Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

18 EVENTUALFORPLIGTELSER

Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende

samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på 197.341 192.801

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har

overført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige

Selskabet har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendomme

eller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb på

Selskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende

momsreguleringsforpligtelse på

Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt

Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på

1.294 29.130

36.648 261.608

45 45

88 -

39 32

1.519 1.501

2.782 3.003

Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms

og hæfter solidarisk herfor.

Danica Pensions størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet stadighed er part i diverse retsager.

De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensions økonomiske stilling.

19 NÆRTSTÅENDE PARTER

Forsikringsselskabet Danica med hjemsted i København, besidder 100 % af aktiekapitalen i Danica Pension og har

dermed bestemmende indflydelse.

Danica Pensions IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af

Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. I 2009 blev

betalt 165 mio. kr. for IT-drift og -udvikling og 28 mio. kr. for øvrige administrative ydelser.

Endvidere har Danica Pension betalt 92 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af forsikringer og betjening af porteføljen,

svarende til 4,4 pct. af bruttopræmieindtægten tegnet gennem Danske Bank koncernen.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. I 2009 betalte Danica Pension i ordinært

honorar 112 mio. kr. for porteføljeforvaltning, svarende til 0,07 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning.

Herudover er betalt depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto 18 mio. kr.

Forsikringsselskaberne i Danica koncernen administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på

omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for.

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 69/78

More magazines by this user
Similar magazines