Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

6 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER

Livsforsikringshensættelser primo

Akkumuleret værdiregulering primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus

PAL-kompensation anvendt til omkostningsdækning

Andet

Ændringer i alt

Øvrige ændringer:

PAL-kompensation

Overdragelse af hensættelser

Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv

Øvrige ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Livsforsikringshensættelser ultimo perioden

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i garanterede ydelser

Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier

Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser

171.517 163.513

-7.110 -4.887

164.407 158.626

8.653 10.823

3.131 8.550

-14.273 -13.875

-628 -672

-72 -210

- -22

40 -

-3.149 4.594

- 1.120

119 86

-54 -19

65 1.187

161.323 164.407

11.121 7.110

172.444 171.517

-3.149 4.594

4.011 2.223

862 6.817

5.617 17.380

-1.527 -4.569

-3.228 -5.994

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

862 6.817

Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med:

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultat

Ovenstående vedrør alene delbestand II.

72 300

11.049 6.210

- -2.800

PAL-kompensation, brutto

- 1.725

Omkostninger til håndtering af PAL-kompensation i alt

- -22

Omkostningerne omfatter udvikling af IT-systemer til håndtering af udbetaling af kompensationen, udsendelse af

breve til kunderne og besvarelse af spørgsmål fra kunderne.

Omkostningerne er enten direkte henførbare omkostninger til porto mv. eller opgjort udfra anvendt tidsforbrug.

Gebyr til omkostningsdækning fradraget i PAL-kompensation

Heraf gebyrer vedr. udbetalte kompensationer, som er modregnet i "Forsikringsmæssige driftsomkostninger"

- -27

- -5

Gebyr til omkostningsdækning er fordelt på de enkelte ordninger forholdsmæssigt ud fra kompensationsbeløbets

størrelse.

62/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines