Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

9 RESULTAT FØR SKAT

Realiseret resultat for Danica Pension skal fordeles i henhold til bekendtgørelsen om kontributionsprincippet.

Danica Pensions overskudspolitik er anmeldt til Finanstilsynet i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen

og vejledning om markedsdisciplin. Årets resultat består af investeringsafkastet af de til egenkapitalen

allokerede aktiver inkl. resultater af datterselskabet Danica Pension I og de tre udenlandske datterselskaber, risikoresultat

af Forenede Gruppeliv, syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg af de forsikringsmæssige hensættelser.

I det omfang, det ikke er muligt at indregne fuldt risikotillæg i henhold til kontributionsbekendtgørelsen, kan

indregning foretages over de kommende år, hvis det realiserede resultat giver mulighed herfor.

I disse tilfælde oprettes en skyggekonto. Skyggekontoen forrentes med samme afkast som de til egenkapitalen

allokerede obligationer.

Realiseret resultat

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring

Overført investeringsafkast ekskl. skat af tilknyttede virksomheder

Pensionsafkastskat

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

Anvendt BFY

Tilskrivning af bonus

Realiseret resultat i alt

Investeringsafkast allokeret til egenkapital samt syge- og ulykkesforsikring

Realiseret resultat vedrørende livsforsikringskunderne, i alt

1.625 46

1.541 -827

1.932 -358

1.291 -11.910

2.800 -2.800

-2.052 3.470

7.137 -12.379

-1.473 809

5.664 -11.570

I medfør af kontributionsprincippet er der opnået risikoforrentning for 2009. Endvidere

er 50 pct. af skyggekontoen indtægtsført i 2009.

Specifikation af risikotillæg:

Andel af forsikringsmæssige hensættelser

Risikotillæg i alt

1.087 1.088

1.087 1.088

Andelen af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 0,64 pct.

Udvikling i skyggekontoen:

Skyggekonto primo

Tilskrevet rente

Anvendt/henlagt

1.088 -

58 -

-573 1.088

Skyggekonto ultimo perioden 573 1.088

66/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines