Medlemsbrev uge 9 - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Medlemsbrev uge 9 - Sickpigs.dk

Kære Medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme

6. marts 2011

Generalforsamling – årets højdepunkt

En stor tak til de flere end 250, der var mødt op til vores generalforsamling i mandags. Trods utallige sammenfaldende

møder, var det et stort fremmøde, som vi er meget taknemmelige over. Også en stor tak for den helt

utrolige store enstemmige opbakning, der lød til os gennem hele aftenen.

Bestyrelsen i Bæredygtigt Landbrug

Efter punktet: ”Valg til bestyrelsen”, består bestyrelsen nu af

Christian Castenskiold, Hørbygaard, Tuse Næs vej 7, 4300 Holbæk (formand)

Flemming Fuglede-Jørgensen, Borupgaard, Trudslevvej 58, 9480 Løkken (næstformand)

Karin Dinesen, Mullerupgaard, Mullerup Strandvej 15, 4200 Slagelse

Jens Iversen, Dalhavegaard, Åstorpvej 78, 6070 Christiansfeld

Gustav Garth-Grüner, Sandbygaard, Sandbyvej 47, 4171 Glumsø (genvalgt)

Alfred Tværsig Olesen, Tværsiggaard, Nørregade 53, 8783 Hornsyld (nyvalgt)

Peter Rosendal, Knudsbøl Skovgaard, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup (nyvalgt)

Hans Engell – en spændende inspirator

Vi var nogle, der mente, at der godt kunne have været mere diskussion efter formandens beretning. Men som

flere sagde bagefter: ”Det er svært at lave en diskussion, når alle er enige!”. Det må ikke blive en sovepude, at vi

er enige. Spørgsmålet er, om ikke vi skal have nogen til at provokere os noget mere i fremtiden.

Apropos dette, havde vi fået Hans Engell til at give os et indlæg om: ”Landbruget har ingen venner!” Han gennemgik

på sin sædvanlige farverige og underholdende måde, hvad der er gået galt for dansk landbrug. Jeg vil her

prøve at konkludere på det, han sagde:

Landbruget har altid været forvent med at have politikere i Folketinget, med indflydelse og forståelse

for landbruget. ”Det har man ikke længere”. Ved næste valg risikerer man, at der ikke er en eneste

landbrugsrelateret politiker tilbage.

Man har glemt at lave alliancer med andre dele af befolkningen. For eksempel arbejderbevægelsen, som

burde have sammenfaldende interesser.

Landbruget opleves som stivnakket og modstander af forandringer.

Landbruget (Landbrug & Fødevarer) er pressesky og udtaler sig sjældent.

Dårlige historier fylder alt for meget i medierne. Man evner ikke at imødegå dem og forklare sig.

Hvorfor markedsfører landbruget sig ikke og fortæller hvorfor vi producerer, som vi gør

Danske landmænd skal i dialog med resten af samfundet.

Det kræver, at man fra landbrugets side har den viden, der skal til og man forstår at formidle den og gøre

den forståelig for resten af befolkningen

Det er svært at være uenig med Hans Engell i hans tale. Flere elementer ramte os selv og vi må erkende, at vi

har fejlet i dansk landbrug gennem de sidste 25 år.

Imagekampagner og helsidesannoncer retter ikke alene op på dette. Men det kan være en øjenåbner, som skal

følges op af andre tiltag. De må ikke stå alene. Derfor er vi også glade for, at vi har lavet konferencen på Christiansborg

d. 16.marts, som start på en ny dagsorden.

En ny dagsorden for debatten

Så længe landbruget ikke forstår at deltage i debatten og lader alle andre løbe med dagsordnen, vil vi fortsætte

med at befinde os i den forurettede, defensive rolle. Vi kan ryste på hovedet, blive vrede, frustrerede, triste og

modløse over de mange angreb mod landbruget. Vi ligger, som vi har redt.

Vi skal sætte en ny dagsorden for debatten. Annoncerne og imagekampagnen har virket. Nu har vi fået det omgivende

samfunds opmærksomhed. Nu skal den opmærksomhed bruges konstruktivt. Der er så meget, vi kan

hjælpe og bidrage med i forhold til resten af samfundet. Vi skal være den produktionsgren, der kan sikre vores

velfærdssamfund i fremtiden. Jorden ligger for vore fødder. Der er ingen øvre grænser for, hvad den kan bruges

til og hvad der kan produceres ved hjælp af jorden og de produkter, den kan frembringe.

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984


Landbrugets stemme

Jo højere udbytte, jo mindre miljøbelastning

I modsætning til hvad mange tror, er det faktisk sådan, at jo større landbrugsproduktion, vi har, jo mindre forurener

landbruget. Det er klart, at man ikke bare kan pøse gødning ud på jorden, hvis ikke man har styr på de

andre faktorer. Med den viden og erfaring, vi har i dag, er det sådan, at jo større produktionen er pr. hektar, jo

mindre er belastningen på jorden, jo mindre udvaskning af pesticider og nitrat. Samtidig er bytteforholdet bedre

mellem input og output, jo højere udbyttet er. For hver gang vi øger udbyttet med et tons, øger vi rodnettet

tilsvarende. Dette bidrager positivt med en større roddybde, et mindre tab af næringsstoffer og en større deponering

af CO 2 i jorden. Det er ægte win/win-situation at øge udbyttet. Det skal vi forklare resten af samfundet.

Der er kun fordele ved at øge produktionen. Kun vindere, ingen tabere.

En grotesk debat

Nogle politikere tror, at man kan øge biodiversiteten ved at begrænse landbrugsproduktionen

eller ændre den til økologisk. Det står ikke mål med virkeligheden.

Det har ingen betydning for biodiversiteten om marken dyrkes intensivt,

ekstensivt eller økologisk. Det, der betyder noget for biodiversiteten, er det, der

sker uden for marken. Naturområder, ”trædestene” i naturen eller korridorer

med fristeder for dyr, fugle, insekter og planter.

Infoboks

Biodiversitet :

Mangfoldigheden af

levende organismer

Et stort antal landmænd gør i forvejen rigtigt meget på disse områder for egen regning. Men selvfølgelig, kan

der gøres mere. Det er vigtigt, at landmændene ikke straffes for at lave disse tiltag. Sådan er det i dag. Når arealerne

tages ud af dyrkning, ”vokser” de ofte ind i §3-områder og ”haps”, så er det ikke længere landbrugsområder,

men natur, som landmanden ikke længere har rådighed over. Tilsvarende mange MVJ-ordninger, som der

mistes tilskud til og endnu værre når der kræves tilbagebetaling af tidligere modtaget tilskud. Det skal vi have

styr på, hvis danske landmænd skal motiveres til at skabe mere natur.

Færre regler – større tillid

Mængden af regler og kontrol er kraftigt stigende i hele samfundet og især i forhold til landbruget. Sidste år blev

der brugt 750 millioner kroner på at kontrollere landbruget!!!!!! Hvad kunne disse penge ikke have været brugt

til Sammen med Landdistriktsmidlerne på mere end 700 millioner kroner, kunne staten have købt 8.000 hektar

landbrugsjord hvert år, som kunne have været lavet natur på.

En ny dagsorden

1. Afvikling af regler og kontrol. Vi skal af med de kontrollanter, der ødelægger motivationen

2. Produktionen på landbrugsjorden skal øges ved hjælp af mere gødning og afpasset pesticidanvendelse i

forhold til produktionens størrelse.

3. Konkurrenceforholdene skal afstemmes med Tyskland. Vi kan ikke acceptere et dækningsbidrag på det

halve af vores sydlige nabo.

4. Staten skal have lov til at opkøbe for 1,5 mia. kroner ~ 8.000 hektar svarende til kr.180.000 pr. ha., landbrugsjord,

i fri handel, hvert år. Det kan finansieres ved besparelser i direktoraterne og via Landdistriktsmidlerne.

5. Husdyrproduktionen skal øges med hjælp fra ny teknologi omkring reduceret emission og lugt.

Landbruget er ikke problemet – det er en del af løsningen!

TraktorDemo i København

Rygterne omkring en snarlig invasion af traktorer i København, løber stærkt for tiden. Vi har hørt om op mod

500 traktorer fra Lolland/Falster, hele Jylland og Sjælland kører mod København d. 16 marts for at støtte op om

vores konference på Christiansborg samme dag. Selv om aktionen intet har med Bæredygtigt Landbrug at gøre,

vil jeg gerne vise forståelse for de frustrerede landmænd, der ved aktionen ønsker at vise, at de vil i dialog med

det øvrige samfund. Aktionen vil øge opmærksomheden omkring konferencen, hvor vi ønsker en ny dagsorden

for landbrugsdebatten. Det er vi taknemmelige over. Endnu en gang må man bøje sig i støvet, for den kæmpe

indsats græsrødderne udfører.

Venlig hilsen Vagn Lundsteen

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984

More magazines by this user
Similar magazines