Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter Danica Pension Koncernen

Note

Derivater omfatter derivater, hvis dagsværdi er positiv, mens

derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten Anden

gæld.

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter klassificeres på

indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til

dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, på

grund af samspillet med de tilhørende forpligtelser.

Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede

officielle kurs på balancedagen. Hvis noterede kurser på et aktivt

marked ikke findes, fastsættes dagsværdien ved anvendelse af

almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, efter samme

principper, som beskrevet for finansielle investeringsaktiver.

Tilgodehavender

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser

vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser,

erstatningshensættelser og hensættelser til unit-link kontrakter.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt

svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning

til imødegåelse af tab.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikringer og

afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der

vedrører efterfølgende regnskabsår.

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på

basis af en nulkuponrentestruktur.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes

forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og

invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer

fra den eksisterende bestand af forsikringer, inklusiv et risikotillæg.

Den anvendte opgørelsesmetode sikrer hensættelsernes tilstrækkelighed.

Livsforsikringshensættelserne opdeles i garanterede ydelser,

bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripoliceydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser,

der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er

beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser

tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til

administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige

præmier. De garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen til

fremtidig omskrivning af policerne til fripolicer og tilbagekøb.

Bonuspotentiale på fremtidige præmier omfatter forpligtelser til

at yde bonus over tid vedrørende de aftalte endnu ikke forfaldne

præmier. Bonuspotentiale på fremtidige præmier opgøres for

bestanden af bonusberettigede forsikringer som forskellen

mellem værdien af garanterede fripoliceydelser og værdien af

garanterede ydelser. Garanterede fripoliceydelser omfatter

forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringen,

hvis policen omtegnes til fripolice. Garanterede fripoliceydelser

er beregnet som nutidsværdien af de garanterede fripoliceydelser

tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til

administration af fripolicen.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser omfatter forpligtelser til at

yde bonus vedrørende de allerede forfaldne præmier m.v.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser er beregnet som værdien af

forsikringstagernes opsparing med fradrag af de garanterede

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og nutidsværdien

af de fremtidige administrationsresultater. Bonuspotentialet

pr. forsikring kan ikke være negativt.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til dækning af

tab, når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt. Såfremt

reduktionen i bonuspotentiale på fripoliceydelser bevirker, at

hensættelsen for den enkelte police bliver lavere end den garanterede

genkøbsværdi, forhøjes de garanterede ydelser for policen

under hensyn til sandsynligheden for genkøb.

Delbestande

I 2002 blev 6 livsforsikringsselskaber fusioneret med Danica

Pension som det fortsættende selskab. Ved fusionen havde

Danica Liv & Pension en højere bonusgrad end de øvrige livsforsikringsselskaber.

For at sikre, at kunderne i det tidligere Danica

Liv & Pension ikke stilles ringere efter fusionen, opdeles kunderne

i 2 delbestande. Delbestand I vedrører den tidligere Danica Liv

& Pension bestand, mens øvrige kunder indgår i delbestand II.

Noten vedrørende livsforsikringshensættelser i årsrapporten for

selskabet Danica Pension indeholder en opdeling på disse to

delbestande.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelserne udgør et skøn over forventede

udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser.

For skader vedrørende syge- og ulykkesforsikringer, der

afvikles som løbende udbetalinger, opgøres forpligtelsen som

nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger inklusiv

omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelser til kollektivt bonuspotentiale omfatter forsikringstagernes

andel af realiseret resultat for bonusberettigede forsikringer,

der endnu ikke er tilskrevet den enkelte forsikringstager.

Overførsler mellem aktiver tilknyttet kundemidler og egenkapitalmidler

gennemføres til dagsværdi. Forskellen mellem dagsværdi

og regnskabsmæssig værdi vedrørende overførte aktiver

indregnes i kollektivt bonuspotentiale med modpost direkte på

egenkapitalen.

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelsen til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder

forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for

indeværende eller tidligere år.

Hensættelser til unit-link kontrakter

Hensættelserne til unit-link kontrakterne opgøres til dagsværdi

med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede

investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede

garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti,

opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de

til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 31/78

More magazines by this user
Similar magazines