Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Danica Pensions rating hos Standard & Poor’s blev i

december 2009 nedjusteret til A (negativt outlook).

Danica Pensions rating er i høj grad bestemt af Danske

Bank koncernens rating, der ligeledes blev nedjusteret.

Danica Pension er fortsat blandt de højest ratede

pensionsselskaber i Norden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra den 31. december 2009 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter

ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets

økonomiske stilling.

Danica har indsendt ansøgning til Finanstilsynet om

fusion af selskaberne Danica Pension, Danica Pension

I og Danica Liv III, med Danica Pension som det fortsættende

selskab. Fusionen forventes gennemført

med virkning fra 1. januar 2010.

Fusionen gennemføres med henblik på administrativ

effektivisering og vil ikke påvirke kunderne.

Forventninger til 2010

Fra 2010 er kontorenten i Danica Pension indtil videre

fastsat til 3,25 pct. før PAL-skat. I 2009 udgjorde

kontorenten 1,8 pct. før PAL-skat frem til 1. oktober

og herefter 2,65 pct. før PAL-skat.

Resultatet for 2010 forventes negativt påvirket af

særlige overskudsandele til visse forsikringstagere fra

det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring, som nu

er en del af Danica Pension. Udgiften vil afhænge af

forsikrings- og investeringsresultatet samt muligheden

for at indtægtsføre fra skyggekontoen. Udgiften til

særlige overskudsandele forventes at udgøre ca. 0,5

mia. kr. før skat i 2010.

Resultatet for 2010 vil især afhænge af udviklingen på

de finansielle markeder, da udviklingen har betydning

for, om der kan indtægtsføres risikotillæg og evt.

beløb fra skyggekontoen.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 15/78

More magazines by this user
Similar magazines