Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2009 2008

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

17.348 15.085

Kernekapital

17.348 15.085

- Immaterielle aktiver

-217 -192

Reduceret kernekapital

Supplerende kapital

- Begrænsninger i supplerende kapital

Reduceret supplerende kapital

Basiskapital

17.131 14.893

3.085 3.046

-124 -81

2.961 2.965

20.092 17.858

Solvenskrav for livsforsikring

7.423 7.797

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring 295 295

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

7.718 8.092

12.374 9.766

Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter bekendtgørelsen om lov af finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har midlertidigt, med virkning for regnskabsårene 2008 til 2010, justeret grundlaget for diskonteringssatsen,

som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

Basiskapital

Solvenskrav

8 419

4 -46

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 23/78

More magazines by this user
Similar magazines