Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

14 DRIFTSMIDLER

Kostpris primo

22 19

Valutakursregulering

0 -

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

- 7

Afgang i årets løb

-4 -4

Andre ændringer

0 -

Kostpris ultimo

Ned - og afskrivninger primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede

af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften

Ned- og afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

18 22

-13 -9

-4 -7

3 3

-14 -13

4 9

Driftsmidler indgår i segmentet "traditionel".

Årets afskrivninger er indregnet under administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

15 DOMICILEJENDOMME

Omvurderet værdi primo

Årets forøgelser eller reduktioner som følge af omvurderinger og som følge af tab ved

værdiforringelse, som enten er indregnet eller tilbageført direkte på egenkapitalen

54 53

6 1

Omvurderet værdi ultimo 60 54

16 INVESTERINGSEJENDOMME

Dagsværdi primo

Forbedringer

Afgang

Dagsværdiregulering

Dagsværdi ultimo

Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter, der er lagt til

grund for de enkelte ejendommes dagsværdi udgør for:

Butikscentre

Erhversejendomme

Boliger

Pro-rata konsoliderede ejendomsaktiver indgår med nedenstående beløb i:

Investeringsejendomme

Aktiver i alt

Anden gæld

Investeringsafkast, i alt

19.162 18.665

633 1.272

-19 -1.070

-224 295

19.552 19.162

6,2% 6,2%

6,5% 6,5%

4,9% 4,7%

2.193 2.194

2.221 2.222

70 82

123 208

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 43/78

More magazines by this user
Similar magazines