Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Årsrapport

2009

DANICA Pension


Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING

Hovedtal

Resume

Et marked præget af svage økonomiske konjunkturer

Lavere salg i Danmark

Danica klar til skattereformen

Et år med mange nye kundetiltag

Hurtigere processer

Lavere omkostninger

Fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed

Samlet præmie og resultatfremgang i de udenlandske enheder

Investeringsstrategi

Kontribution og overskudspolitik

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Samfundsansvar

Årets resultat

Begivenheder efter balancedagen

Forventninger til 2010

REGNSKAB

Koncernregnskab

Moderselskabsregnskab

Koncernoversigt

LEDELSESHVERV

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegninger

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

8

9

10

11

15

15

17

54

73

75

76

77

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 1/78


Hovedtal Danica Pension koncernen

Mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE

LIV-forretning

Præmier 15.729 17.904 15.648 14.813 13.958

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.519 -9.241 2.950 7.030 21.708

Forsikringsydelser -15.125 -14.706 -15.760 -13.975 -12.583

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -442 -6.515 5.582 3.869 -11.573

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.286 11.911 811 -2.597 -3.726

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -14.216 783 -6.143 -6.131 -4.340

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -1.138 -1.221 -1.170 -1.056 -1.070

Resultat af genforsikring 33 244 -111 -34 177

Overført investeringsafkast -1.608 782 -811 -863 -975

Forsikringsteknisk resultat, Liv 1.466 -59 996 1.056 1.576

Syge- og ulykkesforretning

Bruttopræmieindtægter 1.104 1.176 1.050 1.020 927

Bruttoerstatningsudgifter -1.004 -1.021 -938 -1.018 -1.422

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -145 -154 -142 -183 -162

Resultat af afgiven forretning 8 -14 -12 -7 65

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 309 -504 -100 7 432

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 305 -731 -249 -282 -291

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 1.178 -399 809 783 490

Resultat før skat 2.949 -1.189 1.556 1.557 1.775

Skat -710 324 -282 -415 -473

Årets resultat 2.239 -865 1.274 1.142 1.302

BALANCE

Aktiver i alt 261.582 240.381 244.260 239.135 230.104

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 7.675 7.434 6.877 6.390 5.978

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 236.817 217.489 221.862 218.364 211.477

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 1.553 13.462 13.864 11.266

Egenkapital i alt 17.348 15.085 15.982 14.997 15.811

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 6,8 -1,0 1,2 2,9 11,5

Afkast før pensionsafkastskat af egenkapitalens midler i Danica Pension 6,9 -3,6 1,8 4,9 1,9

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 7,1 -1,2 1,1 2,9 12,6

Afkast efter pensionsafkastskat 5,8 -0,8 1,2 2,7 10,1

Omkostningsprocent af præmier 6,0 6,0 6,7 6,3 6,8

Omkostningsprocent af hensættelser 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.313 1.417 1.445 1.390 1.424

Omkostningsresultat -0,10 -0,14 -0,12 -0,07 -0,09

Forsikringsresultat 0,08 0,14 0,09 0,05 0,00

Bonusgrad bonusgivende selskaber 1,8 0,9 8,5 8,8 7,3

Ejerkapitalgrad 12,4 10,8 11,6 11,1 9,9

Overdækningsgrad 7,5 5,8 6,7 6,2 4,8

Solvensdækning 260 221 241 226 196

Egenkapitalforrentning før skat 18,2 -7,7 10,1 10,7 11,8

Egenkapitalforrentning efter skat 13,8 -5,6 8,3 7,8 8,6

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 5,5 -1,3 0,0 1,8 11,2

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 2,2 5,7 5,0 4,0 -

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 98 96 99 102 156

Bruttoomkostningsprocent 14 15 15 18 18

Combined ratio 111 112 115 122 167

Operating ratio 100 124 116 132 221

Relativt afløbsresultat 0,2 1,1 0,5 0,3 -7,3

Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. 11 60 27 35 -260

Danica Pensions koncernregnskab for 2007 - 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards [IFRS) som

godkendt af EU. 2005-2006 er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Regelsættet er identisk med koncernens

værdiansættelse efter IFRS.

2/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Resume

2009 var præget af gode investeringsafkast. På markedsprodukterne

Danica Balance og Danica Link

udgjorde afkastene samlet 5,9 mia. kr. før PAL-skat,

eller 24,0 pct. Dermed indhentede kunder med Danica

Balance og Danica Link en væsentlig del af tabene

fra 2008.

Afkastet af kundemidlerne i den traditionelle forretning

udgjorde 7,1 pct. før PAL-skat, hvorfor Danica

ophævede kursværnet pr. 1. oktober og samtidig forhøjede

kontorenten. Kontorenten for 2010 er indtil

videre fastsat til 3,25 pct. før PAL-skat.

De gode afkast er årsagen til, at kundernes opsparing

aldrig har været større i Danica. De samlede investeringsaktiver

steg således med 10,0 pct. til 254 mia. kr.

Som følge af faldende økonomisk aktivitet og stigende

ledighed oplevede Danica Pension koncernen et fald i

præmieindtægterne på 6,5 pct., hvilket skyldes en

tilbagegang i engangspræmierne på 21,7 pct. Der var

en fortsat tilgang til Danicas markedsprodukter i

Danmark i 2009, med en vækst i de løbende præmier

på 12,6 pct. Ved udgangen af året havde Danica over

130.000 kunder med markedsprodukter i Danmark.

Danica fastholdt sin position som et af de førende

danske livsforsikringsselskaber med en markedsandel

på godt 30 pct. målt på præmieindtægter. For markedsprodukter

havde Danica en markedsandel på ca.

50 pct.

I den udenlandske forretning har Danica haft en tilfredsstillende

præmiefremgang på 29,0 pct. Præmiefremgangen

er båret af den svenske forretning, der på

trods af den økonomiske afmatning har haft et højt

aktivitetsniveau.

Danica har i 2009 gennemført flere kundetiltag med

øget digitalisering, haft tilfredsstillende ekspeditionstider

og reduceret omkostningerne med 7 pct.

Resultatet før skat blev på tilfredsstillende 2.949 mio.

kr. mod -1.189 mio. kr. i 2008, idet også Danica fik

gavn af de høje investeringsafkast.

Danica Pension koncernen har en høj kapitalstyrke.

Den overskydende basiskapital i forhold til solvenskravet

udgjorde 12,4 mia. kr. ultimo 2009, og kapitalstyrken

udgjorde 15,2 mia. kr. Kapitalstyrken er et

udtryk for den ekstra sikkerhed, der står bag kundernes

opsparing.

Danica har udviklet sin produktvifte til den nye skattereform,

der er trådt i kraft i 2010. Årlige indbetalinger

over 100.000 kr. vil automatisk blive indsat på en

livsvarig pension. På den måde opnår kunden fortsat

skattefradrag for alle sine indbetalinger til Danica.

Som standardløsning tilknyttes den livsvarige pension

en opsparingssikring og en garanti for udbetaling

til de efterladte. Kunderne behøver ikke at gøre noget,

idet alting fungerer automatisk. Kunderne kan vælge

en livsvarig udbetaling i tilknytning til både markedsprodukterne

og Danica Traditionel.

Danica har fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed

og er fra 2010 klar med en kontooversigt, der

viser både de direkte og indirekte omkostninger for

den enkelte kunde. Dertil har Danica løbende forbedret

sin kommunikation, med henblik på at gøre den

mere klar og forståelig.

Danica lancerede også i 2009 en række selvbetjeningsløsninger

til sine virksomhedskunder og deres

medarbejdere. Disse løsninger understøtter samtidig

fortsatte proceseffektiviseringer i Danica.

Med udgangspunkt i de høje investeringsafkast i 2009

har Danica sammen med en stærk produktpalette,

strømlinede processer, høj kapitalstyrke og kompetente

pensionsrådgivere et godt udgangspunkt for at

være kundernes sikre valg i 2010.

Et marked præget af svage økonomiske

konjunkturer

2009 har været et år, hvor branchen generelt har været

mærket af svage økonomiske konjunkturer, kursværn

og lave kontorenter. De svage økonomiske konjunkturer

indebar, at kunderne ønskede at øge deres

finansielle beredskab på kort sigt, hvilket vejede tungere

end det mere langsigtede behov for pension.

I takt med det positive investeringsafkast på finansmarkederne

og forbedrede økonomiske konjunkturer

begyndte der dog i 4. kvartal at komme en større bevægelse

i pensionsmarkedet, hvilket også Danica har

kunnet mærke i form af deltagelse i udbudsrunder.

Tilsvarende blev markedet mod slutningen af året

påvirket af, at kunder ønskede at indbetale ekstra til

pension med fradrag i en højere marginalskat end

den, der gælder fra 2010.

Kursværn, som flere selskaber indførte i 2008, blev

gradvist lempet gennem 2009. Danica Pension ophævede

helt kursværnet pr. 1. oktober 2009.

Lavere salg i Danmark men fortsat stor efterspørgsel

efter markedsprodukter

Salg til firmamarkedet varetages primært via Danicas

eget salgskorps og sekundært via mæglere, mens

salget til privatmarkedet især varetages gennem Danske

Bank koncernens filialnet.

Præmierne i Danmark blev på 16,4 mia. kr. i 2009

mod 18,6 mia. kr. året før, svarende til en tilbagegang

på 11,8 pct. Præmietilbagegangen kan henføres til et

fald i engangspræmierne på 43 pct.

Uanset den fortsatte usikkerhed på de finansielle

markeder i en stor del af 2009 var året præget af fortsat

stor efterspørgsel efter markedsprodukterne Dani-

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 3/78


ca Balance og Danica Link. De samlede præmier i den

danske forretning udgjorde 7,3 mia. kr. for markedsprodukterne,

og de løbende præmier steg med 12,6

pct.

Danica havde ca. 133.000 kunder med markedsprodukter

i Danmark ved udgangen af 2009 mod ca.

119.000 kunder ved årets start. Heraf havde ca.

76.000 valgt Danica Balance. Af den samlede tilgang i

Danmark gik ca. 60 pct. til markedsprodukter, hvortil

kommer overførsler fra Danica Traditionel til markedsprodukter

på samlet 0,7 mia. kr.

Præmier vedrørende Danica Traditionel udviste et

fald på 20,2 pct. til 8,7 mia. kr.

Efter Danica Pension ophævede kursværnet, oplevede

Danica et øget antal flytninger, der havde været udsat

på grund af kursværnet. Samlet set lå tilbagekøb dog

på et lavere niveau end i 2008, og over for de fleste

andre selskaber oplevede Danica en større tilgang end

afgang. Danica havde i 2009 således for den danske

forretning en nettoindgang af opsparing fra andre

forsikringsselskaber på godt 350 mio. kr.

Danica har fastholdt sin position som et af de førende

danske livsforsikringsselskaber og havde i 1. halvår

2009 en markedsandel på 31 pct. målt på præmieindtægter.

For markedsprodukter havde Danica en markedsandel

på ca. 50 pct.

Danica klar til skattereformen

Vedtagelsen af skattereformen i maj 2009 gav anledning

til mange spørgsmål fra kunderne, hvorfor der

har været brugt, og fortsat bruges, meget tid på at

svare på spørgsmål og vejlede om skattereformen.

En af de helt store ændringer i skattereformen er det

indførte loft for indbetalinger med fradrag på ratepensioner.

Fremover vil Danicas firmapensionskunder

helt automatisk få en livsvarig udbetaling som supplement

til deres ratepension for de indbetalinger,

der årligt overstiger 100.000 kr. Også Danicas privatkunder

og privatkunder i Danske Bank vil blive tilbudt,

at indbetalinger over 100.000 kr. bliver overført

til en pension med livsvarig udbetaling. Pension med

livsvarig udbetaling kan tilknyttes såvel Danica Traditionel,

som Danica Balance og Danica Link.

Flere kunder sidder tilbage med et forkert billede af

pension med livsvarig udbetaling, hvilket til dels

skyldes, at pressen i en længere periode har skrevet

om, at penge allokeret til en pension med livsvarig

udbetaling er tabt ved pensionsmodtagerens død.

Med Danicas tilbud om at sikre opsparingen i opsparingsperioden

og tilknytte en udbetalingsgaranti i 15-

20 år til efterladte vil dette ikke være tilfældet.

For at rådgive om de nye regler har Danica bl.a. haft

en ”pensionsstand” i kantinen i udvalgte virksomheder,

som har ønsket denne service til deres medarbejdere,

og der har været afholdt ”gå hjem” møder i en

eller anden form i næsten alle virksomheder. Samlet

set har Danicas rådgivere ført ca. 70.000 rådgivningssamtaler

med virksomhedskundernes medarbejdere i

2009. Sammen med skatteaviser i maj og november

med et samlet oplag på 75.000 er Danica kommet

langt med budskaberne og rådgivningen, men der vil

fortsat være arbejde med skattereformen langt ind i

2010.

Et år med mange nye kundetiltag

I branchen har der i 2009 været fokus på at blive klar

til at håndtere nye PAL-regler og skattereformen fra

2010. Dertil har Danica leveret mange nye kundetiltag.

Danica har et ønske om automatisering og effektivisering

af kundevendte processer. Danica har derfor

introduceret flere tiltag, der fremmer hastigheden i

ekspeditionen. Dette har samtidig givet kunderne

flere valgmuligheder og adgang til selvbetjening.

På selvbetjeningssiden introducerede Danica en række

nye tilbud til kunderne. På Netpension firma har

Danicas firmakunder altid haft adgang til et komplet

overblik over pensionsforholdene på firma- og medarbejderniveau.

Som noget nyt introducerede Danica

mulighed for elektronisk at tilmelde nye medarbejdere,

afmelde medarbejdere fra firmapensionsaftalen og

give besked om medarbejdere på orlov. Firmakunderne

kan nu også se alle deres egne registreringer i systemet.

I efteråret introducerede Danica et nyt kontaktpunkt

på nettet. Bookingportalen giver medarbejdere hos

større firmakunder mulighed for selv at bestille et

møde med en pensionsrådgiver via nettet. Med den

nye bookingportal er Danica blevet endnu mere tilgængelig

for kunderne. Bookingportalen har åbent

døgnet rundt alle ugens dage.

Sidst på året kom der en ny version af selvbetjeningssystemet

”Aktiver din pension”. Systemet giver nu

virksomhedens medarbejdere mulighed for selv at

oprette deres pensionsordning og samtidig aflevere

samtykke og helbredsoplysninger via nettet.

Senioranalysen blev introduceret til kunder, som

nærmer sig pensionsalderen. Senioranalysen er en

avanceret regnemaskine, der i rådgivningssituationen

giver kunderne overblik over, hvad de har af midler i

den tredje alder, og hvordan udbetalingerne kan optimeres.

Danica har i løbet af 2009 også arbejdet med at forbedre

kommunikationen til kunderne.

Hurtigere processer

Også i 2009 var der meget stor aktivitet med servicering

af Danicas kunder. 94.000 nye pensioner blev

4/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


oprettet, og 909.000 ændringer udført. Danica gennemførte

47.000 ekspeditioner vedrørende tab af

erhvervsevne og 16.000 vedrørende dødsfald. Antallet

af helbredsvurderinger, som Danica i 2009 har

foretaget i forbindelse med oprettelse eller ændring af

forsikringsaftaler, udgjorde 46.000. Antallet af telefonopkald

til Danicalinjen udgjorde 348.000 i 2009.

Den finansielle og økonomiske krise gav stor aktivitet

med ændring af kundernes policer, men også de store

ændringer omkring skattereform, ændring af PAL-lov

og forbedring af åbenhed og gennemsigtighed i forhold

til kunderne betød et stort arbejde med tilretning

af Danicas systemer og værktøjer. Tilgangen af kunder

og registrering af ekstraordinære indbetalinger på

pensionsordningerne var mindre end året før, men til

gengæld betød virksomhedernes reduktion af medarbejderstaben

en øget aktivitet med ændring af medarbejdernes

policer.

Investering i systemer og forbedrede processer medfører,

at Danica planlægger en reduktion på ca. 5 pct. i

medarbejderstaben i Danmark i 2010, svarende til

reduktionen i 2009.

Ekspeditionstiderne ved nyoprettelser og ændringer

blev forbedret og ligger på et tilfredsstillende niveau.

EKSPEDITIONSTIDER

(I pct.) 2009 2008

Nyoprettelser inden for 5 dage 95 88

Ændringer inden for 10 dage 93 90

Lavere omkostninger

De samlede omkostninger i Danica Pension koncernen

udgjorde 1.283 mio. kr. svarende til et fald på 6,7

pct. i forhold til 2008. De lavere omkostninger skal

ses som et udtryk for en løbende tilpasning af omkostningerne

til det faldende præmieniveau. På trods

af et præmiefald på 6,5 pct. kunne omkostningsprocenten

således holdes uændret på 6,0 pct. i forhold til

2008. De lavere omkostninger blev bl.a. opnået ved

indførsel af ansættelsesstop. Endvidere har der fra

medarbejdersiden været stor vilje til at medvirke til at

finde de rigtige løsninger. Der er bl.a. indgået en aftale

om at udskyde de tidligere aftalte lønstigninger pr.

1. juli 2010 mod en tilsvarende reduktion i arbejdstiden.

Der er således tiltro til, at Danica også i 2010 vil

have omkostninger på niveau med de laveste i branchen.

Fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed

Fuld åbenhed i Danica

I Danica arbejdes på at sikre åbenhed om det, som

interesserer Danicas kunder. I 2008 lancerede Danica

OmkostningsTjek på hjemmesiden. Her kan Danicas

kunder og andre interesserede følge med i afkast og

alle omkostninger, både de direkte og indirekte, på

alle Danicas opsparingsprodukter. Der vises både

årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger

i procent af opsparingen (ÅOP). Fra begyndelsen

af 2010 kan hver enkelt kunde se de samme nøgletal

for afkast og omkostninger enkelt og overskueligt

på sin egen kontooversigt i Din Netpension. Herudover

kan kunden se sine betalinger for forsikringer,

som f.eks. tab af erhvervsevne m.v.

På hjemmesiden kan kunderne også følge med i, hvilke

selskaber Danica ikke investerer i som følge af, at

de ikke lever op til Danicas principper om social

ansvarlighed, jf. afsnittet om samfundsansvar.

Endelig giver hjemmesiden også mulighed for at følge

med i de mål, som Danica har for effektiv service og

leveringstider, og om der leves op til målene.

Sprog der er til at forstå

Mange undersøgelser viser, at pensionsselskaber ikke

er gode nok til at skrive til kunderne i et helt almindeligt

og forståeligt sprog. Derfor har Danica i samarbejde

med Dansk Sprognævn nedsat en særlig ”task

force”, der arbejder på at forbedre kommunikationen

og ser kritisk på, hvad det egentlig er, Danica skriver

til kunderne. Danica ønsker at skifte de tunge forsikringsord

ud med et let og forståeligt sprog.

Danica har tusindvis af tekster, som skal skrives

igennem, og derfor tager det tid. Arbejdet er dog allerede

godt i gang, og det har blandt andet givet nye og

bedre breve om udbetaling af pension, og snart følger

de breve, som Danica skriver i forbindelse med skadesbehandlingen.

I løbet af 2010 vil Danica gradvist lancere en ny og

gennemskrevet dækningsoversigt, der er Danicas

’kontrakt’ med kunderne. Oversigten viser, hvordan

den enkelte kunde er dækket, når kunden går på

pension, hvis kunden mister sin erhvervsevne, ved

kritisk sygdom, dødsfald osv.

Samlet præmie- og resultatfremgang i de

udenlandske enheder

Sverige

Danica Pension Försäkringsaktiebolag udbyder markedsprodukter

og risikoprodukter til såvel privatsom

firmamarkedet. Salget sker gennem Danske Bank

Sverige, mæglere samt direkte til større virksomheder

og organisationer.

Selskabet har haft en høj vækst i præmieindtægterne,

hvilket primært kan henføres til efterspørgsel på opsparingsproduktet

Depåförsäkring. Præmieindtægterne

for den svenske virksomhed udgjorde 3.111 mio.

kr. i 2009 mod 2.354 mio. kr. året før, svarende til en

vækst på 32 pct.

Resultatet har året igennem været positivt påvirket af

den øgede præmietilgang. Udover den øgede præmie-

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 5/78


volumen har selskabets risikoresultat påvirket resultatet

positivt.

Resultatet før skat udgjorde 31 mio. kr. i 2009 mod -4

mio. kr. året før.

Norge

Danica Pensjonsforsikring udbyder markedsprodukter

og risikoprodukter til såvel privat- som firmamarkedet.

Salget sker både fra direkte salg gennem egne

sælgere, mæglerkanalen og gennem Fokus Bank.

Endvidere sælges gennem en række regionalbanker.

Privatmarkedet for pensionsopsparing har siden 2007

været negativt påvirket af ændrede skatteregler, der

betyder meget begrænset fradragsret.

Danica Pensjonsforsikring satte i 2008 fokus på firmamarkedet,

og der har i 2009 været en netto tilgang

på 240 firmakunder.

Præmieindtægterne udgjorde samlet 595 mio. kr. i

2009 mod 614 mio. kr. året før.

Resultatet før skat udgjorde 46 mio. kr. i 2009 mod 63

mio. kr. året før. Risikoprodukterne inden for privatmarkedet

har fortsat en tilfredsstillende indtjening,

men den øgede firmasatsning trækker resultatet ned i

de førstkommende år.

Irland

Danica Life udbyder risiko- og markedsprodukter til

privatmarkedet. Salget sker hovedsageligt gennem

National Irish Bank og i mindre grad via mæglere.

Med en præmieindtægt på kun 1 mio. kr. i 2008 startede

salget reelt i 2009. Præmieindtægterne udgjorde

125 mio. kr. i 2009, på trods af de vanskelige konjunkturer

i det irske marked.

Resultatet før skat udgjorde -21 mio. kr. i 2009 mod

-13 mio. kr. året før. Resultatet afspejler omkostningerne

til erhvervelse af nye kunder.

Investeringsstrategi

Bestyrelsen fastlægger Danica’s investeringsstrategi

og følger op på resultaterne af denne, mens Danicas

finansafdeling udarbejder de konkrete investeringsplaner.

Danica investerer ikke kundernes pensionsmidler i

virksomheder, der bevidst overtræder internationale

normer for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder,

antikorruption eller våben, jf. afsnittet om

samfundsansvar.

Danica Balance

I Danica Balance investeres opsparingen i kombinationer

af syv investeringsfonde, som er specielt udviklet

til Danica.

For hver enkelt kunde tilpasser Danica løbende fordelingen

mellem fondene ud fra kundens alder og

valgte risikoprofil.

To af fondene investeres i aktier, hvor udgangspunktet

er en portefølje af indekserede udenlandske aktier,

som suppleres med aktive investeringer inden for

udvalgte områder.

De øvrige fem fonde investeres i obligationer og adskiller

sig især fra hinanden ved løbetiden for de

obligationer, der investeres i. Der investeres primært

i danske og europæiske obligationer.

Danica Link

Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt,

hvor den enkelte kunde har stor frihed til selv

at vælge risikoprofil på investeringerne.

Pensionsopsparingen investeres med udgangspunkt i

et fondsunivers bestående af 40-45 investeringsfonde

fra en række danske og internationale fondsforvaltere.

Udviklingen i hver enkelt investeringsfond følges

nøje og fonde, der ikke lever op til Danicas krav,

bliver udskiftet. Derved sikres en høj kvalitet i de

tilbudte investeringsfonde.

Den enkelte Danica Link-kunde kan enten selv bestemme,

hvilke investeringsfonde der skal investeres

i, eller overlade det til Danica ved at vælge en af de

seks Danica Valgporteføljer. Danica Valgporteføljerne

sammensættes med forskellige risikoniveauer, hvor

aktieandelen udgør mellem 0 pct. og 100 pct.

Danica Traditionel

Investeringsstrategien for kundemidlerne i Danica

Traditionel er afpasset i forhold til:

• Livsforsikringsforpligtelserne

• Bonus- og kapitalreserverne

• En høj grad af porteføljespredning

• Afkast- og risikopotentialet på de enkelte investeringsområder

De samlede risikofyldte aktiver, der består af aktie-,

kredit- og ejendomsinvesteringer, udgjorde 32 pct.

ultimo 2009.

Aktieandelen blev i 2009 øget fra 7,5 pct. primo året

til 9,6 pct. ultimo 2009.

En stor del af de udenlandske aktieinvesteringer sker

efter en indeksstrategi. Herved sikres på en effektiv

måde en stor porteføljespredning og et afkast, der

ligger tæt på markedsafkastet.

På udvalgte områder føres en mere aktiv porteføljeforvaltning.

Herudover investeres gennem fonde i

unoterede danske og udenlandske aktier.

6/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Frem til marts faldt globale aktier således yderligere

25 pct. ovenpå de ca. 40 pct., de var faldet i 2008, og

der var udbredt frygt for, at verdensøkonomien ville

bevæge sig ind i en recessionstilstand ikke oplevet

siden 1930’ernes depression.

Kundemidlerne i Danica Traditionel var ultimo 2009

investeret med 65 pct. i obligationer udstedt af offentlige

myndigheder eller realkreditinstitutter og

lignende fra zone A lande, en andel der var forholdsvis

stabil over året.

Heraf består ca. en femtedel af indeksobligationer,

hvilket langsigtet bidrager til et stabilt realafkast.

Derudover investerer Danica i kreditobligationer i en

forventning om et højere afkast sammenlignet med

statsobligationer og en lavere risiko sammenlignet

med aktier. Kreditinvesteringerne udgjorde 12,6 pct.

af kundemidlerne ultimo 2009, hvoraf lidt over

halvdelen var rated Investment Grade af Moody's

eller Standard & Poor’s, mens de øvrige kreditinvesteringer

havde en lavere eller ingen rating.

Ejendomme udgjorde ca. 10 pct. af kundemidlerne

ultimo 2009. Ejendomsinvesteringerne bidrager over

en flerårig periode med et relativt stabilt og samtidigt

inflationssikret afkast. Danica er landets største ejer

af butikscentre og ejer desuden mange kontorejendomme.

Ejendomsinvesteringerne er koncentreret

om det danske marked.

Af aktiver allokeret til egenkapitalen i Danica Pension

var ultimo 2009 investeret 3,6 pct. i aktier og 11,6

pct. i ejendomme efter samme profil som kundemidlerne,

mens 84,8 pct. var investeret i obligationer

med en relativ kort løbetid. Egenkapitalen er yderligere

eksponeret over for aktier via syge- og ulykkesforretningens

investeringer.

Danica benytter en række kapitalforvaltere til at administrere

investeringerne. Danske Capital forvalter

81 pct. af investeringsaktiverne. 36 pct. af handlen

med danske obligationer og 28 pct. af handlen med

danske aktier fandt sted gennem Danske Bank i 2009.

Danske Bank anvendes som hovedbankforbindelse.

I ejendomsporteføljen administreres butikscentre af

Steen & Strøm og Dan-Ejendomme, mens Datea administrerer

Danicas øvrige investeringsejendomme.

Afkast og markedsudvikling

2009 var et år, hvor de finansielle markeder var præget

af historisk store udsving. I første kvartal fortsatte

den turbulens, som prægede den sidste del af 2008

ovenpå konkurs og sammenbrud i den finansielle

sektor.

For at undgå et sådant scenarie fortsatte regeringerne

på globalt plan den meget lempelige finanspolitik,

som var startet i 2008, bl.a. med store hjælpepakker

til udvalgte sektorer. Yderligere satte centralbankerne

renterne ned til tæt på nul, hvilket i løbet af foråret

stabiliserede finansmarkederne.

Denne stabilisering blev fra midt på sommeren, da

halvårsregnskaberne fra USA blev offentliggjort,

afløst af et positivt aktiemarked, hvor stigningerne

fortsatte året ud. Fra lavpunktet i marts til ultimo

2009 steg aktiemarkedet således med 60 pct. i lokale

valutaer. Samtidig betød hjælpepakkerne, at efterspørgslen

efter kreditobligationer genopstod, og merrenten

i forhold til statsobligationer blev indsnævret

kraftigt. På high yield obligationer faldt kreditspændet

således fra 15 pct. i foråret til 7 pct. ultimo 2009

godt hjulpet af mere positive økonomiske nøgletal og

faldende recessionsfrygt.

I løbet af 2009 var de lange 10-årige danske statsobligationsrenter

forholdsvis stabile med en rente på 3,6

pct. ultimo året i forhold til 3,3 pct. primo året, mens

de kortere 2-årige renter faldt fra 2,5 pct. til 2,0 pct.

Den 10-årige danske statsobligation gav et afkast på

ca. 3 pct. i 2009.

På danske realkreditobligationer med lange løbetider

blev spændene indsnævret fra intervallet 0,9-1,2 pct.

i marts til under 0,3 pct. ultimo 2009. De markante

spændindsnævringer resulterede i høje afkast på 7-

10 pct. på de konverterbare realkreditobligationer

med lange løbetider.

Afkastet på kreditobligationer blev stærk påvirket af

faldende risikopræmier i andet halvår, hvilket medførte,

at Danicas beholdning af kreditobligationer

med en Investment Grade rating havde et afkast på

15 pct. På obligationer med en lavere rating blev

afkastet på ca. 45 pct.

Ejendomsmarkedet var generelt under fortsat pres i

2009, om end priserne på boligmarkedet begyndte at

stabilisere sig mod slutningen af året på grund af de

meget lave renteniveauer. Erhvervsboligmarkedet

oplevede en faldende efterspørgsel på kontor og

butikslejemål i 2009, som fulgte af den stigende ledighed.

Det samlede ejendomsafkast i Danica udgjorde 4,3

pct. og fordelte sig med -1,1 pct. i værdireguleringer

og 5,4 pct. i direkte afkast.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 7/78


Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og

30 år til pensionering fik i 2009 et afkast på 28,2 pct.

Siden Danica Balance blev introduceret i maj 2005,

har disse kunder fået et gennemsnitligt afkast på 2,9

pct. p.a. før skat. Samlet fik Danica Balance kunderne

i 2009 et afkast på 2,2 mia. kr. eller 22,0 pct.

AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT

(I pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb

Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel

Aggressiv 30,2 100 22,1 59

Høj 30,2 100 20,0 48

Middel 28,2 90 18,0 38

Lav 25,3 75 15,9 27

Forsigtig 20,1 49 13,7 16

Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at

placere deres investering i Danica Valg med middel

risiko, og disse fik et afkast på 27,0 pct. Set over 5 år

blev det gennemsnitlige afkast 4,7 pct. p.a. før skat.

Afkastet for kunder med Danica Valg med høj risiko

udgjorde 32,4 pct. før skat og 34,4 pct. før skat for

kunder med 100 pct. aktier. Samlet fik kunder med

Danica Link i 2009 et afkast på 3,8 mia. kr. før PALskat

eller 25,2 pct.

DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT

(I pct.) 2009 2008

Danica Valg Garanti 14,8 -14,0

Danica Valg 100 pct. Obligationer 13,3 -1,6

Danica Valg Lav Risiko 18,4 -10,4

Danica Valg Middel Risiko 27,0 -24,4

Danica Valg Høj Risiko 32,4 -35,6

Danica Valg 100 pct. Aktier 34,4 -41,7

Generelt vil afkastet på markedsprodukterne kunne

svinge en del mere, end det er tilfældet for Danica

Traditionel. Samlet udgjorde afkastet for Danica

Balance og Danica Link under et i 2009 5,9 mia. kr.

før PAL-skat svarende til 24,0 pct.

Kundemidlernes samlede afkast i Danica Traditionel

udgjorde 7,1 pct., og de samlede kundemidler voksede

fra 176 mia. kr. ultimo 2008 til 181 mia. kr. ultimo

2009. Det samlede afkast efter en stigning i de forsikringsmæssige

hensættelser blev 6,8 pct.

Det samlede aktieafkast blev 22,2 pct., som sammensatte

sig af et afkast på 32,3 pct. på danske noterede

aktier, 27,5 pct. på udenlandske noterede aktier og

1,1 pct. på unoterede aktier. En stor del af valutaeksponeringen

var afdækket.

Danica Pension koncernens samlede investeringsaktiver

steg i 2009 med 9,0 pct. til 254 mia. kr.

DANICA PENSION, KUNDEMIDLER

BEHOLDNING OG AFKAST 2009 2008

Værdi Afkast Værdi Afkast

(Mia. kr.) pct. pct.

Ejendomme 18,1 4,1 17,4 7,1

Danske obligationer 75,1 6,5 77,3 7,4

Indeksobligationer 26,7 9,6 22,9 6,2

Udenlandske obligationer 19,2 5,2 20,1 4,8

Kreditobligationer 22,8 29,7 17,5 -18,6

Obligationer I alt 143,8 9,4 137,8 2,5

Danske aktier 3,0 20,7 2,5 -42,1

Udenlandske aktier 13,9 22,3 10,6 -40,0

Aktier i alt 16,9 22,2 13,1 -40,0

Andre finansielle aktiver 2,5 - 7,5

I alt 181,3 7,1 175,8 -1,2

Afkast efter ændring i

merhensættelser - 6,8 - -4,1

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem

investeringsafkast og kontorente.

FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTORENTE

(I pct.) 2009 2008

Investeringsafkast af kundemidler før investeringsomkostninger

7,2 -1,0

Investeringsomkostninger -0,1 -0,2

Investeringsafkast af kundemidler efter

investeringsomkostninger 7,1 -1,2

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -0,3 -2,9

Investeringsafkast inkl. ændring af forsikringsforpligtelser

6,8 -4,1

Pensionsafkastskat -1,2 0,2

Risikoforrentning for året -0,6 -0,6

Risikoforrentning overført til skyggekonto -0,3 0,6

Risiko- og omkostningsresultat 0,1 0,1

Overførsel fra kollektivt bonuspotentiale -0,7 6,9

Overførsel fra bonuspotentiale på fripoliceydelser

-1,6 1,6

Øvrige reguleringer -0,8 0,8

Kontorente efter pensionsafkastskat 1,7 5,5

Andel af investeringsaktiver, der er medtaget

investeringsomkostninger for, udgør 100% 100%

Kontribution og overskudspolitik

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet

i overensstemmelse med bekendtgørelsen

om kontributionsprincippet. Ifølge kontributionsbekendtgørelsen

vil det kun være muligt at indregne

risikotillæg, hvis det kan indeholdes i det realiserede

resultat, og hvis der ikke er forbrugt af bonuspotentiale

på fripoliceydelser som dækning for manglende

kollektivt bonuspotentiale. Det realiserede resultat

opgøres væsentligst som forskellen mellem årets investeringsafkast

og den tekniske rente, som kundernes

garanterede ydelser er baseret på. Kontributions-

8/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


princippet indebærer således fluktuerende resultater.

I det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt

risikotillæg, overføres det manglende beløb til en

skyggekonto. Beløbet kan indtægtsføres over kommende

år blandt andet forudsat, at investeringsafkastet

giver mulighed herfor. Der er indtægtsført fuldt

risikotillæg for 2009 og halvdelen af skyggekontoen

vedrørende 2008 svarende til 573 mio. kr. Skyggekontoen

udgjorde herefter 573 mio. kr. ultimo 2009.

På grund af forskelle i bonusgrader mellem de selskaber,

som i 2002 blev fusioneret i Danica Pension, er

kunderne opdelt i to delbestande, jf. beskrivelse af

anvendt regnskabspraksis side 31. Kollektivt bonuspotentiale

pr. 31. december 2009 udgør 2,8 mia. kr.,

hvoraf 1,9 mia. kr. tilhører delbestand I (den tidligere

Danica Liv & Pension bestand).

Ultimo 2008 kunne kollektivt bonuspotentiale ikke

dække tab på delbestand II, hvorfor der blev anvendt

2,8 mia. kr. af bonuspotentiale på fripoliceydelser. I

2009 er de 2,8 mia. kr. tilbageført.

Det lave renteniveau skærper opmærksomheden for

fordeling af bonus således, at der ikke sker omfordeling

af betydelig økonomisk størrelse mellem forskellige

grupper af forsikringer. Dette gælder for eksempel

forsikringsaftaler indgået før 1. juli 1994, hvor de

garanterede ydelser blev beregnet ud fra en teknisk

rente på 4,5 pct. og for forsikringsaftaler indgået efterfølgende,

hvor de garanterede ydelser er beregnet ud

fra en teknisk rente på 2,5 pct. eller 1,5 pct.

Statsanstalten for Livsforsikring, som blev privatiseret

i 1990, er i dag en del af Danica Pension. Blandt vilkårene

for privatiseringen var, at man også efter privatiseringen

skulle opfylde de berettigede bonusforventninger

hos kunderne i Statsanstalten for Livsforsikring.

Dette sker ved, at kunder fra det tidligere

Statsanstalten for Livsforsikring med ikraftværende

policer med ret til bonus får en andel af Danica Pensions

overskud, hvis overdækningen på Danica Pensions

egenkapital i forhold til den tilstrækkelige basiskapital

når en vis størrelse.

Når overdækningen i et år overstiger denne størrelse,

vil en særlig overskudsandel for det pågældende år

blive fordelt til de pågældende kunder på én gang i

det efterfølgende år. Såfremt de særlige overskudsandele

er mindre end 0,1 pct. af livhensættelserne for

de omfattede policer, udskydes fordelingen til de

enkelte policer af administrative grunde. De udskudte

beløb tillægges en forrentning.

De særlige overskudsandele for 2009 har reduceret

årets resultat med 40 mio. kr. før skat, som tidligst vil

blive fordelt til kunderne i 2011. Ultimo 2009 var der

ca. 135.000 kunder med ikraftværende policer. Forpligtelsen

til at fordele et ekstra beløb løber så længe,

der er ikraftværende policer fra Statsanstalten for

Livsforsikring i Danica Pension, men der skal kun

fordeles beløb for de år, hvor overdækningens størrelse

tilsiger det.

Organisation, ledelse og

samarbejdsrelationer

Danica Pension varetager Danske Bank koncernens

aktiviteter inden for forsikringsbaseret pensionopsparing

og livsforsikring til firmaer og privatpersoner.

Bestyrelsen i Danica Pension består af fem generalforsamlingsvalgte

medlemmer, tre medarbejdervalgte

medlemmer ansat i Danica Pension samt et medlem

udpeget af finansministeren i henhold til lov om

privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring.

Direktionen er uændret i forhold til 2008 og består af

administrerende direktør Henrik Ramlau-Hansen,

direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann.

Direktionen udarbejder indstilling til bestyrelsen om

forhold, som kræver bestyrelsens godkendelse. Herunder

hører væsentlige ændringer i generel acceptpolitik,

optagelse og nedlæggelse af forretningsområder,

fastsættelse af genforsikringsprogrammer, fastsættelse

af kontorenter, fastsættelse af retningslinjer for selskabernes

investeringer, herunder etiske retningslinjer

for investeringer, og væsentlige ændringer i selskabernes

aflønningspolitik.

Direktionen tilser, at markedsrisici alene påtages i

værdipapirer og afledte finansielle instrumenter m.v.,

der har gennemgået en betryggende system-, risikoog

regnskabsmæssig analyse- og godkendelsesprocedure,

og at kapitaldækningsreglerne er overholdt.

Direktionen skal godkende de anvendte beregningsmetoder

for markedsrisici.

Ledelsesstrukturen indebærer, at bestyrelsen fastlægger

de overordnede principper for koncernens anliggender.

Direktionen udgør øverste, daglige ledelse og

skal herved følge de retningslinjer og anvisninger,

som bestyrelsen har givet. Den præcise arbejdsdeling

mellem bestyrelsen og direktionen reguleres af en

forretningsorden.

Bestyrelsen holder møder ca. 6 gange om året efter en

mødeplan, der fastsættes for hver kalenderår. En gang

om året drøftes koncernens strategiske situation.

Bestyrelsen ansætter direktionen og ansvarshavende

aktuar samt fastlægger den respektive aflønning.

Medarbejderne i Danica har fortsat en høj grad af

loyalitet over for virksomheden. Det bekræftes af en

medarbejderundersøgelse foretaget i efteråret 2009,

der viste en fremgang på næsten alle parametre.

Medarbejdernes sygefravær har i 2009 ligget i gennemsnit

på 5 dage mod 7 dage i 2008. Dette svarer til

en effektivitetsforbedring på knap 2.000 arbejdsdage.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 9/78


Danica varetager alle kernekompetencerne vedrørende

forsikringsforretningen i egen organisation, mens

IT-drift og -udvikling, porteføljeforvaltning, ejendomsadministration,

personaleadministration, logistik

og markedsføring er outsourcet – hovedsageligt

inden for Danske Bank koncernen. Herudover betaler

Danica også vederlag til Danske Bank, Fokus Bank,

Danske Bank Sverige og National Irish Bank for salg

og betjening af de solgte forsikringsprodukter.

Danica lægger vægt på, at medarbejderne har et højt

fagligt niveau. Der følges op på dette gennem de årlige

medarbejdersamtaler, hvor det kommende års

uddannelsesaktiviteter også aftales med den enkelte. I

uddannelsen lægges der vægt på at understøtte en

kvalificeret rådgivning og service over for Danicas

kunder.

Interne kontroller og risikostyring

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen

påse, at direktionen opretholder effektive procedurer

til identifikation, overvågning og rapportering

af risici, fyldestgørende interne kontrolprocedurer

samt betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger

på IT-området. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse

og direktion er yderligere beskrevet i foregående

afsnit.

Grundlaget for en god regnskabsmæssig praksis er

fastlagte bemyndigelser, funktionsadskillelse, krav

om løbende rapportering samt betydelig gennemsigtighed

i koncernens forhold.

Danica foretager løbende vurdering af risici i forbindelse

med regnskabsaflæggelsen og med særlig fokus

på de regnskabsposter, hvor skøn og vurderinger kan

have en væsentlig indflydelse på værdien af aktiver

og forpligtelser. De kritiske regnskabsposter fremgår

af afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn og

vurderinger.

Danica har implementeret kontroller til at imødegå de

identificerede risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen,

ligesom Danica løbende overvåger udviklingen

og overholdelsen af relevant lovgivning samt

andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med

regnskabsaflæggelsen med henblik på at fastholde

den højst mulige regnskabsmæssige kvalitet. Kontroller

er etableret med det formål at forhindre, opdage og

korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen,

men er ingen garanti mod fejl. Danica

har etableret en intern risikokomité til løbende opfølgning

på Dancias risici.

Intern Revision gennemgår løbende processer for

intern ledelsesrapportering samt ekstern rapportering

i delårsrapporter og årsrapporten. Endvidere foretager

Intern Revision operationel revision med fokus

bl.a. på de væsentlige områder af koncernens risikostyring,

herunder rapportering på området.

Bestyrelsen modtager løbende rapportering fra direktionen

om overholdelse af de udstukne risiko- og

investeringsrammer samt de lovgivningsmæssige

placeringsregler, ligesom der løbende tilgår bestyrelsen

regnskabsinformation. Bestyrelsen modtager fra

Compliance og Intern Revision løbende rapportering

om regeloverholdelse, herunder om eventuelle overtrædelser

af interne forretningsgange og politikker.

Der er etableret et fælles revisionsudvalg i Danske

Bank koncernen, som også overvåger væsentlige forhold

for selskaberne i Danica Pension koncernen. En

gang årligt rapporterer Intern Revision til Revisionsudvalget

om effektiviteten i de etablerede rapporteringsprocesser

vedrørende regnskabsaflæggelsen og

risikostyring i Danica. Bestyrelsen i Danica underrettes

om de forhold, der har været diskuteret i Revisionsudvalget

vedrørende Danica.

Samfundsanvar

Principper for socialt ansvarlige investeringer

I 2008 implementerede Danica en politik for socialt

ansvarlige investeringer (SRI) for at sikre, at Danica

ikke investerer kunders penge i virksomheder, der

overtræder internationale retningslinjer for menneskerettigheder,

miljø, arbejdstagerrettigheder, våben

og antikorruption. Listen over ekskluderede selskaber

fremgår af danicapension.dk. Også ved udgangen af

2009 var der et antal selskaber, som Danica ikke ønsker

at investere i.

For Danicas ejendomsportefølje stilles bl.a. krav til

Danicas leverandører om at overholde Dansk Byggeris

etiske regler.

Fokus på sundhed

Danica tager også "sin egen medicin". 571 medarbejdere

har taget imod tilbuddet om Danica Sundhedsfremmer

i form af et Sundhedstjek. Efterfølgende har

de hver især fået deres egen sundhedsrapport og individuel

rådgivning om motion, kost og rygning. Det

følges op i 2010 med et spørgeskema, som skal afdække,

hvilke områder der er forbedringer på.

Miljøhensyn

I Danica er der af miljømæssige hensyn fokus på ressourcebesparelser

på f.eks. forbrug af papir og transport.

Der er ligeledes fokus på forbrug af el, varme og

vand. Som det fremstår af nedenstående tabel, er

forbruget reduceret i forhold til 2008.

UDVIKLINGEN I FORBRUG AF EL, VARME OG VAND

2009 2008 Index

09/08

Elforbrug i alt MWh 1.359 1.460 93

Varmeforbrug i alt MWh 2.414 2.531 95

Vandforbrug i alt M3 4.522 5.606 81

Vandforbruget omfatter kun hovedkontoret, mens el og varme er inkl.

regionskontorer

10/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Telepresence udstyr er også taget i brug, hvorfor en

række bestyrelsesmøder i hvert af Danicas tre udenlandske

datterselskaber afholdes som telepresence

konferencer, hvorved fysiske rejser undgås. Samtidig

er Danica i en proces med test og indførelse af videoudstyr

til undervisning af sælgere og rådgivere, og der

udvikles selvbetjeningsløsninger til kunder, så fysiske

møder kan undgås, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Rapportering om samfundsansvar

Samtidig med Årsrapport 2009 har Danske Bank

koncernen offentliggjort Corporate Responsibility

2009, som omhandler Danske Bank koncernens samfundsmæssige

ansvar, der også dækker Danica. CRrapporten

er siden 2007 udarbejdet i overensstemmelse

med Global Reporting Initiative’s (GRI) retningslinjer

for bæredygtighedsrapportering.

Ultimo 2008 blev regnskabsbekendtgørelsen ændret,

således at Danica fra 2009 er forpligtet til at rapportere

om arbejdet med samfundsansvar i forbindelse

med årsrapporten. Rapporteringen skal omfatte politikker

og principper for samfundsansvar, hvorledes

disse omsættes til handling samt resultaterne af arbejdet

med samfundsansvar. Danica har valgt at henvise

til Danske Banks rapportering på området, idet

Danica indgår i de tiltag, som iværksættes i Danske

Bank koncernen.

Danske Bank koncernen har siden 2007 støttet op om

de 10 principper i FN’s Global Compact. I 2008 offentliggjorde

koncernen sin første fremskridtsrapport,

der omfatter CR-rapporten samt en beskrivelse af

koncernens arbejde med FN’s 10 principper. I forbindelse

med den ny rapporteringsforpligtelse har koncernen

derfor valgt at anvende undtagelsen i regnskabsbekendtgørelsen

og henvise til Global Compact

Fremskridtsrapporten for 2009. Rapporten kan findes

på www.unglobalcompact.org.

For yderligere information henvises der til hjemmesiden

www.danskebank.com/responsibility om koncernens

samfundsansvar, hvor også Corporate Responsibility

2009 og CR Fact Book 2009 kan findes.

Årets resultat

Danica Pension koncernens resultat før skat udgjorde

2.949 mio. kr. mod -1.189 mio. kr. i 2008. Efter skat

udgjorde resultatet 2.239 mio. kr. mod -865 mio. kr. i

2008. Resultatet er påvirket af de stigende obligations-

og aktiekurser, der har medført et positivt investeringsafkast

af egenkapitalens midler og endvidere

betydet, at der er indtægtsført fuldt risikotillæg for

2009. Endvidere er indtægtsført halvdelen, eller 573

mio. kr., af skyggekontoen pr. 31.12.09, der vedrører

risikotillæg for 2008. Den resterende del af skyggekontoen

på 573 mio. kr. kan indtægtsføres på et senere

tidspunkt, når investeringsafkastet og de finansielle

reserver tillader det. Resultat foreslås overført til

egenkapitalen.

Resultat før skat i Danica Pension er sammensat af

resultat af den traditionelle forretning, resultat af

Danica Pension I og resultat af udenlandske aktiviteter

samt udgifter til særlige overskudsandele.

DANICA PENSION KONCERNEN, RESULTAT FØR SKAT

(Mio. kr.) 2009 2008

Traditionel forsikring i Danica Pension:

Risikotillæg m.v. 1.087 1.078

Syge- og ulykkesresultat 275 -664

Investeringsafkast af egenkapitalen 710 -562

Risikoresultat Forenede Gruppeliv 33 38

Overført fra skyggekonto 573 -1.088

Danica Pension I 255 -19

Udenlandske aktiviteter 56 28

Særlige overskudsandele -40 0

Resultat før skat 2.949 -1.189

Risikotillægget for 2009 er opgjort til 1.087 mio. kr.,

hvilket er på niveau med 2008. Det realiserede resultat

udgjorde 5.664 mio. kr. i Danica Pension, og da

der ultimo året ikke var trukket på bonuspotentiale på

fripoliceydelser, at der kunne indtægtsføres fuldt

risikotillæg for året samt halvdelen af skyggekontoen

eller 573 mio. kr.

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring er forbedret

med 1.036 mio. kr. primært som følge af et højere

investeringsafkast.

Resultatet i Danica Pension I er forbedret med 274

mio. kr. i forhold til 2008. Forretningen har nu opnået

et volumen, hvor indtægten fra eksisterende kunder

overstiger de løbende omkostninger. Samtidig har

omkostningsreduktioner forbedret resultatet, ligesom

investeringsresultatet har været højt.

Årets resultat før skat af udenlandske aktiviteter udgjorde

56 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 2008. Resultatet

er sammensat af 31 mio. kr. i Danica Pension Försäkringsaktiebolag,

46 mio. kr. i Danica Pensjonsforsikring

og -21 mio. kr. i Danica Life.

Særlige overskudsandele udgjorde en udgift på 40

mio. kr.

Egenkapitalforrentningen i Danica Pension koncernen

var i 2009 på 13,8 pct. mod -5,6 pct. i 2008. I gennemsnit

over 2 år udgør egenkapitalforrentningen 3,7

pct.

Bruttopræmier

Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikringer

samt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde

20,2 mia. kr. i 2009, hvilket var et fald på 1,4 mia.

kr. eller -6,5 pct. sammenlignet med 2008.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 11/78


PRÆMIER ( INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER)

(Mia. kr.) 2009 2008 2007 2006 2005

Danica Balance 4,5 4,0 2,8 2,5 0,9

Danica Link 2,8 3,7 4,3 3,5 2,3

Danica Traditionel 8,7 10,8 10,2 10,7 11,4

Interne overførsler -0,7 -0,9 -1,4 -1,6 -0,6

Syge- og ulykke 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0

Udland 3,8 3,0 1,4 1,8 1,5

Præmier i alt 20,2 21,6 18,3 17,8 14,4

Præmierne for markedsprodukterne Danica Balance

og Danica Link faldt 6,0 pct. i Danmark. De løbende

præmier for markedsprodukterne steg dog 12,6 pct.

Bruttopræmierne i Danica Traditionel udviste et fald

på 20,2 pct.

I Sverige steg bruttopræmierne med 32 pct. til 3.111

mio. kr. I den norske forretning faldt bruttopræmierne

med 3 pct. til 595 mio. kr., mens præmierne i Irland

udgjorde 125 mio. kr. Præmier i udlandet udgør nu

19 pct. af de samlede præmier mod 11 pct. i 2005.

Investeringsafkast

Danica Pension koncernen fik i 2009 et investeringsafkast

før pensionsafkastskat på 22.345 mio. kr. svarende

til 6,8 pct. Efter pensionsafkastskat var afkastet

på 19.519 mio. kr. svarende til 5,8 pct.

Investeringsafkastet af aktiver allokeret til egenkapitalen

i Danica Pension eksklusiv forsikringsdattervirksomheder

udgjorde 710 mio. kr. eller 5,3 pct. i 2009

mod -4,1 pct. i 2008.

Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Traditionel

udgjorde 7,1 pct. eller 12,4 mia. kr. før pensionsafkastskat.

Afkastet er påvirket af de stigende kurser

på aktier og kreditobligationer i 2009.

Efter henlæggelse af 1,2 mia. kr. til livsforsikringshensættelserne

udgjorde afkastet 6,8 pct.

Afkastet af Danica Balance og Danica Link under et

blev 5,9 mia. kr. eller 24,0 pct.

Kollektivt bonuspotentiale

Kollektivt bonuspotentiale steg i 2009 med 1,3 mia.

kr. til 2,8 mia. kr., og bonusgraden udgjorde 1,8 pct.

ultimo 2009.

KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE I DANICA PENSION

(Mia. kr.) 2009 2008

Afkast af kundemidler (liv) 11,9 -2,0

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser før

ændring af diskonteringskurve -1,2 -6,1

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser

som følge af ændret diskonteringskurve - 1,1

10,7 -7,0

Pensionsafkastskat -1,9 0,4

Periodens rentetilskrivning -3,1 -8,6

Omkostnings- og risikoresultat 0,1 0,2

Risikotillæg af hensættelser -1,1 -

Indtægtsført fra skyggekonto -0,6 -

Øvrige reguleringer - 0,3

Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser -2,8 2,8

Ændring i kollektivt bonuspotentiale 1,3 -11,9

Stigningen i forhold til 2008 skal ses i sammenhæng

med et investeringsafkast på 7,1 pct. og en kontorente

på 1,5 pct. efter pensionsafkastskat frem til 1. oktober

og 2,25 pct. herefter.

Ultimo 2008 var anvendt 2,8 mia. kr. af bonuspotentiale

på fripoliceydelser til delvis dækning af det

negative investeringsafkast i 2008. Bonuspotentiale

på fripoliceydelser er nu reetableret.

Afkast til egenkapitalen

I 2009 udgjorde afkast til egenkapitalen, udover afkastet

af de allokerede aktiver, 1,11 pct. af hensættelserne

mod gennemsnitligt 0,50 pct. i perioden 2005-

2009. Uden overførsel til eller fra skyggekontoen

udgjorde afkastet gennemsnitligt 0,51 pct. i perioden

2005-2009.

AFKAST TIL EGENKAPITAL I DANICA PENSION

(Mio. kr.) 2009 2008 2007 2006 2005

Risikotillæg m.v. 1) 1.087 1.078 1.040 1.037 1.127

Syge- og ulykkesforsikring

2) - - - -201 -74

Risikotillæg m.v. 1.087 1.078 1.040 836 1.053

Ovf. til livkunder pga.

negativt syge- og ulykkesresultat

Forenede Gruppeliv

-

33

-

38

-

28

-

33

-173

35

Syge- og ulykkesforsikring

275 -664 -184 - -

2)

Særlige overskudsandele -40 0 0 0 0

I alt før skyggekonto 1.355 452 884 869 915

Overført fra skyggekonto

573 -1.088 - - 441

I alt 1.928 -636 884 869 1.356

I pct. af hensættelser 1,11 -0,37 0,50 0,48 0,78

1)

I 2005 er endvidere indeholdt 30 pct. af risiko- og omkostningsresultatet

2)

I 2005 indgår syge- og ulykkesresultatet med 30 pct. i risikotillægget, mens det for

2006 - 2009 indgår med 100 pct. i resultatet.

Belastning af kundernes midler

Den samlede belastning af kundemidler i Danica

Pension omfatter ikke kun risikotillægget, men også

indregning af omkostnings- og risikoresultat. Omkostnings-

og risikoresultatet har reduceret kundernes

belastning med 87 mio. kr. i 2009.

12/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


BELASTNING AF KUNDERNES MIDLER I DANICA PENSION

(Mio. kr.) 2009 2008 2007 2006 2005

Risikotillæg 1) -1.087 -1.088 -1.040 -1.037 -1.127

Omkostningsresultat 15 21 8 35 -18

Risikoresultat 72 210 194 145 66

Adm. omk. ved investeringsvirksomhed

-247 -301 -304 -223 -229

Ansvarlig lånekapital -20 -20 -19 -12 -

Samlet belastning -1.267 -1.178 -1.161 -1.092 -1.308

Overført til skyggekonto -573 1.088 - - -441

I alt -1.840 -90 -1.161 -1.092 -1.749

I pct. af hensættelser -1,06 -0,05 -0,65 -0,60 -1,01

1)

I 2005 er endvidere indeholdt 30 pct. af risiko- og omkostningsresultatet

2)

Administrationsomkostninger vedr. investeringsvirksomhed omfatter investeringsomkostninger

der indgår i regnskabsposten administrationsomkostninger vedr. investerings

virksomhed, samt for 2007-2009 desuden indirekte omkostninger.

I 2009 udgjorde kundernes samlede belastning 1.840

mio. kr. svarende til -1,06 pct. af hensættelserne. I

perioden 2005-2009 udgjorde belastningen gennemsnitligt

-0,68 pct. eksklusiv resultat overført til eller

fra skyggekontoen.

Forsikringsydelser

Forsikringsydelserne udgjorde 15,1 mia. kr. i 2009

mod 14,7 mia. kr. i 2008. Tilbagekøb har som følge af

kursværnet ligget på et lavere niveau i de første 3

kvartaler af 2009. Efter ophævelsen af kursværnet i

Danica Pension den 1. oktober 2009 har tilbagekøb i

november og december været højere end i de tilsvarende

måneder i 2008. Samlet set faldt tilbagekøb fra

3,7 mia. kr. til 3,6 mia. kr.

Omkostninger

De forsikringsmæssige driftsomkostninger for livforretningen

udgjorde 1.138 mio. kr. i 2009 mod 1.221

mio. kr. i 2008. Omkostningerne er således 7 pct.

lavere end i 2008. De lavere omkostninger har opvejet

præmietilbagegangen, hvorfor omkostningsprocenten

er uændret 6,0 pct. I efteråret 2009 er der aftalt tiltag,

der i 2010 forventes at nedbringe omkostningerne

yderligere.

OMKOSTNINGSPROCENT 2009 2008

Danica Pension koncernen 6,0 6,0

Danicas danske aktiviteter 6,0 5,7

Det gennemsnitlige antal beskæftigede udgjorde 951 i

2009 mod 956 i 2008, og ultimo året var ansat 925

medarbejdere i Danica Pension koncernen.

For forvaltning af værdipapirporteføljer, varetagelse

af IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration,

logistik og markedsføring betalte

Danica Pension koncernen 456 mio. kr. til Danske

Bank. Herudover betalte Danica Pension koncernen

133 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af

livsforsikringer, jf. note 30.

Ultimo 2009 var der aktiveret 61 mio. kr. i Danske

Bank koncernen vedrørende systemudvikling for

Danica. Beløbet vil blive udgiftsført over de kommende

3 år.

Syge- og ulykkesforsikring

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring gav et overskud

på 305 mio. kr. mod et underskud på 731 mio.

kr. i 2008. Forbedringen i 2009 skyldes et positivt

investeringsafkast på 564 mio. kr. mod et negativt

investeringsafkast på 229 mio. kr. i 2008. Erstatningsprocenten

er fortsat høj og udgjorde 98 pct. mod 96

pct. i 2008.

Hensættelserne vedrørende syge- og ulykkesforretningen

steg med 241 mio. kr. til 7,7 mia. kr.

Selskabsskat

Koncernens samlede selskabsskat udgjorde 700 mio.

kr.

Kommentarer til balancen

Koncernens balance steg fra 240 mia. kr. ultimo 2008

til 262 mia. kr. ultimo 2009.

Investeringsaktiverne steg fra 202 mia. kr. ultimo

2008 til 207 mia. kr. ultimo 2009, mens investeringsaktiver

tilknyttet unit-link kontrakter steg fra 28 mia.

kr. ultimo 2008 til 46 mia. kr. ultimo 2009. Udviklingen

har været positivt påvirket af kursstigningerne i

2009.

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

udgjorde 237 mia. kr. mod 217 mia. kr.

ultimo 2008.

Livsforsikringshensættelserne udgjorde uændret 178

mia. kr. og er opdelt i garanterede ydelser, bonuspotentialer

på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripoliceydelser. Hensættelserne er opgjort med en

nulkuponrentestruktur pr. 31. december 2009.

Omkostningsprocenten for Danicas aktiviteter i Danmark

er steget fra 5,7 i 2008 til 6,0 i 2009.

Aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og

Forsikring & Pension fra 2008 om finansiel stabilitet

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 13/78


på pensionsområdet blev i november 2009 forlænget

til også at gælde for 2010. Aftalen indebærer blandt

andet en fortsat midlertidig justering af den løbetidsafhængige

diskonteringssats, som anvendes ved værdiansættelse

af hensættelser vedrørende forsikringskontrakter.

Justeringen har ikke medført nogen ændring

af hensættelserne ultimo 2009.

Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 2,8 mia. kr. ultimo

2009, hvoraf 1,9 mia. kr. tilhører delbestand I, jf.

side 8.

Hensættelser for unit-link kontrakter steg fra 30 mia.

kr. ultimo 2008 til 48 mia. kr. ultimo 2009.

Immaterielle aktiver på 217 mio. kr. omfatter goodwill

vedrørende købet af Danica Pensjonsforsikring i

2007.

Egenkapitalen udgjorde 17,3 mia. kr. ultimo 2009

mod 15,1 mia. kr. ultimo 2008.

Risikoeksponering og følsomhedsoplysninger

I note 35 er der for Danica Pension koncernen vist

effekten på egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale

og bonuspotentiale på fripoliceydelser af

isolerede ændringer i renter, aktiekurser og ejendomspriser

samt af ændringer i døds- og invaliditetshyppighed.

Endvidere fremgår risici og styring heraf

af samme note.

Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at

levetiden stiger med ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne

med 1,2 mia. kr.

De finansielle følsomheder i note 35 er defineret i

Finanstilsynets røde trafiklysscenarie. I et scenarie

med en rentestigning på 0,7 pct.-point samtidig med

et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald på 8

pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil kollektivt

bonuspotentiale reduceres med 0,4 mia. kr., bonuspotentiale

på fripoliceydelser reduceres med 0,1 mia.

kr., og egenkapitalen vil falde med 0,5 mia. kr.

Danica Pension koncernen har gennem hele 2009

været i grønt lys.

Kapitalstyrke og solvenskrav

Solvenskravet i moderselskabet udgjorde 7,0 mio. kr.

og kapitalkravet i datterselskaberne 0,8 mia. kr.

Finanstilsynet indførte i 2007 krav om opgørelse af

individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber. Det

individuelle solvensbehov er en forløber for det internationale

Solvency II.

Det individuelle solvensbehov er et risikobaseret

kapitalkrav, som supplerer solvenskravet. Det kræves

således, at alle danske forsikringsselskaber har en

basiskapital, som mindst svarer til det største beløb af

solvenskravet og det individuelle solvensbehov, hvilket

alle selskaber i Danica Pension koncernen har

efterlevet i 2009.

Danica har udviklet en model til opgørelse af det

individuelle solvensbehov. I modellen foretages

stresstests af relevante risikofaktorer, herunder aktiekurser,

ejendomspriser, rentesatser og levetid. Det

individuelle solvensbehov beregnes som det samlede

kapitalkrav efter stresstests justeret for anvendelse af

kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på

fripoliceydelser.

I tillæg til solvensopgørelsen indberetter Danica det

individuelle solvensbehov til Finanstilsynet.

Danica er godt i gang med forberedelserne til Solvency

II, som bliver den fremtidige europæiske risikobaserede

solvensopgørelse for forsikringsselskaber.

Strukturen for Solvency II blev i maj 2009 godkendt

af Europaparlamentet. I forbindelse med udarbejdelsen

af de nye regler har der været gennemført fire

prøveberegninger, som forsikringsselskaberne har

været indbudt til at deltage i. Danica har deltaget i

alle fire beregninger og har derigennem fået et godt

indblik i de nye regler. Danica Pension koncernens

kapitalstyrke på 15,2 mia. kr. giver en stor sikkerhed

for, at Danica også kan overholde de nye regler, der

forventes implementeret i 2012.

Danica Pension optog i oktober 2006 ansvarlig lånekapital

på 400 mio. EUR. Lånet, der har en rating hos

Standard & Poor’s på BBB+, er noteret på Irish Stock

Exchange og forrentes med 4,35 pct. p.a.

Basiskapitalen i Danica Pension koncernen udgjorde

20,1 mia. kr. Danica Pension koncernens samlede

kapitalstyrke, dvs. basiskapital og kollektivt bonuspotentiale

med fradrag af solvenskrav, udgjorde 15,2

mia. kr. ultimo 2009.

DANICA PENSION KONCERNEN, kapitalstyrke

(Mio. kr.) 2009 2008

Egenkapital 17.348 15.085

Ansvarlig lånekapital 2.961 2.965

Immaterielle aktiver m.v. -217 -192

Basiskapital 20.092 17.858

Solvenskrav i Danica Pension -6.964 -7.450

Kapitalkrav i datterselskaber -754 -642

Overskydende basiskapital 12.374 9.766

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 1.553

Kapitalstyrke 15.220 11.319

Kapitalstyrken er udtryk for den sikkerhed, der er for

kundernes penge. Hertil kommer bonuspotentiale på

fripoliceydelser med 14,2 mia. kr., der delvist kan

anvendes til at dække tab.

14/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Danica Pensions rating hos Standard & Poor’s blev i

december 2009 nedjusteret til A (negativt outlook).

Danica Pensions rating er i høj grad bestemt af Danske

Bank koncernens rating, der ligeledes blev nedjusteret.

Danica Pension er fortsat blandt de højest ratede

pensionsselskaber i Norden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 31. december 2009 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter

ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets

økonomiske stilling.

Danica har indsendt ansøgning til Finanstilsynet om

fusion af selskaberne Danica Pension, Danica Pension

I og Danica Liv III, med Danica Pension som det fortsættende

selskab. Fusionen forventes gennemført

med virkning fra 1. januar 2010.

Fusionen gennemføres med henblik på administrativ

effektivisering og vil ikke påvirke kunderne.

Forventninger til 2010

Fra 2010 er kontorenten i Danica Pension indtil videre

fastsat til 3,25 pct. før PAL-skat. I 2009 udgjorde

kontorenten 1,8 pct. før PAL-skat frem til 1. oktober

og herefter 2,65 pct. før PAL-skat.

Resultatet for 2010 forventes negativt påvirket af

særlige overskudsandele til visse forsikringstagere fra

det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring, som nu

er en del af Danica Pension. Udgiften vil afhænge af

forsikrings- og investeringsresultatet samt muligheden

for at indtægtsføre fra skyggekontoen. Udgiften til

særlige overskudsandele forventes at udgøre ca. 0,5

mia. kr. før skat i 2010.

Resultatet for 2010 vil især afhænge af udviklingen på

de finansielle markeder, da udviklingen har betydning

for, om der kan indtægtsføres risikotillæg og evt.

beløb fra skyggekontoen.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 15/78


16/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Regnskab - indholdsfortegnelse

RESULTATOPGØRELSE 18

TOTALINDKOMST 19

BALANCE 20

KAPITALFORHOLD 22

PENGESTRØMSOPGØRELSE 24

HOVEDTAL 25

NOTER

1 Anvendt regnskabspraksis 26

2 Forretningssegmenter 33

3 Bruttopræmier, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter 34

4 Indtægter af investeringsejendomme 34

5 Renteindtægter og udbytte 35

6 Kursreguleringer 35

7 Udbetalte ydelser 35

8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 36

9 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 40

10 Andre indtægter 40

11 Resultat før skat 41

12 Skat 42

13 Immaterielle aktiver 42

14 Driftsmidler 43

15 Domicilejendomme 43

16 Investeringsejendomme 43

17 Kapitalandele i associerede virksomheder 44

18 Kapitalandele 44

19 Obligationer 44

20 Derivater 45

21 Finansielle investeringsaktiver 45

22 Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 45

23 Genforsikringsandele af hensættelser vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter 45

24 Erstatningshensættelser 46

25 Hensættelser for unit-linked kontrakter 46

26 Hensættelser vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter 46

27 Anden gæld 46

28 Ansvarlig lånekapital 46

29 Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser 47

30 Nærtstående parter 47

31 Balancens poster fordelt efter forventet forfaldstidspunkt 48

32 Specifikation af aktiver og afkast 48

33 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner 49

34 Finansielle instrumenter 50

35 Risikostyring og følsomhedsoplysninger 52

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 17/78


Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2009 2008

LIVSFORSIKRING

3 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Resultat af associerede virksomheder

4 Indtægter af investeringsejendomme

5 Renteindtægter og udbytter m.v.

6 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

Pensionsafkastskat

15.729 17.904

-50 -47

15.679 17.857

-43 17

1.030 1.002

8.505 10.320

13.379 -21.193

-336 -445

-190 -210

22.345 -10.509

-2.826 1.268

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.519 -9.241

7 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i genforsikringsandel

-15.125 -14.706

96 92

-22 -15

-3 -7

-15.054 -14.636

-420 -6.500

-26 200

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

-446 -6.300

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Bonus, i alt

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

-1.286 11.911

-1.286 11.911

-14.216 783

0 -

-14.216 783

Erhvervelsesomkostninger

-340 -388

Administrationsomkostninger

-852 -883

Omkostningsrefusion fra tilknyttede virksomheder

54 50

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

16 6

8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING

-1.122 -1.215

-1.608 782

1.466 -59

18/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2009 2008

Transport

SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

1.466 -59

1.066 1.101

-88 -70

38 75

0 1

1.016 1.107

108 -101

-811 -756

36 34

-193 -265

50 20

-918 -967

-75 -113

-50 -58

-95 -96

10 1

-135 -153

Investeringsafkast 309 -504

9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Egenkapitalens investeringsafkast

10 Andre indtægter

Andre omkostninger

305 -731

1.023 -553

160 154

-5 -

11

RESULTAT FØR SKAT

2.949 -1.189

12 Skat

-710 324

ÅRETS RESULTAT 2.239 -865

Årets resultat

Anden totalindkomst:

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat vedrørende øvrig totalindkomst

Anden totalindkomst i alt

2.239 -865

54 -68

-40 48

10 -12

24 -32

ÅRETS TOTALINDKOMST 2.263 -897

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 19/78


Balance - Danica Pension Koncernen

Aktiver

Note Mio. kr.

2009 2008

13 IMMATERIELLE AKTIVER

14 Driftsmidler

15 Domicilejendomme

217 192

4 9

60 54

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 64 63

16 Investeringsejendomme

17 Kapitalandele i associerede virksomheder

Udlån til associerede virksomheder

Investeringer i associerede virksomheder, i alt

19.552 19.162

1.036 1.096

170 170

1.206 1.266

18 Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

15.953

24.958

12.998

16.032

19 Obligationer

142.152 143.912

Indlån i kreditinstitutter

1.521 1.267

20 Derivater

2.090 7.668

Øvrige

1 -

21 Finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

22 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Genforsikringsandele af præmiehensættelser

Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

23 Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

186.675 181.877

207.433 202.305

46.437 28.478

3 3

1.750 1.765

195 150

1.948 1.918

546 642

971 933

21 253

583 1.796

4.069 5.542

Aktuelle skatteaktiver

15 237

Likvide beholdninger

501 326

Øvrige

1 4

ANDRE AKTIVER, I ALT

Tilgodehavende renter samt optjent leje

Andre periodeafgrænsningsposter

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

AKTIVER, I ALT

517 567

2.411 2.843

434 391

2.845 3.234

261.582 240.381

20/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Balance - Danica Pension Koncernen

Forpligtelser og egenkapital

Note Mio. kr.

2009 2008

FORPLIGTELSER

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Livsforsikringshensættelser, i alt

24 Erstatningshensættelser

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til bonus og præmierabatter

25 Hensættelser for unit-linked kontrakter

26 HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

835 919

148.495 152.588

15.665 14.138

14.160 10.929

178.320 177.655

7.088 6.876

2.846 1.553

105 129

47.623 30.357

236.817 217.489

Pensioner og lignende forpligtelser

1 -

12 Udskudte skatteforpligtelser

1.152 926

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 148 278

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til tilknyttede virksomheder

Aktuelle skatteforpligtelser

27 Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

28 Ansvarlig lånekapital

42 54

670 664

168 166

243 43

1.562 2.191

346 439

3.085 3.046

FORPLIGTELSER, I ALT

244.234 225.296

EGENKAPITAL

Aktiekapital k it 1.100100 1.100100

Opskrivningshenlæggelser

Sikkerhedsfond

Overført overskud

EGENKAPITAL, I ALT

1 1

1.499 1.499

14.748 12.485

17.348 15.085

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL, I ALT 261.582 240.381

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 21/78


Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

Ændring i egenkapital

Opskriv-

Aktie- ningshen- Sikker- Overført

kapital læggelser hedsfond overskud I alt

Egenkapital, 31. december 2008 1.100 1 1.499 12.485 15.085

Periodens totalindkomst

- - - 2.263 2.263

Egenkapital, 31. december 2009

1.100 1 1.499 14.748 17.348

Egenkapital, 31. december 2007

Periodens totalindkomst

Egenkapital, 31. december 2008

1.100 1 1.499 13.382 15.982

- - - -897 -897

1.100 1 1.499 12.485 15.085

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før

privatiseringen i 1990. Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

Se endvidere i beretning under "Kontribution og overskudspolitik".

Den udstedte aktiekapital består af 11.000.000 aktier à 100 kr. Danica Pension har kun én aktieklasse idet alle aktier har samme rettigheder.

22/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2009 2008

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

17.348 15.085

Kernekapital

17.348 15.085

- Immaterielle aktiver

-217 -192

Reduceret kernekapital

Supplerende kapital

- Begrænsninger i supplerende kapital

Reduceret supplerende kapital

Basiskapital

17.131 14.893

3.085 3.046

-124 -81

2.961 2.965

20.092 17.858

Solvenskrav for livsforsikring

7.423 7.797

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring 295 295

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

7.718 8.092

12.374 9.766

Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter bekendtgørelsen om lov af finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har midlertidigt, med virkning for regnskabsårene 2008 til 2010, justeret grundlaget for diskonteringssatsen,

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

Basiskapital

Solvenskrav

8 419

4 -46

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 23/78


Pengestrømsopgørelse - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2009 2008

Pengestrømme fra driftsaktivitetet

Resultat før skat

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Ikke kontante poster vedr. præmier og ydelser

2.949

16.699

-1.189

-6.255

Ikke kontante poster vedr. genforsikring

-34 -244

Ikke kontante poster vedr. investeringsafkast

-13.925 19.511

Ikke kontante poster vedr. pensionsafkastskat

1.312 -952

Ikke kontante poster vedr. omkostninger

154 2.260

Nettoinvestering, kundemidler

-8.538 -15.942

Ind- og udbetalinger investeringskontrakter

2.216 1.400

Betalt skat

-54 -216

Pengestrømme fra driftsaktivitet

779 -1.627

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Køb af kapitalandele

- -287

Salg af kapitalandele

600 1.300

Køb af obligationer

-11.766 -14.911

Salg af obligationer

10.806 12.913

Køb af derivater

-10 -

Salg af derivater

14 52

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Gæld til kreditinstitutter

-356 -933

6 270

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 6 270

Likvider primo

Årets pengestrøm

Likvider ultimo

Likvider ultimo

Indlån i kreditinstitutter

Likvide beholdninger

1.593 3.883

429 -2.290

2.022 1.593

1.521 1.267

501 326

I alt 2.022 1.593

24/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Hovedtal

Mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE

LIV-forretning

Præmier 15.729 17.904 15.648 14.813 13.958

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.519 -9.241 2.950 7.030 21.708

Forsikringsydelser -15.125 -14.706 -15.760 -13.975 -12.583

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -442 -6.515 5.582 3.869 -11.573

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.286 11.911 811 -2.597 -3.726

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -14.216 783 -6.143 -6.131 -4.340

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -1.138 -1.221 -1.170 -1.056 -1.070

Resultat af genforsikring 33 244 -111 -34 177

Overført investeringsafkast -1.608 782 -811 -863 -975

Forsikringsteknisk resultat, Liv 1.466 -59 996 1.056 1.576

Syge- og ulykkesforretning

Bruttopræmieindtægter 1.104 1.176 1.050 1.020 927

Bruttoerstatningsudgifter -1.004 -1.021 -938 -1.018 -1.422

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -145 -154 -142 -183 -162

Resultat af afgiven forretning 8 -14 -12 -7 65

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 309 -504 -100 7 432

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 305 -731 -249 -282 -291

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 1.178 -399 809 783 490

Resultat før skat 2.949 -1.189 1.556 1.557 1.775

Skat -710 324 -282 -415 -473

Årets resultat 2.239 -865 1.274 1.142 1.302

BALANCE

Aktiver i alt 261.582 240.381 244.260 239.135 230.104

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 7.675 7.434 6.877 6.390 5.978

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 236.817 217.489 221.862 218.364 211.477

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 1.553 13.462 13.864 11.266

Egenkapital i alt 17.348 15.085 15.982 14.997 15.811

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 6,8 -1,0 1,2 2,9 11,5

Afkast før pensionsafkastskat af egenkapitalens midler i Danica Pension 6,9 -3,6 1,8 4,9 1,9

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 7,1 -1,2 1,1 2,9 12,6

Afkast efter pensionsafkastskat 5,8 -0,8 1,2 2,7 10,1

Omkostningsprocent af præmier 6,0 6,0 6,7 6,3 6,8

Omkostningsprocent af hensættelser 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.313 1.417 1.445 1.390 1.424

Omkostningsresultat -0,10 -0,14 -0,12 -0,07 -0,09

Forsikringsresultat 0,08 0,14 0,09 0,05 0,00

Bonusgrad bonusgivende selskaber 1,8 0,9 8,5 8,8 7,3

Ejerkapitalgrad 12,4 10,8 11,6 11,1 9,9

Overdækningsgrad 7,5 5,8 6,7 6,2 4,8

Solvensdækning 260 221 241 226 196

Egenkapitalforrentning før skat 18,2 -7,7 10,1 10,7 11,8

Egenkapitalforrentning efter skat 13,8 -5,6 8,3 7,8 8,6

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 5,5 -1,3 0,0 1,8 11,2

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 2,2 5,7 5,0 4,0 -

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 98 96 99 102 156

Bruttoomkostningsprocent 14 15 15 18 18

Combined ratio 111 112 115 122 167

Operating ratio 100 124 116 132 221

Relativt afløbsresultat 0,2 1,1 0,5 0,3 -7,3

Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. 11 60 27 35 -260

Danica Pensions koncernregnskab for 2007 - 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards [IFRS) som

godkendt af EU. 2005-2006 er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Regelsættet er identisk med

koncernens værdiansættelse efter IFRS.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 25/78


Noter Danica Pension Koncernen

Note

1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International

Accounting Standards Board (IASB), som godkendt af EU,

med tilhørende fortolkningsbidrag udstedt af International Financial

Reporting Interpretation Commitee (IFRIC). Koncernregnskabet

opfylder tillige Finanstilsynets krav til årsrapporten for

udstedere af børsnoterede obligationer.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

for 2008.

Ændring i præsentation og noter

Præsentationen er tilpasset ændringerne til IAS 1 Presentation

of Financial Statements. Ændringerne medfører, at Danica

Pension koncernens totalindkomst (Comprehensive income)

præsenteres efter resultatopgørelsen, mens den før 2009 blev

vist som en del af egenkapitalforklaringen.

IFRS 8 om segmentoplysninger er implementeret pr. 1. januar

2009. Standarden regulerer opdelingen på driftssegmenter

samt hvilke oplysninger, der gives for de enkelte segmenter. I

forhold til segmentoplysningerne i årsrapporten for 2008 er der

sket ændring i de præsenterede resultatposter og mindre ændringer

i allokeringen af resultat før skat mellem de enkelte

segmenter i overensstemmelse med den segmentrapportering,

der anvendes internt af koncernens ledelse til vurdering af

indtjening og allokering af ressourcer. Ændringerne i allokering

af resultat før skat mellem de enkelte segmenter omfatter

primært beløb, der tidligere indgik i elimineringskolonnen, som nu

er fordelt direkte på de tre forretningssegmenter. Sammenligningstal

er tilpasset.

De udvidede krav til oplysninger om opgørelse af dagsværdi i IFRS

7, er indarbejdet i noterne.

Ændring af regnskabsmæssige skøn

Ved anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser til dækning

af tab, såfremt det kollektive bonuspotentiale er opbrugt,

tages der fra primo 2009 ikke længere udgangspunkt i genkøbsværdier,

der afhænger af kursværnet. Ændringen betyder, at der

kan anvendes en større andel af bonuspotentiale på fripoliceydelser

end tidligere til dækning af tab. Ændringen har ingen

beløbsmæssig effekt på egenkapitalen ultimo 2009.

Livsforsikringshensættelserne på private ordninger i Danica

Pension opgøres nu under forudsætning af, at der kan modregnes

mellem rentegrundlagene. Indtil 2009 har dette kun været

praksis på firmaordninger. Ultimo 2009 betød ændringen en

reduktion af livsforsikringshensættelserne på 506 mio.kr. Ændringen

har tilsvarende forøget kollektivt bonuspotentiale eller

bonuspotentiale på fripoliceydelser og har dermed ingen effekt

på resultat og egenkapital.

Fordelingen af omkostninger mellem selskaberne i Danica koncernen

og mellem livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring er

ændret fra 2008 til 2009 som følge af gennemførsel af et ABCprojekt

(Activity Based Costing), der har forbedret forudsætningerne

for at opgøre fordelingsparametre. Fordelingen af omkostninger

mellem erhvervelse og administration er ligeledes ændret

som følge af overgang til omkostningsfordeling baseret på ABCmodel.

Ændringen har påvirket koncernens resultat før skat

negativt med 24 mio. kr. i 2009.

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen

foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige

forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige

værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens

kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på

regnskabet, er:

• forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

• dagsværdi af finansielle instrumenter

• dagsværdi af ejendomme

De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger,

som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er

usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige,

og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i

sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer dødelighed

og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed,

selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold.

Andre vil kunne komme frem til andre skøn.

Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Disse beregninger

anvender forudsætninger om en række variable, blandt

andet dødelighed og invaliditet.

De forsikringsmæssige forpligtelser opgøres ved at tilbagediskontere

de forventede fremtidige ydelser til nutidsværdi. For

livsforsikringer er de forventede fremtidige ydelser baseret på

den forventede dødelighed. For syge- og ulykkesforsikringer

opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til

forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og

genoptagelser af gamle sager. Forventningerne baseres på

erfaringer fra koncernens eksisterende bestand af forsikringer

og opdateres løbende.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne er der, udover

den observerede levetid i dag, forudsat en yderligere forøgelse af

levetiden på godt 1 år for en 65-årig. En 65-årig mand forventes

således at leve yderligere godt 19 år, mens en 65-årig kvinde

forventes at leve yderligere godt 21 år. Disse forudsætninger

giver ved det nuværende renteniveau en merhensættelse på 6,2

mia. kr. i forhold til forudsætningerne på tegningstidspunktet.

Derudover er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten,

som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen

er estimeret ud fra et Euro swapmarked med

tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer.

Herudover tillægges til og med udgangen af 2010 et løbetidsafhængigt

tillæg vedrørende realkreditspændet i forhold til den

ovennævnte nulkuponrentestruktur, jf. aftalen om finansiel

stabilitet på pensionsområdet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet

og Forsikring & Pension. Der er ingen effekt af det

midlertidige tillæg til nulkuponrentestrukturen på de forsikringsmæssige

forpligtelser for koncernen ultimo 2009.

Der henvises til følsomhedsanalysen i note 35.

26/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Dagsværdi af finansielle instrumenter

For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt

marked eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede

værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata,

er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen.

For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre

omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen

påvirket af skøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede

kapitalandele, for visse noterede kapitalandele og for visse

obligationer, hvor der ikke er et aktivt marked. Der henvises til

afsnittet Finansielle investeringsaktiver nedenfor samt note

34 finansielle instrumenter for en nærmere beskrivelse heraf.

Dagsværdi af ejendomme

Dagsværdien af investeringsejendomme opgøres af koncernens

egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering, baseret

på ejendommenes forventede driftsafkast og et for hver ejendom

individuelt fastsat forrentningskrav (afkastprocent), i overensstemmelse

med bilag 7 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter

for forsikringsselskaber.

Konsolidering

Danica Pension indgår sammen med de konsoliderede virksomheder

i Danica Pension koncernen i koncernregnskabet for

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af

1999 (Danica koncernen), København, der indgår i koncernregnskabet

for Danske Bank A/S, København.

Tilknyttede virksomheder

Koncernregnskabet omfatter Danica Pension og de tilknyttede

virksomheder, i hvilke koncernen har bestemmende indflydelse

på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende

indflydelse anses at foreligge, når Danica Pension direkte eller

indirekte besidder over halvdelen af stemmerettighederne i en

virksomhed eller på anden måde har bestemmende indflydelse

på de ledelsesmæssige eller driftsmæssige beslutninger, og

hovedparten af afkast og risiko i virksomheden samtidig tilfalder

eller påhviler koncernen.

Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af regnskabsposter

med ensartet indhold. Der elimineres for interne

transaktioner og mellemværender mellem koncernselskaber.

Købte virksomheder medtages fra overtagelsestidspunktet.

På overtagelsestidspunktet indregnes købte virksomheders

nettoaktiver dvs. aktiver, herunder identificerbare immaterielle

aktiver, fratrukket forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi,

efter overtagelsesmetoden.

Hvor kostprisen inklusive direkte transaktionsomkostninger

overstiger dagsværdien af nettoaktiverne i den overtagne virksomhed,

indregnes forskelsbeløb som goodwill. Goodwill indregnes

i den overtagne virksomheds funktionelle valuta. Hvor dagsværdi

af nettoaktiverne overstiger kostpris (negativ goodwill),

indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen

på overtagelsestidspunktet. Der indregnes ikke goodwill på

minoritetsinteressernes andel af den overtagne virksomhed.

Solgte virksomheder medtages frem til overdragelsestidspunktet.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Associerede virksomheder er virksomheder, der ikke er tilknyttede

virksomheder, men i hvilke koncernen besidder kapitalandele

og udøver en betydelig, men ikke bestemmende indflydelse.

Koncernen klassificerer sædvanligvis virksomheder som associerede,

hvis Danica Pension direkte eller indirekte besidder

mellem 20 pct. og 50 pct. af stemmerettighederne.

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes på erhvervelsestidspunktet

til kostpris. Efterfølgende sker indregning og

måling efter indre værdis metode. Den forholdsmæssigt ejede

andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af erhvervet

goodwill medtages i posten Kapitalandele af associerede virksomheder,

og den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders

resultat efter skat føres i posten Resultat af associerede

virksomheder. Den forholdsmæssige andel baseres på

regnskaber med balancedag højst tre måneder før koncernens

balancedag og opgjort efter Danica Pensions regnskabspraksis.

Der elimineres for den forholdsmæssige andel af avancer og tab

ved handel mellem associerede virksomheder og virksomheder i

Danica Pension koncernen.

Fælles kontrollerede aktiver

Ejendomme, som ejes i fællesskab med andre virksomheder

udenfor koncernen, og hvor hver deltager har kontrol over sin

andel af de økonomiske fordele gennem sin andel af ejendommen,

klassificeres som fælles kontrollerede aktiver.

Fælles kontrollerede aktiver pro rata konsolideres i resultatopgørelse

og balance.

Fælles kontrollerede aktiviteter

Koncernen deltager sammen med andre pensionsselskaber i

fælles aktiviteter, som administreres af Forenede Gruppeliv.

Indtjening, omkostninger, aktiver og forsikringsforpligtelser m.v.

fordeles til indregning hos de enkelte deltagere ud fra deres

kvoteandel, som er bestemt af størrelsen af de præmier, deltageren

har indtegnet i årets løb.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen

foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket

basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med

mindre transaktionerne er ubetydelige.

Segmentrapportering

Koncernen er i regnskabet opdelt i tre forretningssegmenter ud

fra forskelle i produkter. Segmentet Traditionel omfatter traditionel

livsforsikring og pension med ydelsesgarantier samt Forenede

Gruppeliv, mens segmentet Unit-link omfatter pensionsopsparing

med markedsafkast. Segmentet Syge- og ulykke

omfatter syge- og ulykkesforsikring. Resultat før skat i segmentrapporteringen

er opgjort efter samme regnskabspraksis som

koncernregnskabet. Der er foretaget præsentationsmæssige

ændringer i forhold til hovedposterne i resultatopgørelsen for

koncernen til overensstemmelse med den segmentrapportering,

der anvendes internt af koncernens ledelse til vurdering af

indtjening og allokering af ressourcer. Ændringerne fremgår af

reklassifikationskolonnen.

Transaktioner mellem segmenter afregnes på markedsprisniveau.

Centralt afholdte omkostninger i stabs-, administrationsog

backoffice-funktioner fordeles til forretningsområderne ud fra

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 27/78


Noter Danica Pension Koncernen

Note

forbrug og aktivitet til kalkulerede enhedspriser eller til markedspriser,

hvis sådanne findes.

Omregning af transaktioner i fremmed valuta

Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, som er Danica

Pensions funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i koncernens

enheder er valutaen i det land, hvor enheden er hjemmehørende,

idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets

valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til enhedens funktionelle

valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som

opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen.

På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i

fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer

af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen.

Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der

efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen

på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes

som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/forpligtelsen.

Omregning af udenlandske enheder

Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til

danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger

omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster

og -tab ved omregning af nettoinvesteringen i en udenlandsk

enhed indregnes direkte på egenkapitalen. Nettoinvesteringen

omfatter udover enhedens egenkapital og goodwill tillige investeringer

i den udenlandske enhed i form af efterstillet kapital.

Regnskabsmæssig sikring

Koncernen anvender derivater til sikring af renterisikoen på

fastforrentede forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris.

Når visse kriterier er opfyldt, behandles den sikrede risiko regnskabsmæssigt

som sikring af dagsværdi. Renterisikoen på de

sikrede forpligtelser indregnes til dagsværdi som en værdiregulering

af de sikrede poster. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.

Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt, amortiseres

den akkumulerede værdiregulering af den sikrede post og

indregnes i resultatopgørelsen over den resterende løbetid.

Finansielle forpligtelser i fremmed valuta anvendes til valutakurssikring

af nettoinvestering i udenlandske enheder. Valutakursregulering,

der kan henføres til sikringsforholdet, indregnes

direkte på egenkapitalen. Såfremt kriterierne for sikring ikke

længere er opfyldt, indregnes valutakursregulering af de finansielle

forpligtelser i resultatopgørelsen fra tidspunktet for sikringsforholdets

ophør.

Når en udenlandsk enhed afhændes sker der indregning i resultatopgørelsen

af de beløb, som har været indregnet direkte på

egenkapitalen i forbindelse med sikringsforholdet, herunder

beløb indregnet i forbindelse med valutaomregning af den udenlandske

enhed.

Forsikringskontrakter

Livsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings- og investeringskontrakter.

Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder

væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til

bonus. Investeringskontrakter er kontrakter med ubetydelig

forsikringsrisiko og består af unit-link kontrakter, hvor forsikringstageren

bærer investeringsrisikoen.

Kontribution

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i

overensstemmelse med bekendtgørelsen om kontributionsprincippet.

Ifølge kontributionsbekendtgørelsen vil det kun være

muligt at indregne risikotillæg, hvis det kan indeholdes i det

realiserede resultat, og hvis der ikke er forbrugt af bonuspotentiale

på fripoliceydelser som dækning for manglende kollektivt

bonuspotentiale. Det realiserede resultat opgøres væsentligst

som forskellen mellem årets investeringsafkast og den tekniske

rente, som kundernes garanterede ydelser er baseret på. Kontributionsprincippet

indebærer således fluktuerende resultater. I

det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt risikotillæg,

overføres det manglende beløb til en skyggekonto. Beløbet kan

indtægtsføres over kommende år blandt andet forudsat, at

investeringsafkastet giver mulighed herfor.

RESULTATOPGØRELSE

Livsforsikringspræmier

Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter

medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen

af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter

medtages direkte i balancen og vises i noterne.

Investeringsafkast

Indtægter fra associerede virksomheder indeholder andel af

resultat efter skat af associerede virksomheder samt realiserede

gevinster og tab ved salg i årets løb.

Indtægter af investeringsejendomme indeholder resultat ved

drift af investeringsejendomme efter fradrag af udgift til ejendomsadministration.

Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer,

andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Endvidere

indgår udbytte af kapitalandele, bortset fra udbytte fra tilknyttede

og associerede virksomheder.

Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster

og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver

bortset fra associerede virksomheder.

Renteudgifter indeholder renter af ansvarlige lån og øvrig gæld.

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere,

direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne

omkostninger til administration af investeringsaktiver.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast.

Pensionsafkastskattesatsen udgør 15 pct.

28/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Forsikringsydelser

Forsikringsydelser f.e.r. (for egen regning) omfatter årets udbetalte

ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med årets

ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens

andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter

medtages direkte i balancen.

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring

af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for

genforsikringens andel. Bruttoændringen specificeres i noterne

på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier

og bonuspotentiale på fripoliceydelser.

Bonus

Ændring i kollektivt bonuspotentiale omfatter årets ændring i

kollektivt bonuspotentiale for de bonusberettigede forsikringer.

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets

ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og ydelser

vedrørende investeringskontrakter.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger

forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger

omfatter øvrige periodiserede omkostninger

vedrørende forsikringsdriften.

Fordeling af ikke direkte henførbare omkostninger mellem erhvervelse

og administration og mellem livsforsikring og syge- og

ulykkesforsikring er baseret på en ABC-fordelingsmodel. I modellen

anvendes fordelingsnøgler baseret på aktivitetsregistreringer.

Koncernens bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger for

medarbejdere indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at

bidragene optjenes af medarbejderne.

Bonus til medarbejdere udgiftsføres i takt med optjeningen. En

andel af årets bonus blev indtil 2008 udbetalt i form af aktieoptioner

med levering af betingede aktier i Danske Bank. Aktieoptionerne

kan tidligst udnyttes tre år efter tildeling forudsat at

medarbejderen ikke har opsagt sin stilling. Betingede aktier er til

disposition efter 3 år fra tildelingen med forudsætning af, at

medarbejderen ikke har opsagt sin stilling.

Dagsværdien af aktiebaseret vederlæggelse på tildelingstidspunktet

indregnes som omkostning periodiseret over den serviceperiode,

der gør medarbejderen ubetinget berettiget til

vederlaget. I optjeningsåret udgiftsføres tildelingernes indre

værdi, mens tidsværdien periodiseres over den resterende

serviceperiode. Efterfølgende ændringer i dagsværdien påvirker

ikke resultatopgørelsen.

Overført investeringsafkast

Det overførte investeringsafkast består af afkast af de til egenkapitalen

allokerede aktiver samt afkast til syge- og ulykkesforsikring.

Syge- og ulykkesforsikring

Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet.

Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for

skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier,

er periodiseret.

Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de

gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres

fra investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra den af Finanstilsynet

offentliggjorte løbetidsafhængige diskonteringssats. Den

del af forøgelsen af præmie- og erstatningshensættelserne, der

kan henføres til diskontering, overføres fra præmierne/ erstatningsudgifterne

til modregning i den forsikringstekniske rente.

Kursregulering indgår under investeringsafkast.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger

reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder

gevinst eller tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat).

Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til

skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger

i forbindelse med administration og skadebehandling af de

forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede

bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel.

Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig

andel af det samlede investeringsafkast ekskl. renteafdækning,

afkast allokeret til egenkapitalen og unit-link. Andelen er beregnet

efter forholdet mellem syge- og ulykkeshensættelserne og de

samlede forsikringsmæssige hensættelser.

Andre indtægter

Omfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikringseller

investeringsaktiviteter.

Andre omkostninger

Omfatter omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forsikrings-

eller investeringsaktiviteter.

Skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat

af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års

beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i

resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor

koncernen driver virksomhed. Skat i forbindelse med poster, der

indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen.

BALANCE

AKTIVER

Immaterielle aktiver

Goodwill

Goodwill forekommer ved overtagelse af virksomheder og består

af forskelsværdien mellem kostprisen på overtagne virksomheder

og dagsværdien af overtagne nettoaktiver inklusive eventualforpligtelser

på overtagelsestidspunktet. Goodwill vedrørende

koncern eksterne overtagelser før 2002 er straksafskrevet over

egenkapitalen.

Goodwill fordeles på forretningsområder, som udgør de mindste

identificerbare pengestrømsgenererende enheder, svarende til

den interne rapporteringsstruktur og det niveau hvorpå ledelsen

overvåger investeringen. Goodwill amortiseres ikke, men for

hvert forretningsområde testes for værdiforringelse mindst én

gang årligt. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi over

resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi af en

pengestrømsgenererende enheds nettoaktiver overstiger den

højeste værdi af nettosalgspris og nytteværdi, der svarer til

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 29/78


Noter Danica Pension Koncernen

Note

nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra

enheden.

Goodwill vedrørende associerede virksomheder indregnes under

Kapitalandele i associerede virksomheder. Den samlede regnskabsmæssige

værdi af kapitalandelen i den associerede virksomhed

(inklusiv goodwill) udgør den enhed, som testes for

værdiforringelse.

Øvrige immaterielle aktiver

Erhvervet software indregnes til kostpris, der omfatter de omkostninger,

som er medgået til at kunne ibrugtage det enkelte

software. Erhvervet software amortiseres lineært over den

forventede brugstid, typisk tre år.

Omkostninger, der kan henføres til vedligeholdelse af immaterielle

aktiver, udgiftsføres i afholdelsesåret.

Materielle aktiver

Materielle aktiver består af domicilejendomme og driftsmidler.

Driftsmidler

Driftsmidler, der består af biler, inventar og indretning af lejede

lokaler, indregnes til kostpris med fradrag for af- og nedskrivninger.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede

brugstid typisk 3 år. For indretning af lejede lokaler foretages

afskrivning over lejekontraktens løbetid, dog maksimalt 10 år.

Domicilejendomme

Domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv benytter

til administration m.v. Afgrænsningen mellem domicil- og investeringsejendomme

er nærmere beskrevet under afsnittet

Investeringsejendomme. Domicilejendomme værdiansættes til

dagsværdi.

Stigningen i omvurderet værdi indregnes direkte på egenkapitalen

med mindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der

tidligere er indregnet i resultatopgørelsen. Fald i omvurderet

værdi indregnes i resultatopgørelsen med mindre faldet modsvarer

en værdistigning, der tidligere er indregnet direkte på egenkapitalen.

Afskrivning på domicilejendomme foretages lineært baseret på

ejendommens forventede skrapværdi og en skønnet brugstid på

50 år.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ejendomme, som besiddes for at

opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster, herunder ejendomme

udlejet under operationelle leasingaftaler. Investeringsejendomme

er ejendomme, som koncernen ikke selv benytter til

administration m.v., da sådanne ejendomme klassificeres som

domicilejendomme. Ejendomme, som indeholder elementer af

både domicil- og investeringsejendomme, opdeles forholdsmæssigt

på de to ejendomstyper, hvis andelene kan frasælges separat.

I øvrige tilfælde klassificeres sådanne ejendomme som

investeringsejendomme, med mindre omfanget af koncernens

egen anvendelse udgør 10 pct. eller mere af ejendommens

samlede areal.

Investeringsejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusiv

transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til dagsværdi.

Investeringsejendomme under opførelse måles til kostpris indtil

det tidspunkt, hvor dagsværdien kan måles pålideligt, hvilket

typisk er på færdiggørelsestidspunktet. Ved indikation på værdiforringelse

foretages vurdering af nedskrivningsbehov og der

nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste værdi

af nettosalgsprisen og nytteværdien.

Dagsværdien af investeringsejendomme opgøres af koncernens

egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering, baseret

på ejendommenes forventede driftsafkast og et for hver ejendom

individuelt fastsat forrentningskrav (afkastprocent). Afkastprocenten

afhænger af beliggenhed, ejendomstype og anvendelsesmulighed,

indretning og vedligeholdelsesstand samt lejekontrakternes

løbetid, lejeregulering og lejeres bonitet.

Finansielle instrumenter generelt

Klassifikation af finansielle aktiver og forpligtelser samt oplysning

om indregning i resultatopgørelsen af renter og værdiregulering

m.v. fremgår af note 34 finansielle instrumenter.

Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen

til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen.

Mellem handelsdagen og afregningsdagen indregnes ændringer i

dagsværdien af det uafviklede finansielle instrument.

Finansielle investeringsaktiver

Finansielle investeringsaktiver klassificeres på indregningstidspunktet

som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med

værdiregulering over resultatopgørelsen, idet disse aktiver

styres på dagsværdibasis. Undtagelse herfra er derivater der per

definition klassificeres som handelsportefølje, og Indlån i kreditinstitutter,

der klassificeres som tilgodehavender. Der henvises

til note 34 finansielle instrumenter.

Fastsættelse af dagsværdi er baseret på noterede markedspriser

for finansielle instrumenter handlet i aktive markeder. Når

der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen

derfor med udgangspunkt i senest observerede markedspris på

balancedagen.

Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er

aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste

transaktionspris. Der korrigeres for efterfølgende ændringer i

markedsforholdene, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende

finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra normale

forretningsmæssige overvejelser.

Når der ikke findes et marked, fastsættes dagsværdien for

almindelige og mere simple finansielle instrumenter, såsom

rente- og valutaswaps og unoterede obligationer, efter almindeligt

anerkendte værdiansættelsesmetoder. Der anvendes markedsbaserede

parametre ved værdiansættelsen.

For mere komplekse finansielle instrumenter, såsom swaptioner,

andre OTC-produkter samt unoterede kapitalandele anvendes

internt udviklede modeller, som typisk er baseret på værdiansættelsesmetoder

generelt accepteret inden for sektoren.

Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for et

skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan

fastsættes entydigt. Værdiansættelsen bliver derfor i visse

tilfælde gennemført ved at inddrage risikofaktorer (likviditets- og

modpartsrisiko) som yderligere parametre.

30/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Derivater omfatter derivater, hvis dagsværdi er positiv, mens

derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten Anden

gæld.

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter klassificeres på

indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til

dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, på

grund af samspillet med de tilhørende forpligtelser.

Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede

officielle kurs på balancedagen. Hvis noterede kurser på et aktivt

marked ikke findes, fastsættes dagsværdien ved anvendelse af

almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, efter samme

principper, som beskrevet for finansielle investeringsaktiver.

Tilgodehavender

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser

vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser,

erstatningshensættelser og hensættelser til unit-link kontrakter.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt

svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning

til imødegåelse af tab.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikringer og

afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der

vedrører efterfølgende regnskabsår.

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på

basis af en nulkuponrentestruktur.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes

forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og

invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer

fra den eksisterende bestand af forsikringer, inklusiv et risikotillæg.

Den anvendte opgørelsesmetode sikrer hensættelsernes tilstrækkelighed.

Livsforsikringshensættelserne opdeles i garanterede ydelser,

bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripoliceydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser,

der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er

beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser

tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til

administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige

præmier. De garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen til

fremtidig omskrivning af policerne til fripolicer og tilbagekøb.

Bonuspotentiale på fremtidige præmier omfatter forpligtelser til

at yde bonus over tid vedrørende de aftalte endnu ikke forfaldne

præmier. Bonuspotentiale på fremtidige præmier opgøres for

bestanden af bonusberettigede forsikringer som forskellen

mellem værdien af garanterede fripoliceydelser og værdien af

garanterede ydelser. Garanterede fripoliceydelser omfatter

forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringen,

hvis policen omtegnes til fripolice. Garanterede fripoliceydelser

er beregnet som nutidsværdien af de garanterede fripoliceydelser

tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til

administration af fripolicen.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser omfatter forpligtelser til at

yde bonus vedrørende de allerede forfaldne præmier m.v.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er beregnet som værdien af

forsikringstagernes opsparing med fradrag af de garanterede

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og nutidsværdien

af de fremtidige administrationsresultater. Bonuspotentialet

pr. forsikring kan ikke være negativt.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til dækning af

tab, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt. Såfremt

reduktionen i bonuspotentiale på fripoliceydelser bevirker, at

hensættelsen for den enkelte police bliver lavere end den garanterede

genkøbsværdi, forhøjes de garanterede ydelser for policen

under hensyn til sandsynligheden for genkøb.

Delbestande

I 2002 blev 6 livsforsikringsselskaber fusioneret med Danica

Pension som det fortsættende selskab. Ved fusionen havde

Danica Liv & Pension en højere bonusgrad end de øvrige livsforsikringsselskaber.

For at sikre, at kunderne i det tidligere Danica

Liv & Pension ikke stilles ringere efter fusionen, opdeles kunderne

i 2 delbestande. Delbestand I vedrører den tidligere Danica Liv

& Pension bestand, mens øvrige kunder indgår i delbestand II.

Noten vedrørende livsforsikringshensættelser i årsrapporten for

selskabet Danica Pension indeholder en opdeling på disse to

delbestande.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelserne udgør et skøn over forventede

udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser.

For skader vedrørende syge- og ulykkesforsikringer, der

afvikles som løbende udbetalinger, opgøres forpligtelsen som

nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger inklusiv

omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til kollektivt bonuspotentiale omfatter forsikringstagernes

andel af realiseret resultat for bonusberettigede forsikringer,

der endnu ikke er tilskrevet den enkelte forsikringstager.

Overførsler mellem aktiver tilknyttet kundemidler og egenkapitalmidler

gennemføres til dagsværdi. Forskellen mellem dagsværdi

og regnskabsmæssig værdi vedrørende overførte aktiver

indregnes i kollektivt bonuspotentiale med modpost direkte på

egenkapitalen.

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelsen til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder

forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for

indeværende eller tidligere år.

Hensættelser til unit-link kontrakter

Hensættelserne til unit-link kontrakterne opgøres til dagsværdi

med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede

investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede

garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti,

opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de

til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 31/78


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige

forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på

aktiver og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i balancen under

posterne Udskudte skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser

på grundlag af gældende skattesatser.

Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag

indregnes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at

sådanne underskud og skattefradrag kan udnyttes.

Gældsposter

Derivater måles til dagsværdi. Derivater med negativ dagsværdi

indgår under posten Anden gæld. Øvrige gældsposter måles til

amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til pålydende værdi.

Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital er efterstillede kapitalindskud, der omfatter

udstedte obligationer. I tilfælde af likvidation eller konkurs kan

ansvarlig lånekapital først gøres gældende efter de almindelige

kreditorkrav.

Ansvarlig lånekapital måles til amortiseret kostpris suppleret

med dagsværdien af den sikrede renterisiko, jf. afsnittet om

regnskabsmæssig sikring.

Egenkapital

Andre henlæggelser

Andre henlæggelser omfatter akkumulerede resultater i dattervirksomheder

samt omregningsdifferencer opstået ved omregning

af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fra

deres funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår

valutakursregulering af finansielle forpligtelser, klassificeret som

regnskabsmæssig sikring af nettoinvesteringen i udenlandske

enheder.

Opskrivningshenlæggelse

Opskrivningshenlæggelsen omfatter værdiregulering af domicilejendomme

til dagskurs med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Den del af posterne, der indregnes direkte på egenkapitalen,

og som skal henføres til bonusberettigede forsikrings- og

investeringskontrakter, overføres til kollektivt bonuspotentiale.

Foreslået udbytte

Udbytte, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens

godkendelse, indregnes som en særskilt reserve i egenkapitalen.

Udbytte indregnes som en forpligtelse, når generalforsamlingens

beslutning foreligger.

Kommende standarder og fortolkningsbidrag

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt en

række ændringer af de internationale regnskabsstandarder,

ligesom International Financial Reporting Interpretations Committee

(IFRIC) har udsendt en række fortolkningsbidrag, der

endnu ikke er trådt i kraft. Ingen af disse forventes at få væsentlig

indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse. I

det følgende er omtalt de standarder og fortolkningsbidrag, som

forventes at få indflydelse på koncernens regnskabsaflæggelse.

I november 2009 blev udsendt IFRS 9 benævnt Financial Instruments:

Classification and Measurement. Standarden er første

fase i et arbejde, som inden udgangen af 2010 skal erstatte

reglerne i IAS 39. Første fase indeholder alene klassifikation og

måling af finansielle aktiver, mens kommende faser vil adressere

måling og indregning af finansielle forpligtelser, nedskrivningsregler,

regler for regnskabsmæssig sikring samt ophør med

indregning.

EU har valgt ikke at godkende IFRS 9, før der er klarhed over

indholdet af de kommende faser. Det forventes, at standarden

skal implementeres senest 1. januar 2013.

Efter IFRS 9 skal finansielle aktiver klassificeres på grundlag af

virksomhedens forretningsmodel og de kontraktuelle karakteristika

af aktiverne. Aktiver, der ejes med henblik på at opnå

kontraktuelle pengestrømme, og hvor pengestrømmene er

udtryk for betaling af hovedstol og renter herpå, skal måles til

amortiseret kostpris. Øvrige aktiver skal måles til dagsværdi

med indregning af værdiregulering i resultatopgørelsen.

Dagsværdiregulering af aktier kan dog indregnes direkte på

egenkapitalen, og virksomheden kan under visse betingelser

vælge dagsværdiregulering af udlån m.v.

Det er vurderingen, at IFRS 9 ikke ændrer grundlæggende ved

målingen af koncernens finansielle aktiver. Obligationsbeholdninger

skal i henhold til IFRS 9 indregnes til amortiseret kostpris

eller dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen.

Klassifikation og måling af finansielle aktiver kan ikke hensigtsmæssigt

besluttes isoleret uden kendskab til de kommende faser

af IFRS 9, som vil afklare de samlede regnskabsmæssige effekter

af standarden herunder tidspunkt for implementering.

I april 2009 blev udsendt Improvement 2009. Ændringerne,

der skal gennemføres 1. januar 2010, får ingen beløbsmæssig

effekt.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat og

viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og

finansieringsaktiviteter samt årets forskydning i likvider.

Likvider består af Likvide beholdninger samt Indlån i kreditinstitutter.

Nøgletal

Koncernens nøgletal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser. Afkastnøgletallene er beregnet som sammenvægtede

afkast.

32/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2 FORRETNINGSSEGMENTER

Koncernens forretningssegmenter er opdelt ud fra forskelle i produkter. Segmentet Traditionel omfatter traditionel livsforsikring og pension med ydelsesgarantier

samt Forenede Gruppeliv, mens segmentet Unit-link omfatter pensionsopsparing med markedsafkast. Segmentet Syge- og ulykke omfatter

syge- og ulykkesforsikring.

Syge- og

Reklassifikation

FORRETNINGSSEGMENTER 2009

Traditionel Unit-link

ulykke

I alt

Koncern

Bruttopræmier

8.685 11.009 1.066 20.760 -686 20.074

- Bruttopræmier fra internt salg mellem segmenter -33 -653 - -686 686 0

Bruttopræmier fra eksternt salg

8.652 10.356 1.066 20.074 0 20.074

- Bruttopræmier på investeringskontrakter

- -3.279 - -3.279 - -3.279

Bruttopræmier i resultatopgørelsen

8.652 7.077 1.066 16.795 0 16.795

Investeringsafkast allokeret til forsikringsresultat 10.263 7.676 - 17.939 389 18.328

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og

-14.397 -728 -811 -15.936 - -15.936

investeringskontrakter -2.828 -13.563 -230 -16.621 447 -16.174

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

Resultat af genforsikring

Andre indtægter, netto

-626

55

-

-512

-22

224

-145

8

-

-1.283

41

224

-

-

-69

-1.283

41

155

Forsikringsresultat

Ændring i skyggekonto

Særlige overskudsandele

Investeringsresultat, egenkapital

Investeringsresultat, syge- og ulykke

1.119 152 -112 1.159 767 1.926

573 - - 573 -573 0

-40 - - -40 40 0

709 131 - 840 183 1.023

- - 417 417 -417 0

Resultat før skat

2.361 283 305 2.949 0 2.949

Øvrige segmentoplysninger:

Renteindtægter

Renteudgifter

6.251 87 368 6.706

-325 -5 -6 -336

Resultat af associerede virksomheder,indre værdi -43 - - -43

Nedskrivning og afskrivning

-4 -11 - -15

Øvrige ikke likvide driftsposter

4.418 -6.430 -104 -2.116

Danica Pension koncernen har ingen kunder, hvor 10 pct. eller mere af indtægterne stammer fra en enkelt kunde.

FORRETNINGSSEGMENTER 2008

Bruttopræmier

10.848 10.614 1.101 22.563 -971 21.592

- Bruttopræmier fra internt salg mellem segmenter -25 -946 - -971 971 0

Bruttopræmier fra eksternt salg

10.823 9.668 1.101 21.592 0 21.592

- Bruttopræmier på investeringskontrakter

- -2.587 - -2.587 - -2.587

Bruttopræmier i resultatopgørelsen

10.823 7.081 1.101 19.005 0 19.005

Investeringsafkast allokeret til forsikringsresultat -1.131 -7.439 - -8.570 -494 -9.064

Forsikringsydelser

Ændring i hensættelser til forsikrings- og

investeringskontrakter i t kt

-13.779

5.616 -927

1.682 -756

-303 -15.462 6.995 -

-1.119

119

-15.462

5.876

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

Resultat af genforsikring

Andre indtægter, netto

-669

266

-

-552

-22

154

-154

-14

-

-1.375

230

154

-

-

-

-1.375

230

154

Forsikringsresultat

Ændring i skyggekonto

Investeringsresultat, egenkapital

Investeringsresultat, syge- og ulykke

1.126 -23 -126 977 -1.613 -636

-1.088 - - -1.088 1.088 0

-562 89 - -473 -80 -553

- - -605 -605 605 0

Resultat før skat -524 66 -731 -1.189 0 -1.189

Øvrige segmentoplysninger:

Renteindtægter

Renteudgifter

6.001 100 400 6.501

-420 -16 -9 -445

Resultat af associerede virksomheder,indre værdi 17 - - 17

Nedskrivning og afskrivning

-6 -5 - -11

Øvrige ikke likvide driftsposter

7.386 -7.427 -310 -351

Danica Pension koncernen har ingen kunder, hvor 10 pct. eller mere af indtægterne stammer fra en enkelt kunde.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 33/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

2

fortsat

GEOGRAFISKE FORDELING

Præmieindtægter fra eksterne kunder medtages i det land, hvor kontrakten er solgt.

Aktiver omfatter alene immaterielle aktiver, materielle aktiver, investeringsejendomme og kapitalandele i associerede

virksomheder i henhold til IFRS og giver ikke et brugbart billede af koncernens aktiver til ledelsesmæssige formål.

Goodwill er fordelt til det land, hvor aktiviteten udføres, mens de øvrige aktiver er fordelt på baggrund af placering.

Præmier eksterne kunder

Aktiver

2009

2008

2009 2008

Danmark

Sverige

Norge

Irland

16.243 18.622

3.111

2.354

595

125

614

1

20.759 20.411

- -

92 78

19 25

Ialt

20.074 21.591

20.870 20.514

3 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Bruttopræmier i alt

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,

som ikke indgår i resultatopgørelsen:

Løbende indbetalinger

Engangsindbetalinger

Indbetalinger i alt

Bruttopræmier i resultatopgørelsen i alt

13.467 13.411

5.541 7.080

19.008 20.491

19.008 20.491

669 695

2.610 1.892

3.279 2.587

15.729 17.904

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold 13.801 15.071

Individuelt tegnede forsikringer

3.515 3.731

Gruppelivsforsikringer

1.692 1.689

I alt

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

Forsikringer uden bonusordninger

Forsikringer med egen investeringsrisiko

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Andre EU-lande

Øvrige lande

I alt

19.008 20.491

313 309

479 479

720 805

8.620 9.851

179 240

10.209 10.400

19.008 20.491

15.243 17.588

3.224 2.343

541 560

19.008 20.491

4 INDTÆGTER AF INVESTERINGSEJENDOMME

Lejeindtægter

Driftsomkostninger

I alt

1.273 1.249

-243 -247

1.030 1.002

Driftsomkostningerne på ikke udlejede lokaler udgør 29 mio. kr. i 2009 (21 mio. kr. i 2008).

34/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

5 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE

Renteindtægter

Udbytte

Indeksregulering

I alt

6.706 6.501

1.153 3.205

646 614

8.505 10.320

6 KURSREGULERINGER

Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Andre udlån

Øvrige

3.064 -15.444

12.612 -14.155

2.926 2.323

-38 -152

-4.976 5.909

Kursregulering af finansielle aktiver og forpligtelser optaget til dagsværdi og værdireguleret over resultatopgørelsen 13.588 -21.519

Investeringsejendomme

-209 327

Domicilejendomme

- -1

Kursreguleringer i alt

13.379 -21.193

7 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

-816 -789

Forsikringssummer ved invaliditet

-301 -295

Forsikringssummer ved udløb

-2.403 -2.086

Pensions- og renteydelser -7.023 -6.865

Tilbagekøb

Kontant udbetalte bonusbeløb

-3.587 -3.701

-992 -967

Direkte forsikringer i alt

Invaliditetsbegrænsende udgifter

-15.122 -14.703

-3 -3

Udbetalte ydelser i alt -15.125 -14.706

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 35/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

8 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG

Grant Thornton

Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision:

KPMG

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Aktiebaseret vederlæggelse (optjent vedrørende 2007 eller tidligere)

Medarbejder aktier

Pensioner

Andre udgifter til social sikring og afgifter

Andet

Personaleudgifter i alt

-188 -294

-2,5 -2,5

-1,3 -1,3

-0,3 -0,2

951 956

925 959

-513 -475

- -3

-3 -4

-93 -85

-63 -65

-51 -58

-723 -690

Alle koncernens pensionsordninger er bidragsbaserede, hvor der sker indbetalinger til forsikringsselskaber, væsentligst Danica.

Disse udgiftsføres løbende.

Pensionsordninger

Bidragsbaserede pensionsomkostninger, eksterne

Bidragsbaserede d pensionsomkostninger, i interne

I alt

-8 -1

-79 -75

-87 -76

Bestyrelseshonorarer (t.kr.)

Peter Straarup

Sven Lystbæk

Tonny Thierry Andersen

Jakob Brogaard

Thomas Falck

Gitte Jensen

Ib Katznelson

Jens Rasmussen (udtrådt 3. marts 2008)

Per Søgaard (indtrådt 3. marts 2008)

Erik Sevaldsen

-240 -240

-180 -180

-120 -120

-120 -120

-120 -120

-120 -120

Ib Katznelson -120 -120

- -30

-120 -90

-120 -120

Honorarer i alt -1.260 -1.260

36/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

8

fortsat

Direktionens vederlæggelse 2009

Fast løn

Pension

I alt

Henrik

Jørgen

Jesper

Ramlau-Hansen Klejnstrup Winkelmann

-4,1 -3,4 -3,0 -10,5

-0,7 -0,4 -0,5 -1,6

-4,8 -3,8 -3,5 -12,1

Direktionens vederlæggelse 2008

Henrik

Ramlau-Hansen

Jørgen

Klejnstrup

Jesper

Winkelmann

Fast løn -3,1 -2,8 -2,2 -8,1

Pension

-0,6 -0,4 -0,5 -1,5

I alt

-3,7 -3,2 -2,7

-9,6

Direktionens pensionsvilkår

Direktionsmedlemmerne kan med 3 måneders varsel gå på pension fra det 60. år og der udbetales i så fald en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders

løn. Pensionsordningerne er afdækket.

Direktionens fratrædelsesvilkår

Henrik Ramlau-Hansen og Jesper Winkelmann kan opsige deres ansættelse med et varsel på 3 måneder.

Jørgen Klejnstrup kan opsige sin stilling med 6 måneders varsel.

I perioden frem til 1. januar 2013 er der tillagt Jørgen Klejnstrup mulighed for at opsige sin stilling på samme vilkår, som gælder ved Danica

Pensions opsigelse.

Danica Pension kan opsige direktionsmedlemmerne med et varsel på 8 måneder - Jørgen Klejnstrup dog 12 måneders varsel - og direktionsmedlemmerne

er i så fald berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen nedtrappes fra det

tidspunkt direktøren har en pensionsanciennitet på 23 år, indtil den udgør 12 måneders løn. Pension indbetalt før direktørens fyldte 35. år medregnes

ikke i pensionsancienniteten.

Aktiebaseret vederlæggelse

Direktionen samt ledende medarbejdere er omfattet af det incitamentsprogram, som Danske Bank koncernen har haft indtil 2008. Programmet bestod

af aktieoptioner og betingede aktier. Udmålingen var baseret på en vurdering af den enkelte medarbejders indsats og afhang desuden af områdernes

finansielle resultat og andre mål for værdiskabelsen i et givet regnskabsår. Tildelingen blev udmøntet i 1. kvartal det efterfølgende år, sidste gang i

1. kvartal 2008.

Aktieoptioner indebærer en ret til at købe aktier i Danske Bank inden for en periode på mellem tre og syv år fra tildeling, under forudsætning af, at

medarbejderen ikke har opsagt sin stilling. Købsretten blev fastsat på baggrund af gennemsnitskursen for Danske Bank aktier 20 børsdage efter

offentliggørelsen af årsrapporten med tillæg af 10 pct.

Betingede aktier i Danske Bank som indtil 2008 udgjorde en andel af den pr. året fastsatte bonus, er til disposition efter 3 år fra tildeling, under

forudsætning af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling.

Dagsværdien af aktieoptionerne på tildelingstidspunktet opgøres ud fra en udbyttekorrigeret Black & Scholes model. For tildeling i 2008 blev

anvendt følgende forudsætninger: Aktiekurs 179,76. Udbytteafkast 3,9 pct. Rentesats 4,7 pct. svarende til swap-renten. Volatilitet 19 pct.

Gennemsnitligt udnyttelsestidspunkt var 5 år. Volatiliteten er estimeret med udgangspunkt i historisk volatilitet.

Dagsværdien ultimo 2009 er opgjort ud fra: Aktiekurs k 118 (2008: 52). Udbytteafkast 0 pct. (2008: 0 pct.). Rentesats 1,6-2,7 pct. (2008: 3,4-4,8 4 pct.)

svarende til swap-renten. Volatilitet 52 pct. (2008: 25-39 pct.). Gennemsnitligt udnyttelsestidspunkt er 1-3 år (2008: 1-4 år). Volatiliteten

er estimeret med udgangspunkt i historisk volatilitet.

Dagsværdien af de betingede aktier blev opgjort som aktiernes kursværdi fratrukket medarbejdernes betaling.

Indre værdi af aktieoptioner og betingede aktier udgiftsføres i optjeningsåret, mens tidsværdien periodiseres over den resterende serviceperiode,

svarende til bindingsperioden på 3 år.

Danica har afdækket aktiekursrisikoen.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 37/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

8

fortsat

Aktiebaseret vederlæggelse 2009

Aktieoptioner - bevægelser i året

Tildelt i 2002-2006, primo

Fortabt

Antal

Øvrige Exercise Dagsværdi (DV)

Direktion medarbejdere I alt kurs (Kr.) Udstedelse Ultimo

189.396 - 189.396 186,95 3,3 1,8

-10.000 - -10.000 186,95 -0,3 -

Tildelt i 2002-2006, ultimo

179.396 - 179.396 186,95 3,0

1,8

Tildelt i 2007, primo

29.900 - 29.900 244,57 0,9 0,3

Tildelt i 2007, ultimo 29.900 - 29.900 244,57 0,9

0,3

Tildelt i 2008, primo

Tildelt i 2008, ultimo

48.200 20.510 68.710 194,74 1,5 1,9

48.200 20.510 68.710 194,74 1,5

1,9

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2002-2006 2007 2008 2009

Antal DV Antal DV Antal DV Antal DV

Henrik Ramlau-Hansen

108.788 1,1 14.600 0,1 18.190 0,5 - -

Jørgen Klejnstrup

- - 6.200 0,1 16.370 0,4 -

-

Jesper Winkelmann

70.608 0,7 9.100 0,1 13.640 0,4 - -

Der blev i 2009 ikke tildelt eller udnyttet aktieoptioner.

Antal

Øvrige Dagsværdi (DV)

Betingede aktier - bevægelser i året Direktion medarbejdere I alt Udstedelse Ultimo

Tildelt i 2006, primo

3.124 4.572 7.696 1,7 0,9

Udnyttet -3.124 -4.572 -7.696 - -

Tildelt i 2006, ultimo

0 0 0 0,0

0,0

Tildelt i 2007, primo

Udnyttet

3.411 5.231 8.642 2,3 1,0

- -171 -171 - -

Tildelt i 2007, ultimo

3.411 5.060 8.471 2,3

1,0

Tildelt i 2008, primo

Udnyttet

5.960 10.328 16.288 2,9 1,9

- -198 -198 - -

Tildelt i 2008, ultimo

5.960 10.130 16.090 2,9

1,9

Direktionens i beholdninger ultimo

Tildelingsår 2007 2008 2009

Antal DV Antal DV Antal DV

Henrik Ramlau-Hansen

1.663 0,2 2.249 0,3 -

-

Jørgen Klejnstrup

709 0,1 2.024 0,2 - -

Jesper Winkelmann

1.039 0,1 1.687 0,2 - -

Der blev i 2009 udnyttet i alt 8.065 betingede aktier til en gennemsnitskurs på 37,73.

38/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

8

fortsat

Aktiebaseret vederlæggelse 2008

Aktieoptioner - bevægelser i året

Tildelt i 2002-2005, primo

Tildelt i 2002-2005, ultimo

Tildelt i 2006, primo

Tildelt i 2006, ultimo

Antal

Øvrige Exercise Dagsværdi (DV)

Direktion medarbejdere I alt kurs (Kr.) Udstedelse

Ultimo

147.796 - 147.796 170,74 2,6 0,0

147.796 - 147.796 170,74 2,6

41.600 - 41.600 244,57 0,7 0,0

41.600 - 41.600 244,57 0,7

0,0

0,0

Tildelt i 2007, primo

29.900 - 29.900 294,13 0,9 0,0

Tildelt i 2007, ultimo

29.900900 - 29.900900 294,13

09 0,9 00 0,0

Tildelt i 2008, primo

Tildelt i 2008, ultimo

48.200 20.510 68.710 197,74 1,5 0,0

48.200 20.510 68.710 197,74

1,5 0,0

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2002-2005 2006 2007 2008

Antal DV Antal DV Antal DV Antal DV

Henrik Ramlau-Hansen

93.788 0 25.000 0 14.600

0 18.190 0

Jørgen Klejnstrup

- - - - 6.200 0 16.370

0

Jesper Winkelmann

54.008 0 16.600 0 9.100 0 13.640 0

Der blev i 2008 ikke udnyttet aktieoptioner. Aktieoptioner tildelt i 2008 vedrører udmøntningen i 1. kvartal 2008 af vederlæggelse optjent i 2007.

Antal

Øvrige Dagsværdi (DV)

Betingede aktier - bevægelser i året Direktion medarbejdere I alt Udstedelse Ultimo

Tildelt i 2005, primo

1.462 4.848 6.310 1,1 0,3

Udnyttet

-1.462 -4.848 -6.310 - -

Tildelt i 2005, ultimo

0 0 0 0,0

0,0

Tildelt i 2006, primo

Øvrige ændringer

3.124 4.807 7.931 1,8 0,4

- -235 -235 - -

Tildelt i 2006, ultimo

3.124 4.572 7.696 1,7

0,4

Tildelt i 2007, primo

Øvrige ændringer

3.411 5.191 8.602 2,3 0,4

- 40 40 - -

Tildelt i 2007, ultimo 3.411 5.231 8.642 2,3

0,4

Tildelt i 2008, primo

Fortabt

Øvrige ændringer

5.960 10.551 16.511 3,0 0,9

- -212 -212 - -

- -11 -11 - -

Tildelt i 2008, ultimo

5.960 10.328 16.288

2,9 0,8

Direktionens beholdninger ultimo

Tildelingsår 2006 2007 2008

Antal DV Antal DV Antal DV

Henrik Ramlau-Hansen

1.873 00 0,0 1.663 00 0,0 2.249249 00 0,0

Jørgen Klejnstrup

- - 709 0,0 2.024 0,0

Jesper Winkelmann

1.251 0,0 1.039 0,0 1.687 0,0

Der blev i 2008 udnyttet i alt 6.310 betingede aktier til en gennemsnitskurs på 182,3. Betingede aktier tildelt i 2008 vedrører udmøntningen i 1. kvartal

2008 af vederlæggelse optjent i 2007.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 39/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

17 76

11 60

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

255 257

-127 -310

-20 -48

108 -101

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Kursregulering erstatningshensættelser

585

-21

-229

-18

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

564 -247

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

-255 -257

Investeringsafkast

309 -504

Antal erstatninger (stk.)

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

1.625

0,6

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

311 1.111

Andre EU-lande

11 13

Øvrige lande

53 52

I alt

375 1.176

10 ANDRE INDTÆGTER

Provisioner fra fondsforvaltere m.v.

Øvrige

155 147

5 7

I alt 160 154

40/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

11 RESULTAT FØR SKAT

Realiseret resultat for Danica Pension skal fordeles i henhold til bekendtgørelsen om kontributionsprincippet.

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen

og vejledning om markedsdisciplin. Årets resultat består af investeringsafkastet af de til egenkapitalen

allokerede aktiver inkl. resultater af datterselskabet Danica Pension I og de tre udenlandske datterselskaber, risikoresultat

af Forenede Gruppeliv, syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg af de forsikringsmæssige hensættelser.

I det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt risikotillæg i henhold til kontributionsbekendtgørelsen, kan

indregning foretages over de kommende år, hvis det realiserede resultat giver mulighed herfor.

I disse tilfælde oprettes en skyggekonto. Skyggekontoen forrentes med samme afkast som de til egenkapitalen

allokerede obligationer.

Realiseret resultat

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring

Overført investeringsafkast ekskl. skat af tilknyttede virksomheder

Pensionsafkastskat

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Anvendt BFY

Tilskrivning af bonus

Realiseret resultat i alt

Investeringsafkast allokeret til egenkapital samt syge- og ulykkesforsikring

Realiseret resultat vedrørende livsforsikringskunderne, i alt

1.625 46

1.541 -827

1.932 -358

1.291 -11.910

2.800 -2.800

-2.052 3.470

7.137 -12.379

-1.473 809

5.664 -11.570

I medfør af kontributionsprincippet er der opnået risikoforrentning for 2009. Endvidere

er 50 pct. af skyggekontoen indtægtsført i 2009.

Specifikation af risikotillæg:

Andel af forsikringsmæssige hensættelser

Risikotillæg i alt

1.087 1.088

1.087 1.088

Andelen af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 0,64 pct.

Udvikling i skyggekontoen:

Skyggekonto primo

Tilskrevet rente

Anvendt/henlagt

1.088 -

58 -

-573 1.088

Skyggekonto ultimo perioden 573 1.088

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 41/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

12 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

Skat af egenkapitalbevægelser

-710 324

10 -12

I alt

-700 312

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

-287 205

36 63

-459 56

-710 324

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

-25,0 1,2

-25,0

-5,3

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter

-0,3 3,1

Effektiv skatteprocent

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes således i balancen:

Udskudt skatteforpligtelser

Udskudt skat, netto

Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:

Materielle aktiver

Investeringsejendomme

Finansielle investeringsaktiver

Fremførbart underskud

Andet

I alt

-24,1 -27,2

1.152 926

1.152 926

62 60

1.029 902

67 80

-5 -1

-1 -115

1.152 926

Udover den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der ingen udskudt skat vedrørende aktier i tilknyttede virksomheder.

13 IMMATERIELLE AKTIVER

Kostpris primo

Valutakursregulering

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

196 210

30 -40

5 26

231 196

-4 -

-11 -4

-15 -4

216 192

De immaterielle aktiver vedrører hovedsageligt goodwill vedrørende købet af Danica Pensjonsforsikring i 2007.

42/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

14 DRIFTSMIDLER

Kostpris primo

22 19

Valutakursregulering

0 -

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

- 7

Afgang i årets løb

-4 -4

Andre ændringer

0 -

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede

af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

18 22

-13 -9

-4 -7

3 3

-14 -13

4 9

Driftsmidler indgår i segmentet "traditionel".

Årets afskrivninger er indregnet under administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

15 DOMICILEJENDOMME

Omvurderet værdi primo

Årets forøgelser eller reduktioner som følge af omvurderinger og som følge af tab ved

værdiforringelse, som enten er indregnet eller tilbageført direkte på egenkapitalen

54 53

6 1

Omvurderet værdi ultimo 60 54

16 INVESTERINGSEJENDOMME

Dagsværdi primo

Forbedringer

Afgang

Dagsværdiregulering

Dagsværdi ultimo

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til

grund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:

Butikscentre

Erhversejendomme

Boliger

Pro-rata konsoliderede ejendomsaktiver indgår med nedenstående beløb i:

Investeringsejendomme

Aktiver i alt

Anden gæld

Investeringsafkast, i alt

19.162 18.665

633 1.272

-19 -1.070

-224 295

19.552 19.162

6,2% 6,2%

6,5% 6,5%

4,9% 4,7%

2.193 2.194

2.221 2.222

70 82

123 208

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 43/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

17 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kostpris primo

Tilgang

675 618

-2 57

Kostpris ultimo 673 675

Op- og nedskrivninger primo

Andel af resultat

Udbytte

Op- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

421 404

-43 17

-15 -

363 421

1.036 1.096

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Ejer- Aktiver Ind-

Navn og hjemsted Aktivitet andel i alt Forpligtelser tægter Resultat

Hovedbanegårdens Komplementarselskab Investeringsselskab 50% 0 0 0 0

ApS, København

EjendomsSelskabet af Januar 2002 A/S, Ejendomsselskab 50% 812 313 30 -99

København

Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% 443 249 211

25

Frederiksberg

DNP Ejendomme Komplementarselskab ApS, Investeringsselskab 50% 0 0 0

0

København

DNP Ejendomme P/S, København Ejendomsselskab 50% 1.153 26 88

66

Dantop Ejendomme ApS, København Ejendomsselskab 50% 290 6 10 -10

DAN-SEB I A/S, København Ejendomsselskab 50% 70 45 2

-1

De anførte regnskabsoplysninger er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport.

Kapitalandele i associerede virksomheder indgår i segmentet "traditionel".

18 KAPITALANDELE

Noterede kapitalandele

Unoterede kapitalandele

13.813 11.251

2.140 1.747

I alt 15.953 12.998

19 OBLIGATIONER

Noterede obligationer

142.152 143.912

I alt 142.152 143.912

44/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

20 DERIVATER

Koncernen anvender derivater, herunder terminer og swaps, til styring af eksponering overfor valuta-, rente- og

aktierisici. Herudover anvendes derivater til afdækning af ydelsesgarantier og af andre rentebærende forpligtelser.

Se nærmere beskrivelse i afsnittet ''Risikostyring og investeringsstrategi'' i note 35.

Derivater indregnes og måles til dagsværdi i regnskabet.

Koncernens udstedte efterstillede kapitalindskud er fastforrentede. Disse indregnes til amortiseret kostpris i

regnskabet. De grundlæggende regnskabsbestemmelser medfører således, at dagsværdien af renterisikoen på

fastforrentede udlån ikke indgår i resultatopgørelsen, mens dagsværdiudsving på det risikoreducerende afledte

finansielle instrument skal resultatføres. I regnskabet anvender koncernen regnskabsreglerne for sikring til dagsværdi,

når renterisikoen på fastforrentede finansielle passiver er afdækket med derivater.(jf. note 26).

Der er indgået collateral aftaler vedrørende en del af derivaterne og i den forbindelse har koncernen modtaget

sikkerhedsstillelse i form af likvide obligationer svarende til en dagsværdi på 2.138 mio. kr. i 2009 og

5.913 mio. kr. i 2008.

2009

Valutakontrakter

Rentekontrakter

Aktiekontrakter

Afledte finansielle instrumenter i alt

Nominel

Positiv

Nominel

Negativ

værdi dagsværdi

værdi dagsværdi

20.870 32 15.487 383

61.826 2.051 2.530 15

0 7 0 0

82.696 2.090 18.017 398

2008

Valutakontrakter

17.849 1.436 37.872 1.170170

Rentekontrakter

11.462 6.232 1.760 254

Aktiekontrakter

0 0 1 5

Afledte finansielle instrumenter i alt

29.311 7.668 39.633 1.429

21 FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Øvrige

182 119

29.714 39.795

198 290

475 572

50 470

22 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Består af investeringsforeninger, hvori de underliggende aktiver opdeles således:

Med garanti

Uden garanti

Kapitalandele

2.054 26.489 28.543 16.352

Obligationer

5.296 11.080 16.376 11.238

Indlån i kreditinstitutter

1 1.517 1.518 888

I alt

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

I alt

7.351 39.086 46.437 28.478

31.562 20.283

14.875 8.195

46.437 28.478

23 GENFORSIKRINGSANDELE AF HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER

Pi Primo

1.918 1.714

Indbetalte præmier

137 70

Udbetalte ydelser

-132 -122

Tilskrevet kontorente

25 117

Rentetilskrivning

20 134

Valutaomregning

-9 -10

Ændring i erstatningshensættelser

-22 5

Øvrige ændringer

11 10

Ultimo 1.948 1.918

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 45/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

24 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto livsforsikring

Brutto syge- og ulykkesforsikring

Erstatningshensættelser i alt

353 490

6.735 6.386

7.088 6.876

25 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTER

Unit-linked hensættelser er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

Hensættelser for unit-linked kontrakter uden garanti

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:

Garanterede ydelser

Garanterede fripoliceydelser

32.589 21.881

15.034 8.476

47.623 30.357

40.014 24.551

7.609 5.806

47.623 30.357

3.057 2.308

5.095 4.212

26 HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER

Primo

Indbetalte præmier

Udbetalte ydelser

Tilskrevet kontorente

Rentetilskrivning

Valutaomregning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Øvrige ændringer

Ultimo

217.489 221.862

15.729 17.904

-15.125 -14.706

11.390 1.919

5.033 2.203

827 -1.398

215 280

1.286 -11.911

-27 1.336

236.817 217.489

For nærmere beskrivelse af opgørelsesmetoder for hensættelserne henvises til afsnittet

"Risikostyring" i note 35. For forklaring på udviklingen i kollektivt

bonuspotentiale henvises til afsnit i ledelsesberetningen side 12.

27 ANDEN GÆLD

Derivater med negativ dagsværdi

Personale forpligtelser

398 1.429

89 101

28 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ansvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de

almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansiel

virksomhed §§ 126, 132 og 136.

Valuta Låntager Note

EUR Danica Pension a)

Tilbage-

Rente-

betalings-

Hovedstol sats Modtaget Forfald kurs

400 4,35 2006 uamort. 100 2.976

2.980

Ansvarlig lånekapital

2.976 2.980

Underkurs

-6 -9

Sikring af renterisiko til dagsværdi 115 75

I alt

Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet

3.085 3.046

2.961 2.965

a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober

2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 68 mio. kr. for 2009.

I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdien

af den sikrede renterisiko.

46/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

29 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSER

Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende

samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på 250.414 227.843

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har

overført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige

Koncernen har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendomme

eller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb på

Koncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på

Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende

momsreguleringsforpligtelse på

Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt

Koncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i alt

Heraf indgår i koncernens balance

1.504 29.929

36.665 262.184

45 45

936 1.383

2.782 3.003

576 519

1.519 1.501

94 104

70 82

Koncernens danske selskaber er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.

Danica Pension koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i

diverse retssager. De verserende retssager, forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pension

koncernens økonomiske stilling.

30 NÆRTSTÅENDE PARTER

Danica Pensions moderselskab Forsikringsselskabet Danica samt dets moderselskab Danske Bank har

bestemmende indflydelse på Danica Pension koncernen.

Nærmere oplysning om ledelsens aflønning fremgår af note 8.

Transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostnings-

dækkende basis. Koncernens IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, logistik og

markedsføring m.v. varetages af Danske Bank.

Danica Pension koncernen har haft nedenstående transaktioner af større betydning med øvrige selskaber

i Danske Bank koncernen. Se endvidere note 21.

IT-drift og -udvikling

Øvrige administrative ydelser

Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen

-280 -277

-36 -44

-133 -163

Ordinært honorar for porteføljeforvaltning

-122 -127

Performance honorar for porteføljeforvaltning

0 0

Depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto

-18 -29

Renteindtægter

Renteudgifter

Kursregulering af investeringsaktiver

Aktieudbytte

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

2.055 1.820

-126 -105

466 144

- 29

- 251

Endvidere varetager Danica Pension koncernen arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for en række nærtstående

parter.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 47/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

31 BALANCENS POSTER FORDELT EFTER FORVENTET FORFALDSTIDSPUNKT

Aktiver

2009 2008

< 1 år > 1 år < 1 år > 1 år

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

Tilgodehavender

Andre aktiver

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt

11

4

9.014

-

4.069

517

2.845

16.460

206

60

198.419

46.437

-

-

-

245.122

4

7

11.809

-

5.542

567

3.234

21.163

188

56

190.496

28.478

-

-

-

219.218

Forpligtelser

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Øvrige forpligtelser

Forpligtelser i alt

18.591 218.226 11.330 206.159

3.180 4.237 3.835 3.972

21.771 222.463 15.165 210.131

32 SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2009

Grunde og bygninger:

Grunde og bygninger, direkte ejet

Ejendomsselskaber

Grunde og bygninger i alt

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede danske kapitalandele

Unoterede danske kapitalandele

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

Unoterede udenlandske kapitalandele

Øvrige kapitalandele i alt

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A) *

Realkreditobligationer *

Valutaafdækning

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Indeksobligationer

Kreditobligationer investment grade

Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer

Andre obligationer

Obligationer i alt

Øvrige finansielle investeringsaktiver

Afkast i pct.

p.a. før pen-

sionsafkast-

Regnskabsmæssig Nettoinve- skat og sel-

Primo Ultimo steringer skabsskat

19.162 19.552 600 4,3

1.004 967 -15 -2,3

20.166 20.519 585 4,0

1.799 2.199 -122 32,3

903 844 -28 -1,4

10.355 12.825 917 27,6

1.027 1.332 331 -3,7

14.084 17.200 1.098 22,1

15.377 21.356 5.939

102.332 94.270 -10.069

255 -127 -390

117.964 115.499 -4.520 6,3

22.898 26.687 2.044 9,6

8.893 10.699 1.194 14,8

8.799 12.304 -16 44,4

427 406 -52 13,9

158.981 165.595 -1.350 9,2

1.846 1.592 51 4,1

Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser

6.208 2.029 -393 -63,8

* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 4,5 pct. og for Realkreditobligationer 6,5 pct.

Danicas hjemmeside www.danicapension.dk forefindes en specifikation af Danica Pensions kapitalandele.

48/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

33 AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2009

Danmark

Øvrige

Europa

Nord-

Amerika

Syd-

Amerika

Energi

0,1 3,1 4,6 0,3 0,1

0,6 0,4 9,2

Materialer

0,4 2,1 2,1 0,0 0,5 0,3 0,8 6,2

Industri

4,9 2,7 3,4 0,0 1,3 0,2 0,2 12,7

Forbrugsgoder

0,3 1,7 3,1 0,1 1,4 0,3 0,6 7,5

Konsumentvarer

1,1 2,0 4,0 0,1 0,3 0,2 0,6 8,3

Sundhedspleje

3,7 2,0 4,3 0,0 0,4 0,0 0,2 10,6

Finans

8,4 7,6 8,5 0,1 1,0 1,3 1,9 28,8

IT

0,1 0,6 6,1 0,0 0,9 0,8 0,4 8,9

Telekommunikation

0,0 1,4 1,2 0,0 0,3 0,7 0,2 3,8

Forsyning

0,0 1,6 1,4 0,0 0,3 0,1 0,0 3,4

Ikke fordelt

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Japan

Øvrige

Fjernøsten

I alt 19,6 24,8 38,7 06 0,6 65 6,5 45 4,5 53 5,3 100,00

Øvrige

lande

I alt

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 49/78


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

34 FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansielle instrumenter, klassifikation og værdiansættelse.

Dagsværdi Amortiseret kostpris *

Fair value Tilgode- Forpligt-

2009 Handel Designeret hedge havender elser

Finansielle investeringsaktiver 2.090 183.064 - 1.521 - 186.675

Investeringsaktiver tilknyttet

unit-linked kontrakter - 46.437 - - - 46.437

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Finansielle aktiver i alt

-

-

2.090

-

-

229.501

-

-

-

583

501

2.605

-

-

-

583

501

234.196

I alt

Hensættelser for unit-linked

investeringskontrakter - 15.034 - - - 15.034

Gæld til kreditinstitutter

- - - - 670 670

Derivater

398 - - - - 398

Ansvarlig lånekapital

- - 115 - 2.970 3.085

Øvrige forpligtelser

- - - - 1.119 1.119

Finansielle forpligtelser i alt

398 15.034 115 - 4.759 20.306

2008

Finansielle i investeringsaktiveri i 7.668 172.942 - 1.267 - 181.877

877

Investeringsaktiver tilknyttet

unit-linked kontrakter - 28.478 - - - 28.478

Tilgodehavender

- - - 691 - 691

Likvide beholdninger

- - - 326 - 326

Finansielle aktiver i alt

7.668 201.420 - 2.284 - 211.372

Hensættelser for unit-linked

investeringskontrakter - 8.476 - - -

8.476

Gæld til kreditinstitutter

- - - - 664 664

Derivater

1.429 - - - - 1.429

Ansvarlig lånekapital

- - 75 - 2.971 3.046

Øvrige forpligtelser

- - - - 928 928

Finansielle forpligtelser i alt

1.429 8.476 75 - 4.563 14.543

* Dagsværdi af ansvarlig lånekapital udgør 2.783 mio. kr. i 2009 og 2.236 mio. kr. i 2008. For de øvrige poster opgjort til amortiseret kostpris svarer

dagsværdi til amortiseret kostpris.

Indregning i resultatopgørelsen:

Renteindtægter fra tilgodehavender til amortiseret kostpris indgår i resultatopgørelsen med 181 mio. kr. i 2009 og 501 mio. kr. i 2008.

Renteudgifter fra forpligtelser l til amortiseret t kostpris i indgår i i resultatopgørelsen t l med 272 mio. i kr. i 2009 og 280 mio. i kr. i 2008.

Resterende del af investeringsafkast, der indgår i resultatposterne renteindtægter og udbytter m.v; renteudgifter samt kursreguleringer,

vedrører finansielle instrumenter til dagsværdi.

50/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

34

fortsat

Finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi

Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan handles til mellem uafhængige parter. Hvis der eksisterer et aktivt marked, anvendes markedsprisen.

For en række finansielle aktiver og forpligtelser findes der ikke en markedspris på et aktivt marked. I sådanne situationer anvendes i stedet en estimeret

værdi ud fra diskonterede betalingsstrømme eller andre anerkendte estimations- og vurderingsteknikker baseret på markedsbetingelser, der eksisterede

på balancedagen.

Ikke-

Noterede Observerbare Observerbare

2009 priser input input I alt

Finansielle investeringsaktiver

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

169.487 11.510 4.157 185.154

46.437 - - 46.437

Finansielle aktiver i alt 215.924 11.510 4.157 231.591

Derivater

Finansielle forpligtelser i alt

15 383 - 398

15 383 - 398

2008

Finansielle investeringsaktiver

159.668 19.208 1.734 180.610

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 28.478 - - 28.478

Finansielle aktiver i alt

188.146 19.208 1.734 209.088

Derivater

Finansielle forpligtelser i alt

258 1.171 - 1.429

258 1.171 - 1.429

Finansielle instrumenter, der er værdiansat ud fra ikke observerbare input, omfatter ved udgangen af 2009 unoterede aktier 2.140

mio. kr. og illikvide obligationer 2.017 mio. kr.

Værdiansættelse baseret på ikke-observerbare input

2009

Dagsværdi primo

Værdiregulering over resultatopgørelse

Køb

Salg og indfrielser

Overførsel fra noterede priser og observerbare input

Dagsværdi ultimo

Overførsel til ikke observerbare input skyldes væsentligst en større beholdning af obligationer, hvor seneste offentliggjorte kurser vurderes

ikke at afspejle værdien ultimo.

1.734

-40

579

-146

2.030

4.157

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 51/78


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

35

RISIKOSTYRING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER

RISIKOSTYRING

Bestyrelsen fastlægger rammer for Danica Pension koncernens

risikostyring, mens den daglige ledelse løbende overvåger Danicas

risici og sikrer, at rammerne overholdes.

Danica er påvirket af en række forskellige risici.

Finansielle

risici

Marked

Likviditet

Modparter

Koncentration

Forsikringsmæssige

risici

Levetid

Dødelighed

Invaliditet

Koncentration

Operationelle

risici

IT

Juridisk

Administrative

Bedrageri

Finansielle risici

Finansielle risici består af markedsrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko

og koncentrationsrisiko. Markedsrisikoen er risikoen for

tab som følge af, at dagsværdien af Danicas aktiver eller forpligtelser

ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene, f.eks.

ændringer i renten, aktiekurser, ejendomsværdier, valutakurser og

kreditspænd. Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af behov

for at skulle frigøre likviditet til at betale sine forpligtelser inden for

en kort tidshorisont. Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af,

at modparter misligholder deres betalingsforpligtelser. Koncentrationsrisiko

er risikoen for tab på grund af stor eksponering til enkelte

aktivklasser, brancher, udstedere m.v.

I Danica er der tre kilder til finansielle risici:

• Investeringer for traditionelle produkter

• Investeringer for markedsprodukter

• Egenkapitalens direkte investeringer

Forretningsmæssige

risici

Omdømme

Strategi

Omfanget af de finansielle risici er forskelligt for de forskellige

produkter i Danicas produktsortiment. Oversigt over selskaber og

aktiviteterne i Danica Pension koncernen fremgår af side 74.

Den mest betydende finansielle risiko i Danica Pension koncernen

er markedsrisikoen for de traditionelle livsforsikringsprodukter i

Danica Pension.

Investeringer for traditionelle produkter

Danicas traditionelle produkt er policer med ydelsesgarantier og

kollektive investeringer.

Markedsrisikoen i traditionelle produkter omfatter samspillet

mellem investeringsaktiver og ydelsesgarantierne.

Såfremt årets investeringsafkast af kundemidlerne i Danica Pension

ikke er tilstrækkeligt til at dække kundernes forrentning og nødvendige

styrkelser af livsforsikringsforpligtelser m.v., dækkes underskuddet

først af kollektivt bonuspotentiale og dernæst af bonuspotentiale

på fripoliceydelser. Hvis bonuspotentialerne er utilstrækkelige

til dækning af tab, anvendes egenkapitalens midler.

Markedsrisiciene overvåges løbende, og der er opstillet mål for de

maksimale risici for hver aktivklasse. Der foretages løbende stresstests

for at understøtte, at Danica Pension kan modstå et 20 pct.

tab på en vægtet kombination af aktier og krediteksponering samtidig

med betydelige renteændringer.

Risikoen relateret til aktiv-passiv styring, dvs. samspillet mellem

investeringsaktiver og ydelsesgarantierne, er reduceret ved at sikre

en passende rentefølsomhed i obligationsporteføljen samt afdækning

af renterisiko ved anvendelse af derivater.

Valutarisikoen er lav, idet valutarisici afgrænses ved anvendelse af

derivater.

Likviditetsrisici begrænses ved at placere en stor del af investeringerne

i likvide børsnoterede obligationer og udenlandske børsnoterede

aktier. Likviditetsrisikoen er beskeden, da det er muligt at

tilpasse tidspunktet for udbetalinger ved genkøb og interne overførsler

til situationen på de finansielle markeder.

Kreditspændsrisikoen på Danica Pensions obligationsbeholdning er

moderat, idet 68 pct. af obligationsporteføljen pr. 31. december

2009 består af stats- og realkreditobligationer med høj rating (AA

AAA) hos de internationale rating bureauer, mens 8 pct. af porteføljen

er investeret i non-investment grade obligationer. Modpartsrisikoen

begrænses ved at kræve sikkerhedsstillelse for derivater og

høj rating af genforsikringsmodparter.

Koncentrationsrisikoen er begrænset ved, at investeringerne

foretages med stor porteføljespredning samt ved begrænsning af

investeringer i samme udsteder. For realkreditobligationer anses

udsteder ikke for kritisk i forhold til koncentrationsrisikoen, da

udstedte realkreditobligationer har sikkerhedsstillelse fra den

enkelte lånetager.

Investeringer for markedsprodukter

Finansielle risici forbundet med investeringerne for markedsprodukterne,

Danica Link og Danica Balance, påhviler forsikringstagerne

bortset fra de policer, hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti.

Ultimo 2009 havde 15 pct. af forsikringstagerne tilknyttet en

investeringsgaranti i garantiperioden. Garantien gælder først på

tidspunktet for pensionering og betales af kunden ved opkrævning af

et årligt gebyr.

Risikoen ved garantien i Danica Link afdækkes ved anvendelse af

derivater og ved tilpasning af kundens investeringssammensætning

gennem de sidste 5 år før pensionering. Risikoen ved garantien i

Danica Balance styres hovedsageligt ved regelmæssig tilpasning af

den individuelle kundes investeringssammensætning gennem de

sidste 10 år før pensionering. Investeringssammensætningen

tilpasses garantibeløbet, tidshorisonten m.v. På grund af den anvendte

risikostyringsstrategi anses markedsrisikoen relateret til

garantier i markedsprodukter for beskeden.

Egenkapitalens direkte investeringer

Egenkapitalen er udsat for finansielle risici gennem investering af

aktiver allokeret til egenkapitalen samt gennem investeringer

vedrørende syge- og ulykkesforretningen.

Bestyrelsen har fastlagt særskilt investeringsstrategi for aktiver

allokeret til egenkapitalen, mens investeringerne vedrørende sygeog

ulykkesforretningen i al væsentlighed følger investeringerne af

kundemidler i Danica Traditionel.

Forsikringsmæssige risici

De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i dødelighed,

invaliditet, kritisk sygdom m.v. Eksempelvis forøger en levetidsforlængelse

varigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter,

mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og

efterfølgende raskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds- og

invaliditetsforsikringer. Den væsentligste forsikringsmæssige

risiko er levetiden.

52/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Koncentrationsrisikoen vedrørende forsikringsrisici omfatter

risikoen for tab på grund af stor eksponering til enkelte kundegrupper

samt store eksponeringer til enkeltindivider. Koncentrationsrisikoen

er begrænset ved risikospredning af forsikringsporteføljen

samt ved genforsikring.

For at begrænse tab på individuelle livsforsikringer, som er udsat

for stor risikoeksponering, er en mindre del af risici relateret til

død og invaliditet genforsikret.

De forskellige risikoelementer underkastes løbende aktuarmæssige

analyser med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssige

forpligtelser og eventuelle fornødne forretningsmæssige

tiltag.

Operationelle risici

Operationel risiko vedrører risikoen for tab som følge af fejl i ITsystemer,

juridiske tvister, utilstrækkelige eller fejlagtige procedurer

og bedrageri. Danica begrænser de operationelle risici ved

etablering af interne kontroller, som løbende opdateres og

tilpasses Danicas aktuelle forretningsomfang. Endvidere er der

etableret funktionsadskillelse.

Enkelte kunder har anlagt sag mod Danica med påstand om, at

omkostningsbidrag ikke må medregnes ved opgørelsen af bonus

på fripolicer, aktuelle forsikringer og på præmiebetalende forsikringer.

Der er tale om en mangeårig branchepraksis, der efter

Danicas opfattelse er i overensstemmelse med gældende betingelser

for de pågældende forsikringer. Vestre Landsret har den

28. august 2008 afsagt en dom i sagen, der gav Danica medhold.

Sagsøger har anket dommen til Højesteret.

Forretningsmæssige risici

Forretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici, omdømmerisici

og andre risici relaterede til eksterne faktorer.

Danica følger nøje udviklingen på de markeder, hvor Danica har

aktiviteter, med henblik på at sikre, at priser og kundeservice er

konkurrencedygtige. Danica tilstræber en ordentlig behandling af

kunderne samt åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation.

Danica gennemgår systematisk sine forretningsområder med

henblik på at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af

forringelse af omdømme.

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER

I nedenstående tabel er der for Danica Pension koncernen vist

effekten på egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale og

bonuspotentiale på fripoliceydelser af isolerede ændringer i

renter (stigning og fald), aktiekurser og ejendomspriser samt af

ændringer i døds- og invaliditetshyppighed.

Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at levetiden

stiger med ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne med 1,4 mia. kr, og

egenkapitalen vil ikke blive bliver påvirket.

Af de to rentescenarier er en rentestigning den værste for

Danica koncernen. I et scenario med en rentestigning på 0,7 pct.-

point samtidig med et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald

på 8 pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil kollektivt bonuspotentiale

falde med 1,4 mia. kr., bonuspotentiale på fripoliceydelser

vil falde med 0,1 mia. kr., og egenkapitalen vil falde

med 0,6 mia. kr. Fremadrettet vil rentestigninger dog være en

fordel for Danica, da det vil være lettere at opfylde de garanterede

ydelser.

De finansielle følsomheder i nedenstående tabel er defineret i

Finanstilsynets røde trafiklysscenario. Et selskab anses for at

være i rødt lys, hvis der ikke er tilstrækkelig kapital til at dække

solvenskravet med fradrag af 3 pct. af livsforsikringshensættelserne

i det røde trafiklysscenario. Hvis et selskab er i rødt lys, vil

Finanstilsynet blive involveret i selskabets finansielle styring.

Danica koncernen har været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets

trafiklysscenario siden indførelsen heraf i 2001.

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2009

Mio. kr.

Minimum

påvirkning af

basiskapitalen

Maksimum

påvirkning af

kollektivt bonuspotentiale

Maksimum påvirkning

af bonuspotentiale


fripoliceydelser

før ændring i

anvendt bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Maksimum påvirkning

af anvendt

bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Rentestigning på 0,7 pct. point -0,3 -0,5 4,2 -

Rentefald på 0,7 pct. point 0,3 0,8 -4,2 -

Aktiekursfald på 12 pct. -0,2 -1,1 0,0 -0,6

Ejendomsprisfald på 8 pct. -0,1 -1,0 0,0 -0,2

Valutakursrisiko (VaR 99,0 pct.) 0,0 -0,2 0,0 0,0

Tab på modparter på 8 pct. -0,1 -1,1 0,0 -0,9

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 -1,0 -0,1 -0,4

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 1,3 0,1 0,0

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. 0,0 -0,1 0,0 0,0

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 53/78


Regnskab - indholdsfortegnelse

RESULTATOPGØRELSE 55

BALANCE 56

KAPITALFORHOLD 58

NOTER

1 Anvendt regnskabspraksis 60

2 Bruttopræmier, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter 61

3 Kursreguleringer 61

4 Pensionsafkastskat 61

5 Udbetalte ydelser 61

6 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 62

7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 64

8 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 65

9 Resultat før skat 66

10 Skat 67

11 Materielle aktiver 67

12 Investeringsejendomme 67

13 Kapitalandele i associerede virksomheder 68

14 Andre finansielle investeringsaktiver 68

15 Egenkapital 68

16 Ansvarlig lånekapital 68

17 Erstatningshensættelser 68

18 Eventualforpligtelser 69

19 Nærtstående parter 69

20 Specifikation af aktiver og afkast 70

21 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner 70

22 Hovedtal 71

23 Risikostyring og følsomhedsoplysninger 72

54/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Resultatopgørelse - Danica Pension

Note Mio. kr.

2009 2008

2 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Indtægter fra tilknyttede virksomheder

Indtægter fra associerede virksomheder

Indtægter af investeringsejendomme

Renteindtægter og udbytter m.v.

3 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

4 Pensionsafkastskat

8.653 10.823

-24 -23

8.629 10.800

1.055 1.167

-21 16

90 111

7.233 8.957

5.474 -12.456

-311 -403

-138 -169

13.382 -2.777

-1.932 358

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

k 11.450 -2.419

5 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

6 Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i genforsikringsandel

-14.249 -13.859

91 88

-24 -15

-14.182 -13.786

-862 -6.817

-32 200

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

-894 -6.617617

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Bonus, i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Omkostningsrefusion fra tilknyttede virksomheder

-1.291 11.910

-1.291 11.910

-270 -315

-754 -684

411 348

7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -613 -651

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Egenkapitalens investeringsafkast

9 RESULTAT FØR SKAT

10 Skat

-1.474 809

1.625 46

275 -664

947 -565

2.847 -1.183

-607 318

ÅRETS RESULTAT 2.240 -865

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 55/78


Balance - Danica Pension

Aktiver

Note Mio. kr.

2009 2008

IMMATERIELLE AKTIVER

11 MATERIELLE AKTIVER

198 168

2 6

12 Investeringsejendomme 1.848 1.860

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

20.176 19.095

Udlån til tilknyttede virksomheder

72 68

13 Kapitalandele i associerede virksomheder

69 92

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt

20.317 19.255

Kapitalandele

Investeringsforeningsandele

15.045

25.647

12.194

16.775

Obligationer

133.067 134.069

Indlån i kreditinstitutter

935 1.055

Øvrige 2.090 7.660

14 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

Genforsikringsandele af præmiehensættelser

Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

Aktuelle skatteaktiver

Likvide beholdninger

ANDRE AKTIVER, I ALT

176.784 171.753

198.949 192.868

2 2

1.732 1.765

120 97

1.854 1.864

447 495

942 905

777 2.002

388 825

4.408 6.091

15 -

242 10

257 10

Tilgodehavende renter samt optjent leje

2.246 2.616

Andre periodeafgrænsningsposter

365 339

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

2.611 2.955

AKTIVER, I ALT 206.425 202.098

56/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Balance - Danica Pension

Passiver

Note Mio. kr.

2009 2008

Aktiekapital

Sikkerhedsfond

1.100 1.100

1.499 1.499

Overført overskud 14.749 12.486

15 EGENKAPITAL, I ALT

16 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

17.348 15.085

3.085 3.046

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

760 855

142.632 146.461

15.665 14.138

14.147 10.918

6 Livsforsikringshensættelser, i alt

172.444 171.517

17 Erstatningshensættelser

6.574 6.317

Kollektivt bonuspotentiale

2.846 1.553

Hensættelser til bonus og præmierabatter

57 77

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

10 Udskudte skatteforpligtelser

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT

182.681 180.319

1.156 722

1.156 722

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

121 262

Gæld i forbindelse med genforsikring

6 5

Gæld til kreditinstitutter

670 664

Gæld til tilknyttede virksomheder

40 2

Aktuelle skatteforpligtelser

188 23

Anden gæld

945 1.701

GÆLD, I ALT

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

1.970 2.657

185 269

PASSIVER, I ALT 206.425 202.098

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 57/78


Kapitalforhold - Danica Pension

Mio. kr.

Ændring i egenkapital

Egenkapital, 31. december 2008

Aktie- Sikker- Overført

kapital hedsfond overskud I alt

1.100 1.499 12.486 15.085

Omregning af udenlandske enheder

- - 54 54

Hedge af udenlandske enheder

- - -40 -40

Skat af egenkapitalposteringer

- - 10

10

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

Indkomst i alt

- - 24 24

- - 2.239 2.239

- - 2.263 2.263

Egenkapital, 31. december 2009 1.100 1.499 14.749 17.348

Egenkapital, 31. december 2007

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat af egenkapitalposteringer

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

Indkomst i alt

1.100 1.499 13.383 15.982

- - -68 -68

- - 48 48

- - -12

-12

- - -32 -32

- - -865 -865

- - -897 -897

Egenkapital, 31. december 2008 1.100 1.499 12.486 15.085

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før

privatiseringen i 1990. Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

Se endvidere i beretning under "Kontribution og overskudspolitik".

58/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Kapitalforhold - Danica Pension

Mio. kr.

2009 2008

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

17.348 15.085

Andel af datterforsikringsselskabers basiskapital

2.272 1.922

- Værdien af den pågældende ejerandel -2.309 -1.964

Kernekapital

- Immaterielle aktiver

- Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskab

Reduceret kernekapital

Supplerende kapital

- Begrænsninger i supplerende kapital

Reduceret supplerende kapital

Basiskapital

Solvenskrav for livsforsikring

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

17.311 15.043

-198 -168

-755 -642

16.358 14.233

3.085 3.046

-124 -81

2.961 2.965

19.319 17.198

6.708 7.194

256 256

6.964 7.450

12.355 9.748

Finanstilsynet har midlertidigt, med virkning for regnskabsårene 2008 til 2010, justeret grundlaget for diskonteringssatsen,

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

Basiskapital

Solvenskrav

8 419

4 -44

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 59/78


Noter Danica Pension

Note

1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Moderselskabet Danica Pensions regnskab aflægges efter lov

om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser.

Regelsættet er identisk med koncernens måling efter IFRS. Der

henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i note 1 til

koncernregnskabet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter indre

værdis metode, og dattervirksomheders resultat efter skat resultatføres

under Indtægter fra tilknyttede virksomheder.

Nøgletal

Moderselskabets nøgletal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser. Afkastnøgletallene er beregnet som

sammenvægtede afkast.

Effekt af ændring i diskonteringssats

31.12.2009 31.12.2008

Nuværende

sats Tidl. Sats 1) Nuværende sats Tidl. Sats 1)

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.055 1.064 1.167 1.121

Ændring i livsforsikringshensættelser -862 -224 -6.817 -7.364

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.291 -1.395 11.910 11.963

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

275 280 -664 -667

Resultat før skat 2.847 3.395 -1.183 -1.727

Skat -607 -744 318 443

Årets resultat 2.240 2.651 -865 -1.284

BALANCE

Garanterede ydelser 142.632 142.612 146.461 148.756

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 15.665 15.554 14.138 13.708

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 14.147 14.187 10.918 9.599

Erstatningshensættelser 6.574 6.572 6.317 6.320

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 2.935 1.553 1.501

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 182.681 182.685 180.319 181.666

Egenkapital 17.348 17.340 15.085 14.666

1) Satsen opgjort uden midlertidig tillæg, som har været gældende siden 2008.

60/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

2009 2008

2 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

7.519 7.994

1.102 2.803

Direkte forsikringer i alt

8.621 10.797

Indirekte forsikringer

32 26

Bruttopræmier i alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

8.653 10.823

5.828 7.339

1.101 1.769

1.692 1.689

I alt 8.621 10.797

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

I alt

159 168

351 357

720 805

8.621 10.797

8.621 10.797

8.621 10.797

8.621 10.797

3 KURSREGULERINGER

Investeringsejendomme

-41 -12

Kapitalandele

2.586 -12.596

Investeringsforeningsandele

4.846 -7.749

Obligationer

2.717 2.147

Andre udlån -39 -153

Øvrige

-4.595 5.907

Kursreguleringer i alt

5.474 -12.456

4 PENSIONSAFKASTSKAT

Friholdt andel

4,6% 5,4%

5 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

-763 -752

Forsikringssummer ved invaliditet

-259 -245

Forsikringssummer ved udløb

-2.371 -2.051

Pensions- og renteydelser

-6.180 -5.974

Tilbagekøb

-3.669 -3.866

Kontant udbetalte bonusbeløb

-992 -967

Direkte forsikringer i alt

Indirekte forsikringer

Invaliditetsbegrænsende udgifter

-14.234 -13.855

-12 -1

-3 -3

Udbetalte ydelser i alt -14.249 -13.859

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 61/78


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

6 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER

Livsforsikringshensættelser primo

Akkumuleret værdiregulering primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus

PAL-kompensation anvendt til omkostningsdækning

Andet

Ændringer i alt

Øvrige ændringer:

PAL-kompensation

Overdragelse af hensættelser

Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv

Øvrige ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Livsforsikringshensættelser ultimo perioden

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i garanterede ydelser

Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier

Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser

171.517 163.513

-7.110 -4.887

164.407 158.626

8.653 10.823

3.131 8.550

-14.273 -13.875

-628 -672

-72 -210

- -22

40 -

-3.149 4.594

- 1.120

119 86

-54 -19

65 1.187

161.323 164.407

11.121 7.110

172.444 171.517

-3.149 4.594

4.011 2.223

862 6.817

5.617 17.380

-1.527 -4.569

-3.228 -5.994

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

862 6.817

Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med:

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultat

Ovenstående vedrør alene delbestand II.

72 300

11.049 6.210

- -2.800

PAL-kompensation, brutto

- 1.725

Omkostninger til håndtering af PAL-kompensation i alt

- -22

Omkostningerne omfatter udvikling af IT-systemer til håndtering af udbetaling af kompensationen, udsendelse af

breve til kunderne og besvarelse af spørgsmål fra kunderne.

Omkostningerne er enten direkte henførbare omkostninger til porto mv. eller opgjort udfra anvendt tidsforbrug.

Gebyr til omkostningsdækning fradraget i PAL-kompensation

Heraf gebyrer vedr. udbetalte kompensationer, som er modregnet i "Forsikringsmæssige driftsomkostninger"

- -27

- -5

Gebyr til omkostningsdækning er fordelt på de enkelte ordninger forholdsmæssigt ud fra kompensationsbeløbets

størrelse.

62/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

6

fortsat

Livsforsikringshensættelser opdelt på delbestande

2009

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Oprindelig grundlagsrente i %

Uden

garanti 0 1,5 2,5 4,5

6 - 16 I alt

6 - 5.745 12 6.773 60 12.596

- - 786 - 29 - 815

- - 640 1 163 - 804

Livsforsikringshensættelser i alt

6 - 7.171 13 6.965 60

14.215

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Livsforsikringshensættelser i alt

1.524 839 19.619 16.024 91.877 153 130.036036

- - 12.206 1.528 1.117 - 14.851

- - 5.166 4.852 3.324 - 13.342

1.524 839 36.991 22.404 96.318 153 158.229

Oprindelig grundlagsrente i %

2008

Uden

garanti 0 1,5 2,5 4,5 6 - 16 I alt

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

7 - 5.223 10 7.267 64 12.571

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

- - 833 0 55 - 888

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

- - 917 1 139 - 1.057

Livsforsikringshensættelser i alt

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

7 - 6.973 11 7.461 64 14.516

1.532 955 18.092 16.973 96.227 110 133.889

- - 10.479 1.447 1.324 - 13.250

- - 4.819 3.472 1.571 - 9.862

Livsforsikringshensættelser i alt 1.532 955 33.390 21.892 99.122 110 157.001

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 63/78


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

7 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG

Grant Thornton

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Pensioner

Andre udgifter til social sikring og afgifter

Andet

Personaleudgifter i alt

Bestyrelseshonorarer (t.kr.)

Peter Straarup

Sven Lystbæk

Tonny Thierry Andersen

Jakob Brogaard

Thomas Falck

Gitte Jensen

Ib Katznelson

Jens Rasmussen (udtrådt 3. marts 2008)

Per Søgaard (indtrådt 3. marts 2008)

Erik Sevaldsen

Honorarer i alt

-122 -224

-0,9 -0,9

-0,9 -0,9

825 840

799 838

-453 -417

-84 -81

-49 -52

-44 -49

-630 -599

-240 -240

-180 -180

-120 -120

-120 -120

-120 -120

-120 -120

-120 -120

- -30

-120 -90

-120 -120

-1.260 -1.260

Oplysninger om direktionens vederlæggelse og aktiebaseret vederlæggelse se note 8 i Danica Pension

koncernens regnskab.

64/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

922 955

-52 -46

60 73

Præmieindtægter f.e.r.

930 982

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

100 -99

-840 -713

19 33

-106 -204

23 7

-904 -877

Bonus og præmierabatter

-45 -67

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

-20 -32

-54 -68

-74 -100

268 -503

275 -664

-33 41

-33 41

527 -244

3,45% 3,65%

238 241

-118 -295

-20 -45

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering 100 -99

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Kursregulering erstatningshensættelser

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

527 -244

-21 -18

506 -262

-238 -241

268 -503

Antal erstatninger (stk.)

1.114

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

0,6

Erstatningsfrekvensen

05% 0,5%

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark 982 1.028

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 65/78


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

9 RESULTAT FØR SKAT

Realiseret resultat for Danica Pension skal fordeles i henhold til bekendtgørelsen om kontributionsprincippet.

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen

og vejledning om markedsdisciplin. Årets resultat består af investeringsafkastet af de til egenkapitalen

allokerede aktiver inkl. resultater af datterselskabet Danica Pension I og de tre udenlandske datterselskaber, risikoresultat

af Forenede Gruppeliv, syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg af de forsikringsmæssige hensættelser.

I det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt risikotillæg i henhold til kontributionsbekendtgørelsen, kan

indregning foretages over de kommende år, hvis det realiserede resultat giver mulighed herfor.

I disse tilfælde oprettes en skyggekonto. Skyggekontoen forrentes med samme afkast som de til egenkapitalen

allokerede obligationer.

Realiseret resultat

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring

Overført investeringsafkast ekskl. skat af tilknyttede virksomheder

Pensionsafkastskat

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Anvendt BFY

Tilskrivning af bonus

Realiseret resultat i alt

Investeringsafkast allokeret til egenkapital samt syge- og ulykkesforsikring

Realiseret resultat vedrørende livsforsikringskunderne, i alt

1.625 46

1.541 -827

1.932 -358

1.291 -11.910

2.800 -2.800

-2.052 3.470

7.137 -12.379

-1.473 809

5.664 -11.570

I medfør af kontributionsprincippet er der opnået risikoforrentning for 2009. Endvidere

er 50 pct. af skyggekontoen indtægtsført i 2009.

Specifikation af risikotillæg:

Andel af forsikringsmæssige hensættelser

Risikotillæg i alt

1.087 1.088

1.087 1.088

Andelen af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 0,64 pct.

Udvikling i skyggekontoen:

Skyggekonto primo

Tilskrevet rente

Anvendt/henlagt

1.088 -

58 -

-573 1.088

Skyggekonto ultimo perioden 573 1.088

66/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

10 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

Skat af egenkapitalbevægelser

-607 318

10 -12

I alt

-597 306

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

-198 0

33 69

-442 249

-607 318

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

25,0 -1,0

-25,0

-5,9

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter

-7,0 4,0

Effektiv skatteprocent

Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:

Materielle aktiver

Investeringsejendomme

Andre finansielle investeringsaktiver

Andet

17,0 -26,9

62 60

1.029 902

67 80

-2 -320

I alt 1.156 722

Udover den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der ultimo 2009 ingen eventualskat

vedrørende aktier i tilknyttede virksomheder.

11 MATERIELLE AKTIVER

Kostpris primo

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

Afgang i årets løb

18 14

- 6

-3 -2

Kostpris ultimo 15 18

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede

af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

-12 -8

-4 -6

3 2

-13 -12

2 6

12 INVESTERINGSEJENDOMME

Dagsværdi primo

1.860 2.913

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

57 61

Afgang i årets løb

-19 -1.070

Årets værdiregulering til dagsværdi

-50 -44

Dagsværdi ultimo

1.848 1.860

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til

grund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:

Butikscentre

Erhversejendomme

6,8%

6,6%

6,8%

6,6%

Boliger 45% 4,5% 45% 4,5%

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 67/78


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

13 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Ejer-

Navn og hjemsted

Aktivitet andel Resultat Egenkapital

Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% 25 194

Frederiksberg

De anførte resultater og egenkapitaler er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapporter.

14 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

g

Øvrige

182 90

27.870 36.385

125 101

240 9

50 293

15 EGENKAPITAL

Aktieantal á 100 kr.

11.000.000 11.000.000

16 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ansvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de

almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansiel

virksomhed §§ 126, 132 og 136.

Tilbage-

Rente-

betalings-

Valuta

Note Hovedstol sats Modtaget Forfald kurs

EUR a)

400 4,35 2006 uamort. 100 2.976 2.980

Ansvarlig lånekapital

Underkurs

Sikring af renterisiko til dagsværdi

2.976 2.980

-6 -9

115 75

I alt, svarende til dagsværdi

3.085 3.046

Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet

a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober

2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 68 mio. kr. for 2009.

I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdien

af den sikrede renterisiko.

2.961 2.965

17 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto livsforsikring

321 310

Brutto syge- og ulykkesforsikring

6.253 6.007

Erstatningshensættelser i alt

6.574 6.317

68/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

18 EVENTUALFORPLIGTELSER

Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende

samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på 197.341 192.801

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har

overført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige

Selskabet har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendomme

eller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb på

Selskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende

momsreguleringsforpligtelse på

Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt

Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på

1.294 29.130

36.648 261.608

45 45

88 -

39 32

1.519 1.501

2.782 3.003

Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms

og hæfter solidarisk herfor.

Danica Pensions størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet stadighed er part i diverse retsager.

De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensions økonomiske stilling.

19 NÆRTSTÅENDE PARTER

Forsikringsselskabet Danica med hjemsted i København, besidder 100 % af aktiekapitalen i Danica Pension og har

dermed bestemmende indflydelse.

Danica Pensions IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af

Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. I 2009 blev

betalt 165 mio. kr. for IT-drift og -udvikling og 28 mio. kr. for øvrige administrative ydelser.

Endvidere har Danica Pension betalt 92 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af forsikringer og betjening af porteføljen,

svarende til 4,4 pct. af bruttopræmieindtægten tegnet gennem Danske Bank koncernen.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. I 2009 betalte Danica Pension i ordinært

honorar 112 mio. kr. for porteføljeforvaltning, svarende til 0,07 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning.

Herudover er betalt depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto 18 mio. kr.

Forsikringsselskaberne i Danica koncernen administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på

omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 69/78


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

20 SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2009

Grunde og bygninger:

Grunde og bygninger, direkte ejet

Ejendomsselskaber

Grunde og bygninger i alt

Andre dattervirksomheder

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede danske kapitalandele

Unoterede danske kapitalandele

Børsnoterede udenlandske d kapitalandele

l

Unoterede udenlandske kapitalandele

Øvrige kapitalandele i alt

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A) *

Realkreditobligationer *

Valutaafdækning

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Indeksobligationer

Kreditobligationer investment grade

Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer

Andre obligationer

Obligationer i alt

Øvrige finansielle investeringsaktiver

Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelser

Afkast i pct.

p.a. før pen-

sionsafkast-

Regnskabsmæssig Nettoinve- skat og sel-

Primo Ultimo steringer skabsskat

1.860 1.848 29 2,7

17.204 17.939 4,3

19.064 19.787 29 4,2

1.891 2.237 25 22,8

1.799 2.199 -122 32,3

903 844 -28 -1,4

10.418 13.029 1.074 27,5

1.027 1.332 331 -3,7

14.147 17.404 1.255 22,0

14.547 19.918 5.407 -

93.393 86.421 -8.826 -

255 -127 -390 -

108.195 106.212 -3.809 6,3

22.898 26.687 2.044 9,6

8.871871 10.685 1.205 14,8

8.638 12.121 -30 44,8

404 382 -52 14,3

149.006 156.087 -642 9,3

1.128 1.007 -271 4,4

6.208 2.029 -393 -63,8

* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 4,4 pct. og for Realkreditobligationer 6,5 pct.

Danicas hjemmeside www.danicapension.dk forefindes en specifikation af selskabets kapitalandele.

21 AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2009

Danmark

Øvrige

Europa

Nord-

Amerika

Syd-

Amerika

Energi

0,1 3,1 4,6 0,3 0,1 0,7 0,4 9,3

Materialer

0,4 2,1 2,1 0,0 0,5 0,3 0,8 6,2

Industri

5,0 2,8 3,4 0,0 1,3 0,2 0,2 12,9

Forbrugsgoder

0,3 1,7 3,1 0,1 1,4 0,3 0,6 7,5

Konsumentvarer

1,1 2,0 4,0 0,1 0,3 0,2 0,6 8,3

Sundhedspleje

d 36 3,6 1,8 18 43 4,3 0,0 00 0,4 04 0,0 00 02 0,2 10,3

Finans

8,5 7,7 8,5 0,1 1,0 1,3 1,9 29,0

IT

0,1 0,6 6,1 0,0 0,9 0,8 0,4 8,9

Telekommunikation

0,0 1,4 1,2 0,0 0,3 0,7 0,2 3,8

Forsyning

0,0 1,6 1,4 0,0 0,3 0,1 0,0 3,4

Ikke fordelt

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Japan

Øvrige

Fjernøsten

Øvrige

lande

I alt

I alt

19,5 24,8 38,7 0,6 6,5 4,6 5,3 100,0

70/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009


Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

22 HOVEDTAL

2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE

Præmier 8.653 10.823 10.163 10.763 11.466

Resultat af investeringsvirksomhed i alt

11.450 -2.419 2.311 5.517 19.119

Forsikringsydelser

-14.249 -13.859 -15.299 -14.020 -11.790

Ændring i livsforsikringshensættelser & erstatningshensættelser

-886 -6.832 4.687 2.997 -11.870

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

-1.291 11.910 806 -2.597 -3.726

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt

-613 -651 -689 -702 -798

Resultat af genforsikring

35 265 -96 -30 172

Overført investeringsafkast

-1.474 809 -812 -858 -970

Forsikringsteknisk resultat, Liv

1.625 46 1.071 1.070 1.603

Bruttopræmieindtægter

982 1.028 964 955 897

Bruttoerstatningsudgifter

-946 -917 -852 -899 -1.294

Forsikringsmæssige driftsomkostnigner, i alt

-74 -100 -107 -157 -150

Resultat af afgiven forretning

-10 -6 -8 -11 -2

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

268 -503 -104 7 428

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Egenkapitalens investeringsafkast m.v.

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

275 -664 -184 -201 -247

947 -565 689 688 419

2.847 -1.183 1.576 1.557 1.775

-607 318 -302 -415 -473

2.240 -865 1.274 1.142 1.302

BALANCE

Aktiver, i alt

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

Kollektivt bonuspotentiale

Egenkapital i alt

206.425 202.098 205.385 208.501 206.432

7.070 6.939 6.469 6.130 5.765

182.681 180.319 183.743 188.387 188.368

2.846 1.553 13.462 13.864 11.266

17.348 15.085 15.982 14.997 15.811

KONTORENTE i pct.

Kontorente før pensionsafkastskat

Kontorente efter pensionsafkastskat

2,0 6,5 5,3 5,3 5,3

1,7 5,5 4,5 4,5 4,5

NØGLETAL i pct.

Afkast før pensionsafkastskat

Afkast før pensionsafkastskat, egenkapitalens andel

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler

Afkast efter pensionsafkastskat

Omkostningsprocent af præmier

Omkostningsprocent af hensættelser

Omkostninger pr. forsikret i kr.

Omkostningsresultat

Forsikringsrisikoresultat

Bonusgrad

Ejerkapitalgrad

Overdækningsgrad

Solvensdækning

Egenkapitalforrentning før skat

Egenkapitalforrentning efter skat

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent

Bruttoomkostningsprocent

Combined ratio

Operating ratio

Relativt afløbsresultat i procent

Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr.

6,9 -1,4 1,1 2,9 11,6

6,9 -3,6 1,8 4,9 1,9

7,1 -1,2 1,1 2,9 12,6

5,9 -1,1 1,1 2,7 10,1

7,1 6,0 6,8 6,5 7,0

0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

1.033 1.065 1.100 1.087 1.206

0,01 0,01 0,01 0,02 -0,01

0,04 0,13 0,12 0,09 0,04

1,8 0,9 8,5 8,8 7,3

12,7 11,0 11,9 11,4 10,2

7,7 5,9 6,9 6,3 5,0

277 231 253 236 204

17,6 -7,6 10,2 10,7 11,7

13,8 -5,6 8,2 7,8 8,6

5,5 -1,3 0,0 1,8 11,2

2,2 5,7 5,0 4,0 -

101 95 96 97 147

8 10 12 17 17

110 106 109 115 164

99 119 109 124 188

-0,6 0,8 0,4 0,8 -6,9

-33 41 20 35 -260

Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 71/78


NoterDanica Pension

Note

Mio. kr.

23

RISIKOSTYRING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER

RISIKOSTYRING

Der henvises til beskrivelsen af risikostyring i note 35 i koncernregnskabet.

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER

I nedenstående tabel er der for Danica Pension vist effekten på

egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale

på fripoliceydelser af isolerede ændringer i renter (stigning

og fald), aktiekurser og ejendomspriser samt af ændringer i

døds- og invaliditetshyppighed.

Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at levetiden

stiger med ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne med 1,2 mia. kr. og

egenkapitalen vil ikke blive påvirket.

point samtidig med et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald

på 8 pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil kollektivt bonuspotentiale

falde med 1,4 mia. kr., bonuspotentiale på fripoliceydelser

vil falde med 0,1 mia. kr., og egenkapitalen vil falde

med 0,6 mia. kr. Fremadrettet vil rentestigninger dog være en

fordel for Danica Pension, da det vil være lettere at opfylde de

garanterede ydelser.

De finansielle følsomheder i nedenstående tabel er defineret i

Finanstilsynets røde trafiklysscenario. Et selskab anses for at

være i rødt lys, hvis der ikke er tilstrækkelig kapital til at dække

solvenskravet med fradrag af 3 pct. af livsforsikringshensættelserne

i det røde trafiklysscenario. Hvis et selskab er i rødt lys, vil

Finanstilsynet blive involveret i selskabets finansielle styring.

Danica Pension har været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets

trafiklysscenario siden indførelsen heraf i 2001.

Af de to rentescenarioer er en rentestigning den værste for

Danica Pension. I et scenario med en rentestigning på 0,7 pct.-

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2009

Mio. kr.

Minimum

påvirkning af

basiskapitalen

Maksimum

påvirkning af

kollektivt bonuspotentiale

Maksimum påvirkning

af bonuspotentiale


fripoliceydelser

før ændring i

anvendt bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Maksimum påvirkning

af anvendt

bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Rentestigning på 0,7 pct. point -0,3 -0,5 4,2 -

Rentefald på 0,7 pct. point 0,3 0,8 -4,2 -

Aktiekursfald på 12 pct. -0,2 -1,1 0,0 -0,6

Ejendomsprisfald på 8 pct. -0,1 -1,0 0,0 -0,2

Valutakursrisiko (VaR 99,0 pct.) 0,0 -0,2 0,0 0,0

Tab på modparter på 8 pct. -0,1 -1,1 0,0 -0,9

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 -1,0 -0,1 -0,2

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 1,1 0,1 0,0

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. 0,0 -0,1 0,0 0,0

72/78 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2009


Koncernoversigt

Årets

resultat

Ejerandel

Selskabskapital

Egenkapital

Medarbejdere

Ledelseshverv 3)

% mio. kr. 1) mio. kr. mio. kr. 1) antal 2) HRH JKL JW

LIVSFORSIKRING

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 2.240 1.100 17.348 838 D D D

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 194 262 881 - D D D

Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab, København 100 83 90 792 - D D D

Danica Pension Försåkringsaktiebolag, Stockholm 4) 100 33 100 152 51 B

Danica Pensjonsforsikring AS, Trondheim 5) 100 41 106 229 62 B

Danica Life Ltd, Irland 6) 100 -4 5 46 8 B

EJENDOMSVIRKSOMHED

Danica Ejendomsselskab ApS, København 100 735 2.426 17.939 - B

EJENDOMSVIRKSOMHEDER, som pro rata konsolideres

Samejet SlotsArkaderne, København 90 101 - 1.083

Samejet Nymøllevej, København 75 -6 - 673

Frederiksberg Centret I/S, København 67 44 - 912

Hovedbanegårdens Forretningscenter K/S, København 7) 50 15 - 208

1) Ifølge selskabernes officielle årsrapporter.

2) Omfatter medarbejdere i koncernens selskaber 31. december 2009.

3) Ledelseshverv for Henrik Ramlau-Hansen (HRH), Jørgen Klejnstrup (JKL) og Jesper Winkelmann (JW).

B står for bestyrelsesmedlem og D for direktør.

4)

Regnskabstal i SEK.

5)

Regnskabstal i NOK.

6)

Regnskabstal i Euro.

7)

Regnskabsåret slutter 30.09.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 73/78


Koncernoversigt

Selskaber

Aktiviteter

Forsikringsselskabet

Danica

Moderselskab, hvis hovedaktivitet er salg af skadeforsikring, som

omfatter Sundhedssikring, Kritisk Sygdom og Sundhedsfremmer.

Danica Pension

Salg af traditionel livsforsikring og pension (Danica Traditionel)

samt syge- og ulykkesforsikring, som omfatter tab af erhvervsevne.

Danica Traditionel er policer med ydelsesgarantier og bonus på

grundlag af kollektive investeringer, som styres af Danica Pension.

Kontorente fastsættes af Danica Pension.

Danica Liv III

Traditionel livsforsikring i form af garanterede livrenter uden bonus.

Der er ikke tegnet nye policer i selskabet siden 1982.

Danica Pension I

Salg af markedsprodukterne, Danica Balance og Danica Link, hvor

opsparingen bliver forrentet med markedsafkastet. Policerne kan

tilknyttes livsforsikring og forsikring mod tab af erhvervsevne.

Danica Balance er et livscyklus produkt, som kombinerer fordelene

ved kollektive investeringer med individuelle tilpasninger. Kunden

vælger investeringsprofil. Mulighed for garanti.

I Danica Link kan kunden enten vælge selv at investere blandt 40-45

fonde eller vælge aktieandel og lade Danica stå for investeringerne.

Mulighed for garanti.

Danica Pension

Försäkringsaktiebolag

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt syge- og

ulykkesforsikring i Sverige.

Danica Pensjonsforsikring

AS

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt syge- og

ulykkesforsikring i Norge.

Danica Life Ltd.

Salg af pensionsopsparing med markedsafkast samt risikoprodukter

i Irland.

Danica

Ejendomsselskab

Ejendomsselskab, der primært investerer i erhvervsejendomme

og butikscentre.

Danica har indsendt ansøgning til Finanstilsynet om fusion af selskaberne Danica Pension, Danica Pension I

og Danica Liv III, med Danica Pension som det fortsættende selskab.

Fusionen forventes gennemført med virkning fra 1. januar 2010

74/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Ledelse og ledelseshverv

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80, stk.

8 skal den finansielle virksomhed mindst én gang

årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som

bestyrelsen har godkendt for personer ansat af bestyrelsen,

jf. samme lovs § 80, stk. 1.

I oversigten er endvidere for bestyrelsens medlemmer

anført ledelseshverv, der ligger uden for Forsikringsselskabet

Danica Pension koncernen. For

bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af ledelsen i

Danske Bank A/S, oplyses antallet af ledelseshverv

i øvrige helejede datterselskaber af Danske Bank.

Bestyrelse

Peter Straarup (formand)

Ordførende direktør, Danske Bank A/S

Født den 19.07.1951

Bestyrelsesmedlem i:

3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

(formand)

Danmark-Amerika Fondet

International Monetary Conference

Institut International d’Etudes Bancaires

Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende

Banker, Sparekasser og Andelskasser (formand)

Finansrådet (formand)

Sven Lystbæk (næstformand)

Bankdirektør, Danske Bank A/S

Født den 26.09.1951

Bestyrelsesmedlem i:

3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse

(formand)

VP Securities A/S (formand)

PBS Holding A/S (næstformand)

PBS A/S (næstformand)

Multidata Holding A/S (næstformand)

Multidata A/S (næstformand)

VISA Europe Limited

Tonny Thierry Andersen

Bankdirektør, Danske Bank A/S

Født den 30.09.1964

Bestyrelsesmedlem i:

2 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Jakob Brogaard

Direktør

Født den 30.06.1947

Bestyrelsesmedlem i:

Finansiel Stabilitet A/S (næstformand)

DONG Energy A/S

LR Realkredit A/S (næstformand)

Newco Aep A/S

Roskilde Bank A/S (næstformand)

Wrist Group A/S

Thomas Falck

Afdelingsdirektør, Danica Pension

Født den 09.06.1952

Gitte Jensen

Assistent, Danica Pension

Født den 14.04.1949

Ib Katznelson

Administrationschef

Født den 30.10.1941

(udpeget af finansministeren)

Bestyrelsesmedlem i:

European Bank for Reconstruction and

Development

Erik Sevaldsen

Vicedirektør, Danske Bank A/S

Født den 01.04.1948

Bestyrelsesmedlem i:

6 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S

Medlem af Det Finansielle Virksomhedsråd

Per Søgaard

Chefrådgiver, Danica Pension

Født den 07.02.1969

Bestyrelsesmedlem i:

Witt & Søn A/S

OT – Europlay A/S

Direktion

Oplysningerne om ledelseshverv i 100 pct. ejede

datterselskaber findes på koncernoversigten.

Henrik Ramlau-Hansen

Administrerende direktør

Født den 02.10.1956

Bestyrelsesmedlem i:

Forsikring & Pension (næstformand)

Forenede Gruppeliv A/S

Jørgen Klejnstrup

Direktør

Født den 09.01.1953

Bestyrelsesmedlem i:

Pensionsinfo (næstformand)

Jesper Winkelmann

Direktør

Født den 14.02.1958

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 75/78


Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension for regnskabsåret 2009.

Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet

for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens

og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009.

Endvidere er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens

og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. februar 2010

Direktionen

Henrik Ramlau-Hansen Jørgen Klejnstrup Jesper Winkelmann

administrerende

Bestyrelsen

Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen

formand

næstformand

Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen

Ib Katznelson Erik Sevaldsen Per Søgaard

76/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Revisionspåtegninger

Intern revisions påtegning

Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 2009. Koncernregnskabet

aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet

aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i

finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,

at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke

indeholder væsentlig fejlinformation. Vores revision har omfattet alle væsentlige og risikofyldte områder og er udført

i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, således at ekstern revision i videst muligt

omfang kan basere sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde.

Revisionen er planlagt og udført således, at vi har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer herunder

den af ledelsen tilrettelagte risiko- og kapitalstyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser

og væsentlige forretningsmæssige risici.

Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En

revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen

tilrettelagte risiko- og kapitalstyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og

væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet.

København, den 4. februar 2010

Jens Peter Thomassen

Revisionschef

Klas Eddie Andreasen

Afdelingsdirektør

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 77/78


De uafhængige revisorers påtegning

Til aktionærerne i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 1. januar –

31. december 2009. Koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomst, balance, kapitalforhold, pengestrømsopgørelse

samt noter, og årsregnskabet for moderselskabet omfatter resultatopgørelse, balance, kapitalforhold samt noter. Koncernregnskabet

aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter

Lov om finansiel virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter Lov om

finansiel virksomhed, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og Lov om

finansiel virksomhed for så vidt angår moderselskabet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af

interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab for moderselskabet, der giver

et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse

af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet

for moderselskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet

for moderselskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et

koncernregnskab og et årsregnskab for moderselskabet, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende,

om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet

og årsregnskabet for moderselskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle

stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, samt at årsregnskabet

for moderselskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetingen

Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i

tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet. Det er på denne baggrund vores

opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet.

København, den 4. februar 2010

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

København, den 4. februar 2010

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lars Rhod Søndergaard Gerda Retbøll-Bauer Ole Fabricius Christian F. Jakobsen

Statsautoriserede revisorer

Statsautoriserede revisorer

78/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009


Adresse

Danica Pension,

Livsforsikringsaktieselskab

Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 11 25 25

Telefax: 45 14 96 16

www.danicapension.dk

Registreringsnummer

CVR 24256146

Kontaktperson: Vicedirektør Janne Dyrlev

More magazines by this user
Similar magazines