Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

2009 2008

2 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

7.519 7.994

1.102 2.803

Direkte forsikringer i alt

8.621 10.797

Indirekte forsikringer

32 26

Bruttopræmier i alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

8.653 10.823

5.828 7.339

1.101 1.769

1.692 1.689

I alt 8.621 10.797

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Gruppelivsforsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med bonusordninger

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

I alt

159 168

351 357

720 805

8.621 10.797

8.621 10.797

8.621 10.797

8.621 10.797

3 KURSREGULERINGER

Investeringsejendomme

-41 -12

Kapitalandele

2.586 -12.596

Investeringsforeningsandele

4.846 -7.749

Obligationer

2.717 2.147

Andre udlån -39 -153

Øvrige

-4.595 5.907

Kursreguleringer i alt

5.474 -12.456

4 PENSIONSAFKASTSKAT

Friholdt andel

4,6% 5,4%

5 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

-763 -752

Forsikringssummer ved invaliditet

-259 -245

Forsikringssummer ved udløb

-2.371 -2.051

Pensions- og renteydelser

-6.180 -5.974

Tilbagekøb

-3.669 -3.866

Kontant udbetalte bonusbeløb

-992 -967

Direkte forsikringer i alt

Indirekte forsikringer

Invaliditetsbegrænsende udgifter

-14.234 -13.855

-12 -1

-3 -3

Udbetalte ydelser i alt -14.249 -13.859

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 61/78

More magazines by this user
Similar magazines