Specialekontrakt - For Studerende - Aarhus Universitet

studerende.au.dk

Specialekontrakt - For Studerende - Aarhus Universitet

Specialekontrakt

Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Science and Technology, Aarhus Universitet

Willemoesgade 15, bygning 2117, 8200 Århus N

Aftale om specialeprojekt mellem:

Studerende:

Navn:

Årskortnr:

Adresse:

Telefon:

Mailadresse:

Vejleder(e):

Hovedvejleder

Navn:

Mailadresse:

Andre vejledere

Navn

Mailadresse:

Uddannelse:

Specialets omfang i ECTS:

Opgaveformulering:

Arbejdstitel:

Projektet skrives på:

Dansk (Både den danske og engelske titel skal fremgå af forsiden)

Engelsk (Både den danske og engelske titel skal fremgå af forsiden)

Bemærk at der skal skrives et resumé på engelsk uanset sprogvalg på rapporten.

Projektets fysiske placering:

Ressourcebehov/finansiering, se vejledning pkt. 1

Aftale om projektets økonomi:

Konkret tidsplan og plan for vejledning, se

vejledning pkt. 2

Dato for projektstart:

Dato for projektaflevering:

1


Specialekontrakt

Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Science and Technology, Aarhus Universitet

Willemoesgade 15, bygning 2117, 8200 Århus N

Projektplan:

- oprids af de overordnede faser og deadlines

- vejledningens omfang og strukturering

Specialet må offentliggøres på instituttets og fakultetets biblioteker og hjemmesider:

ja

nej

Publiceringsaftale er læst og accepteret, se pkt. 3

ja

Afsnittet om patentrettigheder er læst og accepteret, se pkt. 4

ja

Afsnittet om plagiering er læst og forstået, se pkt. 5

ja

Underskrifter

Studerende:

Hovedvejleder:

Andre vejledere:

Uddannelsesansvarlig:

Den underskrevne kontrakt fremsendes til Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Godkendt af Studieleder

Dato:

Underskrift:

2


Vejledning til specialekontrakt

Specialekontrakt

Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Science and Technology, Aarhus Universitet

Willemoesgade 15, bygning 2117, 8200 Århus N

1) Ressourcebehov/finansiering

Vejlederen forpligter sig til at stille de faciliteter og driftsressourcer til rådighed for projektet, som er aftalt i

forbindelse med projektplanen. Hvis specialets gennemførelse afhænger af en bevilling eller en aftale med

en samarbejdspartner, er det vigtigt at anføre disse. Bemærk, at du som studerende skal være indforstået

med eventuelle risici og mulige konsekvenser heraf (f.eks. at samarbejdspartner kan opsige aftale og at

specialet må omdefineres som konsekvens heraf)

2) Tidsramme

Specialet skal påbegyndes og afleveres inden for den tidsramme, der i studieordningen for den enkelte

uddannelse er fastsat for specialets omfang. Efter godkendelse af specialekontrakt og fastsættelse af

afleveringsfrist kan der ikke ske afmelding fra prøven. Såfremt specialet ikke afleveres til den fastsatte tid,

tæller det som et eksamensforsøg. Studienævnet godkender herefter en ændret opgaveformulering inden for

samme emneområde og fastsætter samtidig en ny afleveringsfrist på 3 måneder. Afleveres specialet ikke

inden for denne frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for

andet eksamensforsøg.

3) Publiceringsaftale

For publikation af data opnået under et specialestudium gælder reglerne i ”Undervisningsministeriets

cirkulære nr. 169 af 16. juli 1973 om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i

forbindelse hermed”, (http://www.au.dk/da/55-01.htm). Det vil sige, at retten til anvendelse og

viderebearbejdelse af originale og bearbejdede data efter specialets afslutning tilkommer den studerende og

denne skal give skriftligt samtykke til offentliggørelse af disse data. Dog gælder visse undtagelser for

ophavsret, som nævnt under punkt 4.

Ja, data opnået i forbindelse med mit speciale kan indgå i publikationer, og jeg godkender nedenstående

betingelser: _________________________________ (studerendes underskrift)

Den studerende er forpligtet til at overdrage alle originale og bearbejdede data, inkl. laboratoriejournaler, til

vejlederen, men er berettiget til en kopi til eget brug. Vejlederen forbeholder sig ret til at anvende disse data

på bedste måde i samarbejde med den studerende. Hvis den studerende ved specialekontraktens indgåelse

har accepteret publikation af data, og der opnås resultater, som efter vejlederens opfattelse ved bearbejdning

og eventuelt suppleret med yderligere data er publicérbare, udarbejdes et manuskript. Dette foregår i

samarbejde mellem den studerende, vejlederen og eventuelle andre medforfattere efter aftale. Rækkefølgen

af forfatterskaber aftales mellem den studerende, vejlederen og eventuelle andre medforfattere med

reference til Vancouver reglerne (http://www.icmje.org/). Er den studerendes bidrag beskedent, kan

dennes data publiceres i vejlederens navn.

Eller

Nej, data opnået i forbindelse med mit speciale kan ikke indgå i publikationer. Jeg overdrager kopi af mine

originale og bearbejdede data, inkl. laboratoriejournaler, til vejlederen efter specialets fuldførelse.

_________________________________ (studerendes underskrift)

Den studerende kan ved specialekontraktens indgåelse nægte publikation af dennes data.

Hovedvejlederen/projektvejlederen kan i så fald ændre det foreslåede specialeprojektet under hensyntagen

hertil.

4) Patentrettigheder

Retten til de resultater der fremgår af en studerendes speciale, herunder eventuelle immaterielle rettigheder,

som f. eks. Patentrettigheder og ophavsrettigheder til edb-programmer følger som udgangspunkt

3


Specialekontrakt

Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Science and Technology, Aarhus Universitet

Willemoesgade 15, bygning 2117, 8200 Århus N

”Undervisningsministeriets cirkulære nr. 169 af 16. juli 1973 om anvendelsen af de studerendes opgaver og

deres rettigheder i forbindelse hermed”, (http://www.au.dk/da/55-01.htm)

Der vil dog ofte være undtagelser fra dette udgangspunkt:

I. Hvis den studerende i forbindelse med sit speciale deltager i et forskningsprojekt med deltagelse af

eksterne parter skal den studerende inden hans/hendes deltagelse i projektet begynder fraskrive sig

retten til eventuelle patenterbare resultater og evt. ophavsrettigheder til edb-programmer.

II. Hvis den studerende i forbindelse med gennemførelsen af specialet i samarbejde med sin vejleder gør

en opfindelse eller får ophavsret til edb-programmer skal den studerende, såfremt universitetet

beslutter at overtage vejleders andel af opfindelsen, overdrage sin andel af opfindelsen til universitetet

mod at blive omfattet af Aarhus Universitets regler for vederlagsberegning i henhold til § 12 i lov nr.

347 af 2. juni 1999.

5) Plagiering

Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. Plagiering anses

som en meget alvorlig forseelse, fordi der et tale om tyveri af andres arbejde, og fordi du bliver bedømt for et

stykke arbejde, som reelt set ikke er dit.

Du undgår plagiering ved altid at lave en præcis kildehenvisning, når du bruger andres arbejde – det gælder

både citater, gengivelser, fortolkninger, oversættelse, figurer, billeder osv. Når du producerer en tekst, skal

det fremgå tydeligt, hvad der er resultat af din egen tankegang, og hvilke passager der er et resultat af

bearbejdning af andres viden.

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar. Hvis du plagierer, kan konsekvenserne være ret alvorlige.

Aarhus Universitets regler for sanktioner i forbindelse med plagiering kan læses på

http://www.au.dk/da/01-06.htm.

Du kan i øvrigt læse mere om plagiering på: http://www.stopplagiat.nu/.

6) Studieordningens krav til specialer

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale af et omfang på 30, 45 eller 60 ECTS, afhængigt af i hvilket

omfang den studerende prioriterer at planlægge og gennemføre eget eksperimentelt arbejde. Formålet med

specialet er, at de studerende får mulighed for at tone deres egen uddannelse inden for et bestemt

fagområde samt at sætte dem i stand til selvstændigt at afdække, afgrænse og undersøge en relevant faglig

problemstilling.

Læringsmål:

Karakteristik af de tre typer af specialer:

Speciale 30 ECTS: Speciale baseret på litteraturstudier og/eller analyser af udleverede og

færdigredigerede datasæt.

Speciale 45 ECTS: Speciale hvor den studerende er ansvarlig for indsamling og analyse af originale,

uredigerede data. Kvaliteten af dataindsamling, analyse og redigering skal indgå i den samlede

bedømmelse.

Speciale 60 ECTS: Speciale hvor den studerende er ansvarlig for planlægning af

undersøgelsesdesign og metode samt indsamling og analyse af originale, uredigerede data. Kvalitet

og selvstændighed i design af egne forsøg, planlægning af udtræk af data fra originale datakilder,

eller udvikling af ny teori skal indgå i den samlede bedømmelse. Kvaliteten af dataindsamling,

analyse og redigering skal ligeledes indgå i den samlede bedømmelse.

Ved bedømmelsen af specialet lægges der desuden vægt på, hvorvidt den studerende kan:

selvstændigt afdække og afgrænse en problemstilling inden for det valgte fagområde.

4


Specialekontrakt

Studienævnet for Jordbrugsvidenskab

Science and Technology, Aarhus Universitet

Willemoesgade 15, bygning 2117, 8200 Århus Nopstille et relevant projektdesign til analyse af det afgrænsede spørgsmål.

søge og prioritere relevant litteratur og forholde sig kritisk til forskellige teoretiske synspunkter og

eventuelt modstridende resultater.

inddrage og diskutere og udvælge relevante teorier i relation til problemstillinger.

diskutere og forholde sig kritisk til relevansen og kvaliteten af den anvendte litteratur, de anvendte

teorier/modeller, analysemetoder og eventuelle data, herunder forsøgsdesign og statistiske

metoder.

gennemføre en selvstændig og sammenhængende analyse af den valgte problemstilling og

sammenfatte undersøgelsens konklusioner.

skriftligt og mundtligt formidle projektets analyser og konklusioner, herunder problemstilling, valg

af metode, analysen, diskussionen, konklusionen og perspektiveringen, på en klar og relevant måde

i forhold til en defineret målgruppe.

Undervisningsform:

Der er ikke tilknyttet egentlig undervisning til arbejdet med specialet, men den studerende får af

studienævnet tildelt en vejleder, der samtidig fungerer som eksaminator. Ved tildelingen af vejleder, skal

der samtidig udarbejdes en specialekontrakt, der skal godkendes af studielederen.

Specialekontrakten skal indeholde oplysninger om:

Specialets omfang (30, 45 eller 60 ECTS).

Opgaveformulering, emneafgrænsning.

Plan for vejledning.

Hvilket sprog specialet skrives på (dansk eller engelsk).

Startdato og afleveringsfrist.

Specialekontrakten underskrives af den studerende, vejleder uddannelsesansvarlige og fremsendes til

studielederen til godkendelse. Efter godkendelse af specialekontrakten og fastsættelse af afleveringsfrist kan

der ikke ske afmelding fra prøven. Såfremt specialet ikke afleveres til den fastsatte frist, tæller det som et

forbrugt eksamensforsøg. Studielederen godkender herefter en ændret opgaveformulering inden for samme

emneområde og fastsætter samtidig en ny afleveringsfrist på tre måneder. Afleveres specialet ikke inden for

denne frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet

eksamensforsøg.

Prøveformer:

Kombineret mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur. Den skriftlige del af prøven omfatter en

afhandling af et omfang på 100 normalsider, skrevet på dansk eller engelsk med et resumé på engelsk. En

normalside defineres som 2400 anslag og omfatter tekst men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,

appendiks samt figurer og tabeller. Afhandlingen afleveres i 4 trykte eksemplarer til studieadministrationen.

Den mundtlige prøve er offentlig (undtagelser herfra jvf. eksamensbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og 3). Senest

ved aflevering af specialet skal der laves en aftale om eksamensdato med vejleder, hvorefter

studieadministrationen informeres om datoen.

Ved bedømmelsen af specialeafhandlingen lægges der primært vægt på det faglige indhold, men også

studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen, uanset hvilket sprog specialeafhandlingen

er skrevet på. Ved den mundtlige prøve får den studerende 30 minutter til at præsentere projektet. Derefter

kan eksaminator og censor stille spørgsmål til den studerende i op til 30 minutter, hvorefter karakteren

fastsættes og meddeles. Der gives en samlet karakter for specialeafhandling og den mundtlige prøve, baseret

på den danske 7-trins karakterskala. Eksaminator og censor udarbejder efterfølgende en skriftlig

5

More magazines by this user
Similar magazines