ST-29599 0,0 0,1

ST-29591 ST-29415 0,0 0,0

ST-29591 ST-29597 0,0 0,0

ST-29597 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-29597 LA-19512 0,0 0,0

ST-29597 LA-19407 0,0 0,0

ST-29597 ST-29586 0,0 0,0

ST-29597 ST-78345 0,0 0,0

ST-29597 ST-29591 0,0 0,0

ST-29597 ST-29599 0,0 0,1

ST-29597 ST-29415 0,0 0,0

ST-29597 ST-29597 0,0 0,0

ST-29599 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-29599 LA-19512 0,0 0,0

ST-29599 LA-19407 0,0 0,0

ST-29599 ST-29586 0,0 0,0

ST-29599 ST-78345 0,0 0,0

ST-29599 ST-29591 0,0 0,0

ST-29599 ST-29599 0,0 0,1


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 12 af 17

02-08-2011

Naturpunkt

(navngivet

efter

nærmeste

stald/lager)

Kilde for

ammoniakfordampning

(stald/lager)

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet (kildes andel +

de andre kilders andele)

Total merdepostion i

naturpunktet (kildes

andel + de andre kilders

andele)

Totaldeposition i

naturpunkt (kildes andel

+ de andre kilders

andele)

ST-29599 ST-29415 0,0 0,0

ST-29599 ST-29597 0,0 0,0

ST-78345 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-78345 LA-19512 0,0 0,0

ST-78345 LA-19407 0,0 0,0

ST-78345 ST-29586 0,0 0,0

ST-78345 ST-78345 0,0 0,0

ST-78345 ST-29591 0,0 0,0

ST-78345 ST-29599 0,0 0,1

ST-78345 ST-29415 0,0 0,0

ST-78345 ST-29597 0,0 0,0

ST-78347 ST-78347 0,0 0,0 -0,1 0,2

ST-78347 LA-19512 0,0 0,0

ST-78347 LA-19407 0,0 0,0

ST-78347 ST-29586 0,0 0,0

ST-78347 ST-78345 0,0 0,0

ST-78347 ST-29591 0,0 0,0

ST-78347 ST-29599 0,0 0,1

ST-78347 ST-29415 0,0 0,0

ST-78347 ST-29597 0,0 0,0

Maksimale depositioner

kgN

Højeste merdeposition i naturområdet 0

Højeste totaldeposition i naturområdet 0,2

Naturlinje oversigt

Kilde for

ammoniakfordampning

(stald/lager)

Naturpunkt

(navngivet

efter nærmeste

stald/lager)

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde (grader)

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

(meter)

Ruhed

opland

LA-19407 LA-19407 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 LA-19512 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-29415 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-29586 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-29591 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-29597 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-29599 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-78345 6 166,23 976,29 L S

LA-19407 ST-78347 6 166,23 976,29 L S

LA-19512 LA-19407 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 LA-19512 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-29415 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-29586 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-29591 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-29597 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-29599 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-78345 6 158,58 1008,58 L S

LA-19512 ST-78347 6 158,58 1008,58 L S

ST-29415 LA-19407 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 LA-19512 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-29415 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-29586 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-29591 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-29597 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-29599 6 164,93 1004,62 L S

ST-29415 ST-78345 6 164,93 1004,62 L S

Ruhed

natur


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 13 af 17

02-08-2011

Kilde for

ammoniakfordampning

(stald/lager)

Naturpunkt

(navngivet

efter nærmeste

stald/lager)

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde (grader)

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

(meter)

Ruhed

opland

ST-29415 ST-78347 6 164,93 1004,62 L S

ST-29586 LA-19407 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 LA-19512 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-29415 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-29586 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-29591 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-29597 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-29599 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-78345 6 164,54 980,46 L S

ST-29586 ST-78347 6 164,54 980,46 L S

ST-29591 LA-19407 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 LA-19512 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-29415 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-29586 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-29591 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-29597 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-29599 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-78345 6 164,23 947,22 L S

ST-29591 ST-78347 6 164,23 947,22 L S

ST-29597 LA-19407 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 LA-19512 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-29415 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-29586 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-29591 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-29597 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-29599 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-78345 6 164,49 962,89 L S

ST-29597 ST-78347 6 164,49 962,89 L S

ST-29599 LA-19407 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 LA-19512 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-29415 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-29586 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-29591 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-29597 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-29599 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-78345 6 165,51 933,99 L S

ST-29599 ST-78347 6 165,51 933,99 L S

ST-78345 LA-19407 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 LA-19512 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-29415 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-29586 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-29591 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-29597 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-29599 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-78345 6 165,32 922,80 L S

ST-78345 ST-78347 6 165,32 922,80 L S

ST-78347 LA-19407 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 LA-19512 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-29415 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-29586 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-29591 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-29597 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-29599 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-78345 6 164,35 867,51 L S

ST-78347 ST-78347 6 164,35 867,51 L S

Ruhed

natur


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 14 af 17

02-08-2011

3.1 Markoplysninger

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør

udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Grundlæggende arealoplysninger

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet

ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej

Er bedriften et økologisk landbrug: Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD-krav: 2,00 %

Reduceret kvælstofnorm: 0,00 %

Arealoplysninger

Udbringningsarealer

Navn ha Drænet Jb.Type Vandet

Sæd- N-kl.

skifte 0(ha)

N-kl.

1(ha)

N-kl. N-kl. G.vand P-kl.

2(ha) 3(ha) (ha) 0(ha)

P-kl. P-kl. P-kl.

1(ha) 2(ha) 3(ha)

3-3 4,04 Ja JB7 Nej S2 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00

24 2,62 Ja JB1 Nej S4 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00

25 8,98 Ja JB1 Nej S4 8,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 0,00 0,00 0,00

29 1,54 Ja JB1 Nej S4 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00

30 0,99 Ja JB1 Nej S4 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00

23 8,09 Ja JB1 Nej S4 8,09 0,00 0,00 0,00 1,97 8,09 0,00 0,00 0,00

28 6,88 Ja JB1 Nej S4 6,88 0,00 0,00 0,00 6,88 6,88 0,00 0,00 0,00

27 3,16 Ja JB1 Nej S4 3,16 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 0,00 0,00 0,00

12-1 18,51 Ja JB4 Nej S4 15,50 3,01 0,00 0,00 0,00 18,51 0,00 0,00 0,00

8 7,98 Ja JB6 Nej S2 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 0,00 0,00 0,00

26-0 3,02 Ja JB1 Nej S4 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00

6-0 8,62 Ja JB7 Nej S2 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00

6-1 3,29 Ja JB7 Nej S2 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00

3-0 10,03 Ja JB7 Nej S2 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10,03 0,00 0,00 0,00

3-2 3,91 Ja JB7 Nej S2 0,38 3,53 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,00 0,00

1-0 17,77 Ja JB6 Nej S2 16,08 1,68 0,00 0,00 0,00 17,77 0,00 0,00 0,00

13-2 3,37 Ja JB4 Nej S4 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 0,00

13-0 16,82 Ja JB4 Nej S4 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16,82 0,00 0,00 0,00

14-0 18,77 Ja JB1 Nej S4 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 0,00

15-0b 8,62 Ja JB4 Nej S4 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00

15-0a 20,60 Ja JB4 Nej S4 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

2-0 38,89 Ja JB7 Nej S2 2,33 36,56 0,00 0,00 2,33 38,89 0,00 0,00 0,00

7-0 12,87 Ja JB4 Nej S4 12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 0,00 0,00

Total 229,34 168,62 60,73 0,00 0,00 14,34 229,34 0,00 0,00 0,00

De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til

husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen.

Aftalearealeraler

Navn ha Områder omfattet af N- eller P-klasse 1- 3

Total 30,82

Har modtageren en arealgodkendelse til

modtagelse af de tilførte mængder

1 30,82 Nej Nej

3.2 Gødningsregnskab

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning

af husdyrgødning.


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 15 af 17

02-08-2011

Ansøger tekst:

Nudrift

Produceret husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

kår, geder

DE - svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 35734,57 8151,47 0,00 345,66

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilført husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Afsat husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

får, geder

DE - svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 5396,47 1231,00 0,00 52,20

Total husdyrgødning

Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

får, geder

DE - svin og

andre dyr

Svinegylle 30338,10 6920,47 0 293,46

Total 30338,10 6920,47 0 293,46

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,4 DE/ha

Ansøgt drift

Produceret husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

kår, geder

DE - svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 36180,92 8341,50 0,00 359,53

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilført husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Afsat husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

får, geder

DE - svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 3874,41 893,24 0,00 38,50

Total husdyrgødning

Gødningstype KgN KgP

DE - kvæg,

får, geder

DE - svin og

andre dyr

Svinegylle 32306,51 7448,26 0 321,03

Total 32306,51 7448,26 0 321,03

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,4 DE/ha


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 16 af 17

02-08-2011

Udbringningsteknologi

Se bilag 1

3.3 Nitrat (overfladevand)

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af

nitrat til overfladevand.

Ansøger tekst:

DE reduktionsprocent: 96,03%.

Beregning af det maksimale dyretryk DE max og det reelle dyretryk DE reel for ansøgt drift:

DE max: 1,3444 DE/ha.

DE reel: 1,4 DE/ha.

Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DE max uden virkemidler og kg N/ha DE reel med virkemidler):

KgN/ha DE max: 62,3 kgN/ha.

KgN/ha DE reel: 62 kgN/ha.

Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.

Ansøgt

• 23: 70 mg nitrat pr. liter.

• 28: 70 mg nitrat pr. liter.

• 27: 70 mg nitrat pr. liter.

• 2-0: 46 mg nitrat pr. liter.

Merbelastning (Ansøgt - Nudrift)

• 23: 0 mg nitrat pr. liter.

• 28: 0 mg nitrat pr. liter.

• 27: 0 mg nitrat pr. liter.

• 2-0: 0 mg nitrat pr. liter.

3.4 Nitrat (grundvand)

Ansøger tekst:

Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side - 3.3. Nitrat (overfladevand)

3.5 Fosfor

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående

tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før-situation Efter-situation = krav

Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til

Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor

Pt 4,0 - 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000

område, der er overbelastet med fosfor

Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000

område, der er overbelastet med fosfor

Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område,

der er overbelastet med fosfor

229,34 ha 3,0 kg P/ha/år 10,3 kg P/ha/år

0,00 ha 3,0 kg P/ha/år 6,3 kg P/ha/år

0,00 ha 3,0 kg P/ha/år 6,3 kg P/ha/år

0,00 ha 3,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år

Krav om P-overskud overholdt: Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: -403,5 kg P.

Maksimalt tilladt P-overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 10,3 kg P/ha/år.

P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 32,5 kg P/ha/år.

P-fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 23,9 kg P/ha/år.

P-overskud/ha/år for ansøgt projekt: 8,6 kg P/ha/år.

Kommentar fosfor

3.6 Ammoniak fra udbringning

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

3.7 Gener fra udbringning


https://www.husdyrgodkendelse.dk/PDF/OutputPage/AnsoegningOutputPage.aspxS...

Side 17 af 17

02-08-2011

Ansøger tekst:

More magazines by this user
Similar magazines