Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Pengestrømsopgørelse - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

2009 2008

Pengestrømme fra driftsaktivitetet

Resultat før skat

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Ikke kontante poster vedr. præmier og ydelser

2.949

16.699

-1.189

-6.255

Ikke kontante poster vedr. genforsikring

-34 -244

Ikke kontante poster vedr. investeringsafkast

-13.925 19.511

Ikke kontante poster vedr. pensionsafkastskat

1.312 -952

Ikke kontante poster vedr. omkostninger

154 2.260

Nettoinvestering, kundemidler

-8.538 -15.942

Ind- og udbetalinger investeringskontrakter

2.216 1.400

Betalt skat

-54 -216

Pengestrømme fra driftsaktivitet

779 -1.627

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Køb af kapitalandele

- -287

Salg af kapitalandele

600 1.300

Køb af obligationer

-11.766 -14.911

Salg af obligationer

10.806 12.913

Køb af derivater

-10 -

Salg af derivater

14 52

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Gæld til kreditinstitutter

-356 -933

6 270

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 6 270

Likvider primo

Årets pengestrøm

Likvider ultimo

Likvider ultimo

Indlån i kreditinstitutter

Likvide beholdninger

1.593 3.883

429 -2.290

2.022 1.593

1.521 1.267

501 326

I alt 2.022 1.593

24/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines