Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter Danica Pension Koncernen

Note

Mio. kr.

Koncentrationsrisikoen vedrørende forsikringsrisici omfatter

risikoen for tab på grund af stor eksponering til enkelte kundegrupper

samt store eksponeringer til enkeltindivider. Koncentrationsrisikoen

er begrænset ved risikospredning af forsikringsporteføljen

samt ved genforsikring.

For at begrænse tab på individuelle livsforsikringer, som er udsat

for stor risikoeksponering, er en mindre del af risici relateret til

død og invaliditet genforsikret.

De forskellige risikoelementer underkastes løbende aktuarmæssige

analyser med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssige

forpligtelser og eventuelle fornødne forretningsmæssige

tiltag.

Operationelle risici

Operationel risiko vedrører risikoen for tab som følge af fejl i ITsystemer,

juridiske tvister, utilstrækkelige eller fejlagtige procedurer

og bedrageri. Danica begrænser de operationelle risici ved

etablering af interne kontroller, som løbende opdateres og

tilpasses Danicas aktuelle forretningsomfang. Endvidere er der

etableret funktionsadskillelse.

Enkelte kunder har anlagt sag mod Danica med påstand om, at

omkostningsbidrag ikke må medregnes ved opgørelsen af bonus

på fripolicer, aktuelle forsikringer og på præmiebetalende forsikringer.

Der er tale om en mangeårig branchepraksis, der efter

Danicas opfattelse er i overensstemmelse med gældende betingelser

for de pågældende forsikringer. Vestre Landsret har den

28. august 2008 afsagt en dom i sagen, der gav Danica medhold.

Sagsøger har anket dommen til Højesteret.

Forretningsmæssige risici

Forretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici, omdømmerisici

og andre risici relaterede til eksterne faktorer.

Danica følger nøje udviklingen på de markeder, hvor Danica har

aktiviteter, med henblik på at sikre, at priser og kundeservice er

konkurrencedygtige. Danica tilstræber en ordentlig behandling af

kunderne samt åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation.

Danica gennemgår systematisk sine forretningsområder med

henblik på at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af

forringelse af omdømme.

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER

I nedenstående tabel er der for Danica Pension koncernen vist

effekten på egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale og

bonuspotentiale på fripoliceydelser af isolerede ændringer i

renter (stigning og fald), aktiekurser og ejendomspriser samt af

ændringer i døds- og invaliditetshyppighed.

Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at levetiden

stiger med ca. 1 år, vil forøge forpligtelserne med 1,4 mia. kr, og

egenkapitalen vil ikke blive bliver påvirket.

Af de to rentescenarier er en rentestigning den værste for

Danica koncernen. I et scenario med en rentestigning på 0,7 pct.-

point samtidig med et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald

på 8 pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil kollektivt bonuspotentiale

falde med 1,4 mia. kr., bonuspotentiale på fripoliceydelser

vil falde med 0,1 mia. kr., og egenkapitalen vil falde

med 0,6 mia. kr. Fremadrettet vil rentestigninger dog være en

fordel for Danica, da det vil være lettere at opfylde de garanterede

ydelser.

De finansielle følsomheder i nedenstående tabel er defineret i

Finanstilsynets røde trafiklysscenario. Et selskab anses for at

være i rødt lys, hvis der ikke er tilstrækkelig kapital til at dække

solvenskravet med fradrag af 3 pct. af livsforsikringshensættelserne

i det røde trafiklysscenario. Hvis et selskab er i rødt lys, vil

Finanstilsynet blive involveret i selskabets finansielle styring.

Danica koncernen har været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets

trafiklysscenario siden indførelsen heraf i 2001.

FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2009

Mio. kr.

Minimum

påvirkning af

basiskapitalen

Maksimum

påvirkning af

kollektivt bonuspotentiale

Maksimum påvirkning

af bonuspotentiale


fripoliceydelser

før ændring i

anvendt bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Maksimum påvirkning

af anvendt

bonuspotentiale

på fripoliceydelser

Rentestigning på 0,7 pct. point -0,3 -0,5 4,2 -

Rentefald på 0,7 pct. point 0,3 0,8 -4,2 -

Aktiekursfald på 12 pct. -0,2 -1,1 0,0 -0,6

Ejendomsprisfald på 8 pct. -0,1 -1,0 0,0 -0,2

Valutakursrisiko (VaR 99,0 pct.) 0,0 -0,2 0,0 0,0

Tab på modparter på 8 pct. -0,1 -1,1 0,0 -0,9

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 -1,0 -0,1 -0,4

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0,0 1,3 0,1 0,0

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. 0,0 -0,1 0,0 0,0

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 53/78

More magazines by this user
Similar magazines