Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

13 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Ejer-

Navn og hjemsted

Aktivitet andel Resultat Egenkapital

Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% 25 194

Frederiksberg

De anførte resultater og egenkapitaler er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapporter.

14 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

g

Øvrige

182 90

27.870 36.385

125 101

240 9

50 293

15 EGENKAPITAL

Aktieantal á 100 kr.

11.000.000 11.000.000

16 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Ansvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de

almindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansiel

virksomhed §§ 126, 132 og 136.

Tilbage-

Rente-

betalings-

Valuta

Note Hovedstol sats Modtaget Forfald kurs

EUR a)

400 4,35 2006 uamort. 100 2.976 2.980

Ansvarlig lånekapital

Underkurs

Sikring af renterisiko til dagsværdi

2.976 2.980

-6 -9

115 75

I alt, svarende til dagsværdi

3.085 3.046

Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet

a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober

2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 68 mio. kr. for 2009.

I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdien

af den sikrede renterisiko.

2.961 2.965

17 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto livsforsikring

321 310

Brutto syge- og ulykkesforsikring

6.253 6.007

Erstatningshensættelser i alt

6.574 6.317

68/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines