Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter Danica Pension Koncernen

Note

1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International

Accounting Standards Board (IASB), som godkendt af EU,

med tilhørende fortolkningsbidrag udstedt af International Financial

Reporting Interpretation Commitee (IFRIC). Koncernregnskabet

opfylder tillige Finanstilsynets krav til årsrapporten for

udstedere af børsnoterede obligationer.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

for 2008.

Ændring i præsentation og noter

Præsentationen er tilpasset ændringerne til IAS 1 Presentation

of Financial Statements. Ændringerne medfører, at Danica

Pension koncernens totalindkomst (Comprehensive income)

præsenteres efter resultatopgørelsen, mens den før 2009 blev

vist som en del af egenkapitalforklaringen.

IFRS 8 om segmentoplysninger er implementeret pr. 1. januar

2009. Standarden regulerer opdelingen på driftssegmenter

samt hvilke oplysninger, der gives for de enkelte segmenter. I

forhold til segmentoplysningerne i årsrapporten for 2008 er der

sket ændring i de præsenterede resultatposter og mindre ændringer

i allokeringen af resultat før skat mellem de enkelte

segmenter i overensstemmelse med den segmentrapportering,

der anvendes internt af koncernens ledelse til vurdering af

indtjening og allokering af ressourcer. Ændringerne i allokering

af resultat før skat mellem de enkelte segmenter omfatter

primært beløb, der tidligere indgik i elimineringskolonnen, som nu

er fordelt direkte på de tre forretningssegmenter. Sammenligningstal

er tilpasset.

De udvidede krav til oplysninger om opgørelse af dagsværdi i IFRS

7, er indarbejdet i noterne.

Ændring af regnskabsmæssige skøn

Ved anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser til dækning

af tab, såfremt det kollektive bonuspotentiale er opbrugt,

tages der fra primo 2009 ikke længere udgangspunkt i genkøbsværdier,

der afhænger af kursværnet. Ændringen betyder, at der

kan anvendes en større andel af bonuspotentiale på fripoliceydelser

end tidligere til dækning af tab. Ændringen har ingen

beløbsmæssig effekt på egenkapitalen ultimo 2009.

Livsforsikringshensættelserne på private ordninger i Danica

Pension opgøres nu under forudsætning af, at der kan modregnes

mellem rentegrundlagene. Indtil 2009 har dette kun været

praksis på firmaordninger. Ultimo 2009 betød ændringen en

reduktion af livsforsikringshensættelserne på 506 mio.kr. Ændringen

har tilsvarende forøget kollektivt bonuspotentiale eller

bonuspotentiale på fripoliceydelser og har dermed ingen effekt

på resultat og egenkapital.

Fordelingen af omkostninger mellem selskaberne i Danica koncernen

og mellem livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring er

ændret fra 2008 til 2009 som følge af gennemførsel af et ABCprojekt

(Activity Based Costing), der har forbedret forudsætningerne

for at opgøre fordelingsparametre. Fordelingen af omkostninger

mellem erhvervelse og administration er ligeledes ændret

som følge af overgang til omkostningsfordeling baseret på ABCmodel.

Ændringen har påvirket koncernens resultat før skat

negativt med 24 mio. kr. i 2009.

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen

foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige

forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige

værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens

kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på

regnskabet, er:

• forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

• dagsværdi af finansielle instrumenter

• dagsværdi af ejendomme

De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger,

som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er

usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige,

og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i

sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer dødelighed

og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed,

selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold.

Andre vil kunne komme frem til andre skøn.

Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter

bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Disse beregninger

anvender forudsætninger om en række variable, blandt

andet dødelighed og invaliditet.

De forsikringsmæssige forpligtelser opgøres ved at tilbagediskontere

de forventede fremtidige ydelser til nutidsværdi. For

livsforsikringer er de forventede fremtidige ydelser baseret på

den forventede dødelighed. For syge- og ulykkesforsikringer

opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til

forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og

genoptagelser af gamle sager. Forventningerne baseres på

erfaringer fra koncernens eksisterende bestand af forsikringer

og opdateres løbende.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne er der, udover

den observerede levetid i dag, forudsat en yderligere forøgelse af

levetiden på godt 1 år for en 65-årig. En 65-årig mand forventes

således at leve yderligere godt 19 år, mens en 65-årig kvinde

forventes at leve yderligere godt 21 år. Disse forudsætninger

giver ved det nuværende renteniveau en merhensættelse på 6,2

mia. kr. i forhold til forudsætningerne på tegningstidspunktet.

Derudover er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten,

som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen

er estimeret ud fra et Euro swapmarked med

tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer.

Herudover tillægges til og med udgangen af 2010 et løbetidsafhængigt

tillæg vedrørende realkreditspændet i forhold til den

ovennævnte nulkuponrentestruktur, jf. aftalen om finansiel

stabilitet på pensionsområdet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet

og Forsikring & Pension. Der er ingen effekt af det

midlertidige tillæg til nulkuponrentestrukturen på de forsikringsmæssige

forpligtelser for koncernen ultimo 2009.

Der henvises til følsomhedsanalysen i note 35.

26/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines