Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

2

fortsat

GEOGRAFISKE FORDELING

Præmieindtægter fra eksterne kunder medtages i det land, hvor kontrakten er solgt.

Aktiver omfatter alene immaterielle aktiver, materielle aktiver, investeringsejendomme og kapitalandele i associerede

virksomheder i henhold til IFRS og giver ikke et brugbart billede af koncernens aktiver til ledelsesmæssige formål.

Goodwill er fordelt til det land, hvor aktiviteten udføres, mens de øvrige aktiver er fordelt på baggrund af placering.

Præmier eksterne kunder

Aktiver

2009

2008

2009 2008

Danmark

Sverige

Norge

Irland

16.243 18.622

3.111

2.354

595

125

614

1

20.759 20.411

- -

92 78

19 25

Ialt

20.074 21.591

20.870 20.514

3 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Bruttopræmier i alt

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,

som ikke indgår i resultatopgørelsen:

Løbende indbetalinger

Engangsindbetalinger

Indbetalinger i alt

Bruttopræmier i resultatopgørelsen i alt

13.467 13.411

5.541 7.080

19.008 20.491

19.008 20.491

669 695

2.610 1.892

3.279 2.587

15.729 17.904

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold 13.801 15.071

Individuelt tegnede forsikringer

3.515 3.731

Gruppelivsforsikringer

1.692 1.689

I alt

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

Forsikringer uden bonusordninger

Forsikringer med egen investeringsrisiko

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Andre EU-lande

Øvrige lande

I alt

19.008 20.491

313 309

479 479

720 805

8.620 9.851

179 240

10.209 10.400

19.008 20.491

15.243 17.588

3.224 2.343

541 560

19.008 20.491

4 INDTÆGTER AF INVESTERINGSEJENDOMME

Lejeindtægter

Driftsomkostninger

I alt

1.273 1.249

-243 -247

1.030 1.002

Driftsomkostningerne på ikke udlejede lokaler udgør 29 mio. kr. i 2009 (21 mio. kr. i 2008).

34/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines