Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2009 2008

LIVSFORSIKRING

3 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Resultat af associerede virksomheder

4 Indtægter af investeringsejendomme

5 Renteindtægter og udbytter m.v.

6 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

Pensionsafkastskat

15.729 17.904

-50 -47

15.679 17.857

-43 17

1.030 1.002

8.505 10.320

13.379 -21.193

-336 -445

-190 -210

22.345 -10.509

-2.826 1.268

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.519 -9.241

7 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i genforsikringsandel

-15.125 -14.706

96 92

-22 -15

-3 -7

-15.054 -14.636

-420 -6.500

-26 200

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

-446 -6.300

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Bonus, i alt

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

-1.286 11.911

-1.286 11.911

-14.216 783

0 -

-14.216 783

Erhvervelsesomkostninger

-340 -388

Administrationsomkostninger

-852 -883

Omkostningsrefusion fra tilknyttede virksomheder

54 50

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

16 6

8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING

-1.122 -1.215

-1.608 782

1.466 -59

18/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines