Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter Danica Pension

Note

1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Moderselskabet Danica Pensions regnskab aflægges efter lov

om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser.

Regelsættet er identisk med koncernens måling efter IFRS. Der

henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i note 1 til

koncernregnskabet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter indre

værdis metode, og dattervirksomheders resultat efter skat resultatføres

under Indtægter fra tilknyttede virksomheder.

Nøgletal

Moderselskabets nøgletal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser. Afkastnøgletallene er beregnet som

sammenvægtede afkast.

Effekt af ændring i diskonteringssats

31.12.2009 31.12.2008

Nuværende

sats Tidl. Sats 1) Nuværende sats Tidl. Sats 1)

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.055 1.064 1.167 1.121

Ændring i livsforsikringshensættelser -862 -224 -6.817 -7.364

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.291 -1.395 11.910 11.963

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

275 280 -664 -667

Resultat før skat 2.847 3.395 -1.183 -1.727

Skat -607 -744 318 443

Årets resultat 2.240 2.651 -865 -1.284

BALANCE

Garanterede ydelser 142.632 142.612 146.461 148.756

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 15.665 15.554 14.138 13.708

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 14.147 14.187 10.918 9.599

Erstatningshensættelser 6.574 6.572 6.317 6.320

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 2.935 1.553 1.501

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 182.681 182.685 180.319 181.666

Egenkapital 17.348 17.340 15.085 14.666

1) Satsen opgjort uden midlertidig tillæg, som har været gældende siden 2008.

60/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines