Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr. 2009 2008

20 DERIVATER

Koncernen anvender derivater, herunder terminer og swaps, til styring af eksponering overfor valuta-, rente- og

aktierisici. Herudover anvendes derivater til afdækning af ydelsesgarantier og af andre rentebærende forpligtelser.

Se nærmere beskrivelse i afsnittet ''Risikostyring og investeringsstrategi'' i note 35.

Derivater indregnes og måles til dagsværdi i regnskabet.

Koncernens udstedte efterstillede kapitalindskud er fastforrentede. Disse indregnes til amortiseret kostpris i

regnskabet. De grundlæggende regnskabsbestemmelser medfører således, at dagsværdien af renterisikoen på

fastforrentede udlån ikke indgår i resultatopgørelsen, mens dagsværdiudsving på det risikoreducerende afledte

finansielle instrument skal resultatføres. I regnskabet anvender koncernen regnskabsreglerne for sikring til dagsværdi,

når renterisikoen på fastforrentede finansielle passiver er afdækket med derivater.(jf. note 26).

Der er indgået collateral aftaler vedrørende en del af derivaterne og i den forbindelse har koncernen modtaget

sikkerhedsstillelse i form af likvide obligationer svarende til en dagsværdi på 2.138 mio. kr. i 2009 og

5.913 mio. kr. i 2008.

2009

Valutakontrakter

Rentekontrakter

Aktiekontrakter

Afledte finansielle instrumenter i alt

Nominel

Positiv

Nominel

Negativ

værdi dagsværdi

værdi dagsværdi

20.870 32 15.487 383

61.826 2.051 2.530 15

0 7 0 0

82.696 2.090 18.017 398

2008

Valutakontrakter

17.849 1.436 37.872 1.170170

Rentekontrakter

11.462 6.232 1.760 254

Aktiekontrakter

0 0 1 5

Afledte finansielle instrumenter i alt

29.311 7.668 39.633 1.429

21 FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Øvrige

182 119

29.714 39.795

198 290

475 572

50 470

22 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Består af investeringsforeninger, hvori de underliggende aktiver opdeles således:

Med garanti

Uden garanti

Kapitalandele

2.054 26.489 28.543 16.352

Obligationer

5.296 11.080 16.376 11.238

Indlån i kreditinstitutter

1 1.517 1.518 888

I alt

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

I alt

7.351 39.086 46.437 28.478

31.562 20.283

14.875 8.195

46.437 28.478

23 GENFORSIKRINGSANDELE AF HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER

Pi Primo

1.918 1.714

Indbetalte præmier

137 70

Udbetalte ydelser

-132 -122

Tilskrevet kontorente

25 117

Rentetilskrivning

20 134

Valutaomregning

-9 -10

Ændring i erstatningshensættelser

-22 5

Øvrige ændringer

11 10

Ultimo 1.948 1.918

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 45/78

More magazines by this user
Similar magazines