Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Regnskab - indholdsfortegnelse

RESULTATOPGØRELSE 18

TOTALINDKOMST 19

BALANCE 20

KAPITALFORHOLD 22

PENGESTRØMSOPGØRELSE 24

HOVEDTAL 25

NOTER

1 Anvendt regnskabspraksis 26

2 Forretningssegmenter 33

3 Bruttopræmier, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter 34

4 Indtægter af investeringsejendomme 34

5 Renteindtægter og udbytte 35

6 Kursreguleringer 35

7 Udbetalte ydelser 35

8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 36

9 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 40

10 Andre indtægter 40

11 Resultat før skat 41

12 Skat 42

13 Immaterielle aktiver 42

14 Driftsmidler 43

15 Domicilejendomme 43

16 Investeringsejendomme 43

17 Kapitalandele i associerede virksomheder 44

18 Kapitalandele 44

19 Obligationer 44

20 Derivater 45

21 Finansielle investeringsaktiver 45

22 Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 45

23 Genforsikringsandele af hensættelser vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter 45

24 Erstatningshensættelser 46

25 Hensættelser for unit-linked kontrakter 46

26 Hensættelser vedrørende forsikrings- og investeringskontrakter 46

27 Anden gæld 46

28 Ansvarlig lånekapital 46

29 Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser 47

30 Nærtstående parter 47

31 Balancens poster fordelt efter forventet forfaldstidspunkt 48

32 Specifikation af aktiver og afkast 48

33 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner 49

34 Finansielle instrumenter 50

35 Risikostyring og følsomhedsoplysninger 52

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 17/78

More magazines by this user
Similar magazines