Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Balance - Danica Pension Koncernen

Forpligtelser og egenkapital

Note Mio. kr.

2009 2008

FORPLIGTELSER

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Livsforsikringshensættelser, i alt

24 Erstatningshensættelser

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til bonus og præmierabatter

25 Hensættelser for unit-linked kontrakter

26 HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

835 919

148.495 152.588

15.665 14.138

14.160 10.929

178.320 177.655

7.088 6.876

2.846 1.553

105 129

47.623 30.357

236.817 217.489

Pensioner og lignende forpligtelser

1 -

12 Udskudte skatteforpligtelser

1.152 926

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 148 278

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til tilknyttede virksomheder

Aktuelle skatteforpligtelser

27 Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

28 Ansvarlig lånekapital

42 54

670 664

168 166

243 43

1.562 2.191

346 439

3.085 3.046

FORPLIGTELSER, I ALT

244.234 225.296

EGENKAPITAL

Aktiekapital k it 1.100100 1.100100

Opskrivningshenlæggelser

Sikkerhedsfond

Overført overskud

EGENKAPITAL, I ALT

1 1

1.499 1.499

14.748 12.485

17.348 15.085

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL, I ALT 261.582 240.381

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 21/78

More magazines by this user
Similar magazines