Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Samlet set steg præmierne i den danske forretning

med 10,4 pct. til 18,6 mia. kr.

Pensionsselskaberne har i de senere år haft store underskud

på syge- og ulykkesforretningen. Det skyldes

især, at erstatningerne er steget meget – herunder specielt

erstatninger i forbindelse med psykiske lidelser og

stress. Hertil kommer en forøget priskonkurrence, som

har medført, at prisen på forsikringerne ikke er steget i

samme omfang som erstatningerne.

Velfungerende administrative systemer har også givet

stor tilgang af nye kunder, da virksomhederne ikke

skal bruge tid på opfølgning på police- og skadesadministration

m.v. Dette har medført, at Danica har

fået en del nye og ikke mindst større virksomheder,

der har valgt at skifte selskab for at opnå den fulde

effekt af at kunne outsource deres pensionsopgaver

100 pct. til deres pensionsleverandør.

Som en følge af den finansielle uro aktiverede Danica

Pension og en stor del af den øvrige pensionsbranche

kursværn i slutningen af året. Kursværnet blev aktiveret

for at modvirke spekulationer i at hæve eller

flytte pensionsmidler. For kunder med Danica Traditionel

betyder kursværnet, at der aktuelt fradrages 5

pct. af opsparingen, hvis de opsiger deres pensionsordning

før tid.

Folketinget vedtog i 2007, at pensionsafkastskatten

(PAL) omlægges til individniveau fra 2010. Endvidere

blev vedtaget, at staten skulle udbetale en kompensation

i 2008 til kunder, hvis investeringer har omfattet

indeksobligationer og ejendomme. Kompensationen

blev givet, fordi ændrede PAL-skatteregler betyder,

at de nævnte investeringer ikke længere er omfattet

af skattefrihed. Ca. 550.000 Danica kunder modtog

i slutningen af 2008 en PAL-kompensation på samlet

set 1,7 mia. kr.

Regeringens skattekommission arbejder med et oplæg

til en ny skattereform. Danica finder det vigtigt, at

indgåede pensionsaftaler respekteres, og at der fastholdes

et incitament til pensionsopsparing. En eventuel

introduktion af begrænsning i fradragsretten vil

virke hæmmende på opsparingen og bør i givet fald

ikke fratage opsparerne mulighed for varierende indbetalinger

mellem årerne i opsparingsperioden.

Nye tiltag i 2008

Danica lancerede en række nye produkter og tiltag i

2008. På produktsiden introducerede Danica mulighed

for at få tilknyttet en garanteret minimumsydelse,

når Danica Balance ordningen er under udbetaling,

ligesom der blev introduceret flere varianter af Danica

Balance, hvorved den enkelte kunde kan vælge

mellem flere investeringsprofiler.

I den nuværende situation vil der formentlig være en

række kunder, der foretrækker en mere konservativ

investeringsprofil. Dette er også muligt inden for

rammerne af Danica Balance.

Danica indførte i 2008 retningslinier for socialt ansvarlige

investeringer i aktier m.v. Retningslinierne

betyder, at Danica ikke vil investere i virksomheder,

der groft eller systematisk og veldokumenteret overtræder

internationale normer med hensyn til menneskerettigheder,

miljø, arbejde, korruption og våben.

Ved udgangen af 2008 var 13 virksomheder ekskluderet

fra Danicas investeringsunivers. Information om

Danicas politik for socialt ansvarlige investeringer er

tilgængelig på Danicas hjemmeside

www.danicapension.dk. Tiltaget blev modtaget positivt

af Danicas kunder.

Igen i 2008 har Danica Pension arbejdet målrettet på

at øge åbenheden og gennemsigtigheden i pensionsbranchen.

Dette arbejde har blandt andet medvirket

til, at flere selskaber nu stiller en omkostningsberegner

til rådighed for kunderne. Omkostningsberegneren

giver kunden mulighed for at beregne de samlede

direkte og indirekte omkostninger. I forbindelse med

omkostningsberegneren oplyses endvidere de årlige

omkostninger i pct. (ÅOP) samt i kroner (ÅOK). I

2009 vil de tilsvarende begreber blive indarbejdet i

kundernes kontooversigt.

I efteråret lancerede Danica PensionDanica Sundhedsfremmer”

som Danmarks første egentlige forebyggelsesprodukt

for virksomheder og deres ansatte.

Danica Sundhedsfremmer” blev modtaget meget

positivt, og flere virksomheder har allerede i 2008

udvidet deres sundhedsprogram med dette produkt.

I 2008 har der i høj grad været fokus på yderligere

anvendelse af teknologien – både for at fremme hastigheden

i ekspeditionerne og for at forbedre kvaliteten

i sagsbehandlingen. OpretSelvPension er et af

tiltagene. Med OpretSelvPension kan virksomhedernes

medarbejdere selv tilmelde sig pensionsordningen,

samtidig med, at de har adgang til hjælp fra Danica

Pension.

Kunder og service

Flere forhold har i 2008 medført øgede kundehenvendelser,

hvilket har påvirket Danicas sagsbehandling.

Tilgangen af kunder var høj i 2008. Der blev således

oprettet knap 140.000 nye pensionsordninger, hvilket

var en stigning på 9 pct. i forhold til 2007. Samtidig

blev der ekspederet ca. 700.000 ændringer af pensionsordninger,

svarende til en stigning på 19 pct. i

forhold til 2007.

EKSPEDITIONSTIDER

(I pct.) 2008 2007

Nytegninger inden for 5 dage 88 79

Policeændringer inden for 10 dage 90 87

4/72 FORSIKRINGSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2008

More magazines by this user
Similar magazines