Udfordringen - FOA

applikationer.foa.dk

Udfordringen - FOA

F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E

Udfordringen

Fremtidens social- og

sundhedshjælpere og hjemmehjælpere


Udfordringen – Fremtidens social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere”

er udgivet af Social- og sundhedssektoren marts 2003.

Redaktion:

Formand Lene B. Hansen, Social- og sundhedssektoren

Konsulent Svend-Erik Simonsen, Social- og sundhedssektoren

Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder

Layout: Joe Andersson

Fotos: Mike Kollöfel

Tryk: FOA’s trykkeri

ISBN: 87-90418-49-2

Pjecen kan rekvireres på www.foa.dk/pjecer

eller bestilles ved henvendelse til

© Forbundet af Offentligt Ansatte

Stauningsplads 1-3

1790 København V

Telefon: 3343 4803 eller 3343 4804

eller e-mail: potla001@foa.dk

2


Indhold

Udfordringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Velfærden og det gode liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Fortællerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

De faglige kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

De personlige færdigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Den private dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Etiske overvejelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

For fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Udfordringen

En af velfærdssamfundets store opgaver lige nu er blandt andet, at forbinde de

ønsker og behov som en voksende gruppe ældre har. Og løse dem, med de

kvalifikationer, vi råder over i den offentlige sektor.

De vigtigste fagpersoner i denne opgave er social- og sundhedshjælperne og

hjemmehjælperne.

Udfordringen er først og fremmest at sikre, at opgaven løses bedst muligt – og

ikke blot i dag og i morgen; men også i årene fremover.

Nogle af de vigtige forudsætninger for en velfungerende omsorg og pleje er:

■ at anerkende menneskers særkende. Hvert enkelt menneske er unikt, og

fortællingen om hver enkelt af os bliver ikke mere ens, fordi vi bliver ældre

eller får behov for hjælp.

■ at nøglepersonerne – fortællerne – social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne

sikres nødvendige udfoldelsesmuligheder og rimelige rammer

for at formidle disse fortællinger

■ at arbejdsområdet er attraktivt og inspirerende – både menneskeligt og fagligt

– så arbejdskraften kan fastholdes og udvikles

■ at sande beskrivelser af virkeligheden sikrer, at nye kræfter med lige så gode

kvalifikationer fremover vil tage udfordringen op

Etablering og vedligehold af en god omsorg og pleje er først og fremmest en

arbejdsgiveropgave.

Og det er et politisk valg at definere, i hvilken retning omsorg og pleje skal

udvikle sig, hvilket omfang og hvilken kvalitet, den skal have.

Men når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at sikkerhedsnettets beskaffenhed

er alles sag.

4


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Vi har alle sammen ansvar for, hvor bæredygtig omsorgen og plejen skal være

og blive.

I modsætning til hvad mange tror, er det ikke de svageste, der belaster velfærdssamfundets

budget. Set udover samfundsbudgettet er det ikke dyrt at

leve op til de forholdsvis beskedne behov for hjælp og støtte, der er i vores

samfund.

Derfor funderer de valg, der skal træffes, sig heller ikke i nær så høj grad på

økonomiske ressourcer, som på traditioner, vanetænkning, ideologier, myter,

og forventninger – eller mangel på samme.

“Hvis omsorgen og plejen skal

bibeholde og udvikle sit faglige

og menneskelige sigte, kræver

det bevidste holdninger og

konkrete udmeldinger.”

Nøglen til fremtiden er ikke at tælle pengene men at tage reel stilling til

indhold og rammer i respekt for de mennesker, der har brug for hjælpen og

for dem, der skal yde den.

Denne store udfordring vil Social- og sundhedssektoren i FOA gerne være

med til at tage op, fordi vi mener, at det er en fælles opgave at forme fremtidens

omsorg og pleje.

Vi skal på tværs af traditionelle “interesser” sætte ord på:

“Hvordan ønsker vi – du og jeg – at fremtidens omsorg og pleje skal se ud”

Brug pjecen til omtanke for fremtiden og diskuter den med dem du omgås.

Venlig hilsen

Lene B. Hansen

formand for Social- og sundhedssektoren

5


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Velfærden og det gode liv

“Ordet “velfærd” betyder i

følge Nudansk Ordbog

lykke eller velgående.

Det danske ord modsvarer

således det engelske ord

“welfare”, som betyder

well-being eller happiness

(Nath, 1973).

Velfærd er et udtryk for det

gode liv.”

Essensen i velfærden er at sikre, at det gode liv, som vi hver især opfatter det,

kan udfolde sig – uanset om vi er produktive eller uproduktive – unge eller

gamle – raske eller syge.

Omsorg og pleje på den enkeltes egne forudsætninger er en vigtig forudsætning

for opretholdelse af det gode liv, når der bliver brug for hjælp.

En god omsorg og pleje tager udgangspunkt i det enkelte menneske og de

ressourcer, det råder over. Den sikrer, at den naturlige empati og intuition hos

dem, der skal varetage opgaven, kan udfolde sig.

En god omsorg og pleje

■ forstår, at menneskers livskvalitet udspringer af vidt forskellige og unikke

historier

■ erkender, at personlige kompetencer er vigtige forudsætninger for professionel

omsorg og pleje, og at der skal være tid og muligheder til at prioritere

den menneskelige dimension

■ anerkender, at mennesker uanset alder og skavanker har forskellige behov,

der skal opfyldes, for at livet opfattes som godt

■ respekterer fagligheden, så de, der varetager dette vigtige arbejde, kan udføre

det professionelt og med arbejdsglæde

6


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

7


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

De social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere, der hver dag møder borgerne,

konfronterer dem også med de politiske intentioner og de rammer, der

er udstukket for omsorg og pleje.

Det er en spændende opgave; men også et stort ansvar at være velfærdens

ambassadører. Det kræver stor faglig dygtighed og menneskelig indsigt at være

den, der reelt skal omsætte intentioner og budgetter til virkelighed for den

enkelte bruger.

Denne pjece beskriver de vigtige nøglepersoner, social- og sundhedshjælperne

og hjemmehjælperne – deres faglige og menneskelige kunnen og potentialer.

Den er tænkt som inspiration i diskussioner både blandt de politikere, der

lægger ruten, de arbejdsgivere, der forvalter ressourcerne, de medarbejdere der

skal sørge for, at visionerne virkeliggøres og ikke mindst de borgere, der enten

er brugere, pårørende eller måske selv engang får brug for hjælp.


8


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

9


10

FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Fortællerne

Hvert eneste menneske har sin historie, som stykkes sammen af det liv, vi lever.

For de mennesker, der har brug for hjælp fra andre – og det gælder både

ældre og yngre – er social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne vigtige

formidlere af disse hverdagsfortællinger.

Og for nogle er de professionelle de eneste, der lytter.

For mange er det social- og sundhedshjælperen og hjemmehjælperen, der gør

det fysisk og psykisk muligt at udfolde livet, når funktionerne er svækkede

eller stækkede.

“Omsorgen og plejens kvalitet

og omfang er direkte

afhængig af vores værdier

og vort menneskesyn.”

Vi er nødt til at erkende, at vi i Danmark ikke længere har et samfund, der

hviler på et fundament af generationer, der tager vare på hinanden.

Forpligtende historiefortælling om, hvem vi er, og hvad vi har brug for, går

ikke automatisk i arv i lige linie. Derfor er der og vil der også fremover være

behov for, at vi supplerer de familiære forpligtelser med et professionelt sikkerhedsnet,

spundet af andre materialer.

Hvordan nettet skal se ud, hvor finmasket og holdbart, det skal være, er

noget, vi i fællesskab skal tage stilling til – både på andres og på egne vegne.

Det er politik, men det er også helt almindeligt holdningsarbejde og stillingtagen.

Uanset hvor meget fokus, der er på sikkerhedsnettet, hvor mange der ser det

efter i sømmene, eller hvor ofte eventuelle huller optræder i pressen, vil dets

struktur altid være et udtryk for en samlet befolknings værdier.

Derfor er det alles sag at beslutte, hvordan netværket skal se ud – om det blot

skal være nødtørftig overlevelse, eller om det skal kunne rumme hele livshistorier

– hele livet. Nu – og i fremtiden.


11


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

De faglige kompetencer

“Den optimale omsorg og

pleje har absolut gehør.”

Social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne er uddannet til at påtage

sig de opgaver, der er og kommer til indenfor omsorg og pleje.

Fagligheden er blevet til i et helhedssyn, der gør det muligt at den nødvendige

hjælp og støtte på det enkelte menneskes præmisser.

Helhedssynet er nødvendigt for at se de enkelte opgaver i deres sammenhæng.

Det er de færreste mennesker, der kan nøjes med at få dækket et udsnit af

deres behov – det være sig praktiske eller mentale – og samtidig bevare livskvaliteten

intakt.

Opgaverne indenfor omsorg og pleje er altid forskellige, fordi de mennesker,

der har brug for hjælp og støtte, er forskellige. Og det er hver enkeltes ønsker

og behov, der er den konkrete opgave.

Denne menneskelige variation udfordrer hver eneste dag medarbejderne.

Social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne må ud fra de forhåndenværende

ressourcer og deres egne menneskelige kompetencer stykke holdbare

løsninger sammen af fakta og individuelle behov.

Det er blandt andet denne mangfoldighed og mulighed for at udnytte sin

egen kapacitet fuldt ud, der gør arbejdet spændende og givende.

Men den manøvredygtighed, det kræver at nå frem til det optimale resultat

forudsætter også, at fleksibilitet og intuition får mindst lige så stort råderum

som kroner og stopure i planlægningen af opgaveløsningen.

12


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

13


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Social- og sundhedshjælperuddannelsen indeholder blandt andet social- og

samfundsfag, pædagogik, psykologi, aktivitets- og praktiske fag.

Uddannelsen giver det faglige fundament, der med erfaringen styrker evnen

til:

■ at observere

■ at se forandringer

■ at vurdere

■ at se muligheder

■ at bevare ressourcer

■ at forebygge

■ at formulere mål

■ at yde hjælp til selvhjælp

Fleksibilitet er hovednøglen til dette register af færdigheder og kompetencer,

som social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne råder over.

Deres uddannelse og erfaring giver mange muligheder for at forme den bedst

mulige løsning, som at skabe handling sammen med borgeren.


14


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

15


16

FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

De personlige færdigheder

Faglig dygtighed er selvfølgelig omdrejningspunktet i professionelt arbejde.

Men relevant omsorg og pleje på brugernes forudsætninger stiller dog også

krav til de menneskelige egenskaber hos dem, der hver dag står ansigt til

ansigt med unikke mennesker med individuelle behov og ønsker.

Derfor er egenskaber som interesse, accept, tillid og respekt vigtige forudsætninger,

hos dem, der beskæftiger sig med omsorg og pleje. Egenskaber der også

skal præge indstillingen til dem, som arbejdet udføres sammen med eller for.

Social- og sundhedshjælpernes og hjemmehjælpernes uddannelse er ikke alene

fundamentet for en velfungerende omsorg og pleje, men fremmer også

■ evnen til refleksion

■ den rummelighed, som omsorgen for andre mennesker altid kræver

En døende borger kan fra

sin seng se de nye gulerødder

i køkkenhaven, hun

kan næsten dufte dem ind

gennem det åbne vindue.

“Ja, jeg gik altså ud og gravede

nogle op til hende,

selvom jeg udmærket ved,

at hun ikke kan spise dem,”

fortalte social- og sundhedshjælperen,

der passede den

døende.

For alle faggrupper, der har kontakt med mennesker, som er afhængige af

andres hjælp, har de menneskelige og personlige kvalifikationer stor vægt.

Derfor skal de erfaringer og den menneskelige kapacitet, hver enkelt rummer,

tælles med, når det samlet vurderes og visioneres, hvilke opgaver, social- og

sundhedshjælperne og hjemmehjælperne skal varetage.

I den overordnede tilrettelæggelse af arbejdet skal der være plads til at udfolde

de “bløde værdier”, der giver omsorgen og plejen dens menneskelige dimension.

Der skal være reel mulighed for at møde de mennesker, der har brug for hjælp

med respekt og på disse menneskers egne forudsætninger.


17


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Den private dimension

“Omtanke, empati, loyalitet,

respekt og værdighed.

Alt sammen vigtige egenskaber,

når arbejdspladsen

er et andet menneskes

private hjem.”

Der vil altid være en privat dimension af den faglighed og professionalisme,

der kendetegner omsorg og pleje, fordi hovedparten af social- og sundhedshjælpernes

og hjemmehjælpernes arbejde foregår i private hjem.

Det kræver stor professionalisme at udføre arbejdet med den indfølingsevne,

som der er brug for, når det er mennesker, man arbejder med og samtidig

holde fast i sig selv, sine egne værdier og grænser.

Meget af omsorgs- og plejearbejdet er alenearbejde, mange beslutninger skal

tages her og nu, uden at man har mulighed for at rådføre sig med andre, og

det er forbundet med et stort ansvar at arbejde i andre menneskers hjem.

Som social- og sundhedshjælper og hjemmehjælper må man kunne stole på

sig selv og sin egen integritet, og på at andre har den fornødne tillid til de

valg, man træffer. Og hver dag byder på mange valg.

Skal arbejdspladsen både bevare sin private dimension og samtidig være den

gode arbejdsplads, hvor social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne

kan bevare engagementet og arbejdsglæden intakt, skal der være reel mulighed

for at træffe disse valg.

Der må være plads til at sige fra, når belastningerne bliver for store, eller hvis

enderne ikke kan nå sammen. Der må være loyal hjælp, støtte og opbakning

fra arbejdsgivere og politikere.

Rummelighed og åbenhed er forudsætninger for at turde vælge og magte at

sige fra.

Kun i forståelse med omgivelserne, i dialog med de øvrige kolleger, brugerne

og arbejdsgiverne kan man forebygge udbrændthed og undgå at værdifuld

arbejdskraft nedslides psykisk og fysisk.


18


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

19


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Etiske overvejelser

“Min værdighed er det

vigtigste, jeg har. Den må I

ikke tage fra mig.”

Etik er en uomgængelig medspiller i mødet mellem mennesker, uanset om det

er privat eller professionelt. Etiske spilleregler skal hele tiden følges, for at vi

kan omgås hinanden.

I omsorgen og plejen er etikken bestandig på prøve. Man kan ikke hjælpe

andre mennesker uden at blive konfronteret med en række etiske overvejelser

og valg.

For social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne er disse overvejelser

mere nærværende end de er i mange andre jobs.

Dilemmaer er uomgængelige. Udfordringen er, at svære valg ikke bliver skubbet

sammen i uoverstigelige bunker af dårlige kompromisser.

Det må være et ultimativt krav til arbejdsgiverne og politikerne, at de gør det

muligt at kunne udføre jobbet bedst muligt, så det er de mange gode oplevelser

af at gøre nytte og gøre en forskel, der præger arbejdet i omsorgs- og

plejesektoren, og hvor etikken er i orden.

For de medarbejdere, der arbejder indenfor omsorg og pleje, er udfordringen

først og fremmest at bringe dilemmaerne frem i lyset, så de ikke usynligt glider

ind i den daglige rutine, og der får lov at udvikle sig til svigt eller

udbrændthed.

20


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

21


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Ingen kan holde til at udføre sit job “næsten” godt nok. Langtidsholdbar

arbejdsglæde skabes kun, hvis man er tilfreds med sin egen indsats, og når de

mennesker, der er afhængige af en, får den hjælp, de har behov for.

Den danske social- og sundhedssektor har i løbet af de seneste ti år gennemgået

store forandringer.

I dag stiller den velfungerende omsorg og pleje langt større krav til egenskaber

som fleksibilitet, selvstændighed, kreativitet og manøvredygtighed.

Det betyder også, at de etiske dilemmaer og diskussioner bliver mere påtrængende

– at der om nogensinde er behov for åbne debatter, om hvad der er ret

og rimeligt, og at alle er villige til at påtage sig ejerskabet for udviklingen og

ansvaret for hvordan omsorgen og plejen skal være, og hvordan den skal se ud

i fremtiden.


22


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

For fremtiden

Vi skal tage stilling til fremtidens hjemmepleje nu.

Hvilken form og hvilket omfang skal den have

Skal den være præget af stopure, eller har vi råd til at lave rammerne af menneskelig

empati

Hvordan sikrer vi, at der er mennesker, der også i fremtiden er villige til at

påtage sig denne opgave

Og hvordan har vi tænkt os at udstikke den nødvendige vej

“Vores udgangspunkt er

ikke, at vi gør, hvad der er

tid til. Vi gør, hvad der er

brug for”.

Det er en samfundsopgave at diskutere, hvordan social- og sundhedshjælpernes

og hjemmehjælpernes arbejdsforhold skal være. Vi skal diskutere værdier,

som f.eks. retten til livskvalitet af høj karat hele livet og vi sal tage stilling til,

om eller hvordan det kan lade sig gøre at opfylde banale ønsker, som f.eks.:

■ god mad, der svarer til de traditioner vi har og den smag, vi kan lide

■ tøj, der passer til den personlighed, vi er og som er købt i de forretninger,

vi plejer at handle i

■ skal vi – selv om vi får brug for hjælp kunne bevare vores sociale netværk,

skal samværet med andre mennesker begrænses af os selv, eller er det samfundsressourcer

der skal bestemme, hvem vi omgås

Alle disse spørgsmål hænger sammen med det individuelle liv og livets grundlæggende

værdier, som kan være svære at indfange, nedfælde og opdele.

23


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Det er værdier, der er afhængige af omtanke og opmærksomhed med hele liv.

Hele liv, hvor vi trods psykiske, fysiske skavanker eller naturlig ælde stadigvæk

har mulighed for at udfolde os som de mennesker, vi er.

Det handler om liv, hvor de fagpersoner – social- og sundhedshjælperne og

hjemmehjælperne – vi bliver mere eller mindre afhængige af, også skal have

mulighed for at bruge hele deres repertoire – det der var nøglen til deres

erhvervsvalg.

Vi skal tage stilling til hvor stor den menneskelige scene skal være og hvor

store udfoldelsesmuligheder, de der har brug for hjælp og støtte og de, der

yder den, skal have.

Uanset hvad vi beslutter, er social- og sundhedshjælperne og hjemmehjælperne,

som de er i dag, rollemodeller for, hvordan morgendagens omsorgs- og

plejemedarbejdere skal være.

De rummer den helhedsorientering, der er nødvendig for at overkomme at

arbejde med mennesker, og med høj kvalitet.

De har den uddannelse og de færdigheder der skal til, hvis vi skal have den

omsorg og pleje, som de allerfleste af os ønsker:

Udfordringen er ikke så kompliceret:

Vi skal blot beslutte, at det er disse potentialer, vi vil bygge videre på.


24


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

25


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Social- og sundhedshjælpere

Arbejdssteder

Kommunale hjemmepleje-/hjemmehjælpsordninger

Plejehjem

Døgnpleje/beredskab

Dagcentre

Bofællesskaber

Uddannelse

Social- og sundhedshjælpere har en 1 år og 2 måneder lang uddannelse.

Yderligere oplysninger på www.sosu.dk

Social- og sundhedshjælpere kan videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter

på 1 år og 8 måneder. Yderligere oplysninger på www.sosu.dk

Social- og sundhedshjælpere kan efteruddanne sig via arbejdsmarkedsuddannelserne

(AMU). Yderligere oplysninger på www.epos-amu.dk

Funktioner

Yder praktisk og personlig bistand til borgerens/familiens daglige livs- og

husførelse og hjælper til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse.

Udfører elementære sygeplejeopgaver inden for det primære social- og sundhedsområde.

Brugergrupper

Borgere med behov for praktisk hjælp og omsorg

Fysisk handicappede

Socialt udsatte grupper


26


FREMTIDENS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE OG HJEMMEHJÆLPERE

Hjemmehjælpere

Arbejdssteder

Hjemmeplejeordningerne i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger

Borgernes eget hjem, hvad enten dette er egen privat bolig, beskyttet bolig

eller bolig i forbindelse med et plejecenter

Uddannelse

Hjemmehjælpere har en grunduddannelse på 7 uger med mulighed for

suppleringskurser. Uddannelsen blev nedlagt i 1990, da man oprettede

uddannelserne til social- og sundhedshjælper.

Hjemmehjælpere kan opskole sig til social- og sundhedshjælper på 23 uger.

Yderligere oplysninger på www.sosu.dk

Hjemmehjælpere kan efteruddanne sig via arbejdsmarkedsuddannelserne

(AMU). Yderligere oplysninger på www.epos-amu.dk

Funktioner

Varetager - midlertidigt eller varigt - en række praktiske opgaver knyttet til de

daglige funktioner i hjemmet:

personlig hygiejne

personlig pleje

omsorgsopgaver samt praktisk service i og uden for hjemmet.

Brugergrupper

Borgere med behov for praktisk hjælp og omsorg

Fysisk handicappede

Socialt udsatte grupper


27


Vi skal tage stilling til fremtidens hjemmepleje nu!

Hvilken form og hvilket omfang skal den have Skal den være

præget af stopure, eller har vi råd til at lave rammerne af menneskelig

empati Hvordan sikrer vi, at der er mennesker, der også i fremtiden

er villige til at påtage sig denne opgave Og hvordan har vi

tænkt os at udstikke den nødvendige vej

Den danske social- og sundhedssektor har i løbet af de seneste ti år

gennemgået store forandringer.

I dag stiller den velfungerende omsorg og pleje langt større krav til

egenskaber som fleksibilitet, selvstændighed, kreativitet og manøvredygtighed.

Det betyder også, at de etiske dilemmaer og diskussioner bliver mere

påtrængende – at der om nogensinde er behov for åbne debatter,

om hvad der er ret og rimeligt, og at alle er villige til at påtage sig

ejerskabet for udviklingen og ansvaret for, hvordan omsorgen og

plejen skal være, og hvordan den skal se ud i fremtiden.

Denne pjece beskriver de vigtige nøglepersoner – social- og sundhedshjælperne

og hjemmehjælperne – deres faglige og menneskelige

kunnen og potentialer.

Den er tænkt som inspiration i diskussioner både blandt de politikere,

der lægger ruten, de arbejdsgivere, der forvalter ressourcerne, de

medarbejdere der skal sørge for, at visionerne virkeliggøres og ikke

mindst de borgere, der alle selv enten er brugere, pårørende eller

måske selv engang får brug for hjælp.

Forbundet af

Offentligt Ansatte

Social- og sundhedssektoren

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 33 43 46 00

Fax: 33 13 40 42

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines