Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Årsrapport

2008

DANICA Pension


Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING

Hovedtal

Resume

Markedsudviklingen

Nye tiltag i 2008

Kunder og service

Udenlandske aktiviteter

Risikostyring

Investeringsstrategi

Kontribution og overskudspolitik

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Årets resultat

Begivenheder efter balancedagen

Forventninger til 2009

REGNSKAB

Koncernregnskab

Moderselskabsregnskab

Koncernoversigt

LEDELSESHVERV

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegninger

2

3

3

4

4

5

5

7

9

10

10

14

14

16

51

67

69

70

71

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 1/72


Hovedtal Danica Pension koncernen

Mio. kr. 2008 2007 2006 2005 2004

RESULTATOPGØRELSE

Præmier 17.904 15.648 14.813 13.958 12.602

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat -9.241 2.950 7.030 21.708 15.968

Forsikringsydelser -14.706 -15.760 -13.975 -12.583 -11.039

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -6.515 5.582 3.869 -11.573 -11.563

Ændring i kollektivt bonuspotentiale 11.911 811 -2.597 -3.726 -507

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter 783 -6.143 -6.131 -4.340 -2.127

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -1.221 -1.170 -1.056 -1.070 -1.098

Resultat af genforsikring 244 -111 -34 177 158

Overført investeringsafkast 784 -811 -863 -975 -757

Forsikringsteknisk resultat -57 996 1.056 1.576 1.637

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring -733 -249 -282 -291 -241

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. -399 809 783 490 420

Resultat før skat -1.189 1.556 1.557 1.775 1.816

Skat 324 -282 -415 -473 -547

Årets resultat -865 1.274 1.142 1.302 1.269

BALANCE

Aktiver i alt 240.381 244.260 239.135 230.104 206.398

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 217.489 221.862 218.364 211.477 189.580

Kollektivt bonuspotentiale 1.553 13.462 13.864 11.266 7.542

Egenkapital i alt 15.085 15.982 14.997 15.811 14.509

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat -1,0 1,2 2,9 11,5 9,5

Afkast før pensionsafkastskat af egenkapitalens midler i Danica Pension -3,6 1,8 4,9 1,9 2,6

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension -1,2 1,1 2,9 12,6 10,3

Afkast efter pensionsafkastskat -0,8 1,2 2,7 10,1 8,4

Omkostningsprocent af præmier 6,0 6,7 6,3 6,8 8,1

Omkostningsprocent af hensættelser 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.417 1.445 1.390 1.424 1.489

Omkostningsresultat -0,14 -0,12 -0,07 -0,09 -0,14

Forsikringsresultat 0,14 0,09 0,05 0,00 -0,01

Bonusgrad bonusgivende selskaber 0,9 8,5 8,8 7,3 5,1

Ejerkapitalgrad 10,8 11,6 11,1 9,9 9,4

Overdækningsgrad 5,8 6,7 6,2 4,8 4,6

Solvensdækning 221 241 226 196 195

Egenkapitalforrentning før skat -7,7 10,1 10,7 11,8 13,0

Egenkapitalforrentning efter skat -5,6 8,3 7,8 8,6 9,1

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -1,3 0,0 1,8 11,2 8,7

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 5,7 5,0 4,0 - -

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 96 99 102 156 133

Bruttoomkostningsprocent 15 15 18 18 18

Combined ratio 112 115 122 167 151

Operating ratio 124 116 132 221 187

Relativt afløbsresultat 1,1 0,5 0,3 -7,3 -8,3

Danica Pensions koncernregnskab for 2006 - 2008 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards [IFRS) som

godkendt af EU. 2004-2005 er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Regelsættet er identisk med koncernens

værdiansættelse efter IFRS

2/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Resume

2008 var præget af den stigende turbulens på de finansielle

markeder med markant faldende aktiekurser

og stigende renter på kreditobligationer. Udviklingen

blev forstærket af konkurs og sammenbrud i

den finansielle sektor internationalt samtidig med at

den finansielle uro bragte økonomisk afmatning.

Finansiel turbulens til trods vidnede en høj præmiefremgang

om, at kunderne fortsat ønsker at spare op

til pension. Præmierne steg således med 17,7 pct. til

21,6 mia. kr. Danica Balance og Danica Link præmierne

steg med 8,9 pct. til 7,7 mia. kr. De udenlandske

præmier steg med 114,3 pct. til 3,0 mia. kr. Stigningen

er positivt påvirket af købet af Danica Pensjonsforsikring

ultimo 2007. Danica forventer en fortsat

stigning i præmieindtægterne i 2009.

For Danicas kunder med markedsprodukter har den

finansielle turbulens medført negative eller meget

lave afkast. Kunder med Danica Balance middel aktie

andel og 30 år til udløb fik i 2008 et afkast på -36,2

pct. p.a. før skat, mod gennemsnitligt -3,2 pct. i perioden

maj 2005-2008. Kunder med Danica Link middel

risiko fik et afkast på -24,4 pct. før skat mod et

gennemsnitligt afkast på 1,5 pct. i perioden 2004-

2008.

Kunder med Danica Traditionel har gennem 2008 fået

en kontorente på 5,5 pct. efter PAL-skat, hvortil

kommer en kompensation til de fleste af Danicas

kunder på ca. 1 pct. fra Skat som følge af ændret beskatning

af indeksobligationer og ejendomme.

Afkastet af pensionsmidlerne i Danica Traditionel

udgjorde -1,2 pct., og som følge af den finansielle

turbulens aktiverede Danica Pension og en stor del af

den øvrige pensionsbranche kursværn i slutningen af

året. Kursværnet blev aktiveret for at modvirke spekulationer

i at hæve eller flytte pensionsmidler til

skade for de tilbageværende kunder.

De negative afkast kunne også mærkes i Danica Pension

koncernen, hvor årets resultat efter skat blev

-865 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning

på -5,6 pct. i 2008 mod 8,3 pct. i 2007. Resultatet er

lavere end forventningerne i delårsrapporten 2008 og

årsrapporten for 2007. Dette skyldes de store aktiekursfald

i 2008, der medførte, at der ikke kunne indtægtsføres

risikotillæg, samt at investeringsafkastet af

såvel egenkapitalen som syge- og ulykkesforretningen

blev negativt.

Danicas kapitalstyrke er dog stadig høj. Den overskydende

basiskapital i forhold til solvenskravet

udgjorde således 9,8 mia. kr. ultimo 2008, og kapitalstyrken

udgjorde 11,3 mia. kr. Kapitalstyrken er et

udtryk for den ekstra sikkerhed, der står bag kundernes

opsparing, og er medvirkende til, at Danica Pension

i 2008 fik bekræftet sin AA- rating hos Standard

& Poor’s, om end Standard & Poor’s ændrede outlook

fra stabil til negativ.

I 4. kvartal blev iværksat forskellige nationale tiltag

til stabilisering af de finansielle markeder. For den

danske pensionssektor blev væsentligst vedtaget, at

realkreditrenter midlertidigt vil indgå i den rentekurve,

som pensionsselskaberne anvender til beregning

af forpligtelserne. Endvidere opfordrede Økonomi- og

Erhvervsministeriet til forsigtighed i fastsættelsen af

bonuspolitikken og kontorenter. Danica har fra 1.

januar 2009 bl.a. som følge heraf nedsat kontorenten

til 1,5 pct. efter PAL-skat.

Danica lancerede en række nye produkter og tiltag i

2008. På produktsiden introducerede Danica mulighed

for at få tilknyttet en garanteret minimumsudbetaling

Danica Balance, når pensionen er under

udbetaling, ligesom der blev introduceret flere varianter

af Danica Balance. En anden nyhed var Danica

Sundhedsfremmer, som er det første egentlige forebyggelsesprodukt

for virksomheder og deres ansatte i

Danmark.

I 2008 satte Danica fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed,

og en af nyhederne i den forbindelse

var en omkostningsmåler. Derudover har Danica for

første gang stillet årsoversigterne elektronisk til rådighed

for kunderne. Endelig har Danica fastlagt

etiske retningslinier for sine investeringer.

Markedsudviklingen

Uanset den finansielle turbulens har 2008 været præget

af fortsat stor efterspørgsel efter markedsprodukterne.

De samlede præmier i den danske forretning

udgjorde 7,7 mia. kr. for markedsprodukterne, svarende

til en vækst på 8,9 pct. De løbende præmier

steg med 18,0 pct.

Samlet havde Danica ca. 119.000 kunder med markedsprodukter

ved udgangen af 2008 mod ca. 97.000

kunder ved årets start. Heraf havde ca. 57.000 valgt

Danica Balance.

I 2008 har kun ganske få ud af de ca. 119.000 kunder

ønsket at forlade markedsprodukter for at skifte til

Danica Traditionel. Dette tager Danica som udtryk

for, at kunderne tror på, at markedsprodukterne er de

rigtige for dem på længere sigt.

Præmier vedrørende Danica Traditionel udviste en

stigning på 6,4 pct. til 10,8 mia. kr.

Mens salg til firmamarkedet primært varetages gennem

Danicas eget salgskorps, sekundært gennem

mæglere, varetages salget til privatmarkedet især

gennem Danske Banks filialnet. Danske Bank iværksatte

i slutningen af 2007 en pensionskampagne, og

bruttopræmier tegnet gennem banken steg i 2008 med

7,8 pct. til 4,0 mia. kr.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 3/72


Samlet set steg præmierne i den danske forretning

med 10,4 pct. til 18,6 mia. kr.

Pensionsselskaberne har i de senere år haft store underskud

på syge- og ulykkesforretningen. Det skyldes

især, at erstatningerne er steget meget – herunder specielt

erstatninger i forbindelse med psykiske lidelser og

stress. Hertil kommer en forøget priskonkurrence, som

har medført, at prisen på forsikringerne ikke er steget i

samme omfang som erstatningerne.

Velfungerende administrative systemer har også givet

stor tilgang af nye kunder, da virksomhederne ikke

skal bruge tid på opfølgning på police- og skadesadministration

m.v. Dette har medført, at Danica har

fået en del nye og ikke mindst større virksomheder,

der har valgt at skifte selskab for at opnå den fulde

effekt af at kunne outsource deres pensionsopgaver

100 pct. til deres pensionsleverandør.

Som en følge af den finansielle uro aktiverede Danica

Pension og en stor del af den øvrige pensionsbranche

kursværn i slutningen af året. Kursværnet blev aktiveret

for at modvirke spekulationer i at hæve eller

flytte pensionsmidler. For kunder med Danica Traditionel

betyder kursværnet, at der aktuelt fradrages 5

pct. af opsparingen, hvis de opsiger deres pensionsordning

før tid.

Folketinget vedtog i 2007, at pensionsafkastskatten

(PAL) omlægges til individniveau fra 2010. Endvidere

blev vedtaget, at staten skulle udbetale en kompensation

i 2008 til kunder, hvis investeringer har omfattet

indeksobligationer og ejendomme. Kompensationen

blev givet, fordi ændrede PAL-skatteregler betyder,

at de nævnte investeringer ikke længere er omfattet

af skattefrihed. Ca. 550.000 Danica kunder modtog

i slutningen af 2008 en PAL-kompensation på samlet

set 1,7 mia. kr.

Regeringens skattekommission arbejder med et oplæg

til en ny skattereform. Danica finder det vigtigt, at

indgåede pensionsaftaler respekteres, og at der fastholdes

et incitament til pensionsopsparing. En eventuel

introduktion af begrænsning i fradragsretten vil

virke hæmmende på opsparingen og bør i givet fald

ikke fratage opsparerne mulighed for varierende indbetalinger

mellem årerne i opsparingsperioden.

Nye tiltag i 2008

Danica lancerede en række nye produkter og tiltag i

2008. På produktsiden introducerede Danica mulighed

for at få tilknyttet en garanteret minimumsydelse,

når Danica Balance ordningen er under udbetaling,

ligesom der blev introduceret flere varianter af Danica

Balance, hvorved den enkelte kunde kan vælge

mellem flere investeringsprofiler.

I den nuværende situation vil der formentlig være en

række kunder, der foretrækker en mere konservativ

investeringsprofil. Dette er også muligt inden for

rammerne af Danica Balance.

Danica indførte i 2008 retningslinier for socialt ansvarlige

investeringer i aktier m.v. Retningslinierne

betyder, at Danica ikke vil investere i virksomheder,

der groft eller systematisk og veldokumenteret overtræder

internationale normer med hensyn til menneskerettigheder,

miljø, arbejde, korruption og våben.

Ved udgangen af 2008 var 13 virksomheder ekskluderet

fra Danicas investeringsunivers. Information om

Danicas politik for socialt ansvarlige investeringer er

tilgængelig på Danicas hjemmeside

www.danicapension.dk. Tiltaget blev modtaget positivt

af Danicas kunder.

Igen i 2008 har Danica Pension arbejdet målrettet på

at øge åbenheden og gennemsigtigheden i pensionsbranchen.

Dette arbejde har blandt andet medvirket

til, at flere selskaber nu stiller en omkostningsberegner

til rådighed for kunderne. Omkostningsberegneren

giver kunden mulighed for at beregne de samlede

direkte og indirekte omkostninger. I forbindelse med

omkostningsberegneren oplyses endvidere de årlige

omkostninger i pct. (ÅOP) samt i kroner (ÅOK). I

2009 vil de tilsvarende begreber blive indarbejdet i

kundernes kontooversigt.

I efteråret lancerede Danica PensionDanica Sundhedsfremmer”

som Danmarks første egentlige forebyggelsesprodukt

for virksomheder og deres ansatte.

Danica Sundhedsfremmer” blev modtaget meget

positivt, og flere virksomheder har allerede i 2008

udvidet deres sundhedsprogram med dette produkt.

I 2008 har der i høj grad været fokus på yderligere

anvendelse af teknologien – både for at fremme hastigheden

i ekspeditionerne og for at forbedre kvaliteten

i sagsbehandlingen. OpretSelvPension er et af

tiltagene. Med OpretSelvPension kan virksomhedernes

medarbejdere selv tilmelde sig pensionsordningen,

samtidig med, at de har adgang til hjælp fra Danica

Pension.

Kunder og service

Flere forhold har i 2008 medført øgede kundehenvendelser,

hvilket har påvirket Danicas sagsbehandling.

Tilgangen af kunder var høj i 2008. Der blev således

oprettet knap 140.000 nye pensionsordninger, hvilket

var en stigning på 9 pct. i forhold til 2007. Samtidig

blev der ekspederet ca. 700.000 ændringer af pensionsordninger,

svarende til en stigning på 19 pct. i

forhold til 2007.

EKSPEDITIONSTIDER

(I pct.) 2008 2007

Nytegninger inden for 5 dage 88 79

Policeændringer inden for 10 dage 90 87

4/72 FORSIKRINGSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2008


Trods de mange nye kunder lykkedes det at forbedre

ekspeditionstiderne for både nyoprettelser og ændringer

af pensionsordninger. En medvirkende årsag

til dette var, at Danica indførte automatisk overførsel

af data fra rådgivernes behovsanalyseværktøj til

Danicas centrale policesystemer. OpretSelvPension

har også fremmet ekspeditionstiderne.

Gennem de senere år er der arbejdet på at opbygge en

central call-center funktion, Danicalinjen. Funktionen

modtager og ekspederer mange typer sager, og en

egentlig rådgivningsfunktion er under etablering.

Formålet er også her ønsket om større kvalitet i ekspeditionen

af vores kunder og effektivisering af det

administrative apparat.

Den finansielle uro i 2008 har også medført et pres på

Danicas administration. Således har mange kunder

ringet til Danicalinjen for at høre til den aktuelle

situation, og aktiveringen af kursværn på Danicas

traditionelle produkter har også skabt telefontrafik.

Endelig påvirkede PAL-kompensationen aktivitetsniveauet.

Kunderne havde forskellige valgmuligheder

for at modtage kompensationen, eksempelvis indsættelse

på en bestående pensionsordning eller udbetaling.

Derfor ringede mange kunder for at få information

og vejledning om deres muligheder.

Udenlandske aktiviteter

Norge

Danica Pensjonsforsikring udbyder markedsprodukter

og risikoprodukter til såvel privatmarkedet som

firmamarkedet.

Privatmarkedet for pensionsopsparing har siden 2007

været negativt påvirket af ændrede skatteregler, der

betyder meget begrænset fradragsret. Tilbagekøb af

livrenter som følge af, at der er indført formueskat på

disse, er endvidere fortsat i 2008.

Danica Pensjonsforsikring har derfor rettet fokus mod

firmamarkedet, og der har været en pæn tilgang af

firmakunder i årets løb på 24 pct. Tilgangen kommer

både fra det direkte salg, fra mæglerkanalen og fra

samarbejdet med Fokus Bank.

Risikoproduktområdet har fortsat en meget tilfredsstillende

indtjening.

Præmieindtægterne for den samlede norske virksomhed

udgjorde 614 mio. kr. i 2008 mod 556 mio. kr.

året før.

Resultatet før skat udgjorde 63 mio. kr. i 2008 mod 85

mio. kr. året før.

Aktiviteterne i Danica Pension I’s norske filial blev

med virkning fra 1. januar 2008 overdraget til Danicas

norske dattervirksomhed, Danica Pensjonsforsikring

AS. Overdragelsen har ikke haft indflydelse på koncernens

resultat.

Sverige

Danica Pension Försäkringsaktiebolag udbyder markedsprodukter

og risikoprodukter til såvel privatmarkedet

som firmamarkedet. Salget sker gennem Danske

Bank Sverige og mæglere.

Selskabet har haft en stor stigning i præmieindtægterne,

hvilket primært kan henføres til opsparingsproduktet

Depåförsäkring, der blev lanceret ultimo

2007. Produktet har mere end opvejet nedgangen i

salget af Kapitalförsäkring, hvor nysalget ophørte fra

medio 2007 som følge af ændrede skatteregler. Præmieindtægterne

for den svenske virksomhed udgjorde

2.354 mio. kr. i 2008 mod 1.288 mio. kr. året før.

Resultatet før skat udgjorde -4 mio. kr. i 2008 mod -7

mio. kr. året før.

Irland

Danica Life udbyder markedsprodukter og risikoprodukter

til privatmarkedet i Irland.

Danica Life modtog i 2008 koncession til at drive

livsforsikringsselskab i Irland, og det administrative

system blev udviklet og implementeret i løbet af

2008.

Salget af risikoprodukter og pensionsopsparingsprodukter

startede i 3. kvartal. Salget var mindre end

forventet, hvilket væsentligst skyldes den generelle

økonomiske situation på det irske marked. Salget

foregår alene via National Irish Bank.

Præmieindtægterne for den irske virksomhed udgjorde

1 mio. kr., og resultatet før skat udgjorde -13 mio.

kr.

Risikostyring

Bestyrelsen fastlægger rammer for Danica koncernens

risikostyring, mens den daglige ledelse løbende

overvåger Danicas risici og sikrer, at rammerne

overholdes.

Danica er påvirket af en række forskellige risici.

Finansielle

risici

Forsikringsmæssige

risici

Operationelle

risici

Forretningsmæssige

risici

Marked

Levetid

IT

Omdømme

Likviditet Dødelighed Juridisk Strategi

Modparter Invaliditet Administrative

Koncentration Koncentration Bedrageri

Finansielle risici

Finansielle risici består af markedsrisiko, likviditetsrisiko,

modpartsrisiko og koncentrationsrisiko. Markedsrisikoen

er risikoen for tab som følge af, at dagsværdien

af Danicas aktiver eller forpligtelser ændrer

sig på grund af ændringer i markedsforholdene, f.eks.

ændringer i renten, aktiekurser, ejendomsværdier,

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 5/72


valutakurser og kreditspænd. Likviditetsrisiko er

risikoen for tab som følge af behov for at skulle frigøre

likviditet til at betale sine forpligtelser inden for en

kort tidshorisont. Modpartsrisiko er risikoen for tab

som følge af, at modparter misligholder deres betalingsforpligtelser.

Koncentrationsrisiko er risikoen for

tab på grund af stor eksponering til enkelte aktivklasser,

brancher, udstedere m.v.

I Danica er der tre kilder til finansielle risici:

• Investeringer for traditionelle produkter

• Investeringer for markedsprodukter

• Egenkapitalens direkte investeringer

Omfanget af de finansielle risici er forskelligt for de

forskellige produkter i Danicas produktsortiment.

Oversigt over selskaber og aktiviteterne i Danica koncernen

fremgår af side 68.

Den mest betydende finansielle risiko i Danica Pension

koncernen er markedsrisikoen for de traditionelle

livsforsikringsprodukter.

Investeringer for traditionelle produkter

Danicas traditionelle produkt er policer med ydelsesgarantier

og kollektive investeringer.

Markedsrisikoen i traditionelle produkter omfatter

samspillet mellem investeringsaktiver og ydelsesgarantierne.

Såfremt årets investeringsafkast af kundemidlerne i

Danica Pension ikke er tilstrækkeligt til at dække

kundernes forrentning og nødvendige styrkelser af

livsforsikringsforpligtelser m.v., dækkes underskuddet

først af kollektivt bonuspotentiale og dernæst

til dels af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Beløbet

fra bonuspotentiale på fripoliceydelser, der er til

rådighed, afhænger af, om der er aktiveret kursværn

og størrelsen på dette. Hvis bonuspotentialerne er

utilstrækkelige til dækning af tab, anvendes egenkapitalens

midler.

Den finansielle uro i 2008 har medført negative investeringsafkast

og store træk på bonuspotentialerne.

Danica Pension har derfor den 28. oktober 2008 midlertidigt

aktiveret et kursværn på 5 pct. Kursværnet er

nærmere beskrevet i afsnittet om kontribution og

overskudspolitik på side 10.

Markedsrisiciene overvåges løbende, og der er opstillet

mål for de maksimale risici for hver aktivklasse.

Der foretages løbende stresstests for at understøtte, at

Danica Pension kan modstå et kursfald på aktier på

30 pct. samt betydelige renteændringer.

Risikoen relateret til aktiv-passiv styring, dvs. samspillet

mellem investeringsaktiver og ydelsesgarantierne,

er reduceret ved at sikre en passende rentefølsomhed

i obligationsporteføljen samt afdækning af

renterisiko ved anvendelse af derivater.

Valutarisikoen er lav, idet valutarisici afgrænses ved

anvendelse af derivater.

Likviditetsrisici begrænses ved at placere en stor del

af investeringerne i likvide børsnoterede obligationer

og udenlandske børsnoterede aktier. Generelt er likviditeten

i de finansielle markeder dog forringet

gennem 2008 i takt med den finansielle krise.

Modpartsrisikoen på Danica Pensions obligationsbeholdning

er moderat, idet 73 pct. af obligationsporteføljen

pr. 31.12.2008 består af stats- og realkreditobligationer

med høj rating (AA – AAA) hos de

internationale rating bureauer, mens 6 pct. af porteføljen

er investeret i non-investment grade obligationer.

Derudover begrænses modpartsrisikoen ved at

kræve sikkerhedsstillelse for derivater og høj rating af

genforsikringsmodparter.

Koncentrationsrisikoen er begrænset ved, at investeringerne

foretages med stor porteføljespredning samt

ved begrænsning af investeringer i samme udsteder.

Investeringer for markedsprodukter

Finansielle risici forbundet med investeringerne for

markedsprodukterne, Danica Link og Danica Balance,

påhviler forsikringstagerne bortset fra de policer,

hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti. Ultimo

2008 havde 48 pct. af forsikringstagerne valgt at få

tilknyttet en investeringsgaranti.

Risikoen ved garantien i Danica Link afdækkes ved

anvendelse af aktiederivater og ved tilpasning af

kundens investeringssammensætning gennem de

sidste 5 år før pensionering. Risikoen ved garantien i

Danica Balance styres hovedsageligt ved regelmæssig

tilpasning af den individuelle kundes investeringssammensætning.

Investeringssammensætningen tilpasses

garantibeløbet, tidshorisonten m.v. På grund af

den anvendte risikostyringsstrategi anses markedsrisikoen

relateret til garantier i markedsprodukter for

beskeden.

Egenkapitalens direkte investeringer

Egenkapitalen er udsat for finansielle risici gennem

investering af aktiver allokeret til egenkapitalen samt

gennem investeringer vedrørende syge- og ulykkesforretningen.

Bestyrelsen har fastlagt særskilt investeringsstrategi

for aktiver allokeret til egenkapitalen, mens investeringerne

vedrørende syge- og ulykkesforretningen

i al væsentlighed følger investeringerne af kundemidler

i Danica Traditionel.

Forsikringsmæssige risici

De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i

dødelighed, invaliditet, kritisk sygdom m.v. Eksempelvis

forøger en levetidsforlængelse varigheden

på udbetalingerne på visse pensionsprodukter,

mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger

og efterfølgende raskmeldinger påvirker

6/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


udgifterne til dødsfalds- og invaliditetsforsikringer.

Den væsentligste forsikringsmæssige risiko er levetiden.

Koncentrationsrisikoen vedrørende forsikringsrisici

omfatter risikoen for tab på grund af stor eksponering

til enkelte kundegrupper samt store eksponeringer

til enkeltindivider. Koncentrationsrisikoen er

begrænset ved risikospredning af forsikringsporteføljen

samt ved genforsikring.

For at begrænse tab på individuelle livsforsikringer,

som er udsat for stor risikoeksponering, er en mindre

del af risici relateret til død og invaliditet genforsikret.

De forskellige risikoelementer underkastes løbende

aktuarmæssige analyser med henblik på opgørelsen

af de forsikringsmæssige forpligtelser og eventuelle

fornødne forretningsmæssige tiltag.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres ved at

tilbagediskontere de forventede fremtidige ydelser

til nutidsværdi. For livsforsikringer er de forventede

fremtidige ydelser baseret på den forventede

dødelighed. For syge- og ulykkesforsikringer opgøres

de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn

til forventninger om omfanget af fremtidige

raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager. Forventningerne

baseres på erfaringer fra koncernens

egen bestand af forsikringer og opdateres løbende.

I Danica Pension er der ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne,

udover den observerede

levetid i dag, forudsat en yderligere forøgelse af

levetiden på godt 1 år for en 65-årig. En 65-årig

mand forventes således at leve yderligere godt 19

år, mens en 65-årig kvinde forventes at leve yderligere

godt 21 år. Disse forudsætninger giver ved det

nuværende renteniveau en merhensættelse på 7,5

mia. kr. i forhold til forudsætningerne på tegningstidspunktet.

Operationelle risici

Operationel risiko vedrører risikoen for tab som

følge af fejl i it-systemer, juridiske tvister, utilstrækkelige

eller fejlagtige procedurer og bedrageri.

Danica begrænser de operationelle risici ved etablering

af interne kontroller, som løbende opdateres og

tilpasses Danicas aktuelle forretningsomfang. Endvidere

er der etableret funktionsadskillelse.

Enkelte kunder har anlagt sag mod Danica med

påstand om, at omkostningsbidrag ikke må medregnes

ved opgørelsen af bonus på fripolicer, aktuelle

forsikringer og på præmiebetalende forsikringer.

Der er tale om en mangeårig branchepraksis, der

efter Danicas opfattelse er i overensstemmelse med

gældende betingelser for de pågældende forsikringer.

Vestre Landsret har den 28. august 2008 afsagt

en dom i sagen, der gav Danica medhold. Sagsøger

har anket dommen til Højesteret.

Forretningsmæssige risici

Forretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici,

omdømmerisici og andre risici relaterede til eksterne

faktorer.

Danica følger nøje udviklingen på de markeder,

hvor Danica har aktiviteter, med henblik på at sikre,

at priser og kundeservice er konkurrencedygtige.

Danica tilstræber en ordentlig behandling af kunderne

samt åbenhed og gennemsigtighed i sin

kommunikation.

Danica gennemgår systematisk sine forretningsområder

med henblik på at reducere risikoen for

økonomiske tab som følge af forringelse af omdømme.

Investeringsstrategi

Bestyrelsen fastlægger Danica koncernens investeringsstrategi

og følger op på resultaterne af denne,

mens den daglige ledelse udarbejder de konkrete

investeringsplaner.

Opsparingen i Danica Balance investeres i kombinationer

af syv investeringsfonde, som er specielt udviklet

til Danica. For hver enkelt kunde tilpasser

Danica løbende fordelingen mellem fondene ud fra

kundens alder og valgte risikoprofil.

To af fondene investeres i aktier, hvor udgangspunktet

er en portefølje af indekserede udenlandske

aktier, som suppleres med aktive investeringer inden

for udvalgte områder. De øvrige fem fonde investeres

i obligationer og adskiller sig især fra hinanden ved

løbetiden for de obligationer, der investeres i. Der

investeres primært i danske og europæiske obligationer.

Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt,

hvor den enkelte kunde har stor frihed til selv

at vælge risikoprofil på investeringerne. Pensionsopsparingen

investeres med udgangspunkt i et fondsunivers

bestående af 40-45 investeringsfonde fra en

række danske og internationale fondsforvaltere. Udviklingen

i hver enkelt investeringsfond følges nøje,

og fonde, der ikke lever op til Danicas krav, bliver

udskiftet. Herved sikres en høj kvalitet i de tilbudte

investeringsfonde.

Den enkelte Danica Link-kunde kan enten selv bestemme,

hvilke investeringsfonde der skal investeres

i, eller overlade det til Danica ved at vælge en af de

seks Danica Valg-porteføljer. Danica Valgporteføljerne

sammensættes med forskellige risikoniveauer,

hvor aktieandelen udgør mellem 0 pct. og 100

pct.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 7/72


Investeringsstrategien for kundemidlerne i Danica

Traditionel er afpasset i forhold til:

• Livsforsikringsforpligtelserne

• Bonus- og kapitalreserverne

• En høj grad af porteføljespredning

• Afkast- og risikopotentialet på de enkelte investeringsområder

Aktieandelen blev i 2008 reduceret fra ca. 24 pct. til 7

pct. Der blev successivt solgt aktier for 17,6 mia. kr.

for at reducere porteføljens markedsrisiko. Der blev

til gengæld købt stats- og realkreditobligationer for ca.

15,7 mia. kr. og kreditobligationer for 7,7 mia. kr. Den

gennemsnitlige effektive rente på kreditobligationer

udgjorde 12,5 pct. ultimo 2008, når der ses bort fra

eventuelle fremtidige misligholdelser.

Hovedparten af de udenlandske aktieinvesteringer

sker efter en indeksstrategi. Herved sikres på en effektiv

måde en stor porteføljespredning og et afkast, der

ligger tæt på markedsafkastet. På udvalgte områder

føres en mere aktiv porteføljeforvaltning. Herudover

investeres gennem fonde i unoterede danske og udenlandske

aktier.

Kundemidlerne i Danica Traditionel var ultimo 2008

investeret med 68 pct. i obligationer udstedt af offentlige

myndigheder eller realkreditinstitutter og lignende

fra zone A lande. Heraf består en femtedel af

indeksobligationer, hvilket langsigtet bidrager til et

stabilt realafkast. Derudover investerer Danica i kreditobligationer

og lån udstedt af offentlige myndigheder

i andre lande og af virksomheder generelt.

Kreditinvesteringerne sker som udgangspunkt ud fra

en forventning om et højere afkast sammenlignet med

statsobligationer og en lavere risiko sammenlignet

med aktier. I Danica Traditionel udgjorde kreditinvesteringerne

ca. 17,5 mia. kr. ultimo 2008, hvoraf 8,9

mia. kr. var rated Investment Grade af Moody's eller

Standard & Poor’s, mens de øvrige kreditinvesteringer

havde en lavere eller ingen rating.

Ejendomme udgjorde ca. 10 pct. af kundemidlerne

ultimo 2008. Ejendomsinvesteringerne bidrager traditionelt

med et stabilt og samtidigt inflationssikret

afkast. Danica er landets største ejer af butikscentre

og ejer desuden mange kontorejendomme. Ejendomsinvesteringerne

er koncentreret om det danske marked.

Af aktiver allokeret til egenkapitalen i Danica Pension

var ultimo 2008 investeret 8 pct. i aktier og 11 pct.

i ejendomme efter samme profil som kundemidlerne,

mens 81 pct. var investeret i obligationer med en

relativ kort løbetid.

Danica benytter en række kapitalforvaltere til at administrere

investeringerne. Danske Capital forvalter

ca. 80 pct. af investeringsaktiverne. På aktie- og obligationsområdet

benyttes yderligere fem forvaltere.

Inden for unoterede aktier anvendes også en række

eksterne forvaltere. 33 pct. af handlen med danske

obligationer og ca. 37 pct. af handlen med danske

aktier fandt sted gennem Danske Bank i 2008, ligesom

Danske Bank anvendes som hovedbankforbindelse.

I ejendomsporteføljen administreres butikscentre

af Steen & Strøm og Dan-Ejendomme, mens

Datea administrerer Danicas øvrige investeringsejendomme.

Afkast og markedsudvikling

Siden sommeren 2007 har der været en negativ udvikling

på kredit- og likviditetsmarkederne med en

tiltagende bekymring også blandt aktieinvestorerne.

Udviklingen blev kraftigt forværret i 2008, især efter

at Lehman Brothers Holding Ltd. gik konkurs i september.

Det medførte, at myndighederne i de fleste

lande måtte gennemføre omfattende tiltag for at sikre

stabiliteten i det finansielle system. På det danske

marked blev der således indgået en to-årig aftale om

statsgaranti for indskud i danske pengeinstitutter, og

der blev indført et midlertidigt tillæg til pensionsselskabernes

diskonteringskurve på baggrund af de kraftigt

forøgede merrenter på danske realkreditobligationer

i forhold til renten på statsobligationer. Den nye

diskonteringskurve har isoleret set reduceret hensættelserne

med 1,1 mia. kr. og teoretisk forbedret resultatet

med 0,6 mia. kr. før skat. Til trods for sådanne

indgreb var de finansielle markeder ved udgangen af

2008 fortsat præget af stor usikkerhed og høj volatilitet,

lav omsættelighed og dårligt fungerende prisdannelse.

Hovedårsagen til den negative udvikling i 2008 var

udsigten til en markant økonomisk tilbagegang. Dette

ramte først og fremmest aktiemarkederne, hvor aktiekursfaldene

har været de største siden 1937. En global

aktieportefølje gav et afkast på -40 pct. på valutaafdækket

basis, mens det danske aktiemarked

(OMXC) gav et afkast på -48 pct. Aktierne inden for

finanssektoren havde generelt de største tab.

I løbet af 2008 faldt de danske statsobligationsrenter

med ca. 1,2 pct.-point, mens de tilsvarende tyske

renter faldt med 1,4 pct.-point. På grund af pres på

den danske krone i efteråret øgede Danmarks Nationalbank

rentespændet til den europæiske central

banks styrerente. Danske obligationer gav i 2008 et

afkast på godt 7 pct. Afkastet på kreditobligationer

blev stærkt påvirket af stigende risikopræmier, hvilket

medførte, at kreditobligationer med en Investment

Grade rating havde afkast på ned til -6. pct. for de

lavere ratingklasser. På obligationer med en lavere

rating blev afkastene på ca. 28 pct. I 2008 var der kun

8/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


en mindre stigning i antallet af misligholdelser, men

der er forventning om en kraftig forøgelse i 2009.

Ejendomsmarkedet har generelt været under pres i

2008 grundet finanskrisen. Specielt boligmarkedet

har været ramt hårdt, grundet højere udbud end efterspørgsel,

mens erhvervsdelen ikke har været ramt i

samme grad, da udlejningsmarkedet på erhvervsejendomme

har været stabilt, og lejepriserne har været

konstante.

Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og

30 år til pensionering fik i 2008 et afkast på -36,2 pct.

Siden Danica Balance blev introduceret i maj 2005,

har disse kunder fået et samlet afkast på -3,2 pct. p.a.

før skat.

Det samlede ejendomsafkast udgjorde 7,1 pct. og var

tilfredsstillende. Ejendomsafkastet fordeler sig med

1,7 pct. i værdireguleringer og 5,4 pct. i direkte afkast.

DANICA PENSION, KUNDEMIDLER

BEHOLDNING OG AFKAST 2008 2007

Værdi Afkast Værdi Afkast

(Mia. kr.) Pct. Pct.

Ejendomme 17,4 7,1 17,4 10,9

Danske obligationer

77,3 7,4 59,7 1,5

Indeksobligationer 22,9 6,2 22,8 -6,6

Udenlandske obligationer 20,1 4,8 20,3 1,8

Kreditobligationer 17,5 -18,6 15,7 0,4

Obligationer I alt 137,8 2,5 118,5 -0,1

AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT Danske aktier

2,5 -42,1 6,6 8,6

(I pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb

Udenlandske aktier

10,6 -40,0 36,2 5,2

Risiko

Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel

Aggressiv* -34,9 100 -19,8 59

Aktier i alt

13,1 -40,0 42,8 5,7

Høj* -34,9 100 -15,9 48

Andre finansielle aktiver

7,5 2,5 -

Middel

-36,2 90 -12,8 38

Lav

-28,9 75 -8,2 27

I alt

175,8 -1,2 181,2 1,1

Forsigtig -17,5 49 -3,5 16

Afkast efter ændring i

merhensættelser

- -4,1 - 4,4

* Omfatter perioden 24. april – 31. december 2008

Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at

placere deres investering i Danica Valg med middel

risiko, og disse fik et afkast på -24,4 pct. Set over 5 år

blev det gennemsnitlige afkast 1,5 pct. p.a. før skat.

Afkastet for kunder med Danica Valg med høj risiko

udgjorde -35,6 pct. før skat og -41,7 pct. før skat for

kunder med 100 pct. aktier. Set over 5 år blev det

gennemsnitlige afkast 1,1 pct. p.a. for kunder med

100 pct. aktier. Generelt vil afkastet på markedsprodukterne

svinge mere fra år til år, end det er tilfældet

for Danica Traditionel.

DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT

(I pct.) 2008 2007

Kundemidlernes samlede afkast i Danica Traditionel

udgjorde -1,2 pct. Afkastet af obligationer udgjorde

2,5 pct., mens afkast af obligationer inkl. afledte finansielle

instrumenter udgjorde 6,9 pct. En væsentlig

del af kursgevinsterne blev modsvaret af en forøgelse

af de forsikringsmæssige hensættelser, hvorfor det

samlede afkast efter ændring i merhensættelser blev

-4,1 pct. Det samlede aktieafkast blev -40,0 pct., som

sammensatte sig af et afkast på -48,3 pct. på danske

noterede aktier, -40,3 pct. på udenlandske noterede

aktier og -15,7 pct. på unoterede aktier. En stor del af

valutaeksponeringen var afdækket.

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem

investeringsafkast og kontorente.

FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTORENTE

(I pct.) 2008 2007

Investeringsafkast af kundemidler før investeringsomkostninger

-1,0 1,3

Investeringsomkostninger -0,2 -0,2

Investeringsafkast af kundemidler efter

investeringsomkostninger -1,2 1,1

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -2,9 3,3

Investeringsafkast inkl. ændring af forsikringsforpligtelser

-4,1 4,4

Pensionsafkastskat 0,2 0,0

Risikoforrentning for året

-0,6 -0,6

Risikoforrentning overført til skyggekonto

0,6 -

Risiko- og omkostningsresultat 0,1 0,1

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

Overførsel fra bonuspotentiale på fripolice-

Danica Valg Garanti

-14,0 3,6

Danica Valg 100 pct. Obligationer

-1,6 2,0

Danica Valg Lav Risiko -10,4 2,8

6,9 0,3

Danica Valg Middel Risiko -24,4 2,3

Danica Valg Høj Risiko -35,6 3,4

ydelser 1,6 -

Danica Valg 100 pct. Aktier

-41,7 0,8

Øvrige reguleringer

0,8 0,3

Kontorente efter pensionsafkastskat

5,5 4,5

Andel af investeringsaktiver, der er medtaget

Investeringsomkostninger for, udgør 100% 100%

Kontribution og overskudspolitik

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til

Finanstilsynet i overensstemmelse med bekendtgørelsen

om kontributionsprincippet. I følge kontributionsbekendtgørelsen

vil det kun være muligt at

indregne fuldt risikotillæg, hvis det kan indeholdes

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 9/72


i det realiserede resultat. Det realiserede resultat

opgøres væsentligst som forskellen mellem årets

investeringsafkast og den tekniske rente, som kundernes

garanterede ydelser er baseret på. Kontributionsprincippet

indebærer således fluktuerende

resultater. I det omfang, det ikke er muligt at indregne

fuldt risikotillæg, overføres det manglende

beløb til en skyggekonto. Beløbet kan indtægtsføres

over kommende år blandt andet forudsat, at investeringsafkastet

giver mulighed herfor. Der kan ikke

indtægtsføres risikotillæg for 2008.

Det lave renteniveau skærper opmærksomheden for

fordeling af bonus således, at der ikke sker omfordeling

af betydelig økonomisk størrelse mellem

forskellige grupper af forsikringer. Dette gælder

f.eks. forsikringsaftaler indgået før 1. juli 1994, hvor

de garanterede ydelser blev beregnet ud fra en teknisk

rente på 4,5 pct. og for forsikringsaftaler indgået

efterfølgende, hvor de garanterede ydelser er

beregnet ud fra en teknisk rente på 2,5 pct. eller 1,5

pct.

På grund af forskelle i bonusgrader mellem de selskaber,

som i 2002 blev fusioneret i Danica Pension,

er kunderne opdelt i to delbestande, jf. beskrivelse

af anvendt regnskabspraksis side 28. Kollektivt

bonuspotentiale pr. 31. december 2008 tilhører

væsentligst delbestand I (den tidligere Danica Liv &

Pension bestand).

Der er et tab efter forbrug af det kollektive bonuspotentiale

vedrørende delbestand II på 2,8 mia. kr.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser, og dermed

livsforsikringshensættelserne vedrørende delbestand

II, er reduceret med et tilsvarende beløb i

overensstemmelse med selskabets tekniske grundlag.

Som følge af tabene har Danica Pension den 28.

oktober 2008 midlertidigt aktiveret et kursværn for

delbestand II, hvilket betyder, at kunderne aktuelt

får et kursfradrag på 5 pct., hvis de ønsker at flytte

eller hæve deres pensionsopsparing før tid. Kursværnet

er aktiveret for at undgå spekulation mod de

tilbageværende kunder og er anmeldt til Finanstilsynet.

Kursværnet svarer populært sagt til en kurs på 95.

Pr. 31. december 2008 var den tilsvarende kurs målt

på regnskabstallene 98, idet reduktionen af livsforsikringshensættelserne

for delbestand II udgør ca. 2

pct. Kursværnet skal beskytte de tilbageværende

kunder, hvilket tilsiger en vis forsigtighed, og det er

administrativt uhensigtsmæssigt løbende at ændre

kursværnet ved udsving på de finansielle markeder,

der kan være betydelige. Danica Pension har derfor

valgt indtil videre at fastholde kursværnet på 5 pct.

Organisation, ledelse og

samarbejdsrelationer

Danica koncernen varetager Danske Bank koncernens

aktiviteter inden for forsikringsbaseret pensionsopsparing,

livsforsikring og sundhedssikring til firmaer

og privatpersoner.

Bestyrelsen i Danica Pension består af fem generalforsamlingsvalgte

medlemmer, tre medarbejdervalgte

medlemmer, samt et medlem udpeget af finansministeren

i henhold til lov om privatisering af Statsanstalten

for Livsforsikring.

Direktionen er uændret i forhold til 2007 og består af

administrerende direktør Henrik Ramlau-Hansen,

direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann.

Medarbejderne i Danica har fortsat en høj grad af

loyalitet over for virksomheden. Det bekræftes af en

medarbejderundersøgelse foretaget i efteråret 2008.

Danica varetager alle kernekompetencerne vedrørende

forsikringsforretningen i egen organisation, mens

IT-drift og -udvikling, porteføljeforvaltning, ejendomsadministration,

personaleadministration, logistik

og markedsføring er outsourcet – hovedsageligt

inden for Danske Bank koncernen. Herudover betaler

Danica også vederlag til Danske Bank, Fokus Bank,

Danske Bank Sverige, og National Irish Bank for salg

og betjening af de solgte forsikringsprodukter.

Danica lægger vægt på, at medarbejderne har et højt

fagligt niveau. Der følges op på dette gennem de årlige

medarbejdersamtaler, hvor det kommende års

uddannelsesaktiviteter også aftales med den enkelte. I

uddannelsen lægges der vægt på at understøtte en

kvalificeret rådgivning og service over for Danicas

kunder.

Årets resultat

Danica Pension koncernens resultat før skat udgjorde

-1.189 mio. kr. mod 1.556 mio. kr. i 2007. Efter

skat udgjorde resultatet -865 mio. kr. mod 1.274

mio. kr. i 2007. Resultatet er påvirket af de faldende

kurser på værdipapirer, der har medført et negativt

investeringsafkast af egenkapitalens midler og

endvidere betydet, at det ikke har været muligt at

indtægtsføre risikotillæg for 2008. Risikotillægget er

overført til skyggekontoen og kan indtægtsføres på

et senere tidspunkt, når investeringsafkastet tillader

det. Det negative resultat foreslås at fragå egenkapitalen.

Resultat før skat er sammensat af indregnet risikotillæg,

syge- og ulykkesresultat, investeringsafkast

af de til egenkapitalen allokerede aktiver, risikoresultat

i forbindelse med Forenede Gruppeliv, resul-

10/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


tat af Danica Pension I og resultat af udenlandske

aktiviteter.

DANICA PENSION KONCERNEN, RESULTAT FØR SKAT

(Mio. kr.) 2008 2007

Traditionel forsikring i Danica Pension:

Risikotillæg m.v. 1.078 1.040

Syge- og ulykkesresultat -664 -184

Investeringsafkast af egenkapitalen -562 717

Risikoresultat Forenede Gruppeliv 38 28

Risikotillæg overført til skygge konto -1.088 -

Resultat før skat af Danica Pension I -19 -45

Resultat før skat af udenlandske aktiviteter 28 -

Resultat før skat

-1.189 1.556

Risikotillægget for 2008 er opgjort til 1.088 mio. kr.,

hvilket er på niveau med 2007. Det realiserede resultat

udgjorde -11.570 mio. kr. i Danica Pension,

og det var derfor ikke muligt at indtægtsføre risikotillæg

i 2008. Der er i 2008 anvendt 2,8 mia. kr. af

bonuspotentiale på fripoliceydelser til delvis dækning

af de finansielle kurstab. Der kan ikke indtægtsføres

risikotillæg, før bonuspotentialet på

fripoliceydelser er reetableret.

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring er forringet

med 480 mio. kr. primært som følge af lavere investeringsafkast.

Resultatet i Danica Pension I er forbedret med 26

mio. kr. i forhold til 2007, men er dog negativt påvirket

af de faldende aktiekurser.

Årets resultat før skat af udenlandske aktiviteter

udgjorde 28 mio. kr. Resultatet er sammensat af -4

mio kr. i Danica Pension Försäkringsaktiebolag, 45

mio. kr. i Danica Pensjonsforsikring og -13 mio kr. i

Danica Life.

Præmierne for markedsprodukterne Danica Balance

og Danica Link steg 8,9 pct. i Danmark, og ved udgangen

af 2008 var der ca. 119.000 kunder, som

havde valgt markedsprodukter. Bruttopræmierne i

Danica Traditionel udviste en stigning på 6,4 pct.

I Sverige steg bruttopræmierne med 82 pct. til 2.354

mio. kr. I den norske forretning steg bruttopræmierne

med 428 mio. kr. til 614 mio. kr., mens præmierne

i Irland udgjorde 1 mio. kr. Stigningen i Norge

er positivt påvirket af købet af Danica Pensjonsforsikring

fra Forsikringsselskabet Danica ultimo 2007.

Investeringsafkast

Danica Pension koncernen fik i 2008 et investeringsafkast

før pensionsafkastskat på -10.509 mio.

kr. svarende til -0,8 pct. Efter pensionsafkastskat på

1.268 mio. kr. var afkastet -9.241 mio. kr.

Investeringsafkastet af aktiver allokeret til egenkpitalen

i Danica Pension eksklusiv forsikringsdattervirksomheder

udgjorde -562 mio. kr. eller -4,1 pct. i

2008 mod 5,0 pct. i 2007. Investeringsafkastet inklusiv

forsikringsdattervirksomheder udgjorde

-565 mio. kr. eller -3,6 pct.

Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Traditionel

udgjorde -1,2 pct. eller -2,2 mia. kr. før pensionsafkastskat.

Afkastet er påvirket af det kraftige

fald i aktiekurser i 2008.

Efter henlæggelse af 5,0 mia. kr. til livsforsikringshensættelserne

som følge af rentefald og ny diskonteringskurve

udgjorde afkastet -4,1 pct.

Kollektivt bonuspotentiale

Kollektivt bonuspotentiale faldt i 2008 med 11,9

mia. kr. til 1,6 mia. kr., og bonusgraden udgjorde

0,9 pct.

Egenkapitalforrentningen i Danica Pension koncernen

var i 2008 på -5,6 pct. mod 8,3 pct. i 2007.

Bruttopræmier

Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikringer

samt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde

21,6 mia. kr. i 2008, hvilket var en stigning

på 3,3 mia. kr. eller 17,7 pct. sammenlignet med

2007.

PRÆMIER ( INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER)

(Mia. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004

KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE I DANICA PENSION

(Mia. kr.) 2008 2007

Afkast af kundemidler (liv) -2,0 1,9

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser før

ændring af diskonteringskurve -6,0 5,7

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser

som følge af ændret diskonteringskurve 1,0 -

-7,0 7,6

Pensionsafkastskat 0,4 0,0

Periodens rentetilskrivning -8,6 -7,0

Omkostnings- og risikoresultat

0,2 0,2

Risikotillæg af hensættelser

- -1,0

Øvrige reguleringer 0,3 -0,2

Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser

Danica Balance

3,7 2,8 2,5 0,9 -

Danica Link 4,0 4,3 3,5 2,3 1,8

2,8 -

Danica Traditionel 10,8 10,2 10,7 11,4 11,0

Interne overførsler -0,9 -1,4 -1,6 -0,6 -0,2

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

-11,9 -0,4

Syge- og ulykke 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8

Udland 3,0 1,4 1,8 1,5 1,0

Præmier i alt 21,6 18,3 17,8 16,5 14,4

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 11/72


Faldet i forhold til 2007 skal ses i sammenhæng

med et investeringsafkast på -1,2 pct. og en kontorente

på 5,5 pct. efter pensionsafkastskat.

Ultimo 2008 er anvendt 2,8 mia. kr. af bonuspotentiale

på fripoliceydelser til delvis dækning af det

negative investeringsafkast. Mankoen mellem investeringsafkast

og kundernes forrentning har ikke

påvirket egenkapitalen.

Afkast til egenkapitalen

I 2008 udgjorde afkast til egenkapitalen, udover

afkastet af de allokerede aktiver, -0,37 pct. af hensættelserne

mod gennemsnitligt 0,46 pct. i perioden

2004-2008. Uden overførsel til eller fra skyggekontoen

udgjorde afkastet gennemsnitligt 0,47 pct. i

perioden 2004-2008.

AFKAST TIL EGENKAPITAL I DANICA PENSION

(Mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004

Risikotillæg m.v. 1)

1.078 1.040 1.037 1.127 995

Syge- og ulykkesforsikring 2) - - -201 -74 -65

Belastning af kundernes midler

Den samlede belastning af kundemidler i Danica

Pension omfatter ikke kun risikotillægget, men også

indregning af omkostnings- og risikoresultat, der

tilgår kunderne. Omkostnings- og risikoresultatet

har reduceret kundernes belastning med 231 mio.

kr. i 2008.

BELASTNING AF KUNDERNES MIDLER I DANICA PENSION

(Mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004

Risikotillæg 1) -1.088 -1.040 -1.037 -1.127 -995

Syge- og ulykkesresultat 2) - - - - -153

Omkostningsresultat 21 8 35 -18 -95

Risikoresultat 210 194 145 66 43

Adm. omk. ved investeringsvirksomhed

3) -301 -304 -223 -229 -149

Ansvarlig lånekapital -20 -19 -12 - -

Samlet belastning

-1.178 -1.161 -1.092 -1.308 -1.349

Overført til/fra skyggkonto 1.088 - - -441 -482

I alt -90 -1.160 -1.092 -1.749 -1.831

I pct. af hensættelser -0,05 -0,65 -0,60 -1,01 -1,16

1)

Før 2006 er endvidere indeholdt 30 pct. af risiko- og omkostningsresultatet

2) Siden 2005 har egenkapitalen betalt hele underskuddet på syge- og ulykkesforretningen

3) Administrationsomkostninger vedr. investeringsvirksomhed omfatter alene investeringsomkostninger

der indgår i regnskabsposten administrationsomkostninger vedr.

investerings virksomhed samt for 2007-2008 desuden indirekte omkostninger

I 2008 udgjorde kundernes samlede belastning eksklusiv

resultat overført til skyggekontoen 1.178

mio. kr. svarende til -0,68 pct. af hensættelserne. I

perioden 2004-2008 udgjorde belastningen gennemsnitligt

-0,71 pct.

Risikotillæg m.v. 1.078 1.040 836 1.053 930

Ovf. til livkunder pga. negativt

syge- og ulykkesresultat

Forenede Gruppeliv

-

38

-

28

-

33

-173

35

-

0

Forsikringsydelser

Forsikringsydelserne udgjorde 14,7 mia. kr. i 2008

Syge- og ulykkesforsikring 2) -664 -184 - - - mod 15,8 mia. kr. i 2007. Efter aktivering af kursværn

I alt før skyggekonto 452 884 869 915 930

i 4. kvartal 2008 var tilbagekøb lavere end i de

tilsvarende måneder i 2007.

Overført til/fra skyggekonto

-1.088 - - 441 482

I alt

I pct. af hensættelser

-636 884 869 1.356 1.412

-0,37 0,50 0,48 0,78 0,89

1)

Før 2006 er endvidere indeholdt 30 pct. af risiko- og omkostningsresultatet

2)

Før 2006 indgår syge- og ulykkesresultatet med 30 pct. i risikotillægget, mens det for

2006 - 2008 indgår med 100 pct.

Omkostninger

De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde

1.221 mio. kr. i 2008 mod 1.170 mio. kr. i 2007.

Hvis man ser bort fra tilgangen af Danica Pensjonsforsikring,

som påvirker omkostningerne med 115

mio. kr., er omkostningerne faldet med 64 mio. kr.

siden 2007.

Omkostningsprocenten i Danica Pension koncernen

blev forbedret fra 6,7 i 2007 til 6,0 i 2008. For Danicas

aktiviteter i Danmark er omkostningsprocenten

tilsvarende forbedret fra 6,6 i 2007 til 5,7 i 2008.

12/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


Forskellen mellem omkostningstillæg og de faktiske

omkostninger i Danica Pension viser et overskud på

21 mio. kr.

OMKOSTNINGSPROCENT 2008 2007

Danica Pension koncernen 6,0 6,7

Danicas danske aktiviteter 5,7 6,6

Det gennemsnitlige antal beskæftigede udgjorde 956

i 2008, og ultimo året var ansat 959 medarbejdere i

Danica Pension koncernen.

For forvaltning af værdipapirporteføljer, varetagelse

af IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration,

logistik og markedsføring betalte

Danica Pension koncernen 477 mio. kr. til Danske

Bank. Herudover betalte Danica koncernen 163 mio.

kr. til Danske Bank koncernen for salg af livsforsikringer,

jf. note 28.

Ultimo 2008 var der aktiveret 82 mio. kr. i Danske

Bank koncernen vedrørende systemudvikling for

Danica. Omkostningerne vil blive udgiftsført over

de kommende 3 år.

Syge- og ulykkesforsikring

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring gav et underskud

på 733 mio. kr. mod et underskud på 249

mio. kr. i 2007. Forværringen i 2008 skyldes et

negativt investeringsafkast på 607 mio. kr. Erstatningsprocenten

er fortsat utilfredsstillende og udgjorde

96 i 2008 mod 99 i 2007.

Erstatningsprocenten i den norske forretning var 79

pct. og er fortsat tilfredsstillende.

Hensættelserne vedrørende syge- og ulykkesforretningen

steg med 487 mio. kr. til 7,1 mia. kr.

Selskabsskat

Koncernens samlede selskabsskat udgjorde en indtægt

på 324 mio. kr. Skatten af årets indkomst udgjorde

en indtægt på 261 mio. kr.

Kommentarer til balancen

Koncernens balance faldt fra 244 mia. kr. ultimo

2007 til 240 mia. kr. ultimo 2008.

Investeringsaktiverne faldt fra 206 mia. kr. ultimo

2007 til 202 mia. kr. ultimo 2008, mens investeringsaktiver

tilknyttet unit-link kontrakter faldt fra

30 mia. kr. ultimo 2007 til 28 mia. kr. ultimo 2008.

Udviklingen har været negativt påvirket af kursfaldene

i 2008.

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

udgjorde 217 mia. kr. mod 222 mia. kr.

ultimo 2007.

Livsforsikringshensættelserne udgjorde 178 mia. kr.

mod 170 mia. kr. ultimo 2007 og er opdelt i garanterede

ydelser, bonuspotentialer på fremtidige præmier

og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Hensættelserne

er opgjort med en nulkuponrentestruktur

pr. 31. december 2008.

Livsforsikringshensættelserne er isoleret set forøget

med 0,7 mia. kr. som følge af ændret skøn over

forventet levetid og reduceret med i alt 1,3 mia. kr.

som følge af ny diskonteringskurve og ændret skøn

over invaliditetshyppighed.

5,5

5

4,5

4

3,5

3

Diskonteringsrente

1 6 11 16 21 26

31.12.2007 31.12.2008

Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 1,6 mia. kr.

ultimo 2008 og tilhører pr. 31.12.2008 væsentligst

delbestand I, jf. side 10.

Hensættelser for unit-link kontrakter faldt fra 31

mia. kr. ultimo 2007 til 30 mia. kr. ultimo 2008.

Immaterielle aktiver på 192 mio. kr. omfatter hovedsageligt

goodwill vedrørende købet af Danica

Pensjonsforsikring i 2004.

Egenkapitalen udgjorde 15 mia. kr. ultimo 2008

mod 16 mia. kr. ultimo 2007.

Risikoeksponering og følsomhedsoplysninger

I note 30 er der for Danica Pension koncernen vist

effekten på egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale

og bonuspotentiale på fripoliceydelser af

isolerede ændringer i renter, aktiekurser og ejendomspriser

samt af ændringer i døds- og invaliditetshyppighed.

Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til

at levetiden stiger med ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne

med 1,7 mia. kr, hvoraf egenkapitalen bliver

påvirket med -0,9 mia. kr.

De finansielle følsomheder i note 30 er defineret i

Finanstilsynets røde trafiklysscenario. I et scenario

med en rentestigning på 0,7 pct.-point samtidig

med et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald

på 8 pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil kollektivt

bonuspotentiale reduceres med 0,7 mia. kr.,

bonuspotentiale på fripoliceydelser stige med 1,1

mia. kr., og egenkapitalen falde med 2,5 mia. kr.

Danica Pension koncernen har også i 2008 overholdt

Finanstilsynets røde og gule trafiklys. Finans-

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 13/72


tilsynet har afskaffet det gule trafiklys fra ultimo

oktober 2008.

Kapitalstyrke og solvenskrav

Solvenskravet i moderselskabet udgjorde 7.450 mio.

kr. og kapitalkravet i datterselskaberne 642 mio. kr.

I 2007 indførte Finanstilsynet krav om opgørelse af

individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber.

Det individuelle solvensbehov er en forløber for det

internationale Solvency II.

Det individuelle solvensbehov er et risikobaseret

kapitalkrav, som supplerer solvenskravet. Det kræves

således, at alle danske forsikringsselskaber har en

basiskapital, som mindst svarer til det største beløb af

solvenskravet og det individuelle solvensbehov, hvilket

alle selskaber i Danica Pension koncernen har

efterlevet i 2008.

Danica har udviklet en model til opgørelse af det

individuelle solvensbehov. I modellen foretages

stresstests af relevante risikofaktorer, herunder aktiekurser,

ejendomspriser, rentesatser og levetid. Det

individuelle solvensbehov beregnes som det samlede

kapitalkrav efter stresstests justeret for anvendelse af

kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på

fripoliceydelser.

I tillæg til solvensopgørelsen indberetter Danica det

individuelle solvensbehov til Finanstilsynet.

Danica Pension optog i oktober 2006 ansvarlig lånekapital

på 400 mio. EUR. Lånet, der har en rating hos

Standard & Poor’s på A+, er noteret på Irish Stock

Exchange og forrentes med 4,35 pct. p.a.

Basiskapitalen i Danica Pension koncernen udgjorde

17,9 mia. kr. Danica Pension koncernens samlede

kapitalstyrke, dvs. basiskapital og kollektivt

bonuspotentiale med fradrag af solvenskrav, udgjorde

11,3 mia. kr. ultimo 2008.

Danica Pension har en rating på AA- hos Standard

& Poor’s i kategorien ”Insurer Financial Strength”.

Ratingen blev bekræftet af Standard & Poor’s i oktober

2008, omend Standard & Poor’s ændrede outlook

fra stabil til negativ. Danica Pension er fortsat

blandt de højest ratede pensionsselskaber i Norden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 31. december 2008 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold, som

efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning

på selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til 2009

Den finansielle turbulens i 2008 vil føre til en lavere

økonomisk aktivitet i 2009. Samtidig har mange

selskaber aktiveret kursværn, hvilket samlet forventes

at virke dæmpende på præmievæksten. Danica

forventer dog en fortsat stigning i præmieindtægterne

i 2009.

Årets resultat vil blandt andet afhænge af udviklingen

på de finansielle markeder. Udviklingen har

betydning for, om der kan indtægtsføres risikotillæg

for 2009, og om der kan indtægtsføres risikotillæg fra

skyggekontoen. I 2008 er der trukket 2,8 mia. kr. på

bonuspotentiale på fripoliceydelser, som først skal

genoprettes, før der kan gives risikotillæg. Ved et

uændret renteniveau, et ejendomsafkast på 8 pct. og

et afkast på aktier på 18 pct. vil der være mulighed

for at indtægtsføre fuldt risikotillæg for 2009 på ca.

1,1 mia. kr.

Kontorenten er fastsat til 1,8 pct. før pensionsafkastskat

fra 1. januar 2009 svarende til 1,5 pct. efter

pensionsafkastskat.

DANICA PENSION KONCERNEN, kapitalstyrke

(Mio. kr.) 2008 2007

Egenkapital 15.085 15.982

Ansvarlig lånekapital 2.965 2.967

Immaterielle aktiver m.v. -192 -210

Basiskapital 17.858 18.739

Solvenskrav i Danica Pension -7.450 -7.158

Kapitalkrav i datterselskaber -642 -616

Overskydende basiskapital 9.766 10.965

Kollektivt bonuspotentiale 1.553 13.462

Kapitalstyrke 11.319 24.427

Kapitalstyrken er udtryk for den sikkerhed, der er

for kundernes penge. Hertil kommer bonuspotentiale

på fripoliceydelser med 10,9 mia. kr., der delvist

kan anvendes til at dække kurstab.

14/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 15/72


Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2008

2007

LIVSFORSIKRING

3 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

17.904

15.648

-47 -36

Præmier f.e.r., i alt

Resultat af associerede virksomheder

4 Indtægter af investeringsejendomme

5 Renteindtægter og udbytter m.v.

6 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

7 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Bonus, i alt

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING

17.857

17

1.002

10.320

-21.193

-445

-210

-10.509

1.268

-9.241

-14.706

92

-15

-7

-14.636

-6.500

200

-6.300

11.911

11.911

783

783

-379

-842

6

-1.215

784

-57

15.612

14

964

8.599

-5.988

-355

-195

3.039

-89

2.950

-15.760

93

-39

-5

-15.711

5.621

-164

5.457

811

811

-6.143

-6.143

-404

-766

1

-1.169

-811

996

16/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2008 2007

Transport

SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

10 Skat

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

RESULTAT FØR SKAT

ÅRETS RESULTAT

-57

1.101

-70

75

1

1.107

-101

-756

34

-265

20

-967

-113

-58

-96

1

-153

-506

-733

-553

154

-1.189

324

-865

996

995

-50

55

0

1.000

-4

-723

23

-215

15

-900

-103

-49

-93

0

-142

-100

-249

673

136

1.556

-282

1.274

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 17/72


Balance - Danica Pension Koncernen

Aktiver

Note Mio. kr.

2008

2007

11 IMMATERIELLE AKTIVER

12 Driftsmidler

13 Domicilejendomme

MATERIELLE AKTIVER, I ALT

14 Investeringsejendomme

15 Kapitalandele i associerede virksomheder

Udlån til associerede virksomheder

192

9

54

1.096

170

210

10

53

63 63

19.162 18.665

1.022

206

Investeringer i associerede virksomheder, i alt

16 Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

17 Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

18 Derivater

Øvrige

19 Finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

20 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Genforsikringsandele af præmiehensættelser

Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

21 Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

Aktuelle skatteaktiver

Likvide beholdninger

Øvrige

ANDRE AKTIVER, I ALT

Tilgodehavende renter samt optjent leje

Andre periodeafgrænsningsposter

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

AKTIVER, I ALT

1.266

12.998

16.032

143.912

1.267

7.668

-

181.877

202.305

28.478

3

1.765

150

1.918

642

933

253

1.796

5.542

237

326

4

567

2.843

391

3.234

240.381

1.228

40.106

21.398

120.367

3.235

1.327

3

186.436

206.329

30.087

2

1.577

135

1.714

524

1.269

8

762

4.277

138

648

-

786

2.137

371

2.508

244.260

18/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Balance - Danica Pension Koncernen

Forpligtelser og egenkapital

Note Mio. kr.

2008

2007

FORPLIGTELSER

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Livsforsikringshensættelser, i alt

22 Erstatningshensættelser

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til bonus og præmierabatter

23 Hensættelser for unit-linked kontrakter

24 HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

10 Udskudte skatteforpligtelser

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til tilknyttede virksomheder

Aktuelle skatteforpligtelser

25 Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

26 Ansvarlig lånekapital

FORPLIGTELSER, I ALT

919

152.588

14.138

10.929

177.655

6.876

1.553

129

30.357

217.489

926

278

54

664

166

43

2.191

439

3.046

225.296

983

134.527

18.707

16.919

170.153

6.138

13.462

94

31.032

221.862

958

201

85

394

346

53

1.091

396

2.892

228.278

EGENKAPITAL

Aktiekapital

Opskrivningshenlæggelser

Sikkerhedsfond

Overført overskud

EGENKAPITAL, I ALT

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL, I ALT

1.100

1

1.499

12.485

15.085

240.381

1.100

1

1.499

13.382

15.982

244.260

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 19/72


Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

Sikkerhedsfond

Aktiekapital

Opskrivningshenlæggelser

Overført

overskud

I alt

Egenkapital, 1. januar 2008

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat af egenkapitalposteringer

1.100

-

-

-

1

1.499 13.382

-

-

-

-

-68

48

- -

-12

15.982

-68

48

-12

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

- -

-

-

-

-

-32

-865

-32

-865

Indkomst i alt

- -

-

-897

-897

Egenkapital, 31. december 2008

1.100 1

1.499

12.485

15.085

Egenkapital, 1. januar 2007

Merværdi ved overdragelse af Danica Pension Försäkringsaktiebolag *

Overført til kollektivt bonuspotentiale *

Regulering for overførsel fra kundemidler til egenkapitalmidler *

Skat af overførsel til kollektiv bonuspotentiale*

1.100

-

-

-

-

-

1.499

-

-

12.398

400

-400

-

-

-

-

-

-

-400

100

14.997

400

-400

-400

100

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

-

-

- -

-

-300

-300

- 1.274 1.274

Indkomst i alt

-

-

-

974

974

Regulering domicilejedomme

Anden tilgang, koncernbidrag

- 1 - -

1

-

-

-

10

10

Egenkapital, 31. december 2007

1.100

1

1.499 13.382 15.982

* Danica Pension Försäkringsaktiebolag er pr. 31.12.2007 overført fra kundemidler til egenkapitalens midler i Danica Pension til dagsværdi, der overstiger

regnskabsmæssig værdi med 400 mio. kr. før skat. Merværdien har i 2007 reduceret Danica Pensions egenkapital med 300 mio. kr. efter skat.

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til solvenskravet, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før privatiseringen i 1990.

Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

Den udstedte aktiekapital er opdelt i aktier à 100 kr. Danica Pension har kun én klasse idet alle aktier har samme rettigheder.

20/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2008

2007

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

Kernekapital

- Immaterielle aktiver

Reduceret kernekapital

Supplerende kapital

- Begrænsninger i supplerende kapital

Reduceret supplerende kapital

Basiskapital

15.085

15.085

-192

14.893

3.046

-81

2.965

17.858

15.982

15.982

-210

15.772

2.892

75

2.967

18.739

Solvenskrav for livsforsikring

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring

7.797 7.490

295

284

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter bekendtgørelsen om lov af finansiel virksomhed.

8.092

9.766

7.774

10.965

Finanstilsynet har midlertidigt, med virkning for regnskabsårene 2008 og 2009, justeret grundlaget for diskonteringssatsen,

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

Basiskapital

Solvenskrav

419

-46

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 21/72


Pengestrømsopgørelse - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2008 2007

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Resultat før skat

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Ikke kontante poster vedr. præmier og ydelser

Ikke kontante poster vedr. genforsikring

Ikke kontante poster vedr. investeringsafkast

Ikke kontante poster vedr. pensionsafkastskat

Ikke kontante poster vedr. omkostninger

Nettoinvestering, kundemidler

Ind- og udbetalinger investeringskontrakter

Betalt skat

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Salg af investeringsejendomme

Køb af kapitalandele

Salg af kapitalandele

Køb af obligationer

Salg af obligationer

Salg af derivater

-1.189 1.556

-6.255

2.870

-244 167

19.511 5.242

-952 -74

2.260 70

-15.942 -6.998

1.400 480

-216 -372

-1.627 2.941

-

33

-287 -1.079

1.300

-

-14.911

-9.513

12.913

9.471

52

10

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Gæld til kreditinstitutter

-933

270

-1.078

271

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

270 271

Likvider primo

Årets pengestrøm

Likvider ultimo

3.883

-2.290

1.593

1.749

2.134

3.883

Likvider ultimo

Indlån i kreditinstitutter

Likvide beholdninger

1.267

3.235

326 648

I alt

1.593

3.883

22/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

1 Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Danica Pensions koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt

af International Accounting Standards Board (IASB), som godkendt

af EU, med tilhørende fortolkningsbidrag udstedt af International

Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC).

Koncernregnskabet opfylder tillige Finanstilsynets krav til årsrapporten

for udstedere af børsnoterede obligationer.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

IASBs Improvement 2008 er førtidsimplementeret. Der er ingen

beløbsmæssig effekt af implementeringen.

Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til

årsrapporten 2007.

Ændring af regnskabsmæssige skøn

Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet

har Finanstilsynet midlertidigt, med virkning for opgørelser i perioden

30. oktober 2008 til 31. december 2009, justeret

grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve),

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Den ændrede diskonteringssats har isoleret set reduceret

hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter med

1.023 mio. kr. og teoretisk forøget egenkapitalen med 419 mio.

kr.

Forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed er

revurderet på baggrund af erfaringer fra koncernens bestand.

Som følge af forventninger om øgede levetidsforbedringer er

livsforsikringshensættelserne forhøjet med 656 mio. kr. ultimo

2008.

Der er foretaget en analyse af skader og reaktiveringer for koncernens

bestand. På baggrund af analysen indregnes der nu reaktiveringsintensiteter

i opgørelsen af hensættelser for aktuelle

invaliderenter og præmiefritagelser. Ultimo 2008 betyder

dette en reduktion af livsforsikringshensættelserne i koncernen

på i alt 181 mio. kr. via forbedring af risikoresultatet.

Ændringerne vedrørende dødelighed og invaliditet har samlet

set reduceret kollektivt bonuspotentiale med 522 mio. kr. og

har forbedret resultat og egenkapital for 2008 med 47 mio. kr.

før skat.

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen

foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige

forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige

værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens

kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på

regnskabet, er:

• forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

• dagsværdi af finansielle instrumenter

• dagsværdi af ejendomme

De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger,

som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er

usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufulstændige

eller unøjagtige, og uventede fremtidige begivenheder eller

omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger

er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden

involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være

forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske

forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn.

Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Disse beregninger

anvender forudsætninger om en række variable, blandt

andet dødelighed og invaliditet. Forudsætningerne for disse

variable er fastsat ud fra den eksisterende bestand. Derudover

er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten. Der henvises

til følsomhedsanalysen i noterne.

Dagsværdi af finansielle instrumenter

For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt

marked eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede

værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata,

er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen.

For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i

mindre omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen

påvirket af skøn. Dette er for eksempel tilfældet for

unoterede kapitalandele, for visse noterede kapitalandele og for

visse obligationer, hvor der ikke længere er et aktivt marked. Der

henvises til afsnittet om Finansielle investeringsaktiver nedenfor

for en nærmere beskrivelse heraf.

Dagsværdi af ejendomme

Dagsværdien af investeringsejendomme opgøres af koncernens

egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering, baseret

på ejendommenes forventede afkast og en for hver ejendom

individuelt fastsat afkastprocent, i overensstemmelse med bilag

7 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber.

Resultatpolitik

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i

overensstemmelse med bekendtgørelsen om kontributionsprincippet

og vejledning om markedsdisciplin. Årets resultat består

af investeringsafkast af de til egenkapitalen allokerede aktiver

inkl. resultater af datterselskabet Danica Pension I og de tre

udenlandske datterselskaber, risikoresultat af Forenede Gruppeliv,

syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg af de forsikringsmæssige

hensættelser. I det omfang, det ikke er muligt at

indregne fuldt risikotillæg i henhold til kontributionsbekendtgørelsen,

kan indregning foretages over de kommende år, hvis det

realiserede resultat giver mulighed herfor. I disse tilfælde oprettes

en skyggekonto. Skyggekontoen forrentes med samme

afkast som de ti egenkapitalen allokerede obligationer. Skyggekontoen

fremgår af noterne.

Konsolidering

Tilknyttede virksomheder

Koncernregnskabet omfatter Danica Pension og de tilknyttede

virksomheder, i hvilke koncernen har bestemmende indflydelse

på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 23/72


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Bestemmende indflydelse anses at foreligge, når Danica

Pension direkte eller indirekte besidder over halvdelen

af stemmerettighederne i en virksomhed eller på

anden måde har bestemmende indflydelse på de ledelsesmæssige

eller driftsmæssige beslutninger, og hovedparten

af afkast og risiko i virksomheden samtidig

tilfalder eller påhviler koncernen.

Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af

regnskabsposter med ensartet indhold. Der elimineres

for interne transaktioner og mellemværender mellem

koncernselskaber.

Købte virksomheder medtages fra overtagelsestidspunktet.

På overtagelsestidspunktet indregnes købte virksomheders

nettoaktiver dvs. aktiver, herunder identificerbare

immaterielle aktiver, fratrukket forpligtelser og

eventualforpligtelser til dagsværdi, efter overtagelsesmetoden.

Hvor kostprisen inklusive direkte transaktionsomkostninger

overstiger dagsværdien af nettoaktiverne i den

overtagne virksomhed, indregnes forskelsbeløb som

goodwill. Goodwill indregnes i den overtagne virksomheds

funktionelle valuta. Hvor dagsværdi af nettoaktiverne

overstiger kostpris (negativ goodwill), indregnes

forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen

på overtagelsestidspunktet. Der indregnes ikke goodwill

på minoritetsinteressernes andel af den overtagne

virksomhed.

Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Associerede virksomheder er virksomheder, der ikke

er tilknyttede virksomheder, men i hvilke koncernen

besidder kapitalandele og udøver en betydelig, men ikke

bestemmende indflydelse. Koncernen klassificerer

sædvanligvis virksomheder som associerede, hvis Danica

Pension direkte eller indirekte besidder stemmerettigheder

fra 20 pct. til 50 pct.

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes

på erhvervelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende

sker indregning og måling efter indre værdis metode.

Den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes

egenkapital med tillæg af erhvervet goodwill medtages

i posten Kapitalandele af associerede virksomheder,

og den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders

resultat efter skat føres i posten Resultat af

associerede virksomheder. Den forholdsmæssige andel

baseres på regnskaber med balancedag højst tre

måneder før koncernens balancedag og opgjort efter

Danica Pensions regnskabspraksis.

Der elimineres for den forholdsmæssige andel af avancer

og tab ved handel mellem associerede virksomheder

og virksomheder i Danica Pension koncernen.

Fælles kontrollerede aktiver

Ejendomme, som ejes i fællesskab med andre virksomheder

udenfor koncernen, og hvor hver deltager har kontrol over sin

andel af de økonomiske fordele gennem sin andel af ejendommen,

klassificeres som fælles kontrollerede aktiver.

Fælles kontrollerede aktiver pro rata konsolideres i resultatopgørelse

og balance.

Fælles kontrollerede aktiviteter

Koncernen deltager sammen med andre pensionsselskaber i

fælles aktiviteter, som administreres af Forenede Gruppeliv.

Indtjening, omkostninger, aktiver og forsikringsforpligtelser m.v.

fordeles til indregning hos de enkelte deltagere ud fra deres

kvoteandel, som er bestemt af størrelsen af de præmier, deltageren

har indtegnet i årets løb.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen

foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket

basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne,

med mindre transaktionerne er ubetydelige.

Segmentrapportering

Danica Pension koncernen har tre primære segmenter, traditionel

livsforsikringsvirksomhed, unit-link forsikringsvirksomhed

og syge- og ulykkesforsikring. Segmentoplysningerne følger

koncernens regnskabspraksis. Mere end 90 pct. af præmierne i

resultatopgørelsen kan henføres til de danske selskaber,

hvorfor der ikke er sekundær segmentopdeling. Dog gives

supplerende oplysninger om unit-link opdelt på lande.

Transaktioner mellem segmenter afregnes på markedsprisniveau.

Centralt afholdte omkostninger i stabsadministrationsog

backofficefunktioner faktureres til forretningsområderne ud

fra en vurdering af den forholdsmæssige andel af det samlede

aktivitetsniveau, eller til markedspriser, hvis sådanne findes.

Segmentaktiver og forpligtelser er de driftsaktiver og driftsmæssige

forpligtelser, der anvendes henholdsvis er opstået i

forbindelse med et segments drift, og som direkte er tilknyttet

eller på rimelig måde kan allokeres til segmentet. I det enkelte

segment indgår en beregnet egenkapitalandel. Øvrige aktiver og

forpligtelser indgår under segmentet Eliminering.

Omregning af transaktioner i fremmed valuta

Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, som er

Danica Pensions funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i

koncernens enheder er valutaen i det land, hvor enheden er

hjemmehørende, idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i

hjemlandets valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle

valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som

opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen.

På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i

fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af

monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem

24/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen,

indregnes i resultatopgørelsen.

Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta,

der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes

til valutakursen på omvurderingsdagen. Valuta

kursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen

i dagsværdien af aktivet/forpligtelsen..

Omregning af udenlandske enheder

Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes

til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter

og omkostninger omregnes til transaktionsdagens

kurs. Valutakursgevinster og -tab ved omregning af

nettoinvesteringen i en udenlandsk enhed indregnes

direkte på egenkapitalen. Nettoinvesteringen omfatter

udover enhedens egenkapital og goodwill tillige investeringer

i den udenlandske enhed i form af efterstillet

kapital.

Regnskabsmæssig sikring

Koncernen anvender derivater til sikring af renterisikoen

på fastforrentede forpligtelser, som måles til

amortiseret kostpris. Når visse kriterier er opfyldt, behandles

den sikrede risiko regnskabsmæssigt som sikring

af dagsværdi. Renterisikoen på de sikrede forpligtelser

indregnes til dagsværdi som en værdiregulering

af de sikrede poster. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.

Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt,

amortiseres den akkumulerede værdiregulering af den

sikrede post og indregnes i resultatopgørelsen over

den resterende løbetid.

Valutakursregulering af finansielle forpligtelser anvendes

til valutakurssikring af nettoinvestering i udenlandske

enheder. Valutakursregulering, der kan henføres

til sikringsforholdet, indregnes direkte på egenkapitalen.

Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er

opfyldt, indregnes valutakursregulering af de finansielle

forpligtelser i resultatopgørelsen fra tidspunktet for

sikringsforholdets ophør.

Når en udenlandsk enhed afhændes sker der indregning

i resultatopgørelsen af de beløb, som har været

indregnet direkte på egenkapitalen i forbindelse med

sikringsforholdet, herunder beløb indregnet i forbindelse

med valutaomregning af den udenlandske enhed.

Forsikringskontrakter

Livsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings- og investeringskontrakter.

Forsikringskontrakter er kontrakter,

som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller

giver forsikringstager ret til bonus. Investeringskontrakter

er kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko

og består af unit-link kontrakter, hvor forsikringstageren

bærer investeringsrisikoen.

RESULTATOPGØRELSE

Livsforsikringspræmier

Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter

medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen

af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter

medtages direkte i balancen og vises i noterne.

Investeringsafkast

Indtægter fra associerede virksomheder indeholder andel af

resultat efter skat af associerede virksomheder samt realiserede

gevinster og tab ved salg i årets løb.

Indtægter af investeringsejendomme indeholder resultat ved

drift af investeringsejendomme efter fradrag af udgift til ejendomsadministration.

Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer,

andre værdipapirer og tilgodehavender. Endvidere indgår

udbytte af kapitalandele, bortset fra udbytte fra tilknyttede og

associerede virksomheder.

Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede

gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver

bortset fra associerede virksomheder.

Renteudgifter indeholder renter af ansvarlige lån og øvrig gæld.

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere,

direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne

omkostninger til administration af investeringsaktiver.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast.

Pensionsafkastskattesatsen udgør 15 pct.

Forsikringsydelser

Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte ydelser på

forsikringskontrakter, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser

og efter fradrag for genforsikringens andel.

Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte

i balancen.

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets

ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag

for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på

garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og

bonuspotentiale på fripoliceydelser.

Bonus

Ændring i kollektivt bonuspotentiale omfatter årets ændring i

kollektivt bonuspotentiale for de bonusberettigede forsikringer.

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets

ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og

ydelser vedrørende investeringskontrakter.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 25/72


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger

forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden.

Administrationsomkostninger omfatter

øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften.

Koncernens bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger

for medarbejdere indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at bidragene optjenes af medarbejderne.

Bonus til medarbejdere udgiftsføres i takt med optjeningen.

En andel af årets bonus kan udbetales i form af

aktieoptioner med levering og betingede aktier i Danske

Bank. Aktieoptionerne kan tidligst udnyttes tre år efter

tildeling forudsat at medarbejderen ikke har opsagt sin

stilling. Betingede aktier er til disposition efter 3 år fra

tildelingen med forudsætning af, at medarbejderen ikke

har opsagt sin stilling

Dagsværdien af aktiebaseret vederlæggelse på tildelingstidspunktet

indregnes som omkostning periodiseret

over den serviceperiode, der gør medarbejderen

ubetinget berettiget til vederlaget. I optjeningsåret udgiftsføres

tildelingernes indre værdi, mens tidsværdien

periodiseres over den resterende serviceperiode. Efterfølgende

ændringer i dagsværdien påvirker ikke resultatopgørelsen.

Overført investeringsafkast

Det overførte investeringsafkast består af afkast af de

til egenkapitalen allokerede aktiver samt afkast til sygeog

ulykkesforsikring.

Syge- og ulykkesforsikring

Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen

på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres

efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne

forsikringspræmier, er periodiseret.

Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast

af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser

f.e.r., overføres fra investeringsafkast. Beløbet beregnes

ud fra den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsafhængige

diskonteringssats. Den del af forøgelsen af

præmie- og erstatningshensættelserne, der kan henføres

til diskontering, overføres fra præmierne/ estatningsudgifterne

til modregning i den forsikringstekniske

rente. Kursregulering indgår under investeringsafkast.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger

reguleret med ændringen i erstatningshensættelser,

herunder gevinst eller tab på tidligere

års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår

udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse

samt et skøn over de forventede omkostninger

i forbindelse med administration og skadebehandling

af de forsikringskontrakter, som virksomheden

har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes

genforsikringens andel.

Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig

andel af det samlede investeringsafkast ekskl. renteafdækning,

afkast allokeret til egenkapitalen og unit-link. Andelen er beregnet

efter forholdet mellem syge- og ulykkeshensættelserne og

de samlede forsikringsmæssige hensættelser.

Andre indtægter

Omfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikringseller

investeringsaktiviteter.

Andre omkostninger

Omfatter omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forsikrings-

eller investeringsaktiviteter.

Skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat

af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års

beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i

resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande,

hvor koncernen driver virksomhed. Skat i forbindelse med

poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på

egenkapitalen.

BALANCE

AKTIVER

Immaterielle aktiver

Goodwill

Goodwill forekommer ved overtagelse af virksomheder og

består af forskelsværdien mellem kostprisen på overtagne

virksomheder og dagsværdien af overtagne nettoaktiver inklusive

eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Goodwill

vedrørende koncern eksterne overtagelser før 2002 er straksafskrevet

over egenkapitalen.

Goodwill fordeles på forretningsområder, som udgør de mindste

identificerbare pengestrømsgenererende enheder, svarende til

den interne rapporteringsstruktur, og det niveau hvorpå ledelsen

overvåger investeringen. Goodwill amortiseres ikke, men for

hvert forretningsområde testes for værdiforringelse mindst én

gang årligt. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi over

resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi af en

pengestrømsgenererende enheds nettoaktiver overstiger den

højeste værdi af nettosalgspris og nytteværdi, der svarer til

nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra

enheden.

Goodwill vedrørende associerede virksomheder indregnes

under Kapitalandele i associerede virksomheder. Den samlede

regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen i den associerede

virksomhed (inklusiv goodwill) udgør den enhed, som testes for

værdiforringelse.

Øvrige immaterielle aktiver

Erhvervet software indregnes til kostpris, der omfatter de

omkostninger, som er medgået til at kunne ibrugtage det enkelte

software. Erhvervet software amortiseres lineært over den

forventede brugstid typisk tre år.

Omkostninger, der kan henføres til vedligeholdelse af immaterielle

aktiver, udgiftsføres i afholdelsesåret.

26/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


.

Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Materielle aktiver

Materielle aktiver består af domicilejendomme og

driftsmidler.

Diftsmidler

Driftsmidler, der består af biler, inventar og indretning

af lejede lokaler, indregnes til kostpris med fradrag for

af- og nedskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært

over aktivernes forventede brugstid typisk 3 år.

For indretning af lejede lokaler foretages afskrivning

over lejekontraktens løbetid, dog maksimalt 10 år.

Domicilejendomme

Domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv

benytter til administration m.v. Afgrænsningen mellem

domicil- og investeringsejendomme er nærmere beskrevet

under afsnittet Investeringsejendomme. Domicilejendomme

værdiansættes til dagsværdi.

Stigningen i omvurderet værdi indregnes direkte på

egenkapitalen med mindre stigningen modsvarer en

værdinedgang, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen.

Fald i omvurderet værdi indregnes i resultatopgørelsen

med mindre faldet modsvarer en værdistigning,

der tidligere er indregnet direkte på egenkapitalen.

Afskrivning på domicilejendomme foretages lineært

baseret på ejendommens forventede skrapværdi og en

skønnet brugstid på 50 år.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ejendomme, som besiddes

for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster,

herunder ejendomme udlejet under operationelle leasingaftaler.

Investeringsejendomme er ejendomme,

som koncernen ikke selv benytter til administration

m.v., da sådanne ejendomme klassificeres som domicilejendomme.

Ejendomme, som indeholder elementer

af både domicil- og investeringsejendomme, opdeles

forholdsmæssigt på de to ejendomstyper, hvis andelene

kan frasælges separat. I øvrige tilfælde klassificeres

sådanne ejendomme som investeringsejendomme,

med mindre omfanget af koncernens egen anvendelse

udgør 10 pct. eller mere af ejendommens samlede

areal.

Investeringsejendomme indregnes ved køb til kostpris

inklusive transaktionsomkostninger og måles efterfølgende

til dagsværdi.

Investeringsejendomme under opførelse måles til

kostpris indtil det tidspunkt, hvor dagsværdien kan måles

pålideligt, hvilket typisk er på færdiggørelsestidspunktet.

Ved indikation på værdiforringelse foretages

vurdering af nedskrivningsbehov og der nedskrives til

genindvindingsværdien, som er den højeste værdi af

nettosalgsprisen og nytteværdien.

Dagsværdien af investeringsejendomme opgøres af koncernens

egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering,

baseret på ejendommenes forventede afkast og en for hver

ejendom individuelt fastsat afkastprocent. Afkastprocenten

afhænger af beliggenhed, ejendomstype og anvendelsesmulighed,

indretning og vedligeholdelsesstand samt lejekontrakternes

løbetid, lejeregulering og lejeres bonitet.

Finansielle investeringsaktiver

Køb og salg af finansielle investeringsaktiver indregnes på

afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til

kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i dagsværdien

af det erhvervede eller solgte aktiv.

Finansielle investeringsaktiver klassificeres på indregningstidspunktet

som finansielle aktiver designeret til dagsværdi

med værdiregulering over resultatopgørelsen, idet disse aktiver

styres på dagsværdibasis.

Fastsættelse af dagsværdi er baseret på noterede markedspriser

for finansielle instrumenter handlet i aktive markeder. Når

der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen

derfor med udgangspunkt i sidst observerede markedspris på

balancedagen.

Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er

aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste

transaktionspris. Der korrigeres for efterfølgende ændringer i

markedsforholdene, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende

finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra

normale forretningsmæssige overvejelser.

Når der ikke findes et marked, fastsættes dagsværdien for

almindelige og mere simple finansielle instrumenter, såsom

rente- og valutaswaps og unoterede obligationer, efter almindeligt

anerkendte værdiansættelsesmetoder. Der anvendes

markedsbaserede parametre ved værdiansættelsen. For mere

komplekse finansielle instrumenter, såsom swaptioner, andre

OTC-produkter samt unoterede kapitalandele anvendes internt

udviklede modeller, som typisk er baseret på værdiansættelsesmetoder

generelt accepteret inden for sektoren.

Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for et

skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan

fastsættes entydigt. Værdiansættelsen bliver derfor i visse

tilfælde gennemført ved at inddrage risikofaktorer (likviditetsog

modpartsrisiko) som yderligere parametre.

Derivater omfatter derivater, hvis dagsværdi er positiv, mens

derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten

Anden gæld.

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter klassificeres

på indregningstidspunktet, som finansielle aktiver designeret til

dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, på

grund af samspillet med de tilhørende forpligtelser.

Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede

officielle kurs på balancedagen. Hvis noterede kurser på et

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 27/72


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

aktivt marked ikke findes, fastsættes dagsværdien ved

anvendelse af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker,

efter samme principper, som beskrevet

for finansielle investeringsaktiver.

Tilgodehavender

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser

vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser,

erstatningshensættelser og

hensættelser til unit-link kontrakter.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket

normalt svarer til pålydende værdi med fradrag af

eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikringer

og afsættes svarende til den del af de opkrævede

præmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring

på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen

er estimeret ud fra et Euro swapmarked

med tillæg af spændet mellem danske og tyske

statsobligationer. Herudover tillægges til og med udgangen

af 2009 et løbetidsafhængigt tillæg vedrørende

realkreditspændet i forhold til den ovennævnte nulkuponrentestruktur,

jf. aftalen om finansiel stabilitet på

pensionsområdet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet

og Forsikring & Pension.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes

forudsætninger om den forventede fremtidige

dødelighed og invaliditetshyppighed, der er fastlagt på

baggrund af erfaringer fra bestanden i Danica, inklusiv

et risikotillæg.

Den anvendte opgørelsesmetode sikrer hensættelsernes

tilstrækkelighed.

Livsforsikringshensættelserne opdeles i garanterede

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale

på fripoliceydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale

ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede

ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt

garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de

forventede fremtidige udgifter til administration og

med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige præmier.

De garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen

til fremtidig omskrivning af policerne til fripolicer

og tilbagekøb.

Bonuspotentiale på fremtidige præmier omfatter forpligtelser

til at yde bonus over tid vedrørende de aftalte

endnu ikke forfaldne præmier. Bonuspotentiale på

fremtidige præmier opgøres for bestanden af bonusberettigede

forsikringer som forskellen mellem værdien

af garanterede fripoliceydelser og værdien af garanterede

ydelser. Garanterede fripoliceydelser omfatter forpligtelser til

at betale ydelser, der er garanteret forsikringen, hvis policen

omtegnes til fripolice. Garanterede fripoliceydelser er beregnet

som nutidsværdien af de garanterede fripoliceydelser tillagt

nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration

af fripolicen.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser omfatter forpligtelser til at

yde bonus vedrørende de allerede forfaldne præmier m.v.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er beregnet som værdien af

forsikringstagernes opsparing med fradrag af de garanterede

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og nutidsværdien

af de fremtidige administrationsresultater. Bonuspotentialet

pr. forsikring kan ikke være negativt.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til dækning af

tab, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt. Såfremt

reduktionen i bonuspotentiale på fripoliceydelser bevirker, at

hensættelsen for den enkelte police bliver lavere end genkøbsværdien,

forhøjes de garanterede ydelser for policen under

hensyn til sandsynligheden for genkøb. Aktiveringen af kursværn

reducerer genkøbsværdien. Den beløbsmæssige virkning

ved anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser til dækning

af tab fremgår af noten vedrørende livsforsikringshensættelser

i årsrapporten for selskabet Danica Pension.

Delbestande

I 2002 blev 6 livsforsikringsselskaber fusioneret med Danica

Pension som det fortsættende selskab. Ved fusionen havde

Danica Liv & Pension en højere bonusgrad end de øvrige livsforsikringsselskaber.

For at sikre, at kunderne i det tidligere

Danica Liv & Pension ikke stilles ringere efter fusionen, opdeles

kunderne i 2 delbestande. Delbestand I vedrører den tidligere

Danica Liv & Pension bestand, mens øvrige kunder indgår i

delbestand II. Noten vedrørende livsforsikringshensættelser i

årsrapporten for selskabet Danica Pension indeholder en

opdeling på disse to delbestande.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelserne udgør et skøn over forventede

udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser.

For skader vedrørende syge- og ulykkesforsikringer,

der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres forpligtelsen

som nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger

inklusiv omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til kollektivt bonuspotentiale omfatter forsikringstagernes

andel af de realiserede resultater for bonusberettigede

forsikringer, der endnu ikke er tilskrevet den enkelte

forsikringstager.

Overførsler mellem aktiver tilknyttet kundemidler og egenkapitalmidler

gennemføres til dagsværdi. Forskellen mellem dagsværdi

og regnskabsmæssig værdi vedrørende overførte aktiver

indregnes i kollektivt bonuspotentiale med modpost direkte på

egenkapitalen.

28/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelsen til bonus og præmierabatter er beløb,

der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt

skadeforløb for indeværende eller tidligere år.

Hensættelser til unit-link kontrakter

Hensættelserne til unit-link kontrakter opgøres til

dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings

andel af de tilknyttede investeringsforeninger og under

hensyntagen til indgåede garantier. For den del af forsikringerne,

der er tegnet med garanti, opgøres værdien

af garanterede fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet

anmeldte opgørelsesgrundlag.

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle

midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige

værdier på aktiver og forpligtelser. Udskudt

skat indregnes i balancen under posterne Udskudte

skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser på

grundlag af gældende skattesatser.

Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og

skattefradrag indregnes alene i udskudt skat, hvis det

er sandsynligt at sådanne underskud og skattefradrag

kan udnyttes.

Gældsposter

Derivater måles til dagsværdi. Derivater med negativ

dagsværdi indgår under posten Anden gæld. Øvrige

gældsposter måles til amortiseret kostpris, hvilket

normalt svarer til pålydende værdi.

Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital er efterstillede kapitalindskud,

der omfatter udstedte obligationer. I tilfælde af likvidation

eller konkurs kan ansvarlig lånekapital først gøres

gældende efter de almindelige kreditorkrav.

Ansvarlig lånekapital måles til amortiseret kostpris

suppleret med dagsværdien af den sikrede renterisiko,

jf. afsnittet om regnskabsmæssig sikring.

Egenkapital

Andre henlæggelser

Andre henlæggelser omfatter akkumulerede resultater

i dattervirksomheder samt omregningsdifferencer opstået

ved omregning af resultat og nettoinvestering for

udenlandske enheder fra deres funktionelle valutaer til

danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering

af finansielle forpligtelser, klassificeret som regnskabsmæssig

sikring af nettoinvesteringen i udenlandske

enheder.

Opskrivningshenlæggelse

Opskrivningshenlæggelsen omfatter værdiregulering af

domicilejendomme til dagskurs med fradrag af akkumulerede

afskrivninger. Den del af posterne, der indregnes

direkte på egenkapitalen, og som skal henføres

til bonusberettigede forsikrings- og investeringskontrakter,

overføres til kollektivt bonuspotentiale.

Sikkerhedsfond

Sikkerhedsfonden kan i henhold til vedtægterne anvendes til

styrkelse af de forsikringsmæssige hensættelser eller på

anden måde til fordel for den forsikrede. Henlæggelserne til

fonden fandt sted før Danica Pension blev skattepligtig.

Foreslået udbytte

Udbytte, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens

godkendelse, indregnes som en særskilt reserve i egenkapitalen.

Udbytte indregnes som en forpligtelse, når generalforsamlingens

beslutning foreligger.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat og

viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og

finansieringsaktiviteter samt årets forskydning i likvider.

Likvider består af Likvide beholdninger samt Indlån i kreditinstitutter.

Kommende standarder og fortolkningsbidrag

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt

en række ændringer af de internationale regnskabsstandarder,

ligesom International Financial Reporting Interpretations

Committee (IFRIC) har udsendt en række fortolkningsbidrag,

der endnu ikke er trådt i kraft. Ingen af disse forventes at få

væsentlig indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse.

I det følgende er omtalt de standarder og fortolkningsbidrag,

som forventes at få indflydelse på koncernens

regnskabsaflæggelse.

I januar 2008 er udsendt ændring af IFRS 3 Business Combinations

og IAS 27 Consolidated and Separate Financial

Statements. Standarderne, som endnu ikke er godkendt af EU,

regulerer den regnskabsmæssige behandling af virksomhedsovertagelser

og minoritetsinteresser. Ændringerne vil alene få

effekt på eventuelle virksomhedsovertagelser foretaget efter 1.

januar 2010.

I september 2007 er udsendt ændring af IAS 1, benævnt

Presentation of Financial Statements: A Revised Presentation.

Standarden, som endnu ikke er godkendt af EU, regulerer

præsentationen af resultat og balance, herunder indtægter og

udgifter, som ikke indregnes i resultatopgørelsen. Standarden,

der skal implementeres i 2009, vil i mindre omfang ændre

præsentationen i regnskabet, idet der i tilknytning til resultatopgørelsen

vises en samlet opgørelse af resultatet og øvrige

indtægter og omkostninger Total Comprehensive Income.

I marts 2007 er udsendt ændring af IAS 23 Borrowing Costs.

Ændringen, som endnu ikke er godkendt af EU, medfører at

låneomkostninger pådraget i forbindelse med fremstilling og

klargøring af aktiver, skal aktiveres som en del af anskaffelsessummen.

Efter nuværende praksis udgiftsføres låneomkostninger

i takt med afholdelse. Ændringen vil alene få effekt på

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 29/72


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

aktiveringer foretaget efter 1. januar 2009. Standarden

forventes ikke at få væsentlig beløbsmæssig effekt.

I november 2006 er udsendt IFRS 8 Operating Segments.

Standarden regulerer opdelingen på forretningsområder,

samt hvilke oplysninger, der skal gives

om de enkelte forretningsområder. Standarden, der

skal implementeres i koncern-regnskabet for 2009, vil

medføre mindre ændringer til segmentoplysningerne i

regnskabet.

Nøgletal

Moderselskabets og koncernens nøgletal udarbejdes efter

reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber

og tværgående pensionskasser. Afkastnøgletallene

er beregnet som sammenvægtede afkast.

MODERSELSKABETS REGNSKABSPRAKSIS

Moderselskabet Danica Pensions regnskab aflægges

efter lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets

bekendtgørelse om finansielle rapporter for

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Regelsættet er identisk med koncernens måling efter

IFRS.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter

indre værdis metode, og dattervirksomheders resultat

efter skat resultatføres under Indtægter fra tilknyttede

virksomheder.

Klassifikationen af indtægter fra tilknyttede virksomheder

er ændret i forhold til årsrapport 2007, så posten

indeholder skat af tilknyttede virksomheders resultat.

Tidligere indgik skat af tilknyttede virksomheder

under posten skat i resultatopgørelsen. Sammenligningstal

for 2007 er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Effekt af ændring i diskonteringssats opgjort pr. 31.12.2008

Danica Pension Ny sats Tidl. sats

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter fra tilknyttede virksomheder

1.167 1.121

Ændring i livsforsikringshensættelser

-6.817 -7.364

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

11.911 11.963

Forsikringsteknisk resultat af

syge- og ulykkesforsikring -664 -667

Resultat før skat -1.183 -1.727

Skat 318 443

Årets resultat -865 -1.284

BALANCE

Garanterede ydelser 146.461 148.756

Bonuspotentiale på fremtidige

præmier 14.138 13.708

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

10.918 9.599

Erstatningshensættelser 6.317 6.320

Kollektivt bonuspotentiale 1.553 1.501

Hensættelser til forsikrings- og

investeringskontrakter i alt 180.319 181.666

Egenkapital 15.085 14.666

30/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2 FORRETNINGSSEGMENTER 2008

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Investeringsafkast i alt

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

Resultat af genforsikring

Forsikringsteknisk resultat

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

Traditionel

10.823

-1.077

-14.727

5.435

-673

265

46

-565

-

Unit-link

Syge- og

ulykke

Eliminering

I alt

8.053

1.101 -972 19.005

-7.487

-927

-607

-756

107

948

-9.064

-15.462

720

-303

24

5.876

-551

-154

3

-1.375

-22

-14

1

230

-214

-733 111

-790

87 - -75

-553

208

-

-54

154

Resultat før skat

-519

81

-733

-18

-1.189

Ikke likvide driftsposter udgør:

7.380 -7.432

-170

-

-222

Elimineringerne på præmier og ydelser vedrører overførte forsikringer fra traditionel til unit-link.

BALANCE

Investeringsaktiver

Øvrige aktiver

191.816

9.423

30.951

2.179

7.804

-

212

-2.004

230.783

9.598

Aktiver i alt

201.239

33.130

7.804

-1.792

240.381

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Allokeret kapital

179.571

12.372

9.296

30.484

2.191

455

7.434

-

370

-

-6.756

4.964

217.489

7.807

15.085

Forpligtelser og egenkapital i alt

201.239 33.130

7.804 -1.792

240.381

FORRETNINGSSEGMENTER 2007

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Investeringsafkast i alt

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

Resultat af genforsikring

Forsikringsteknisk resultat

Egenkapitalens investeringsafkast m.v.

Andre indtægter

10.163 6.874

995

-1.389

1.934 490

-104 115

-16.218 -912

-723

1.370

5.995 -6.170 -263 25

-713

-460

-142

3

-97 -14 -12

-

1.064 -192

-249

124

673

38 - -38

- 169 - -33

16.643

2.435

-16.483

-413

-1.312

-123

747

673

136

Resultat før skat

1.737 15

-249 53 1.556

Ikke likvide driftsposter udgør:

7.465 -5.935 -145 -

Elimineringerne på præmier og ydelser vedrører overførte forsikringer fra traditionel til unit-link.

1.385

BALANCE

Investeringsaktiver

Øvrige aktiver

Aktiver i alt

197.787 31.443 7.231 -45

7.569 1.213

- -938

205.356 32.656 7.231

-983

236.416

7.844

244.260

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Allokeret kapital

183.705 31.280

12.702 963

8.949 413

6.877 -

- -7.249

354 6.266

221.862

6.416

15.982

Forpligtelser og egenkapital i alt

205.356

32.656

7.231 -983

244.260

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 31/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2

fortsat

GEOGRAFISKE SEGMENTER UNIT-LINK 2008

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Investeringsafkast allokeret til forsikringsteknisk resultat

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Resultat af genforsikring

Forsikringsteknisk resultat

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

Danmark Norge Sverige Irland

7.046

-5.081

-764

-1.052

388

-635

-76

456

619

-1.771

-87

1.316

0

-0

-

-0

8.053

-7.487

-927

720

-168 -17 -47 -1

-233

-158 -98 -43 -19

-318

-2 -2 -18 -0 -22

-179 16 -31 -20 -214

73 14 -7 7 87

145 30 33 0

208

I alt

Resultat før skat

39 60 -5 -13

81

BALANCE

Investeringsaktiver

Øvrige aktiver

23.033 2.298 5.299 321 30.951

1.879 105 137 58

2.179

Aktiver i alt

24.912 2.403 5.436 379

33.130

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Allokeret kapital

23.145 2.048 5.290 1 30.484

1.406 325 117 343 2.191

361 30 29 35

455

Forpligtelser og egenkapital i alt

24.912 2.403 5.436 379

33.130

GEOGRAFISKE SEGMENTER UNIT-LINK 2007

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Investeringsafkast allokeret til forsikringsteknisk resultat

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Resultat af genforsikring

Forsikringsteknisk resultat

Egenkapitalens investeringsafkast m.v.

Andre indtægter

6.297 6 571 - 6.874

304 60 126 -

490

-828 -18 -66 - -912

-5.576 -34 -560 -

-6.170

-192 -6 -56 - -254

-147 -14 -45 -

-206

-1 -1 -12 - -14

-143 -7 -42 - -192

25 14 -1 - 38

125 6 38 -

169

Resultat før skat

7 13 -5 -

15

BALANCE

Investeringsaktiver

Øvrige aktiver

21.722 3.637 6.085 - 31.444

608 400 171 34

1.213

Aktiver i alt

22.330 4.037 6.256 34

32.657

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Allokeret kapital

Forpligtelser og egenkapital i alt

21.751 3.460 6.069 - 31.280

230 542 158 34 964

349 35 29 -

413

22.330 4.037 6.256 34 32.657

32/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2008

2007

3 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Bruttopræmier i alt

13.411

7.080

20.491

20.491

12.333

5.010

17.343

17.343

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,

som ikke indgår i resultatopgørelsen:

Løbende indbetalinger

Engangsindbetalinger

695

761

1.892 934

Indbetalinger i alt

2.587

1.695

Bruttopræmier i resultatopgørelsen i alt

17.904 15.648

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

15.071

13.249

3.731

2.512

1.689 1.582

I alt

20.491

17.343

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

309

479

805

275

418

821

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

Forsikringer uden bonusordninger

Forsikringer med egen investeringsrisiko

Koncerninterne overførsler

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Andre EU-lande

Øvrige lande

9.851

10.144

240 -

10.400 8.569

-

-1.370

20.491 17.343

17.588 15.880

2.343 1.277

560

186

I alt

20.491

17.343

4 INDTÆGTER AF INVESTERINGSEJENDOMME

Lejeindtægter

Driftsomkostninger

1.249

-247

1.202

-238

I alt

1.002 964

Driftsomkostningerne på ikke udlejede lokaler udgør 21 mio. kr. i 2008 (26 mio. kr. i 2007).

5 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE

Renteindtægter

Udbytte

Indeksregulering

6.501 5.810

3.205 2.302

614 487

I alt

10.320

8.599

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 33/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

6 KURSREGULERINGER

Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Andre udlån

Øvrige

Kursregulering af finansielle aktiver og forpligtelser optaget til dagsværdi og værdireguleret over resultatopgørelsen

Investeringsejendomme

Domicilejendomme

Kursreguleringer i alt

-15.444

-14.155

2.323

-152

5.909

-21.519

327

-1

-21.193

-544

-836

-6.452

34

888

-6.910

922

-

-5.988

7 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

Forsikringssummer ved invaliditet

Forsikringssummer ved udløb

Pensions- og renteydelser

Tilbagekøb

Kontant udbetalte bonusbeløb

Direkte forsikringer i alt

Indirekte forsikringer

Invaliditetsbegrænsende udgifter

Udbetalte ydelser i alt

-789

-295

-2.086

-6.865

-3.701

-967

-14.703

-

-3

-14.706

-723

-224

-2.085

-6.749

-5.089

-884

-15.754

-3

-3

-15.760

34/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

8 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG

Grant Thornton

Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision:

KPMG

I erhvervelsesomkostninger er modregnet refusion fra tilknyttede virksomheder med

I administrationsomkostninger er modregnet refusion fra tilknyttede virksomheder med

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Aktiebaseret vederlæggelse (optjent vedrørende 2007 eller tidligere)

Medarbejder aktier

Pensioner

Andre udgifter til social sikring og afgifter

Andet

Personaleudgifter i alt

-294

-2,5

-1,3

-0,2

9

41

956

959

-475

-3

-4

-85

-65

-58

-690

-343

-1,9

-1,3

-

6

29

888

960

-419

-2

-

-77

-60

-45

-603

Alle koncernens pensionsordninger er bidragsbaserede, hvor der sker indbetalinger til forsikringsselskaber, væsentligst Danica.

Disse udgiftsføres løbende.

Pensionsordninger

Bidragsbaserede pensionsomkostninger, eksterne

Bidragsbaserede pensionsomkostninger, interne

I alt

-1

-75

-76

-3

-52

-55

Bestyrelseshonorarer (t.kr.)

Peter Straarup

Sven Lystbæk

Tonny Thierry Andersen

Jakob Brogaard

Thomas Falck

Gitte Jensen

Ib Katznelson

Jens Rasmussen (udtrådt 3. marts 2008)

Per Søgaard (indtrådt 3. marts 2008)

Erik Sevaldsen

-240

-240

-180

-180

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120 -120

-120

-120

-30

-120

-90

-

-120

-120

Honorarer i alt

-1.260

-1.260

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 35/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

8

fortsat

Direktionens vederlæggelse 2008

Henrik

Ramlau-Hansen

Jørgen

Klejnstrup

Jesper

Winkelmann

Fast løn

Pension

-3,1

-2,8

-0,6 -0,4

-2,2

-0,5

-8,1

-1,5

I alt

-3,7

-3,2

-2,7

-9,6

Direktionens vederlæggelse 2007

Fast løn

Kontant bonus

Pension

Aktiebaseret vederlæggelse

Henrik

Ramlau-Hansen

Jørgen

Klejnstrup

Jesper

Winkelmann

-3,0 -2,7 -2,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,6 -0,4 -0,4

-0,8

-0,7

-0,6

-7,8

-0,6

-1,4

-2,1

I alt

-4,6

-4,0 -3,3

-11,9

Direktionens pensionsvilkår

Direktionsmedlemmerne kan med 3 måneders varsel gå på pension fra det 60. år og der udbetales i så fald en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders

løn. Pensionsordningerne er afdækket.

Direktionens fratrædelsesvilkår

Henrik Ramlau-Hansen og Jesper Winkelmann kan opsige deres ansættelse med et varsel på 3 måneder.

Jørgen Klejnstrup kan opsige sin stilling med 6 måneders varsel.

I perioden 1. august 2008 til 1. august 2009 er der tillagt Jørgen Klejnstrup mulighed for at opsige sin stilling på samme vilkår som gælder ved Danica

Pensions opsigelse.

Danica Pension kan opsige direktionsmedlemmerne med et varsel på 8 måneder - Jørgen Klejnstrup dog 12 måneders varsel og direktionsmedlemmerne

er i så fald berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen nedtrappes fra det

tidspunkt direktøren har en pensionsanciennitet på 23 år - Jørgen Klejnstrup dog 21 år, indtil den udgør 12 måneders løn. Pension indbetalt før

direktørens fyldte 35. år medregnes ikke i pensionsancienniteten.

Aktiebaseret vederlæggelse

Direktionen samt ledende medarbejdere er omfattet af det incitamentsprogram Danske Bank koncernens har haft indtil 2008. Programmnet består af

aktieoptioner og betingede aktier. Udmålingen var baseret på en vurdering af den enkelte medarbejders indsats og afhang desuden af områdernes

finansielle resultat og andre mål for værdiskabelsen i et givet regnskabsår. Tildelingen blev udmøntet i 1. kvartal det efterfølgende år.

Aktieoptioner indebærer en ret til at købe aktier i Danske Bank inden for en periode på mellem tre og syv år fra tildeling, under forudsætning af,

at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling. Købsretten fastsættes på baggrund af gennemsnitskursen for Danske Bank aktier 20 børsdage efter

offentliggørelsen af årsrapporten med tillæg af 10 pct.

Betingede aktier i Danske Bank som indtil 2008 udgjorde en andel af den pr. året fastsatte bonus, er til disposition efter 3 år fra tildeling, under

forudsætning af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling.

Dagsværdien af aktieoptionerne på tildelingstidspunktet opgøres ud fra en udbyttekorrigeret Black & Scholes model med følgende forudsætninger:

Aktiekurs 179,76 (2007: 252). Udbytteafkast 3,9 pct. (2007: 3,1 pct.). Rentesats 4,7 pct. (2007: 4,0 pct.) svarende til swap-renten.

Volatilitet 19 pct. (2007: 18 pct.). Volatiliteten er estimeret med udgangspunkt i historisk volatilitet.

Dagsværdien af de betingede aktier på tildelingstidspunktet opgøres som aktiernes kursværdi fratrukket medarbejdernes betaling.

Indre værdi af aktieoptioner og betingede aktier udgiftsføres i optjeningsåret, mens tidsværdien udgiftsføres lineært over bindingsperioden på 3 år.

Danica har afdækket aktiekursrisikoen.

36/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

8

fortsat

Danicas aktierisiko i forbindelse med de aktiebaserede incitamentsprogrammer er afdækket.

Aktiebaseret vederlæggelse 2008

Aktieoptioner - bevægelser i året

Tildelt i 2002-2005, primo

Tildelt i 2002-2005, ultimo

Antal

Øvrige

Exercise

Direktion medarbejdere I alt kurs (Kr.)

147.796 - 147.796 170,74

147.796 - 147.796

Dagsværdi (DV)

Udstedelse

Ultimo

2,6 0,0

170,74 2,6 0,0

Tildelt i 2006, primo

Tildelt i 2006, ultimo

41.600 - 41.600 244,57

41.600 - 41.600 244,57

0,7

0,7

0,0

0,0

Tildelt i 2007, primo

Tildelt i 2007, ultimo

Tildelt i 2008, primo

Tildelt i 2008, ultimo

29.900 - 29.900 294,13 0,9 0,0

29.900 - 29.900 294,13 0,9 0,0

48.200 20.510 68.710 197,74

1,5

0,0

48.200 20.510 68.710 197,74 1,5 0,0

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2002-2005 2006 2007 2008

Antal

DV

Antal DV Antal DV Antal

Henrik Ramlau-Hansen

Jørgen Klejnstrup

Jesper Winkelmann

93.788

-

54.008

0,0

-

0,0

25.000

-

16.600

0,0

-

0,0

14.600

6.200

9.100

0,0

0,0

0,0

18.190

16.370

13.640

Der blev i 2008 ikke udnyttet aktieoptioner. Aktieoptioner tildelt i 2008 vedrører udmøntningen i 1. kvartal 2008 af vederlæggelse optjent i 2007.

DV

0,0

0,0

0,0

Betingede aktier - bevægelser i året

Tildelt i 2005, primo

Udnyttet

Tildelt i 2005, ultimo

Tildelt i 2006, primo

Øvrige ændringer

Antal

Øvrige

Direktion medarbejdere I alt

1.462 4.848 6.310

-1.462 -4.848 -6.310

0 0 0

3.124 4.807 7.931

- -235

-235

Dagsværdi (DV)

Udstedelse

Ultimo

1,1

0,3

-

-

0,0 0,0

1,8 0,4

-

-

Tildelt i 2006, ultimo

3.124 4.572 7.696

1,7

0,4

Tildelt i 2007, primo

Øvrige ændringer

3.411 5.191 8.602

- 40

40

2,3 0,4

-

-

Tildelt i 2007, ultimo

3.411 5.231 8.642 2,3

0,4

Tildelt i 2008, primo

Fortabt

Øvrige ændringer

5.960 10.551 16.511

- -212 -212

- -11 -11

3,0

-

-

0,9

-

-

Tildelt i 2008, ultimo

5.960 10.328 16.288 2,9 0,8

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 37/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

8

fortsat

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2006 2007 2008

Antal DV Antal DV

Antal

Henrik Ramlau-Hansen

Jørgen Klejnstrup

Jesper Winkelmann

1.873 0,0 1.663 0,0

- - 709 0,0

1.251 0,0 1.039 0,0

Der blev i 2008 udnyttet i alt 6.310 betingede aktier til en gennemsnitskurs på 182,3. Betingede aktier tildelt i 2008 vedrører udmøntningen i 1. kvartal

2008 af vederlæggelse optjent i 2007.

DV

2.249 0,0

2.024 0,0

1.687 0,0

Aktiebaseret vederlæggelse 2007

Aktieoptioner - bevægelser i året

Tildelt i 2002-2004, primo

Udnyttet

Antal

Øvrige

Exercise Dagsværdi (DV)

Direktion medarbejdere

I alt kurs (Kr.)

Udstedelse

Ultimo

97.222 - 97.222 149,53

2,6

6,2

-15.000

- -15.000 -

-

-

Tildelt i 2002-2004, ultimo

82.222

-

82.222

149,53

1,6

4,0

Tildelt i 2005, primo

Tildelt i 2005, ultimo

65.574 -

65.574

-

65.574 190,23

65.574 190,23

1,0

1,0

1,9

1,9

Tildelt i 2006

Fortabt

41.600 4.000 45.600 244,57

0,7

0,7

- -4.000 -4.000 - - -

Tildelt i 2006, ultimo

41.600 0 41.600

244,57

0,7

0,7

Tildelt i 2007

Tildelt i 2007, ultimo

29.900 - 29.900 294,13

0,9

29.900

- 29.900 294,13

0,9

0,3

0,3

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2002 2004 2005 2006 2007

Antal DV Antal DV Antal DV Antal DV Antal

Henrik Ramlau-Hansen

Jørgen Klejnstrup

Jesper Winkelmann

10.000

-

-

0,6

-

-

44.444

-

27.778

2,1

-

1,3

39.344

-

26.230

1,2

-

0,8

25.000

-

16.600

0,4

-

0,3

14.600

6.200

9.100

Der blev i 2007 udnyttet i alt 15.000 aktieoptioner til en gennemsnitskurs på 260,67.

DV

0,2

0,1

0,1

38/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

8

fortsat

Antal

Betingede aktier - bevægelser i året

Tildelt i 2004, primo

Udnyttet

Fortabt

Øvrige

Direktion medarbejdere I alt

2.299

5.995

8.294

-2.299 -5.694 -7.993

- -301 -301

Dagsværdi (DV)

Udstedelse

Ultimo

1,2

1,7

-

-

-

-

Tildelt i 2004, ultimo

0 0

0

0,0

0,0

Tildelt i 2005, primo

Udnyttet

Fortabt

Øvrige ændringer

1.462

6.575 8.037

- -537 -537

-

-653 -653

- -537 -537

1,4

1,6

- -

-

-

- -

Tildelt i 2005, ultimo

1.462

4.848 6.310 1,1

1,3

Tildelt i 2006, primo

Udnyttet

Fortabt

Øvrige ændringer

3.124 5.718 8.842 2,0 1,8

-

-435 -435 - -

- -357 -357 -

-

-

-119

-119 - -

Tildelt i 2006, ultimo

3.124 4.807 7.931

1,8

1,6

Tildelt i 2007

Fortabt

Øvrige ændringer

3.411 5.842 9.253

2,5 1,8

- -292 -292 - -

- -359

-359

-

-

Tildelt i 2007, ultimo

3.411 5.191 8.602

2,3

1,7

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2005 2006 2007

Antal DV Antal DV

Henrik Ramlau-Hansen

877 0,2 1.873 0,4 1.663 0,3

Jørgen Klejnstrup

- - - -

709 0,1

Jesper Winkelmann 585 0,1 1.251 0,2

1.039 0,2

Antal

DV

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 39/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Afløb på tidligere årgange har medført en indtægtsførsel af tidligere års hensættelser på 60 mio. kr.

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Kursregulering erstatningshensættelser

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

76

60

-231

257

-310

-48

-101

-231

-18

-249

-257

-506

27

27

139

271

-234

-41

-4

139

32

171

-271

-100

Antal erstatninger (stk.)

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Andre EU-lande

Øvrige lande

1.359

0,7

1.111

13

52

1.039

11

-

I alt 1.176

1.050

40/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

10 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

Skat af egenkapitalbevægelser

I alt

324

-12

312

-282

100

-182

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Ændring af udskudtskat som følge af nedsættelse af skatteprocent

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

205

63

-

56

324

-331

7

107

-65

-282

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Effekt af nedsættelse af skattesats

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter

Effektiv skatteprocent

-25,0

-5,3

-

3,1

-27,2

25,0

-0,5

-6,9

0,5

18,1

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes således i balancen:

Udskudt skatteforpligtelser

Udskudt skat, netto

926

926

958

958

Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:

Materielle aktiver

Investeringsejendomme

Finansielle investeringsaktiver

Fremførbart underskud

Andet

I alt

Udover den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der ingen udskudt skat vedrørende aktier i tilknyttede virksomheder.

60

902

80

-1

-115

926

-3

916

47

-

-2

958

11 IMMATERIELLE AKTIVER

Kostpris primo

Valutakursregulering

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

210 -

-40 -

26

210

196 210

-

-4 -

-4 -

192 210

De immaterielle aktiver vedrører hovedsageligt goodwill vedrørende købet af Danica Pensjonsforsikring i 2007.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 41/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

12 DRIFTSMIDLER

Kostpris primo

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Afgang i årets løb

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede

af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Driftsmidler indgår i segmentet "traditionel".

Årets afskrivninger er indregnet under administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

19

7

-4

22

-9

-7

3

-13

9

17

4

-2

19

-5

-5

1

-9

10

13 DOMICILEJENDOMME

Omvurderet værdi primo

Afgang i årets løb

Årets forøgelser eller reduktioner som følge af omvurderinger og som følge af tab ved

værdiforringelse, som enten er indregnet eller tilbageført direkte på egenkapitalen

53 49

- -2

1

6

Omvurderet værdi ultimo

54

53

14 INVESTERINGSEJENDOMME

Dagsværdi primo

Forbedringer

Afgang

Dagsværdiregulering

Dagsværdi ultimo

18.665

1.272

-1.070

295

19.162

16.975

776

-6

920

18.665

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til

grund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:

Butikscentre

Erhversejendomme

Boliger

6,2%

6,5%

4,7%

6,2%

6,4%

4,4%

Pro-rata konsoliderede ejendomsaktiver indgår med nedenstående beløb i:

Investeringsejendomme

Aktiver i alt

Anden gæld

Investeringsafkast, i alt

2.194 2.104

2.222

2.136

82

136

208

214

42/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

15 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kostpris primo

Tilgang

Kostpris ultimo

Op- og nedskrivninger primo

Andel af resultat

Udbytte

618 605

57 13

675 618

404

418

17 14

-

-28

Op- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

421

1.096

404

1.022

Indtægter

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Ejer- Aktiver

Navn og hjemsted

Aktivitet andel i alt

Hovedbanegårdens Komplementarselskab Investeringsselskab 50% 0

ApS, København

Majorgården A/S, København Behandlingscenter 25% 9

EjendomsSelskabet af Januar 2002 A/S, Ejendomsselskab 50% 873

København

Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% 321

Frederiksberg

De anførte regnskabsoplysninger er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport.

Kapitalandele i associerede virksomheder indgår i segmentet "traditionel".

Forpligtelser

DNP Ejendomme Komplementarselskab ApS, Investeringsselskab 50% 0 0

København

DNP Ejendomme P/S, København Ejendomsselskab 50% 1.116 25

Dantop Ejendomme ApS, København Ejendomsselskab 50% 299

5

DAN-SEB I A/S, København Ejendomsselskab 50% 71 44

0

2

312

249

0

24

29

124

0

86

9

2

Resultat

0

2

-105

17

0

109

-3

0

16 KAPITALANDELE

Noterede kapitalandele

Unoterede kapitalandele

I alt

11.251

1.747

12.998

37.968

2.138

40.106

17 OBLIGATIONER

Noterede obligationer

I alt

143.912

143.912

120.367

120.367

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 43/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

18 DERIVATER

Koncernen anvender derivater, herunder terminer og swaps, til styring af eksponering overfor valuta-, rente- og

aktierisici. Herudover anvendes derivater til afdækning af ydelsesgarantier og af andre rentebærende forpligtelser.

Se nærmere beskrivelse i afsnittet "Risikostyring og investeringsstrategi" i ledelsesberetningen.

Derivater indregnes og måles til dagsværdi i regnskabet.

Koncernens udstedte efterstillede kapitalindskud er fastforrentede. Disse indregnes til amortiseret kostpris i

regnskabet. De grundlæggende regnskabsbestemmelser medfører således, at dagsværdien af renterisikoen på

fastforrentede udlån ikke indgår i resultatopgørelsen, mens dagsværdiudsving på det risikoreducerende afledte

finansielle instrument skal resultatføres. I regnskabet anvender koncernen regnskabsreglerne for sikring til dagsværdi,

når renterisikoen på fastforrentede finansielle passiver er afdækket med derivater.(jf. note 25).

Der er indgået collateral aftaler vedrørende en del af derivaterne og i den forbindelse har koncernen modtaget

sikkerhedsstillelse i form af likvide obligationer svarende til en dagsværdi på 5.913 mio. kr.

2008

Valutakontrakter

Rentekontrakter

Aktiekontrakter

Nominel

værdi

Positiv

dagsværdi

Nominel

værdi

Negativ

dagsværdi

17.849 1.436 37.872 1.170

11.462 6.232

1.760 254

0 0

1

5

Afledte finansielle instrumenter i alt

29.311 7.668

39.633 1.429

2007

Valutakontrakter

Rentekontrakter

Aktiekontrakter

Afledte finansielle instrumenter i alt

40.014 972 22.180 174

6.329 355 2.200 73

0 0 2 27

46.343 1.327 24.382 274

19 FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Øvrige

119

39.795

290

572

470

649

24.649

30

761

571

20 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

16.352

11.238

888

20.126

9.726

235

I alt

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

I alt

28.478 30.087

20.283 20.178

8.195 9.909

28.478 30.087

21 GENFORSIKRINGSANDELE AF HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER

Primo

Indbetalte præmier

Udbetalte ydelser

Tilskrevet kontorente

Dagsværdiregulering

Valutaomregning

Ændring i erstatningshensættelser

Øvrige ændringer

Ultimo

1.714 1.849

70

86

-122

-117

117

67

134

-126

-10

-

5

-

10 -45

1.918 1.714

44/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

22 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto livsforsikring

Brutto syge- og ulykkesforsikring

Erstatningshensættelser i alt

490

6.386

6.876

338

5.800

6.138

23 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTER

Unit-linked hensættelser er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

21.881

8.476

30.357

21.054

9.978

31.032

Hensættelser for unit-linked kontrakter uden garanti

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

24.551

5.806

30.357

25.360

5.672

31.032

I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:

Garanterede ydelser

Garanterede fripoliceydelser

2.308

4.212

1.397

3.566

24 HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER

Primo

Tilgang ved virksomhedskøb

Indbetalte præmier

Udbetalte ydelser

Tilskrevet kontorente

Dagsværdiregulering

Valutaomregning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Øvrige ændringer

221.862 218.364

-

2.506

17.904

15.648

-14.706

-15.760

1.919 8.152

2.203 -6.208

-1.398

-205

280 254

-11.911 -411

1.336 -478

Ultimo

For nærmere beskrivelse af opgørelsesmetoder for hensættelserne henvises til afsnittet

"Risikostyring" i ledelsesberetningen side 5. For forklaring på udviklingen i kollektivt

bonuspotentiale henvises til afsnit i ledelsesberetningen side 11.

217.489

221.862

25 ANDEN GÆLD

Derivater med negativ dagsværdi

Personale forpligtelser

1.429

274

101 94

26 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ansvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de

almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansiel

virksomhed §§ 126, 132 og 136.

Valuta Låntager Note

Hovedstol

Rentesats

Modtaget Forfald

Tilbagebetalings-

kurs

EUR Danica Pension a)

400

4,35

2006 uamort. 100

2.980

2.982

Ansvarlig lånekapital

2.980

2.982

Underkurs

Sikring af renterisiko til dagsværdi

-9

75

-13

-77

I alt

3.046

2.892

Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet

a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober

2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 113 mio. kr. for 2008.

I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdien

af den sikrede renterisiko.

2.965

2.967

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 45/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2008

2007

27 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSER

Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende

samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på

205.003

211.341

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

29.929 9.256

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har

overført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige

Koncernen har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendomme

eller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb på

262.184

45

1.383

49.030

-

-

Koncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på

Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende

momsreguleringsforpligtelse på

Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt

Herudover er der gæld med sikkerhed i grunde og bygninger på

Koncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i alt

Heraf indgår i koncernens balance

3.003 1.935

519 360

1.501 2.524

0 31

104 167

82 136

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber,

der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Selskaberne er fællesregistreret for lønsumsafgift

og moms og hæfter solidarisk herfor.

Danica Pension koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i

diverse retssager. De verserende retssager, forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pension

koncernens økonomiske stilling.

28 NÆRTSTÅENDE PARTER

Danica Pensions moderselskab Forsikringsselskabet Danica samt dets moderselskab Danske Bank har

bestemmende indflydelse på Danica Pension koncernen.

Nærmere oplysning om ledelsens aflønning fremgår af note 8.

Transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende

basis. Koncernens IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og

markedsføring m.v. varetages af Danske Bank.

Danica Pension koncernen har haft nedenstående transaktioner af større betydning med øvrige selskaber

i Danske Bank koncernen. Se endvidere note 19.

IT-drift og -udvikling

Øvrige administrative ydelser

Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning

Performance honorar for porteføljeforvaltning

Depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto

Renteindtægter

Renteudgifter

Kursregulering af investeringsaktiver

Aktieudbytte

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Gæld til tilknyttede virksomheder

277 226

44 42

163 153

127 115

- 2

29 27

1.820 1.263

-105 -58

144 -1.631

29 24

251 -

- 180

Endvidere varetager Danica Pension koncernen arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for en række nærtstående

parter.

46/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

29 BALANCENS POSTER FORDELT EFTER FORVENTET FORFALDSTIDSPUNKT

2008 2007

< 1 år > 1 år < 1 år > 1 år

Aktiver

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

Tilgodehavender

Andre aktiver

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt

4

7

11.809

-

5.542

567

3.234

21.163

188 - 210

56 5 58

190.496 14.534 191.795

28.478 - 30.087

- 4.277 -

- 786 -

- 2.508 -

219.218 22.110 222.150

Forpligtelser

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Forpligtelser i alt

11.330

3.835

206.159 14.240 207.622

3.972 2.566 3.850

15.165 210.131 16.806 211.472

30 RISIKOEKSPONERING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2008

Mia. kr.

Minimum

påvirkning

af basiskapitalen

Maksimum

påvirkning

af kollektivt

bonuspotentiale

Maksimum

påvirkning

af bonuspotentiale

på fripoliceydelser

før ændring i

anvendt bonuspotentiale


fripoliceydelser

Maksimum

påvirkning

af anvendt

bonuspotentiale

på fri

policeydelser

Rentestigning på 0,7 pct. point

Rentefald på 0,7 pct. point

Aktiekursfald på 12 pct.

Ejendomsprisfald på 8 pct.

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)

Tab på modparter på 8 pct.

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.

-0,4

-0,3

0,1 0,4

-0,7

-0,1

-0,6

-0,1

0,0

0,0

-0,8

-0,1

-0,9

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

-3,4

-0,6

-0,6

-0,1

-0,7

-0,7

1,5

-0,2

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

Følsomhederne i ovenstående tabel er defineret af Finanstilsynet.

Risikostyring og investeringsstrategi er omtalt i beretningen på side 5-9.

Uddybende kommentarer til ovenstående tabel findes i afsnittet om risikoeksponering og følsomhedsoplysninger på side 13.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 47/72


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

31 DANICA PENSION KONCERNEN, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2008

Regnskabsmæssig værdi

Primo

Ultimo

Nettoinvesteringer

Afkast i pct.

p.a. før pensionsafkastskat

og selskabsskat

Grunde og bygninger:

Grunde og bygninger, direkte ejet

Ejendomsselskaber

18.665

1.004

19.162

1.004

172

-

7,4

0,0

Grunde og bygninger i alt

19.669

20.166

172

7,0

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede danske kapitalandele

Unoterede danske kapitalandele

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

Unoterede udenlandske kapitalandele

5.869

1.297

38.248

878

1.799

903

10.355

1.027

-1.647

-204

-15.973

401

-48,3

-9,8

-40,3

-21,6

Øvrige kapitalandele i alt

46.292

14.084

-17.423

-40,0

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A) *

Realkreditobligationer *

Valutaafdækning

19.048

77.629

233

15.377

102.332

255

-3.621

22.982

-659

-

-

-

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Indeksobligationer

Kreditobligationer investment grade

Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer

Andre obligationer

96.910

22.821

5.636

10.362

705

117.964

22.898

8.893

8.799

427

18.702

-719

4.648

2.935

-236

6,7

6,2

-9,8

-25,6

-2,4

Obligationer i alt

136.434

158.981

25.330

2,9

Øvrige finansielle investeringsaktiver

3.891

1.846

-2.045

4,8

Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser

290

6.208 252

* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 4,0 pct. og for Realkreditobligationer 6,3 pct.

32 DANICA PENSION KONCERNEN, AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2008

Danmark

Øvrige

Europa

Nord-

Amerika

Syd-

Amerika

Japan

Øvrige

Fjernøsten

Øvrige

lande

I alt

Energi

Materialer

Industri

Forbrugsgoder

Konsumentvarer

Sundhedspleje

Finans

IT

Telekommunikation

Forsyning

Ikke fordelt

0,1 2,9 5,2 0,2 0,1

0,5 1,5 1,8 0,0 0,5

5,3 2,5 3,5 0,0 1,5

0,3 2,7 2,9 0,2 1,2

0,8 1,9 4,5 0,1 0,4

4,3 1,6 5,0 0,0 0,5

9,2 7,7 7,4 0,0 1,3

0,1 0,4 5,0 0,0 0,8

0,0 1,9 1,3 0,0 0,3

0,0 2,3 1,6 0,0 0,5

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,2

0,1

0,2

0,2

0,0

1,0

0,6

0,6

0,1

0,0

0,3

0,6

0,2

0,6

0,4

0,3

1,3

0,4

0,1

0,0

0,0

9,3

5,1

13,1

8,1

8,3

11,7

27,9

7,3

4,2

4,5

0,5

I alt

21,1

25,4

38,2

0,5

7,1

3,5

4,2

100,0

48/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

33 OPLYSNINGER OM DAGSVÆRDI

Finansielle instrumenter indgår i balancen enten til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Nedestående tabel opdeler for hver regnskabspost finansielle

instrumenter efter værdiansættelsesmetode.

Finansielle investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

Likvider

2008 2007

Amortiseret

Amortiseret

Dagsværdi kostpris * Dagsværdi kostpris *

180.610 - 183.201 -

28.478 - 30.087 -

- 1.593 - 3.883

209.088 1.593 213.288 3.883

Gæld til kreditinstitutter

Derivater

Ansvarlig lånekapital

- 664 - 394

1.429 - 274 -

- 3.046 - 2.892

* Dagsværdi af ansvarlig lånekapital udgør 2.236 mio. kr. i 2008 og 2.805 mio. kr. i 2007. For de øvrige poster opgjort til amoriserret kostpris svarer

dagsværdi til amortiseret kostpris.

Finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi

Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan hendles til mellem uafhængige parter. Hvis der eksisterer et aktivt marked, anvendes markedsprisen.

For en række finansielle aktiver og forpligtelser findes der ikke en markedspris på et aktivt marked. I sådanne situationer anvendes i stedet en estimeret

værdi ud fra diskonterede betalingsstrømme eller andre anerkendte estimations- og vurderingsteknikker baseret på markedsbetingelser, der eksisterede

på balancedagen.

Finansielle investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

1.429 3.710 274 3.286

Ikke-

Noterede Observerbare Observerbare

2008 priser input input

159.668 19.208 1.734 180.610

28.478 - - 28.478

188.146 19.208 1.734 209.088

I alt

Gæld til kreditinstitutter

Derivater

Ansvarlig lånekapital

-

258 1.171 - 1.429

-

258 1.171 - 1.429

2007

Finansielle investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

173.555 7.521 2.125 183.201

30.087 - - 30.087

203.642 7.521 2.125 213.288

Derivater

27 247 - 274

27 247 - 274

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 49/72


50/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Resultatopgørelse - Danica Pension

Note Mio. kr.

2008

2007

1 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

10.823

10.163

-23 -24

Præmier f.e.r., i alt

10.800

10.139

Indtægter fra tilknyttede virksomheder

Indtægter fra associerede virksomheder

Indtægter af investeringsejendomme

Renteindtægter og udbytter m.v.

2 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

1.167

1.619

16

7

111 146

8.957

7.543

-12.456

-6.475

-403

-329

-169

-156

Investeringsafkast, i alt

3 Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

4 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

5 Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Bonus, i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

7 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

8 Skat

Egenkapitalens investeringsafkast

RESULTAT FØR SKAT

ÅRETS RESULTAT

-2.777

358

-2.419

-13.859

88

-15

-13.786

-6.817

200

-6.617

11.910

11.910

-146

-505

-651

809

46

-664

-565

-1.183

318

-865

2.355

-44

2.311

-15.299

92

-36

-15.243

4.723

-164

4.559

806

806

-149

-540

-689

-812

1.071

-184

689

1.576

-302

1.274

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 51/72


Balance - Danica Pension

Aktiver

Note Mio. kr.

2008

2007

IMMATERIELLE AKTIVER

9 MATERIELLE AKTIVER

168

6

207

6

10 Investeringsejendomme

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Udlån til tilknyttede virksomheder

11 Kapitalandele i associerede virksomheder

1.860 2.913

19.095

17.641

68

79

92

18

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt

Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Øvrige

12 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

Genforsikringsandele af præmiehensættelser

Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

Aktuelle skatteaktiver

Likvide beholdninger

ANDRE AKTIVER, I ALT

Tilgodehavende renter samt optjent leje

Andre periodeafgrænsningsposter

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

AKTIVER, I ALT

19.255

12.194

16.775

134.069

1.055

7.660

171.753

192.868

2

1.765

97

1.864

495

905

2.002

825

6.091

-

10

10

2.616

339

2.955

202.098

17.738

37.681

23.831

111.602

2.938

1.327

177.379

198.030

2

1.564

90

1.656

457

1.253

578

563

4.507

138

229

367

1.952

316

2.268

205.385

52/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Balance - Danica Pension

Passiver

Note Mio. kr.

2008

2007

Aktiekapital

Sikkerhedsfond

Overført overskud

13 EGENKAPITAL, I ALT

1.100

1.499

12.486

15.085

1.100

1.499

13.383

15.982

14 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

5 Livsforsikringshensættelser, i alt

15 Erstatningshensættelser

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til bonus og præmierabatter

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

8 Udskudte skatteforpligtelser

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til tilknyttede virksomheder

Aktuelle skatteforpligtelser

Anden gæld

GÆLD, I ALT

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PASSIVER, I ALT

16 Eventualforpligtelser

3.046

855

146.461

14.138

10.918

171.517

6.317

1.553

77

180.319

722

722

262

5

664

2

23

1.701

2.657

269

202.098

2.892

907

127.893

18.707

16.913

163.513

5.790

13.462

71

183.743

958

958

187

2

361

412

23

570

1.555

255

205.385

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 53/72


Kapitalforhold - Danica Pension

Mio. kr.

Aktiekapital

Sikkerhedsfond

Overført

overskud

I alt

Egenkapital, 1. januar 2008

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat af egenkapitalposteringer

1.100

-

-

-

1.499

-

-

-

13.383

-68

48

-12

15.982

-68

48

-12

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

- -

-

-

-32

-865

-32

-865

Indkomst i alt

-

-

-897

-897

Egenkapital, 31. december 2008

1.100

1.499

12.486

15.085

Egenkapital, 1. januar 2007

Merværdi ved overdragelse af Danica Pension Försäkringsaktiebolag *

Overført til kollektivt bonuspotentiale *

Regulering for overførsel fra kundemidler til egenkapitalmidler *

Skat af overførsel til kollektiv bonuspotentiale*

1.100 1.499 12.398 14.997

- - 400 400

-

- -400

-400

- - -400

-400

- - 100 100

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

-

-

- -300

-300

- 1.274 1.274

Indkomst i alt

-

-

974

974

Anden tilgang, koncernbidrag

- - 11

11

Egenkapital, 31. december 2007

1.100

1.499 13.383

15.982

* Danica Pension Försäkringsaktiebolag er pr. 31.12.2007 overført fra kundemidler til egenkapitalens midler i Danica Pension til dagsværdi, der overstiger

regnskabsmæssig værdi med 400 mio. kr. før skat. Merværdien har i 2007 reduceret Danica Pensions egenkapital med 300 mio. kr. efter skat.

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til solvenskravet, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før privatiseringen i 1990.

Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

54/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Kapitalforhold - Danica Pension

Mio. kr.

2008

2007

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

Andel af datterforsikringsselskabers basiskapital

- Værdien af den pågældende ejerandel

Kernekapital

- Immaterielle aktiver

- Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskab

Reduceret kernekapital

Supplerende kapital

- Begrænsninger i supplerende kapital

Reduceret supplerende kapital

Basiskapital

Solvenskrav for livsforsikring

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring

15.085

1.922

-1.964

15.043

-168

-642

14.233

3.046

-81

2.965

17.198

7.194

256

15.982

1.717

-1.720

15.979

-207

-616

15.156

2.892

75

2.967

18.123

6.902

256

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

7.450 7.158

9.748 10.965

Finanstilsynet har midlertidigt, med virkning for regnskabsårene 2008 og 2009, justeret grundlaget for diskonteringssatsen,

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

Basiskapital

Solvenskrav

419

-44

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 55/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

2008 2007

1 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Indirekte forsikringer

Bruttopræmier i alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

I alt

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

I alt

7.994 7.938

2.803 2.206

10.797 10.144

26 19

10.823 10.163

7.339 6.760

1.769 1.802

1.689 1.582

10.797 10.144

168 172

357 364

805 821

10.797 10.144

10.797 10.144

10.797 10.144

10.797 10.144

2 KURSREGULERINGER

Investeringsejendomme

Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Andre udlån

Øvrige

-12

-12.596

43

-544

-7.749

2.147

-862

-6.068

-153

34

5.907

922

Kursreguleringer i alt

-12.456

-6.475

3 PENSIONSAFKASTSKAT

Friholdt andel

5,4%

5,4%

4 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

Forsikringssummer ved invaliditet

Forsikringssummer ved udløb

Pensions- og renteydelser

Tilbagekøb

Kontant udbetalte bonusbeløb

Direkte forsikringer i alt

Indirekte forsikringer

Invaliditetsbegrænsende udgifter

Udbetalte ydelser i alt

-752

-245

-2.051

-5.974

-3.866

-967

-13.855

-1

-3

-13.859

-705

-224

-2.063

-5.813

-5.603

-885

-15.293

-3

-3

-15.299

56/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

5 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER

Livsforsikringshensættelser primo

Akkumuleret værdiregulering primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus

PAL-kompensation anvendt til omkostningsdækning

Ændringer i alt

163.513

-4.887

158.626

10.823

8.550

-13.875

-672

-210

-22

4.594

168.141

-10.552

157.589

10.163

7.004

-15.334

-697

-194

-

942

Øvrige ændringer:

PAL-kompensation

Overdragelse af hensættelser

Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv

Øvrige ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Livsforsikringshensættelser ultimo perioden

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i garanterede ydelser

Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier

Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

1.120

86

-19

1.187

164.407

7.110

171.517

4.594

2.223

6.817

17.380

-4.569

-5.994

6.817

-

44

51

95

158.626

4.887

163.513

942

-5.665

-4.723

-13.179

2.244

6.212

-4.723

Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med:

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

300

6.810

31

4.856

Reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultat

Ovenstående vedrør alene delbestand II.

-2.800 -

PAL-kompensation, brutto

Omkostninger til håndtering af PAL-kompensation i alt

Omkostningerne omfatter udvikling af IT-systemer til håndtering af udbetaling af kompensationen, udsendelse af

breve til kunderne og besvarelse af spørgsmål fra kunderne.

Omkostningerne er enten direkte henførbare omkostninger til porto mv. eller opgjort udfra anvendt tidsforbrug.

Gebyr til omkostningsdækning fradraget i PAL-kompensation

Heraf gebyrer vedr. udbetalte kompensationer, som er modregnet i "Forsikringsmæssige driftsomkostninger"

Gebyr til omkostningsdækning er fordelt på de enkelte ordninger forholdsmæssigt ud fra kompensationsbeløbets

størrelse.

1.725

-22

-27

-5

-

-

-

-

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 57/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

5

fortsat

Livsforsikringshensættelser opdelt på delbestande

Oprindelig grundlagsrente i %

2008

Uden

garanti

0 1,5

2,5

4,5

6 - 16

I alt

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

7

-

-

-

- -

5.223

10 7.267

833

0

55

917 1 139

64

-

-

12.571

888

1.057

Livsforsikringshensættelser i alt

7

-

6.973 11

7.461

64

14.516

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

1.532 955 18.092 16.973 96.227 110

-

- 10.479 1.447 1.324

-

- - 4.819 3.472 1.571

133.889

13.250

9.862

Livsforsikringshensættelser i alt

1.532

955 33.390

21.892

99.122 110

157.001

2007

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Uden

garanti

0

Oprindelig grundlagsrente i %

1,5 2,5

13 - 3.860

9

-

- 912 0

-

- 943

2

4,5

6 - 16

I alt

7.487

68 11.437

78 - 990

225

- 1.170

Livsforsikringshensættelser i alt

13 -

5.715

11

7.790

68

13.597

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

1.476 1.053 8.012

- - 13.479

-

- 9.193

15.082

2.243

4.636

90.717 116 116.456

1.995 - 17.717

1.914

- 15.743

Livsforsikringshensættelser i alt

1.476 1.053

30.684

21.961

94.626

116

149.916

58/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

6 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG

Grant Thornton

I erhvervelsesomkostninger er modregnet refusion fra tilknyttede virksomheder med

I administrationsomkostninger er modregnet refusion fra tilknyttede virksomheder med

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Pensioner

Andre udgifter til social sikring og afgifter

Andet

Personaleudgifter i alt

-258

-0,9

-0,9

169

179

840

838

-417

-81

-52

-49

-599

-298

-1,1

-1,1

192

170

832

853

-398

-74

-51

-45

-568

Bestyrelseshonorarer (t.kr.)

Peter Straarup

Sven Lystbæk

Tonny Thierry Andersen

Jakob Brogaard

Thomas Falck

Gitte Jensen

Ib Katznelson

Jens Rasmussen

Per Søgaard

Erik Sevaldsen

Honorarer i alt

-240

-240

-180 -180

-120

-120

-120

-120

-120 -120

-120 -120

-120

-30

-120

-120

-90

-120

-

-120

-1.260 -1.260

Oplysninger om direktionens vederlæggelse og aktiebaseret vederlæggelse se note 8 i Danica Pension

koncernens regnskab.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 59/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

7 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

955

-46

73

982

-99

-713

33

-204

7

-877

-67

-32

-68

-100

-503

-664

901

-43

63

921

-2

-700

23

-152

12

-817

-75

-30

-77

-107

-104

-184

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Kursregulering erstatningshensættelser

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

Antal erstatninger (stk.)

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

Erstatningsfrekvensen

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

41

41

-244

3,65%

241

-295

-45

-99

-244

-18

-262

-241

-503

1.125

0,6

0,5%

1.028

20

20

123

4,16%

259

-222

-39

-2

123

32

155

-259

-104

964

60/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

8 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

Skat af egenkapitalbevægelser

I alt

318

-12

306

-302

100

-202

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatteprocent

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

0

69

-

249

318

-349

11

106

-70

-302

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Effekt af nedsættelse af skattesats

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter

Effektiv skatteprocent

-25,0

-5,9

-

4,0

-26,9

25,0

-0,5

-6,9

0,5

18,1

Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Investeringsejendomme

Andre finansielle investeringsaktiver

Andet

I alt

Udover den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der ultimo 2008 ingen eventualskat

vedrørende aktier i tilknyttede virksomheder.

-

60

902

80

-320

722

0

-2

916

47

-3

958

9 MATERIELLE AKTIVER

Kostpris primo

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Afgang i årets løb

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede

af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften

14

6

-2

18

-8

-6

2

13

3

-2

14

-4

-5

1

Ned- og afskrivninger ultimo

-12 -8

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6

6

10 INVESTERINGSEJENDOMME

Dagsværdi primo

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Afgang i årets løb

Årets værdiregulering til dagsværdi

Dagsværdi ultimo

2.913

61

-1.070

-44

1.860

2.855

17

-7

48

2.913

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til

grund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:

Butikscentre

Erhversejendomme

Boliger

6,8%

6,6%

4,5%

7,0%

6,3%

4,4%

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 61/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

11 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Ejer-

Navn og hjemsted

Aktivitet andel Resultat

Majorgården A/S, København Behandlingscenter 25% 2

Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% 17

Frederiksberg

Egenkapital

8

72

De anførte resultater og egenkapitaler er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapporter.

12 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Øvrige

90

36.385

101

9

293

605

22.732

15

227

571

13 EGENKAPITAL

Aktieantal á 100 kr.

Realiseret resultat

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring

Overført investeringsafkast ekskl. skat af tilknyttede virksomheder

Pensionsafkastskat

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Anvendt BFY

Tilskrivning af bonus

11.000.000

11.000.000

46

1.071

-827

812

-358

44

-11.910

-806

-2.800 -

3.470

1.815

Realiseret resultat i alt

Investeringsafkast allokeret til egenkapital samt syge- og ulykkesforsikring

Realiseret resultat vedrørende livsforsikringskunderne, i alt

-12.379

809

-11.570

2.936

-796

2.140

I medfør af kontributionsprincippet kan der ikke opnås risikoforrentning for 2008. Beløbet

er overført til en skyggekonto ultimo 2008.

Specifikation af risikotillæg:

Andel af forsikringsmæssige hensættelser

Risikotillæg i alt

Andelen af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 0,59 pct.

Udvikling i skyggekontoen:

Anvendt/henlagt

Skyggekonto ultimo perioden

1.088

1.088

1.088

1.088

1.040

1.040

-

-

62/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2008 2007

14 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ansvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de

almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansiel

virksomhed §§ 126, 132 og 136.

Tilbagekurs

Rentesats

betalings-

Valuta

Note Hovedstol

Modtaget Forfald

EUR a)

400 4,35 2006 uamort. 100

Ansvarlig lånekapital

2.980

2.980

2.982

2.982

Underkurs

Sikring af renterisiko til dagsværdi

-9 -13

75 -77

I alt, svarende til dagsværdi

3.046

2.892

Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet

2.965 2.967

a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober

2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 113 mio. kr. for 2008.

I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdien

af den sikrede renterisiko.

15 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto livsforsikring

Brutto syge- og ulykkesforsikring

Erstatningshensættelser i alt

310

6.007

6.317

299

5.491

5.790

16 EVENTUALFORPLIGTELSER

Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende

samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

192.801 196.918

29.130 9.008

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har

overført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige

261.608

45

48.834

-

Selskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende

momsreguleringsforpligtelse på

Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt

Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på

32 25

1.501 2.524

3.003 1.935

Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og

moms og hæfter solidarisk herfor.

Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i

sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Selskabet er fællesregistreret for lønsumsafgift

og moms og hæfter solidarisk herfor.

Danica Pensions størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet stadighed er part i diverse retsager.

De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensions økonomiske stilling.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 63/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

17 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

Danica Pensions IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af

Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. I 2008 blev

betalt 167 mio. kr. for IT-drift og -udvikling og 33 mio. kr. for øvrige administrative ydelser.

Endvidere har Danica Pension betalt 119 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af forsikringer og betjening af porteføljen,

svarende til 3,9 pct. af bruttopræmieindtægten tegnet gennem Danske Bank koncernen.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. I 2008 betalte Danica Pension i ordinært

honorar 119 mio. kr. for porteføljeforvaltning, svarende til 0,07 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning.

Herudover er betalt depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto 29 mio. kr.

Forsikringsselskaberne i Danica koncernen administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på

omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for.

18 RISIKOEKSPONERING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2008

Mia. kr.

Minimum

påvirkning

af basiskapitalen

Maksimum

påvirkning

af kollektivt

bonuspotentiale

Maksimum

påvirkning

af bonuspotentiale

på fripoliceydelser

før ændring i

anvendt bonuspotentiale


fripoliceydelser

Maksimum

påvirkning

af anvendt

bonuspotentiale

på fri

policeydelser

Rentestigning på 0,7 pct. point

Rentefald på 0,7 pct. point

Aktiekursfald på 12 pct.

Ejendomsprisfald på 8 pct.

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)

Tab på modparter på 8 pct.

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.

-0,4

0,1

-0,7

-0,6

0,0

-0,8

-0,6

0,0

0,0

-0,3

0,4

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

3,6

-

-3,4

-

-0,6

-

-0,6

-

-0,1

-

-0,7 -

-0,7

0,0

1,2

0,0

-0,2

0,0

Risikostyring og investeringsstategi er omtalt i beretningen på side 5-9.

64/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

19 DANICA PENSION, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2008

Grunde og bygninger:

Grunde og bygninger, direkte ejet

Ejendomsselskaber

Regnskabsmæssig værdi

Primo

Ultimo

2.913

15.989

1.860

17.204

Nettoinvesteringer

Afkast i pct.

p.a. før pensionsafkastskat

og selskabsskat

-1.042 3,5

11

7,5

Grunde og bygninger i alt

18.902

19.064

-1.031

7,1

Andre dattervirksomheder

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede danske kapitalandele

Unoterede danske kapitalandele

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

Unoterede udenlandske kapitalandele

1.652

5.869

1.297

38.313

878

1.891

1.799

903

10.418

1.027

316

-1.647

-204

-16.100

401

-2,3

-48,3

-9,8

-40,3

-21,6

Øvrige kapitalandele i alt

46.357

14.147

-17.550

-40,0

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A) *

Realkreditobligationer *

Valutaafdækning

18.197

69.966

233

14.547

93.393

255

-3.573

21.877

-659

-

-

-

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Indeksobligationer

Kreditobligationer investment grade

Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer

Andre obligationer

88.396 108.195

22.821 22.898

5.546

8.871

10.165

8.638

680 404

17.645

-719

4.703

2.968

-236

6,7

6,2

-9,8

-25,7

-2,5

Obligationer i alt

127.608

149.006

24.361

2,7

Øvrige finansielle investeringsaktiver

3.745

3.067

678

4,8

Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser

290

6.208 252

* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 3,9 pct. og for Realkreditobligationer 6,3 pct.

Danicas hjemmeside www.danicapension.dk forefindes en specifikation af selskabets kapitalandele.

20 DANICA PENSION, AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2008

Danmark

Øvrige

Europa

Nord-

Amerika

Syd-

Amerika

Japan

Øvrige

Fjernøsten

Øvrige

lande

I alt

Energi

Materialer

Industri

Forbrugsgoder

Konsumentvarer

Sundhedspleje

Finans

IT

Telekommunikation

Forsyning

Ikke fordelt

0,1 2,9 5,2 0,2 0,1 0,5

0,5 1,5 1,8 0,0 0,5 0,2

5,4 2,5 3,5 0,0 1,5 0,1

0,3 2,7 2,9 0,2 1,2 0,2

0,8 1,9 4,5 0,1 0,4 0,2

4,3 1,6 5,0 0,0 0,5 0,0

9,3 7,7 7,4 0,0 1,3 1,0

0,1 0,4 5,0 0,0 0,8 0,6

0,0 1,9 1,3 0,0 0,3 0,6

0,0 2,3 1,6 0,0 0,5 0,1

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

0,6

0,2

0,6

0,4

0,3

1,3

0,4

0,1

0,0

0,0

9,3

5,1

13,2

8,1

8,3

11,7

28,0

7,3

4,2

4,5

0,3

I alt

21,1

25,4

38,2

0,5

7,1

3,5

4,2

100,0

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008 65/72


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

21 HOVEDTAL, DANICA PENSION

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Resultat af investeringsvirksomhed i alt

Forsikringsydelser

Ændring i livsforsikringshensættelser & erstatningshensættelser

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

Resultat af genforsikring

Overført investeringsafkast

Forsikringsteknisk resultat

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Egenkapitalens investeringsafkast m.v.

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

BALANCE

Aktiver, i alt

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Kollektivt bonuspotentiale

Egenkapital i alt

2008 2007 2006 2005

10.823 10.163 10.763 11.466 10.995

-2.419 2.311 5.517 19.119 14.700

-13.859 -15.299 -14.020 -11.790 -10.090

-6.832 4.687

2.997 -11.870 -11.954

11.910 806 -2.597 -3.726

-507

-651 -689 -702 -798

-876

265 -96 -30 172 160

809 -812 -858

-970

-756

46 1.071 1.070 1.603

1.672

-664 -184 -201 -247

-230

-565 689 688 419 374

-1.183 1.576 1.557 1.775 1.816

318 -302 -415 -473

-865 1.274 1.142 1.302

2004

-547

1.269

202.098 205.385 208.501 206.432 188.019

180.319 183.743 188.387 188.368 171.838

1.553 13.462 13.864 11.266 7.542

15.085 15.982 14.997 15.811 14.509

KONTORENTE i pct.

Kontorente før pensionsafkastskat

Kontorente efter pensionsafkastskat

6,5 5,3 5,3 5,3

5,3

5,5 4,5 4,5 4,5 4,5

NØGLETAL i pct.

Afkast før pensionsafkastskat

Afkast før pensionsafkastskat, egenkapitalens andel

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler

Afkast efter pensionsafkastskat

Omkostningsprocent af præmier

Omkostningsprocent af hensættelser

Omkostninger pr. forsikret i kr.

Omkostningsresultat

Forsikringsrisikoresultat

Bonusgrad

Ejerkapitalgrad

Overdækningsgrad

Solvensdækning

Egenkapitalforrentning før skat

Egenkapitalforrentning efter skat

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent

Bruttoomkostningsprocent

Combined ratio

Operating ratio

Relativt afløbsresultat i procent

-1,4 1,1 2,9 11,6

9,5

-3,6 1,8 4,9 1,9 2,6

-1,2 1,1 2,9 12,6

10,3

-1,1 1,1 2,7 10,1 8,4

6,0 6,8 6,5 7,0

8,0

0,4 0,4

0,4 0,5 0,6

1.065 1.100 1.087 1.206

1.317

0,01 0,01

0,02 -0,01 -0,07

0,13 0,12 0,09 0,04

0,03

0,9 8,5 8,8 7,3

11,0 11,9 11,4 10,2

5,9 6,9 6,3 5,0

231 253 236 204

5,1

9,7

4,7

202

-7,6 10,2 10,7 11,7

13,1

-5,6 8,2 7,8 8,6

9,1

-1,3 0,0 1,8 11,2 8,7

5,7 5,0 4,0 -

-

95 96 97 147

135

10 12 17 17 17

106 109 115 164

152

119 109 124 188 163

0,8 0,4 0,8 -6,9

-8,3

Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse

66/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Koncernoversigt

Årets

resultat

Ejerandel

Selskabskapital

Egenkapital

Medarbejdere

Ledelseshverv 3)

% mio. kr. 1) mio. kr. mio. kr. 1) antal 2) HRH JKL JW

LIVSFORSIKRING

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, København -865 1.100 15.085 838 D D D

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 -17 262 687 - D D D

Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 -33 90 710 - D D D

Danica Pension Försåkringsaktiebolag, Stockholm 4) 100 6 100 119 51 B

Danica Pensjonsforsikring AS, Trondheim 5) 100 44 106 188 62 B

Danica Life Ltd, Irland 6) 100 -2 5 50 8 B

EJENDOMSVIRKSOMHED

Danica Ejendomsselskab ApS, København 100 352 1.077 7.635 - B

Danica ButiksCenter A/S, København 100 852 450 9.569 - B

EJENDOMSVIRKSOMHEDER, som pro rata konsolideres

Samejet SlotsArkaderne, København 90 89 - 982

Samejet Nymøllevej, København 75 93 - 724

Frederiksberg Centret I/S, København 67 73 - 925

Hovedbanegårdens Forretningscenter K/S, København 7) 50 17 - 206

1) Ifølge selskabernes officielle årsrapporter.

2) Omfatter medarbejdere i koncernens selskaber 31. december 2008.

3) Ledelseshverv for Henrik Ramlau-Hansen (HRH), Jørgen Klejnstrup (JKL) og Jesper Winkelmann (JW).

B står for bestyrelsesmedlem og D for direktør.

4)

Regnskabstal i SEK.

5)

Regnskabstal i NOK.

6)

Regnskabstal i Euro.

7)

Regnskabsåret slutter 30.09.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 67/72


Koncernoversigt

Selskaber

Aktiviteter

Forsikringsselskabet

Danica

Moderselskab, hvis hovedaktivitet er salg af skadeforsikring, som

omfatter Sundhedssikring, Kritisk Sygdom og Sundhedsfremmer.

Danica Pension

Salg af traditionel livsforsikring og pension (Danica Traditionel)

samt syge- og ulykkesforsikring, som omfatter tab af erhvervsevne.

Danica Traditionel er policer med ydelsesgarantier og bonus på

grundlag af kollektive investeringer, som styres af Danica Pension.

Kontorente fastsættes af Danica Pension.

Danica Liv III

Traditionel livsforsikring i form af garanterede livrenter uden bonus.

Der er ikke tegnet nye policer i selskabet siden 1982.

Danica Pension I

Salg af markedsprodukterne, Danica Balance og Danica Link, hvor

opsparingen bliver forrentet med markedsafkastet. Policerne kan

tilknyttes livsforsikring og forsikring mod tab af erhvervsevne.

Danica Balance er et livscyklus produkt, som kombinerer fordelene

ved kollektive investeringer med individuelle tilpasninger. Kunden

vælger investeringsprofil. Mulighed for garanti.

I Danica Link kan kunden enten vælge selv at investere blandt 40-45

fonde eller vælge aktieandel og lade Danica stå for investeringerne.

Mulighed for garanti.

Danica Pension

Försäkringsaktiebolag

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt syge- og

ulykkesforsikring i Sverige.

Danica Pensjonsforsikring

AS

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt syge- og

ulykkesforsikring i Norge.

Danica Life Ltd.

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt risikoprodukter

i Irland. Der sælges kun til privatmarkedet i Irland.

Danica

Butiks Center

Ejendomsselskab, der primært investerer i butikscentre.

Danica

Ejendomsselskab

Ejendomsselskab, der primært investerer i erhvervsejendomme.

68/72 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2008


Ledelse og ledelseshverv

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80,

stk. 8 skal den finansielle virksomhed mindst

én gang årligt offentliggøre oplysninger om de

hverv, som bestyrelsen har godkendt for personer

ansat af bestyrelsen, jf. samme lovs § 80,

stk. 1.

Thomas Falck

Afdelingsdirektør, Danica Pension

Født den 09.06.1952

Gitte Jensen

Assistent, Danica Pension

Født den 14.04.1949

I oversigten er endvidere for bestyrelsens medlemmer

anført ledelseshverv, der ligger uden

for Danica Pension koncernen. For bestyrelsesmedlemmer,

der er medlem af ledelsen i

Danske Bank A/S, oplyses antallet af ledelseshverv

i øvrige helejede datterselskaber af Danske

Bank.

Bestyrelse

Peter Straarup (formand)

Ordførende direktør, Danske Bank A/S

Født den 19.07.1951

Bestyrelsesformand i:

3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Danmark-Amerika fondet

International Monetary Conference

Institut International d’Etudes Bancaires

Ib Katznelson

Administrationschef

Født den 30.10.1941

(udpeget af finansministeren)

Erik Sevaldsen

Vicedirektør, Danske Bank A/S

Født den 01.04.1948

Bestyrelsesmedlem i:

5 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Medlem af Det Finansielle Virksomhedsråd

Per Søgaard

Chefrådgiver, Danica Pension

Født den 07.02.1969

Bestyrelsesmedlem i:

Witt & Søn A/S

Sven Lystbæk (næstformand)

Direktion

Bankdirektør, Danske Bank A/S

Oplysningerne om ledelseshverv i 100 pct. ejede

Født den 26.09.1951

datterselskaber findes på koncernoversigten.

Bestyrelsesmedlem i:

3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Henrik Ramlau-Hansen

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse

(formand)

Administrerende direktør

Født den 02.10.1956

Værdipapircentralen A/S (formand)

Bestyrelsesmedlem i:

PBS Holding A/S (næstformand)

Forsikring & Pension (næstformand)

PBS A/S (næstformand)

Forenede Gruppeliv A/S

Multidata Holding A/S (næstformand)

Multidata A/S (næstformand)

Jørgen Klejnstrup

Visa Europe Limited

Direktør

Født den 09.01.1953

Tonny Thierry Andersen Bestyrelsesmedlem i:

Bankdirektør, Danske Bank A/S

Pensionsinfo (formand)

Født den 30.09.1964

Bestyrelsesmedlem i:

Jesper Winkelmann

2 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S Direktør

Født den 14.02.1958

Jakob Brogaard

Direktør

Født den 30.06.1947

Bestyrelsesmedlem i:

Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel

Stabilitet A/S (næstformand)

DONG Energy A/S

LR Realkredit A/S (næstformand)

Newco Aep A/S

Roskilde Bank A/S (næstformand)

Wrist Group A/S

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 69/72


Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension for regnskabsåret 2008.

Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet

for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser,

egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter

og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008. Endvidere er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen

indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og

økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet

kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. februar 2009

Direktionen

Henrik Ramlau-Hansen Jørgen Klejnstrup Jesper Winkelmann

administrerende

Bestyrelsen

Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen

formand

næstformand

Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen

Ib Katznelson Erik Sevaldsen Per Søgaard

70/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008


Revisionspåtegninger

Intern revisions påtegning

Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december

2008, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold, pengestrømsopgørelse, noter

og ledelsespåtegning. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i

finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation. Vor revision har omfattet alle væsentlige og risikofyldte områder og er udført i henhold

til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, således at ekstern revision i videst muligt omfang kan

basere sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde.

Revisionen er planlagt og udført således, at vi har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder

den af ledelsen tilrettelagte risiko- og kapitalstyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser

og væsentlige forretningsmæssige risici.

Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En

revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen

tilrettelagte risiko- og kapitalstyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og

væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet samt i

overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet.

København, den 5. februar 2009

Jens Peter Thomassen

Revisionschef

Torben Gudmundsen

Afdelingsdirektør

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 71/72


De uafhængige revisorers påtegning

Til aktionærerne i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab

Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab af 1999 for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 2008, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold, pengestrømsopgørelse,

noter og ledelsespåtegning. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og Lov

om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der

giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige

efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i

overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger

og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede,

med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser,

egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet samt i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet.

København, den 5. februar 2009

København, den 5. februar 2009

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Gunslev Lars Rhod Søndergaard Ole Fabricius Christian F. Jakobsen

statsautoriserede revisorer

statsautoriserede revisorer

72/72 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT


Adresse

Danica Pension,

Livsforsikringsaktieselskab

Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 23 23 23

Telefax: 45 14 96 16

www.danicapension.dk

Registreringsnummer

CVR 24256146

Kontaktperson: Adm. direktør,

Henrik Ramlau-Hansen

More magazines by this user
Similar magazines