29.12.2014 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

December Juni 2008

6

www.dhf-net.dk

Handicap· nyt

”Hårde kampehjælper”,

sagde landsformand Susanne Olsen på

Dansk Handicap Forbunds kongres.

Læs mereibladet

Derergod stemningpåLouisiana,

mendårlig tilgængelighed

Ligeværdig medarbejder

medhandicap


www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os

iopbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig iopbygning og indretning af institutionsbusser

og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov ogønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring

vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere ikommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært påbilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både

fører og passagerer -ogdet er bl.a. mærker som

Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault.

Kom ogsevores udstillingsbusser, fåenprøvetur

-eller ring og vi kommer gerne forbi!Poul Erik

Illemann

Oliver

Svanholm

Jesper Skov


Vejlbjergvej 18 ·8240 Risskov ·Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk ·info@handicapbusser.dk


-specialist iindretning og opbygning af lift- og handicapbusser


Indhold

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

3

PRIVATFOTO

Jonas Mahler mistede ungdommen

42

ienvoldsom trafikulykke. Nu har

han erobret livet tilbage.

FOTO: C LAUS HAAgENSEN/CHILI

Kongres med gode vibrationer . . . . . . . . . . . . . 6

Læs alt om Dansk Handicap Forbunds 16. kongres ioktober.Her blev

der diskuteret og besluttet, hvad der skal arbejdes med de næste to år,

og uddelt to priser.

Ligeværdig medarbejder med handicap . . . . . . . . . 10

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Køb Handicap-Jul . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Dansk Handicap Forbunds traditionsrige julehæfte er på gaden.

Midt ibladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Man kunne bruge fleredage på Louisiana . . . . . . . . . 32

Kunstmuseet Louisiana er et skønt sted, men tilgængeligheden

kunne forbedres.

6

122delegerede frahele landet.

Dansk Handicap Forbunds

kongres ioktober samlede

”Håndværkerhuset Holm

Nielsen er et eksempel

på, at det sagtens kan

lade sig gøreatansætte

mennesker med

handicap -tilmed så det

bliver en gevinst foralle.”

10

FOTO: L ARS BAHL

Giv et bidrag og vær med til at skabe julestemning . . . . . 35

Støt Dansk Handicap Forbund, så medlemmer,der skal værealene

ijulen også iårkan holde jul på Sct. Knudsborg.

Nyt medlemstilbud: Rabat på møbler . . . . . . . . . . 37

Dansk Handicap Forbund og møbelhuset In-Bolig har indgået fordelsaftale.

Udgivelsesplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Se hvornår Handicap-nyt udkommer i2009.

Ny bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Anmeldelser af Helle Fischers bog: Lykken på et ben.

Køb Dansk Handicap Forbunds julekort. . . . . . . . . . 39

Dansk Handicap Forbund sælger seks forskellige julekort.

Genoplivet tregange –nufar ikørestol . . . . . . . . . 42

Jonas Mahler blev ilde tilredt, da han og vennerne kørte galt. Seks år

efter har han et godt liv sammen med kæresten Kristina og sønnen Mikas.

Louisiana er er skønt museeum, men

32

der er plads til forbedringer

af tilgængeligheden.

www.dhf-net.dk


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole,

der passer nøjagtigt til dig

W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .

Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte,vægt fra 6,8 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip,sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

W

wolturnus

Wolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


Leder

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

5

Arbejdet fortsætter

–ogdet nytter!

At arbejde handicappolitisk er ofte en sej og opslidende kamp.Mennesker med handicap møder

storebarrierer idagligdagen, og der er lang vejtil, at vi reelt leverentilværelse på lige fodmed andreborgereidetteland.Viholder

møder,taler med politikere, går imedierne og debatterer imange

forskellige sammenhænge,ognogle gange spørger man sig selv:Nytter det egentlig noget

VedDansk Handicap Forbunds nyligt overståede 15. kongres arbejdede forbundets tillidsfolk

som noget nytiworkshop,hvorformålet varatfinde fokusområder,som vi vil arbejde med ide

kommende år.Det blevtil mange gode diskussioner,ogengagementogarbejdsiver varihøjsædet.

Vi er flere, der blevmeget inspireret af det storeengagementpåkongressen, men nogle stiller måskeiden

forbindelse sig selv spørgsmålet: Nytter det egentlig noget

Jegtror, det er vigtigt,atviminder hinanden om de succeer,virentfaktisk opnår som resultataf

hårdt arbejde blandt handicappolitisk engagerede mennesker.

Lad mig nævne nogle meget vigtige milepæle,som er nået inden fordesidstepar år:Vihar fået

et helt nytsystemafhjælpeordninger,som kansikre et merefleksibelt og selvstændigt liv formange

af voresmedlemmer.Der er givet lovning på at bringe hjælpernes løn- og arbejdsvilkår iorden.

Deterlykkedes at få landspolitikerne til at vedtage en lovændring,som betyder,atdemange,som

mistede deres merudgiftsdækning efterenabsurdafgørelse fraAnkestyrelsen i2007, nu kanfå

deres ydelse tilbage.Der arbejdes iFolketinget på nyeogmindreindviklede og restriktivebilregler

og på, at dækningen af merudgifterfortsætter efterfolkepensionsalderen. Endelig har vi fået et nyt

bygningsreglementogenFNkonvention, som sikrervores menneskerettigheder.

kigger man på alle de nævnte resultater–såsidder jeg ihvert fald tilbage med en fornemmelse

af,atdet hårde arbejde ikkeerforgæves!

Ivores forbund kæmper vi formange hjertesager.Helt grundlæggende foratvialle bliver tilstrækkeligt

kompenseret forvores handicap.Atfinde løsninger iforhold til det kræver meget af os

alle.Når jeg ser tilbage på kongressen, får jeg en fornemmelse af,atvisammen har fatinoget meget

værdifuldt. Sjældenthar jeg oplevetsåstorvilje til samarbejde og fælles visioner om at bringe

forbundet og handicappolitiskespørgsmål godt ind ifremtiden. Sammen skabtevienrigtig god

fællesskabskultur,ogden skal vi bruge til at skabe gode resultater–ikkebarefor forbundet,men

foralle mennesker med handicap.

Og hvis nogen stadig spørger,omdet nytter –vil jeg ikketøvemed at sige: Ja! Arbejdetfortsætter–ogdet

nytter!

“Sammen skabte

vi på kongressen

en rigtig godfællesskabskultur,og

den skal vi bruge

til at skabegode

resultater”

Susanne Olsen

Landsformand

Kontroleret oplag iperioden

1. juli 2007 -30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk,Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLSGrafisk Hus. Oplag: 9.000.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer.Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6003435. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 –16.00, Fredag kl. 9.00 –14.15. Landsformand: Susanne Olsen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 14. februar 2008. Deadline: 15. januar 2009.


kongres 2008

www.DHf-Net.Dk

6

Kongresmed gode

vibrationer

AF BENTE RøDSgAARD

FOTO:CLAUS HAAgENSEN, CHILI

Denmest positivekongres imands minde

ifølge de delegerede.Foran venter to knokleår

med FN konvention pensionsspørgsmål, tilgængelighedsproblemer

og kampagner

”Det er som om, at jeg skal til mit livseksamen”, sagde

en lidt spændt landsformand Susanne Olsen som indledning

til sin førstekongres som formand.Dansk Handicap

Forbunds 15. kongres fandt sted 16.-19. oktober

og foregik atterpåEgmontHøjskolen iHou,mens elevernevar

på efterårsferie.122 delegerede vartil stede.

To arbejdskrævende år

Isin mundtlige beretning sagde Susanne Olsen, at hun

har set det som sin fornemmesteopgave at forandre

forbundet indefra. Hun varglad foraktivitetsniveauet i

udvalgene,ogfor at fleremedlemmer end hidtil modtager

nyhedsbrevefra forbundets udvalg.

Ikongresperioden er der kommet et nytvigtigt medlemstilbud.”Rådgivningsteamet

er et hjertebarn, som

det har taget 1½ år at få stablet på benene.Iteamet er

to socialrådgivere, Inge Christensen, Odense og Lene

kjær,Århus,som arbejder tæt sammen med forbundets

handicappolitiskekonsulent. Samarbejdet foregår dagligt

gennem et samkørttelefon- og computersystem og

sparringsmøder en gang om måneden. Udoverdeansatte

er der tilknyttet firefrivillige,som har uddannelses- og

erhvervsmæssig erfaring inden forområdet”sagde hun.

Tilgængelighed og uddannelse

Tilgængelighedsområdet er højt prioriteret iforbundet.

”I forhold til resten af handicapverdenen,så er vi de modigsteogdebedste!

Hårde kampe hjælper,ogdet er godt,at

der er så mange små enmandshæreilandet,der kaster sig

over enkeltsager.Bliv vedmed det”,lød opfordringen.

2.500 personer vælges hvertårtil nævn og handicapråd

ihele landet,ogbehovetfor dygtige tillidsfolk

er stort. Derfor er Dansk Handicap Forbund engageret i


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

7

at opretteHandicaporganisationernes Uddannelses og

kompetencecenter(HUk). ”Tanken er at skabe et uddannelsescenter,

der skal udvikle,skræddersy og udbydede

kurser,som DanskeHandicaporganisationer og medlemsorganisationerne

efterspørger”.

Susanne Olsen nævnte ogsåFN’shandicapkonvention,

som skal bruges flittigt til at forhindrediskrimination.

”Der er også en ny hjælpeordning på vej, nyeregler om

handicapbiler,ligesom vi stadig har fokuspåmerudgiftsdækning

og den nyeførtidspension.Vi arbejder på,

at de handicapkompenserede ydelser ikkestopper,når

man fylder 65 år,”sagde hun.

Udfordringer

kommunalreformenhar medførtkaos ikommunerne.

Dethar givet os storeudfordringer,for mange medlemmer

har følt sig utrygge over processen.

Forbundet har haftenomfattende korrespondance

med ministreogudvalgpåChristiansborgsamtmøder

med politikereogsamarbejdspartneresom fx Danske

Handicaporganisationer.Forbundet er også rigt repræsenteretinævn

og udvalg og synlige på konferencer,

temadage og samarbejdsmøder med andrehandicaporganisationer.

Susanne Olsen så frem til, at diskussionen om fremtidigt

arbejde iårskulle foregå iworkshopper,hvorde

delegerede havdetilmeldt sig efterderes interesser.

Somafslutning varder stor rostil alle tillidsfolk og

ansatte, som alle gør en uvurderlig indsats.”Udenalle jer

intetforbund”, sagde hun.

Synlighed,medlemstal og kampagner

Flereindlæg frasalen rosteSusanne Olsens måde at

væreformand på, dog efterlyste fleremeresynlighed i

de landsdækkende medier og ikkekun ilokale medier.

Tilindlæggene om synlighed svarede formanden:

”Jeg synes,vigør,hvadvikan, og det er vigtigt at være

synlige ilokalområdet. Nogle gange kontaktes vi af pressen,

fx om tildeling af hjælpemidler.Ogpressen har brug

forpersoner.Vibruger timer på at finde en, der vil stå

frem ipressen –ogder kanværemange gode grunde til

ikkeatville det –men ofte lykkes det ikke, og vi må sige

nejtil journalisten”.

Detdalende medlemstal vaktebekymring på kongressen,

som havdetalrige ideer til at få fleremedlemmer

fx en kampagne blandt medlemmerne,hvorman fik

en flaskevin forhvert medlem, man skaffede,etnyt logo

–som en logokonkurrencemed kendtekunstnere, hvis

bidrag efterfølgende blevsolgt på auktion, en tilgængelighedsmarch,

indsamling af penge isportsbutikker, en

ny måde at afholde Dansk Handicap Dagpå, kørestolsrace

med politikereogembedsmænd samtsatse på

massiv profilering til kommunalvalget.

”kommunalvalget næstegang kunne klartværeet

sted at profilereos. Jegsågerne,atvifik ansatensprællemand

til at rejse rundt ilandet og hjælpe med at sætte

de mange forslag isving”, sagde Susanne Olsen.

Mangler indtægter

Ifølge hovedkasserer Erna Christensen har forbundet

et betydeligt underskud,ogdet kniber med at skaffe

Landsformanden Susanne Olsen på podiet sammen med næstformanden John Sørensen.


kongres 2008

www.DHf-Net.Dk

8

indtægter.Færre beløb iarv og en stormflod,der gik

hårdt ud over Stranden iCharlottenlund,har været

med til at skabe lavvande ikassen. Campingpladsen i

Ugerløse er sattil salg.”Vi vil gerne af med campingpladsen,

vi har ikkebehovfor den længere, vi kankomme

så mange andresteder.Det er en succeshistorie,at

vi vil sælge den”, sagde hun.

Sometmiddel til flereindtægter opfordrede hun alle

til at oprettegavebreve. ”Alle beløb storesom små er velkomne”,

sagde Erna Christensen. ■

faktaboks

Nyvalgte

Der vargenvalg uden modkandidater til landsformand

Susanne Olsen, næstformand John Sørensen og hovedkasserer

Erna Christensen.

Hovedbestyrelse

Tilhovedbestyrelsen vælges ti direkte på kongressen.

Det blev:

Stig Langvad, Rikke Kastbjerg, Lena Nielsen, Bente

Rey, Gudrun Budde Gade, SvenA.Knudsen, Lis Schou,

Jan Jespersen, Brian DamsgaardogTonny Ploug. Suppleanter:

Bjarne Müller,Henrik Lam, Claus Højsgaard,

Laurits SøgaardChristensen og Thomas Arpe.

Forretningsudvalg

Firemedlemmer til det nyeforretningsudvalg valgtes

efterfølgende af hovedbestyrelsen. Det blev: Hans

Jørgen Møller,Ulla Trøjmer,Anni KvisgårdogJan Jespersen.

Desuden er landsformand, næstformand og

hovedkasserer medlemmer af udvalget.

Vedtægter og støtte

Vedtægterne kan du læse på

www.dhf-net.dk/om/vedtaegter.

Du kan støtte DHFmed et pengebeløb stortsom lille.

Læs merepåwww.dhf-net.dk/stoet.

Det sagde de:

”Jeg plejer at reflektere over kongressen på køreturen

hjem. Jeg plejer at tænke på surheden:

Men hvad skal jeg tænke på imorgen Her har

været en dejlig positiv stemning,ogjeg har lyttet

til så mange gode ting.Ikke engang jyderne

har brokket sig over københavnerne.”

Leif Holzmann (Gladsaxe/Gentofte/Lyngby).

Taktil Susanne, du gør det saftsusende godt. Og

du skal ikke sidde der og bævre.Vi skal fokusere

på det politiske og på at komme imedierne.

Det er generelt,atmedlemstal daler.Ibillardklubben

mister vi også medlemmer.

Per Kæseler

(Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal).

”Vi skal finde de unge, engagere skoler,deltage

ihandicapmesser.Jeg savner landsdækkende

aktioner –ligesom Aktion postkasse i2006.”

Birte van der Weiden (Lolland).

”Vi har ikke brug for,atnogen taler for os.Vi taler

vores egen sag, og vi vælger selv.Hvis vi skal

pege på nogle for at promovere os, så har vi en

dårlig sag.Vi kan tilknytte dem, vi synes,men de

skal ikke være ambassadører.”

Stig Langvad (Hovedbestyrelsen)

til forslag omprotektor og ambassadører.

”Jeg er meget imponeret over udvalgenes arbejde.

Ideudvalg,der har tilknyttet en ansat, når

de meget. Det er en god investering.”

Mikkel Bundgaard, formand for RYK.

Leif Holzmann, Gladsaxe/Gentofte/Lyngby afdeling Lone Jørgensen, Lolland afdeling Hans Jørgen Møller,København afdeling


kongres 2008

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

9

Fremtidigt arbejde

Dansk Handicap Forbunds kongres arbejdede de delegerede iworkshopper.

Formålet varatdiskuterefokusområder til arbejdet de næste2-4år. Ideerne var

mange og resultaternefra de enkelteworkshopper ses nedenfor

Socialpolitik

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-Atmennesker med handicap bliver kompenseret efterindividuel

vurdering.

-Retfærdig og lige adgang til handicapkompenserende

ydelser,uanset hvor ilandet man bor.

Eventuel centralvisitation af meget dyreydelser.

-Atmennesker,som bor på botilbud,bliver kompenseret.

-Adgang til uvildig vejledning -herunder udbygning

af DHFs rådgivningstilbud.

Fleks- og skånejob

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-Engenerel holdningsændring isamfundet.

-Atfjerne uvidenhed/barrierer hos både virksomheder,

medarbejdere, jobcentreogmennesker med handicap.

-Atidentitet er andet og mereend ens arbejdsliv.Der

skal væreplads til at fravælge at arbejde,hvis man

har et indgribende handicap.

-Atder skal væreenøkonomisk gevinst vedattage et

arbejde.

Borgerstyret personlig assistance

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-Atfolk, der har behov, får den hjælp,dehar brug for

uanset timeantal.

-Etstærkt LOBPA(Landsorganisationen borgerstyret

personlig assistance), som varetager og hjælper de

forskelliges ønsker og behoviforhold til det at være

arbejdsgiver.

-gode arbejdsforhold forhjælperne,men med maksimal

fleksibilitet iden enkelteordning.

Tilgængelighed

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-Atsikre adgang til klinikker,læger og tandlæger.

-Atder ikkegives formange dispensationer.

-Atsikre adgang til naturen.

-Atsikre tilgængelighed til offentlige transportmidler.

-Atsikre tilgængelighed til skoler og uddannelsesinstitutioner.

-Atindsamle fotodokumentation, hver gang man støder

på problemer.

FN konventionen -handicapråd

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-AtformulereDHFs politik med udgangspunkt ikonventionen.

-Internskoling om konventionen -herunder at afklare

begreberne handicap,funktionsnedsættelse og barrierer.

-Atbesluttenogle strategisketiltag iforhold til handicapkonventionen,

som blandt andet skal bruges i

handicaprådene og over forpolitikere.

Medlemshvervning

Dansk Handicap Forbund skal arbejde for:

-generelt større synlighed og mere kommunikation.

-Atoprette enidebank, så afdelinger og tillidsfolk

altid kan hente inspiration til aktiviteter,som giver

flere medlemmer.

-Atetablere events/happenings,som giver opmærksomhed

Iforhold til det øvrige samfund.

AF JEPPE kERCkHOFFS


kongres 2008

www.DHf-Net.Dk

10

Brug os –

inddrag os

Ligeværdig m

To medlemmer af Ungdomskredsen

giver deres bud på, hvordan de unge

kaninddrages ilokalafdelingernes

arbejde

Hoshåndværkerhuset Holm Nielsen A/S i

Rønne på Bornholm er handicap ikkeenhindring

foratfåjob.Derformodtogvirksomheden

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris

2008

AF BENTE RøDSgAARD

Rasmus Lund Sørensen og Thomas Arpe fraUngdomskredsen

(Uk) varbegge med til kongres foranden

gang.

”Workshopperne har været meget udbytterige.

Denne kongres har været meget merekonstruktiv end

den forrige”, siger Rasmus Lund Sørensen. Et synspunkt

som Thomas Arpe deler: ”Her har ikkeværet så meget

ballade,men det undrer mig,atman taler om, at man

gerne vil have unge kræftermed,ognår det så kommer

til valg af hovedbestyrelse,såerdet atterdeældre,

der bliver valgt ind.”

Brug Uk

Begge vil gerne bidrage til forandringer.”Jegsynes,lokalafdelingerne

skal finde ud af,hvormange Ukerede

har,ogsåkontakteos, så vi kanfåskabt nogle debataftener

om handicappolitiskeemner,fxarbejdsmarkedspolitik.

IÅrhus afdeling er der en relativ ung bestyrelse,

og herkan vi sagtens lave noget alle sammen.Vi har

lige været på en hyggelig medlemsweekend iSlettestrand”,

siger Rasmus Lund Sørensen.

De unge vil gerne bruges ude iafdelingerne,men

der mangler et led ifølge Thomas Arpe: ”Springet fra

Uk til lokalafdelingerne er al forstort.Jeg har selv

forsøgt at lave noget arbejde iden tidligereRanders

afdeling uden at blivehørt. Detbør DHF arbejde på”,

siger han.

”Det er en meget stor grøft, og vi taber mangepå

den måde.IUk er vi gode til at lave almindelige arrangementer,

men også at værelidt rebelskeoggøreopmærksomme

på os selv.IUk går man tit andreognye

veje -etkommende arrangementhedder ”Julefrokost

og sexkursus”, hvor der kommer en fra”de fantastiske

fem” og fortæller om forførelse.Iafdelingerne holder

man sig det gamle og det man kender såsom banko,

suppe,stegogis”,siger Rasmus Lund Sørensen. ■

Håndværkerhuset Holm Nielsen A/S, Rønne er en mindrevirksomhed

med omkring 50 ansatte. Syvansatte

arbejder på særlige vilkår,ogetpar stykker herudover

har behovfor særlige aftaler ihverdagen. Derertale

om medarbejderemed forskellige typer af funktionsnedsættelser.

Handicap-nyt mødtevirksomhedsleder kurt Holm

Nielsenogtre medarbejdere-en, somhar haftenhjerneblødning,en,

som har autisme og en, som arbejder

på ordinærevilkår,men har en særlig aftale,fordi han

har en multihandicappet datter.

90 %afdedanskevirksomheder udgøres af den

slags mindreforetagender.Derforerdet særdeles interessant,

når en virksomhed af denne type viser, at det

sagtens kanlade sig gøreatansættemennesker med

handicap -uden at det går ud over forretningen.

Hvis flerefulgteHolm Nielsens eksempel, ville andelen

af mennesker med handicap,som får et arbejde

væremeget større.Måskeholder nogle virksomheder

sig tilbage,fordi de er bange for, at det giver økonomisk

bagslag eller mangel på fleksibilitet at ansætte

medarbejderepåsærlige vilkår -men sådan behøver

det ikkeatvære!

Et spørgsmål om holdning

kurt HolmNielsen er tredje generation ihåndværkerhuset

og har igennem mange år haftenklar holdning

om, at der skal væreplads til alle også mennesker,som

har særlige behov. Han er selv ordblind og har oplevet,

hvad det vil sige at bliveholdt uden forfællesskabet.

Medarbejderemed handicap har masser at byde på

-det kræver blot,atman bruger noget energi på at

finde frem til medarbejderens ressourcerogudfordringer.Holm

Nielsen mener ganskeenkelt,det er et

spørgsmål om livsholdninger,ogdet budskab vil han

gerne væremed til at udbrede.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

11

edarbejdermed handicap

Opskriften er simpel

Hvordan kandet lade sig gøreatansættemennesker

med handicap,uden at det bliver dyrteller tidskrævende

ForkurtHolmNielsen er opskriften simpel. Det

handler om at gøresig fireting klart:

Uanset hvordan man vender og drejer det,skaldet

væreenforretning.Derfortilpasser kurt HolmNielsen

antallet af medarbejdereansat på særlige vilkår,såder

er balancemellem dem og de ordinærtansatte. Man

skal ikketage flereind,end man er istand til at ‘nurse’.

På den måde sikrerman sig samtidigt mod at miste

penge på det.

Manskalhaveensynlig og aktiv ledelse.Som leder

skal man melde klartudblandt medarbejderne,atder

skal væreplads til alle,ogatman ikkevil se nogen

form for‘misundelse’. Problemer skal ledelsen tage sig

af,ogdet betyder,atden skal væreuhyre opmærksom

på, hvad der foregår.

Determeget vigtigt at sikre god og åben kommunikation.

Hvis foreksempel en medarbejder har behov

forathvile sig iløbet af arbejdsdagen, bliver der hurtigt

konflikter,hvis ikkedet bliver kommunikeret ud til

de andreansatte.

Endeligt skal man tænkekreativt foratimødekomme

de særlige behov, som mennesker med handicap

har.Man skal huskepå, at hver enestemedarbejder har

særlige behovogderforskalhaveenunik aftale.Hvis

man tænker kreativt og ikkeholder krampagtigt fast i

traditionelle opfattelser af,hvordan en arbejdsdag skal

se ud,erdet ideflestetilfælde muligt at strikkeenløsning

sammen, som kommer både medarbejderen og

virksomheden til gode.

Håndværkerhuset Holm Nielsen er et glimrende eksempel

på, at det sagtens kanlade sig gøreatansætte

mennesker med handicap.Tilmed så det samtidig bliver

en gevinst foralle –virksomhed som medarbejdere. ■

Håndværkermester Kurt Holm Nielsen bag af nogle af sine medarbejderemed særlige behov. Fravenstre: Max, Susanne og Henrik.

FOTO: N INI NIELSEN

AF JAPPE kERCkHOFFS


kongres 2008

www.DHf-Net.Dk

12

Ny

arbejdsmarkedspris

uddelt

AF BENTE RøDSgAARD

Deteruproblematisk at have personermed handicapansat.

Detbudskab vil arbejdsmarkedspolitisk udvalg iDansk

Handicap Forbund gerne sprede og har derforindstifteten

pris,der skal gives til en virksomhed,derder gør en særlig indsats

foratansættemedarbejderemed handicap.

”Vived,at36.000 førtidspensionister vil arbejde og at

15.–20.000 fleksjobbereerledige.Problemerne er mange,

fx er jobcentrenedårligt rustedetiltil opgaven, og så er der

fordomme”, sagde Inger Madsen, formand forarbejdsmarkedsudvalget

vedoverrækkelsen.

Prisen, der består af et glasfad af kunstneren Hanne

Vilhelmsen, er symbolsk og mentsom et skulderklap til et

firma, der gør en forskel. Iårgik den til det bornholmske

firma Håndværkerhuset Holm Nielsen A/S. Blandt firmaets

50 medarbejdereersyv ansatpåsærlige vilkår.(Searti-

kels.10).

kurt HolmNielsen modtogprisen og varbåde stolt

og beæret,men synes selv,athan baretager

almindelige menneskelige hensyn. ”Jeg er

glad forprisen, fornår man taler om det

rummelige arbejdsmarked, fokuserer man

tit på de storevirksomheder,menmen statistisk

set,såfindesså 90 procentafalle job iDanmarkpåvirksomheder

med under 20 ansatte”,sagdesagde

han. ■

FOTO: C LAUS HAAgENSEN, CHILI


kongres 2008

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

13

Sig, hvad

du ønsker!

Torsdag aftenbød på et sprudlende foredrag

om forandringsprocesser og om at bryde

vaner

gunnar ørskov, psykologmed egen konsulentvirksomhed,var

på kongressens førsteaften inviteret til at

tale om forandringer.

”kultur -også ienforening -er

vaner,ogvanerne skaber en identitet,

som entenkan værebevidst eller

skjult. Folk synes,det er irriterende,

når nogen vil lave noget om. De vil

helst ikke. Menverden er iforandring.”

Hans råd til Dansk Handicap

Forbund var, at få nogle unge til at

fortælle,hvadDHF gør forkertuden

at møde dem med,atalt varsjovere

iDHF år tilbage,ogatdet varærgerligt,deikkevar

der dengang.

”Hukommelsen er nemlig kort.

At det varsåsjovt dengang er løgn.

Mange drømmer sig tilbage til de gamle dage,der aldrig

har været.”

Vaner er sværeatbryde

Foratunderstrege hvor sværtdet er at brydevaner,

og hvor let man går fejl af hinandens forventninger,

nævnte han juleaften. En aftenmed mange forskellige

forventninger,hvoralle vil gøresom de plejer,men det

kanman ikke, når der kommer svigerbørnogbørnebørn.

Så man må overveje,hvadman vil væremed til,

og hvad man ikkevil.

”Viskalspørge hinanden, hvad vi forventerogsige,

hvad vi ønsker –fxogså sige nej tak til billeder af børnebørn,

hvis vi ikkeønsker dem.Troikke, at du ved,

hvad andrevil have eller ønsker,spørgdem!”.

Fejlfindere

Når projekter mislykkes ienforening eller på en arbejdsplads,erder

altid nogen, der straks udbryder:

Hvad sagde jeg!

”Den slags mennesker har ofte ikke

sagt noget,men de tænker det så

stærkt,atdetror, tror, de overfører ordene

telepatisk. Derfor er man nødt til at

spørge: Hvornår sagde du det Er det

førttil referat, osv.”

Og hvis de ikkekan bevise det,så

skal de spørges om, hvordan de kunne

forestille sig,atvirksomheden næstegang

kanbruge deres evner,hvad

de kanbidrage med Og hvordan de

vil medvirke.Altandet er dræbende.Detbygger

nemlig ikkeop, men

udsender barenegativebølger.”

Detsamme gør en fejlfinderkultur,hvorman kunfokuserer

på at finde fejl.

”I Dansk Handicap Forbund skal Ispørge jer selv,

hvad Ivil værekendt for. Iskalsælge et budskab.Vil

Isige,atIerenforening der vil meget,men mangler

resurser Hvis Isiger det til andre, når Ierude til fester

og sammenkomster,såerdet det image,som Isender

videre. Find ud af hvad Ivil værekendt for. Tænk hvis

forventningerne var, at vi kunne have det sjovt sammen,

så ville folk komme forathavedet godt iDHF –

det ville løfte alle”. ■

FOTO: ø RSkOV A/S

AF BENTE RøDSgAARD


Bruger -Hjælper

Formidlingen A/S

Bruger -Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende

firma, som yder service til såvel handicappede som

landets kommuner og regioner.

Vi tilbyder bl.a.:

-Gratis rekruttering af hjælpere

-Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger

-Administration af ledsageordninger

-Lønservice

-Vikarservice

Hvis du er interesseret iathøre mere omovenstående,

kontakt da venligst Bruger -Hjælper Formidlingen A/S:

Ellebjergvej 52. 1. Klamsagervej 35. st.

2450 København SV 8230 Åbyhøj

Tlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk

BBB$-,10$5:

26 ;6>6 @#9 ="A6 796;;6856

3./$ *( ++ %) &&

BILVARMER GIVER

NY KOMFORT IBILEN

M ed en b ilv a r mer kommer D e a l t id u d t il en v a r m b il -ligegy ldigt h v o r D eholder. I ngen du gogfu g t ,

ingen is og s ne p å ruder ne. I ngen d yre ogfo rur enende koldsta rte r,- a l t id v a r mmo t o r. E n b ilv a r mer e r

ener gir igt ig og miljøv enlig –og s å kør e r den u a fhæ ngigt a flysnette t . D en b e t jenes via digi-ur og/ eller

fje r n b e t jening eller den n y e s m a rte t elefon sta rt v ia mob ilopk a ld eller sm s .

R o vsing s g a de 8 2

2200 K ø b enh a v n N

3 582 95 00

www.kjoelle r . c om


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

15

En Lauthpris blev indstiftet

på kongressen

En ny pris skal belønne ildsjæle

”For nylig fyldteOle Lauth, forstander på EgmontHøjskolen, 60 år.

400 dukkede op foratlykønske, men flerefra DHF måttemelde afbud.Nusiger

vi så tillykkemed en ’Lauthpris’”,sagde landsformand

Susanne Olsen vedoverrækkelsen.

AF BENTE RøDSgAARD

OleLauth

Pris til ærefor dygtige forstandere

EgmontHøjskolen blevoprettet på initiativ af Oluf Lauth, der blandt

andet varnæstformand iDansk Handicap Forbund.Han varskolens

førsteforstander,ogOle Lauth fulgtesenereisin fars fodspor.

”Begge har arbejdet energisk forlige rettigheder til mennesker

med handicap.Dehar nedbrudt grænser og bevist,atmennesker

med og uden handicap kanlæreafhinandens særheder.Handicapbevægelsen

og handicappolitikken er stærkt påvirketafderes

indsats”, sagde Susanne Olsen.

Lauthpris til grænsebrydere

Lauthprisen skal gives til personer,der arbejder for, at mennesker

med fysisk handicap skal have lige rettigheder,både foratanerkende

disse ildsjæle,men også foratsættefokus på de forhindringer,

som mennesker med handicap møder ideres liv.Prisen skal uddeles

hvertården 20. september på OleLauths fødselsdag.Modtageren

skal vælges af to repræsentanterfra DHF,envalgt af de ansattepå

EgmontHøjskolen, en fraSahva Fonden og en fraVanførefonden.

Prisen er på 25.000 kroner,men andrekan også bidrage med beløb.

Uddeles på kongressen

En ikkehelt uberørtOle Lauth togimod prisen på egne og sin afdøde

fars vegne: ”Det er den mest rørende fødselsdagsgave,jeg har

fået,ogjeg glæder mig til at påskønne de mennesker,der gør en

indsats.Pengene bliver ikassen.Takfor prisen, der viser opbakningen

til skolen, og fordet storearbejde,som Igør fordet gode liv,”

sagde OleLauth.

FOTO: C LAUS HAAgENSEN, CHILI

Oluf Lauth

ARkIVFOTO

Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll.

Marianne er igang med

at betale sit medlemskontingent

til Dansk Handicap Forbund.

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal

dit medlemskontingent med Betalingsservice.

Det er det nemmeste iverden. Og så behøver

du ikke spekulere på, om det bliver betalt.

Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk,

idit pengeinstitut eller idin netbank. Du kan

også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


Hjulspind

www.DHf-Net.Dk

16

Guldnål

Dansk Handicap Forbunds højesteudmærkelse er en

guldnål. Dengives til personer,der har gjortensærlig

indsats formennesker med handicap.Til festmiddagen

Dansk Handicap Forbunds kongres ioktober fik forstander

OleLauth, EgmontHøjskolen guldnålen forsit

utrættelige virke foratgøreenforskel.

”Duhjælper dem, der har det sværest,til at komme

videre med deres liv –uanset hvad andrehar sagt om

deres evner og muligheder.Rigtig mange er blevetafklaret

efterathaveværet på EgmontHøjskolen. Faktisk

troede vi alle,atduhavde fået guldnålen, men det havde

du ikke. Nu fårduden”, sagde landsformand Susanne

Olsen. En glad OleLauth togimod den.

Hans far,Oluf Lauth, variøvrigt den første, der

modtog guldnålen. Blandt andremodtagereerfhv.

finansminister Palle Simonsen, fhv. trafikminister Arne

Melchior og fraDansk Handicap Forbunds egne rækker

Arly Dalgaard, HerlufHansenogLone Barsøe.

AF BENTE RøDSgAARD

Dansk tv vistemeget lidt fraParalympics

Paralympics -tidligerekendt under navnet Handicap-

OL -blevafholdt den 6.-17. september iBeijing ikina.

5.000 deltagerefra 148 lande dystede om medaljer.Fra

Danmarkdeltog 39 atleter fra10idrætsgrene,ogambitionen

om at vinde ni medaljer blevindfriet.

I75lande verden over vardet muligt at følge legene

på tv,men dansk tv lå langt nede på listen. ITyskland

vardet muligt at se 426 minutters transmission. IEngland

så 2,7 millioner seereåbningsceremonien, som slet

ikkeblevvist på dansk tv.Sverige og Norge vistehver

aftenenhalv times tv fralegene.kinesisk tv viste22

timer idøgnet. IDanmarkkunne man kunfølge legene

på dansk tv gennem små indslag iDRSporten. Det

skuffer Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Detdanskekongehus havdeogså valgt legene fra, og

da kongehuset efterOLinviterede OL deltageretil en

reception, så varParalympics deltagerne ikkeinviteret.

Prinsesse Benediktehar dog udtalt til pressen, at de vil

bliveinviteret til et andet arrangement.

PRESSEFOTO PREBEN SøBORg

2,7 millioner englænderesååbningsceremonien

fraParalympics itv, Dansk tv viste den ikke.

Folkeskolen er ikkefor alle

Fysisk tilgængelighed til bygninger er en vigtig forudsætning

foratsikre ligebehandling af mennesker med

handicap.Ennyrapportfra Center forLigebehandling af

Handicappede fokuserer på folkeskoler,fordi folkeskolen

skal værefor alle.Statens Byggeforskningsinstitut har opmålt

firenye eller ombyggede skoler.Ingen af dem er dog

nævntved navn eller kommune.

Undersøgelsen viser, at ingen af de udvalgtefolkeskoler

er 100% tilgængelige forbørnmed handicap og derfor

ikkelever op til kravene ibygningsreglementetogDansk

Standard3028.

Ingen af skolerne har fx handicapparkeringspladser,der

opfylder kravene.Påden ene af skolerne kanpersoner i

kørestol ikkekomme ind,hverken iden nyetilbygning

eller iden gamle del af skolen. kommunen har givet dispensation,

fordider vartre andreskoler ikommunen, der

vartilgængelige.Pådetre andreskoler er der gjortendel

fortilgængeligheden forkørestolsbrugere, 75-100% af

undervisningslokalerne er tilgængelige og der er indrettet

handicaptoiletter,som stortset overholder kravene.

Skolerne har næsten ingen fokuspåtilgængelighed for

blinde,svagsynede,døveoghørehæmmede.

Læs hele rapporten”Tilgængelighed til folkeskoler -

Tilgængelighedsanalyse af fireudvalgteskoler”på

www.clh.dk.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

17

PRESSEFOTO: C ARE-CALL

FOTO: B JøRN NIELSEN REHAB

& H OSPITALSARTIkLER A/S

Alarmkald til hjemmet

Ring direktetil hjemmeplejen eller din hjælper

vedhjælp af LommyPersonal, en lille

handy bærbar gPS enhed med telefonkontakt,som

vejer 100 gram og er let

at have ilommen.

”Den kansørge fortryghed i

mange situationer”, rerEbbe Stephansen fra

forklaen

dementperson ikørestol,

som har bevæget sig væk

frahjemmet og ikkekan finde

hjem. ”Via Internettet kanman spore,

hvor personen opholder sig.Ogettryk

virksomheden Flextrack

iEsbjerg, som

producerer den. Fx for

tryk

Det er en fornøjelse at haverene fødder.Entå-og

fodvasker kan hjælpe til et godt resultat.

Nu taler mobiltelefonen!

Firmaet Cepa Mobilityhar videreudviklet deres mobiltelefon

og gjortden til en mobil kommunikator.

Nu indeholder denogsåtalemaskine,som med en

tydelig stemme oplæser dine egne tekster eller dine

SMSer samtenmedieafspiller,sådukan hørebåde

bøger og musik. Denmobile kommunikator kanstyres

med kørestolens joystick eller direktemed hånden på

touchskærmen. Mange mennesker med handicap har

været glade fordenne videreudvikling fx Alspatienter,

som har sværtved at tale og som via talemaskinen

kankommunikeremed hjælpereogandre. Du har

mulighed foratlåne en ienbegrænset periode,for at

se om det er noget fordig.Dukan også leje den. Den

kankøbes til priser fraca. 11.000 kr.-alt efterhvor

meget udstyr,der er.Noglehar fået denbevilgetsom

et hjælpemiddelefter serviceloven. Læs merepåwww.

cepa.dk.

Taleprogram, som oplæser tekst og sms’er,gør det letterefor

mennesker med talehandicap at kommunikere.

på den røde tryghedsknap bliver omsattil en

sms-besked sendt til de pårørende”, forklarer

Ebbe Stephansen. LommyPersonal kanindstilles

efterbrugerens ønsker.Den benytter

mobil- og gPS-teknologi og kanfxindstilles

til at ringe flereop, så hvis den førsteperson

på listen ikkesvarer, ringer den automatisk

til den næste. Op til femtelefonnumre

kantilsluttes denne funktion. Den

kanogså optage hændelser,

hvis personen fx bliver over-

faldet. Både børnogvoksne

kanbruge den. Firmaet

Care-Call a/s forhandler

den. Læs merewww.care-call.

dk eller få forhandler oplyst på tlf.

87 89 90 00.

Plej dine fødder

Hvis du ikkeselv kankomme til at vaskedine

fødder,kan du måskegøredet alligevelved

at bruge en tå- og fodvasker. Et 61 cm langt

plastikskaftmed udskiftelige svampe gør det

lettereatvaskefødder og tæer,mens du sid-

der ned.Den kankøbes ie-butikken www.

bjoern-nielsen.dk. Pris kr.150. På samme side

kandudownloade et katalog med flerehjælpemidler

til hygiejne.Dukan også kontakte

firmaet på tlf.86927955.

PRESSEFOTO: C EPA M OBILITY

Vidstedu, at

Strandfoged Jesper gunnarsen

solgte588 strandkorttil ”Stranden”iCharlottenlund,som

lukkede

fordenne sæson ioktober.

Blandtkøberne var50nye medlemmer.

Du kanfinde dine sygehusbehandlinger

tilbage til 1977 på

nettet. Du kanlæse om diagnoser,undersøgelser

osv.Duskal

have en digital signatur forat

læse med.Dadet er læger,der

har skrevetomdig ietfagsprog,

skal du måskehavehjælp af en

fagperson til at tolke, hvad der

står.gåind på www.sundhed.dk

og søg efter”mine sygehusbehandlinger”.

Du kangåtil læge via nettet

knapt en tredjedel af de 3.700

almentpraktiserende læger har

en eller flereydelser pr e-mail,

hvor man fx kanbestille tid,

fornyrecepter og stille spørgsmål.

Læs merepåwww.sundhed.

dk. Når du er inde på siden, skal

du gå til vejviseren og finde din

læge,derefterkan du se,om

der tilbydes e-mail konsultation.

Prøv også at søge fx læger kun

via postnummer,såkan du læse

mange oplysninger om, hvad der

tilbydes,fxogså om deres klinikkerertilgængelige.

Partierne bag satspuljeaftalen

har besluttet at bruge 25 mio.

kr.i2009-2012 til at forbedre

tilgængeligheden formennesker

med handicap til offentlige bygninger.

Du stadig kannåattilmelde

dig apotekernes sms-serviceog

få en sms,når du skal tage din

medicin. Du bestemmer selv,

hvad der skal stå isms’erne,og

hvornår du vil modtage dem.

Indtil den 31. december 2008 er

sms-servicen gratis.Læs merepå

www.apoteket.dk/SmsService.

aspx.


kort nyt

www.DHf-Net.Dk

18

Brug din kørselsordning iOslo,Stockholm

og Reykjavik

Fra1.december og to år frem kanbrugereafMovia

Handicap Servicebosatikøbenhavns kommune køre

iOslo,Stockholm og Reykjavik, ligesom brugerefra de

byer kankøreikøbenhavn. Forsøget er mentsom en

fremstrakt hånd til mennesker,som ikkekan benytte

den kollektivetransportideres egen by og derfor har

problemer,når de rejser.Firenordiskehandicaporganisationer

står bag forsøget med midler fraNordisk Råd i

tæt samarbejde med byernes kommuner.Desværre er

Helsinkiikkemed iforsøget.

Bestilling via Borgerservice

Brugerne ikøbenhavnskommune henvender sig personligt

eller pr.telefon til BorgerserviceiValbytlf.33

66 33 66 og fortæller,hvordeskalhen senest ti dage

før afrejsen. Hereftersender Borgerservicedine brugeroplysninger

til den by,duskalbesøge.Etpar dage

eftermodtager du en pjecemed praktiskeinformatio-

ner om, hvordan bestilling foregår iden pågældende

hovedstad,oghvormange turedumåkøreosv.Man

kører efterderegler,der gælder forhandicaptransport

iden by,man besøger.Reykjavik tilbyder fx ikkesine

egne borgereatblivehentetilufthavnen, så det bliver

folk iforsøget heller ikke. De andrebyertilbyder transportfra

lufthavnen og til centrummed kørselsordningen.

Susanne Olsen, landsformand iDansk Handicap

Forbund forventersig meget af forsøget: ”Det er en

kæmpe lettelse forfysisk handicappede,der har haft

storevanskeligheder med at komme rundt,når de er

turister.Nukan de barebruge kørselsordningen som

sædvanligt”, siger hun.

De firehandicaporganisationer,som står bag projektet

er:Norges Handicap Forbund,www.nhf.no,Dansk Handicap

Forbund, www.dhf-net.dk, De Handikappedes

Riksforbund,www.dhr.se,Sjalfsbjorg(Island),

www.sjalfsbjorg.is

kort nyt kort nyt kort nyt

AF BENTE RøDSgAARD,JEPPE kERCkHOFFS Og SOLVEIg ANDERSEN

Film om livet ifamilier med et

handicappet barn

”Så himmelsk anderledes”hedder en varm og rørende

film om, hvordan det er at leve ienfamilie,hvoretindgribende

handicap er en del af hverdagen. Filmen omhandler

en svensk familie med to børn. Detyngstebarn

ifamilien er multihandicappet,hvilket præger hverdagen

forden lille familie.Filmen fortælles med storesøsterens

oplevelser og bringer en lang rækkedilemmaer

omkring ligebehandling,accept og handicap ispil.

Filmen får premiereidecember 2008 og kanherefterkøbes

via filmens hjemmeside www.nordstjernen.

dk samtvia mail: Stjernefilm@mail.tele.dk. Filmen kan

også ses via abonnementpåwww.filmstriben.dk.

Iløbet af foråret 2009 vil et tilknyttet undervisningsmateriale

blivelagt ud på www.nordstjernen.dk, som

et fælles skandinavisk initiativ omkring børnifamilier

med et medlem med handicap.

Fimens manuskript er skrevetafRené Bo Hansen

Møder skal afholdes itilgængelige lokaler

Borgerrepræsentationen ikøbenhavn vedtog den 23.

oktober 2003, at alle offentlige møder,som kommunen

afholder,skalforegå itilgængelige lokaler.Men i

september opdagede Sven. A. knudsen frakøbenhavn

afdeling,atkommunen indkaldtetil et møde om et trafikforsøg

på Nørrebrogade iVerdenskulturcentret, som

ikkehar adgang forkørestolsbrugere. Detfik ham til at

&katarina Bobergoginstrueret af René Bo Hansen.

Producent:Pimento Film 2008. DetdanskeFilminstitut,

DetsvenskeFilminstitut,Svensk TV1ogJascha Fonden

har støttet filmen.

Dansk Handicap Forbund kanvarmt anbefale denne

lærerige og rørende film.

En situation frafilmen ”Så himmelsk anderledes”.

kontakteteknik- og miljøborgmeter klaus Bondam for

at spørge,ombeslutningen ikkelængeregjaldt. Men

det gør den, svarede borgmesteren ietbrev, der var

blot sket det,atden medarbejder,der havdebooket

lokalet troede,atalt varok.

Borgmesteren vil nu indskærpe overforforvaltningens

medarbejdere, at beslutningenfra 2003 står ved

magt og skal efterfølges uden undtagelser.

PRESSEFOTO


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

19

Bestil Handicap Jul

–til dig selv eller gode venner

Årets julehæfte er snartpågaden. Iårkan du blandt andet læse et interview med Jan gintberg, en artikel om

julefrokosten, noveller og historier,opskrifter samtopgaver-masser af stof til mange hyggelige timer.

ønsker du at givedig selv og Dansk Handicap Forbund en håndsrækning vedatsælge

Handicap-Jul, så kontakt hovedkontoretpåtlf.39293555eller formanden forDHF’s

afdeling idit område.

Jeg bestiller eks. af Handicap-jul 2008. 52 sider,pris kr.25,- +porto.

Vedkøb af mereend 6eks. sendes portofrit.

Handicap-Jul samt girokortsendes til nedenstående adresse:

Navn

Gade

Postnr.

By

Kuponen sendes til:

Dansk Handicap Forbund

Hans Knudsens Plads 1A

2100 København Ø

Du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: dhf@dhf-net.dk

&(32(506 67$567+ )/1.86 ,45 )/1+5 2+* 6#51/- /3*5+73/3-

"’/.(5 1$63/3-+5 7/1 +7.9+57 )+.49%

Langhøj

konsulentteam

$-0 -0 &/ ./-’&00)-,%*)0+& &, 0&*1’"*(&#

,0>>3:053= *3;3=@38 %’ D )%’# /71C -

.:4" )( &$ $# &# D +0B )( &$ $# &$

AAA":0;56


P r a k t i s ke t ing t il s enior e r

–gø r h v e r d a gen lette r e...

F odindlæ gog a fla stning

F odpleje

S ko og fodt øj

S trømper

Banda ger

F i t ness, Sport og M o t ion

E lektri s ke a rtikler

H v ile- &Ot i u m stole

T r a ppeløs ninger

Gangr eds k abe r

S eksua lit e tshjæ lpemidler

... og meget mer e

S pillekortholder e

E r gonomis ke kniv e

G r ib e t æ nger

R olla t o r

D u k a n s e a lle v o r e s p r odu k t e r p å www. s eniorshop.dk og b e stille dem t il lev e r ing

dir ekt ehjem. M en d u e r ogs å v elkommen t il a tse v a r ene i v o r e sud stilling, og her

k a ndu ogs åbe stille t il lev e r ing eller f å v a r ene med hjem.

H v ilestol

S t okkestol

Badestol

D e t e rvo r e s m å l a t h a v ede b edste pr a k t i s ke t ing t il s enior e r, s å e r der noget , d u

s a v ner, p r ø v e rvige r ne a tsk a ffe det hjem.

Håndtræ ner

S ema nge fler e t ing og b e stil p å

www. s eniorshop.dk

men d u k a nog s åbe s øge o s i v o r e s b utik

Vangedev ej 144 · M u nket o rve t · 2 8 70 D yssegå r d·T elefon 3 9430550


midt ibladet

6

December 2008

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nytfra afdelingerne

Arrangementer

Rejser

Legater

Annoncer

Viso

DUKH

Regionskontor

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

nYtFRA AFDeLIngeRne

Assens

tirsdag den 6. januar kl.18.00: nytårskur.Middag og lotteri.

Vi prøver at få Henrik Hansen, som har med handicap og

psykiatriiAssens kommune til at komme.priskr. 80. Bindende

tilmelding til Lis.

tirsdag den 20. januar kl.19.00: ”nyt fraserviceloven”ved

Lis.Kaffeogbrød.

tirsdag den 3. februar kl.19.00: Filmaftenmed film fra

handicapområdet. Kaffeogbrød.

tirsdag den 17. februar kl.18.00: Fællesspisning med

banko.priskr. 80. Bindende tilmelding.

tirsdag den 3. marts kl.19.00: generalforsamling.Kaffe

og brød.

Alle arrangementerneforegår på Stadionvejnr. 10.

tilmeldinger til Lis,tlf.64791519eller 20 11 11 81.

Fredensborg/Hørsholm/

Rudersdal

Se arrangementlørdag den 17. januar under Furesø/Allerød.

Frederiksberg

Onsdag den 10. december kl.18.00 –21.30: Julefrokost.

DHF på nettet

Frederikshavn/Sæby

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrivetil DHF på fleree-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

torsdage den 15. og 29. januar samt5.og19. februar kl.

19.00: Banko.

Mandag den 16. februar kl.19.00: generalforsamling.

Alle arrangementerneforegår iDagcentret Ingeborgvej,

Frederikshavn

Frederikssund/Halsnæs

Onsdag 7. januar kl.18.30 –22.00: Sæsonstart, gløgg,æbleskiver,underholdning

v/gribskovens Hårde Kerne.Medbring

pakketil lotteri. Kaffe/teogkage.Venner og familie

er velkomne.tilmelding senest fredag den 2. 1.

Onsdag den 11. februar kl.18.30 –22.00: generalforsamling.Dagsorden

iflg.lovene.Vistartermed spisning.generalforsamling

kl.ca.19.45. Forslag der ønskes behandlet

på generalforsamlingen, skal væreformanden ihænde

senest onsdag den 28. 1. Bevis forbetalt kontingentfor


www.dhf-net.dk


Midt ibladet

22

2008 forevises.Servering af kaffe/teogkage.Medbring gave til

lotteri.tilmelding senest mandag den 2. 2.

Begge arrangementerforegår iFritidscentret,Multisalen, Jernbanegade

2, Frederiksværk.

Oplysved tilmelding om du er diabetiker.tilmeldinger til Birgit,tlf.47940028.

Furesø/Allerød

Lørdag den 17. januar kl.13.30 –16.00 iJonstrupvang-Bebyggelsen,

Chr. Hauchs Alle 11,Værløse: nytårscafé. Furesø/Allerød

afdeling isamarbejde med Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal

afdeling ønsker Dansk Handicap Forbunds medlemmer,deres

familier og venner godt nytår.Underholdning v/ Musikduoen

”Crooneren og Jukeboksen”. Handicappolitisk nytårstale.

Vi byder på kaffe, te og lagkage.tilmelding senest den 11. 1.

til Marianne Rosenvold,tlf.44955720eller e-mail:

rosenvold@mail.tele.dk.

Fåborg/Midtfyn

Onsdag den 14. januar kl.19.00: generalforsamling ihenhold til

vedtægterne.Bestyrelsen vil fortælle om, hvad vi har lavetdet

sidsteår.

Guldborgsund

Lørdag den 13.december kl.12.00 –16.00 iKikkos Lokaler i

Lindholmcentret: Julefrokost,buffet, lotteri. Musik v/ Benny.

pris kr.150.tilmelding senest den 6.12.

Lørdag den 10. januar kl.12.00 -17.00 ikælderen på Vendsysselsvej:

nytårsfest. godmad og lotteri. pris kr.150.tilmelding

senest den 3.1.

Lørdag den 14. februar kl.13.00: generalforsamling.Foreningen

er værtmed kaffeogklumper.Ingen tilmelding.

Lørdag den 14.marts:Dansk Handicap Dag.næstved afdeling arrangerer.Information

om pris og transportfølger.Reserverdatoen.

tilmeldinger til Jørn, tlf.28640013.

Helsingør

Lørdag den 6. december kl.17.00 –22.00 på Hamlet: Julefest,

buffet m.m. Musik og dans om juletræet. pris kr.75. Ikke medlemmer

kr.150. evt. kørsel kr.25.

Lørdag den 10. januar kl.18.00 –23.00på Hamlet: nytårsfest.

treretters menu,etglas vin eller øl. Kaffe, kage,lotteriogdans.

pris kr.200. Ikke medlemmer kr.275. evt. kørsel kr.25.tilmelding

senest den 27. november.tilmeldingsfrist overskredet forbegge

ovenstående arrangementer. Ring om ledige pladser.

Onsdag den 13. februar kl.19.00 på Hamlet. Hyggeaften, kaffe

og fastelavnsboller.priskr. 50. evt. kørsel kr.25.

tilmelding senest den 7.2.

Herning

Onsdag den 25. februar kl.19.00, HoltbjergAktivitetscenter,

thyrasvej 9, Herning: generalforsamling.Dagsorden ifølge

vedtægterne.Forslag skal væreformanden ihænde senest

ottedage før.Kun aktivemedlemmer,der ikkeerirestance, har

stemmeret.

Himmerland

torsdag den 5. marts kl.19.00 Bymidten iAars: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Betalt medlemsbevis skal

forevises.

Horsens

torsdag den 11. december kl.19.00: Juleafslutning med gløgg

og æbleskiver.

torsdag den 8. januar kl.19.00: nytårskur med champagne og

kransekage.

Alle arrangementerafholdes på Sundtoppen.

Møn

Fredag den 19. december på Ulvsundcentret kl.19.00- 21.00:

Julehygge,kaffe/teogkage.priskr. 30.tilmelding senest 12. 12.

Søndag den 11. januar på Hotel præstekilde kl.12.30 -16.00:

nytårsfrokost. pris oplyses vedtilmelding,der er bindende,senest

den 29. 12. Her benyttes egen transport.

Onsdag den 4. februar kl.19.00 på Ulvsundcentret: generalforsamling.Dagsorden

ifølge forbundets vedtægter.Forslag skal

væreformanden ihænde senest 14 dage før.

tilmeldinger til Jytte, tlf.55810516.

Næstved

Onsdag den 10. december kl.19–21.30: Julefest. Kaffe, gløgg,

æbleskiver,småkager m.m. Julefortælling v/ en kendt person.

Sang og musik v/ poul og Sigvard.

Onsdage den 7. januar og 4. februar kl.19-21.30: Bankospil.

Onsdag den 21. januar kl.19-21.30: Medlemsmøde.

Lørdag 31. januar kl.17.30: næstved Revyen 2009. Foregår

på H. C. Andersens Vej.Vi startermed spisning.Revyenstarter

kl.19.30. Musik og dans til kl.23. Medlemspris 200 kr.tilmelding

til Marianne nielsen, tlf.55730869senest den 19. 1.

Onsdag den 18. februar kl.19-21.30: Foredrag/debatv/Jan

Jakobsen, Ringsted.”Hvordan bliver vi hørtikommuner og regioner”Kaffeogkage

pris kr.20.

Hvor intetandet er anført, foregår arrangementernepåengvej

18, næstved.

Odder

Se www.dhf-odder.dk.

Odense

Søndag den 7. december kl.13.00 –18.00 iHjallese Forsamlingshus.Julefrokost.

pris kr.175 inkl. en øl, en snaps og kaffe.

torsdag den 8. januar kl.18.00 –22.00 på tarupgammel præstegaard:

Bjergbankens Cabaret. Mulighed foratkøbe smørrebrød

-skalbestilles senest den 5. 1. hos Anette, tlf.30252271.

Onsdag den 28. januar kl.19.00 –21.30 på tarupgammel


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008 23

præstegaard: Foredrag om et ulandsprojekt ighana v/ Riefra

UK.tilmelding til Linda, tlf.66166739eller 28 18 43 27 senest

den 23.1.

torsdag den 5. februar kl.18.00 –22.00: Fastelavnsfest m/præmier.

evt. smørrebrød skal bestilles senest den 2.2.tilmelding

som sædvanligt.

Onsdag den 25. februar kl.19.00 –21.30 på tarupgammel præstegaard:

Afprøv din indrepokermester.priskr. 50.tilmelding til

Linda, tlf.66166739eller 28 18 43 27.

Øvrige tilmeldinger til Susanne,tlf.24258742, Jørn, tlf.3013

85 95 eller Annette, tlf.30252271.

tilalle arrangementer, vil der,hvis du bor iOdense kommune

og ikkeselv kansørge fortransport, væremulighed foratblive

tilmeldt kørsel. Detkoster forøjeblikket kr.12pr. tur -altså kr.24

pr.gang.til alle onsdagsarrangementerskalman væreselvhjulpen

eller have hjælper med,dader ikketilbydes hjælp.

Roskilde

Lørdag den 17. januar kl.15.00 –19.30 iVor Frue Sognegård. Underholdning,kaffe/småkager.Kl.

17.30: Skipperlabskovs.pris130

kr.tilmelding senest den 11. 1. Opsamling begynder kl.13.30.

Mandag den 23. februar kl.19.30 -21.30 iVor Frue Sognegård:

generalforsamling.Foreningen er værtm/kaffe. Dagsorden

ifølge lovene.evt. forslag skal væreformand Mogens Larsen,

tlf.46362377, ihænde senest den 9. 2.tilmelding senest den

16. 2. Opsamling begynder 18.15.

tilmeldinger til gerner,tlf.46356902. Husk at givebesked om

du er diabetiker.

Rødovre

Fredag den.12. december kl.18.00 –22.00 på Ørbygård: Julefest.

pris kr.150. Bindende tilmelding senest den 6.12.

Fredag den.16. januar kl.18.00 –22.00 på Ørbygård, kælderen

nr.208: gule ærtereller brunkål. pris kr.125. Bindende tilmelding

senest 6.1.

torsdag den 29. januar kl.19.00 –22.00 på Ørbygård: Banko.

Silkeborg

Onsdag den 21. januar kl.19.30: Banko.

Søndag den 25. januar kl.13. 00 –18.00 på Sdr.ege iRy:

nytårsfest. Luksusplatte, kaffesamtsuppe inden hjemturen.

Underholdning v/Kalle.priskr. 175. formedlemmer.Kr. 210 for

ikke-medlemmer.tilmelding senest den 19. 1. til Inga Salling,

tlf.86823776.

Onsdag den 4. februar:Film og feriebilleder v/Aleks Mikkelsen.

Skagen

Mandag den 8.december kl.18.00 –22.00:Juleafslutning,sild,

grønlangkål,flæsk,medister osv.Dessert,kaffeogmusik.pris kr.

60.Ikke-medlemmer kr.125.

Mandage den 8.december,12.,19.og 26.januar samt2.,9.,16.

og 23.februar kl.14.00 –16.30:Mandagsklub.

torsdage den 15.januar og 5.februar kl.19.00 –22.00:Bankospil.

Fredag den 20. februar kl.18.00 –22.00: gule ærter, æbleskiver,

kaffeogunderholdning.priskr. 50. Ikke medlemmer kr.100.

Hvis arrangementetermed spisning,ertilmelding senest fem

dage før.

tilmeldinger på tlf.98444554eller tlf.24855028.

Slagelse /Sorø

Lørdag den 31. januar kl.13.00 -18.00 iFestsalen Hellig Anders

park54: nytårsfest. pris kr.150. Bindende tilmelding senest den

23.1. til Aase Rasmussen, tlf.20438270.

Stevns/Fakse

Vi planlægger en sommerferietur den 24. –28. august til grand

Hotel iStruer.Sæt allerede nu krydsikalenderen, hvis du vil

med.Mereinæsteafdelingsblad.

Svendborg

torsdag den 11. december:Julefrokost. Julesange,amerikansk

lotteri, risalamande og mandelgaver. Bindendetilmeldingsenest

den7.12.

torsdag den 5. februar kl.18: Bingo.Vistartermed spisning.

tilmeldinger til Hanna, tlf.62541780eller Svend erik, tlf.6222

65 51.

Voresarrangementerforegår ikælderen iSkallen, Møllergade

99, Svendborg.

Vordingborg

Mandage den 8.december,12.,19.og 26 januar samt2.og9.februar

kl.19.00 iHollænderhaven:Banko.

Mandag den 5.januar kl.18.00 iHollænderhaven:nytårsfest,spisning

og underholdning.tilmelding senest den 15.12.Betaling ved

tilmelding:Medlemmer 125 kr.ogikke-medlemmer 150 kr.

Mandag den 23. februar kl.18.00 iHollænderhaven: generalforsamling.

Forslag frabestyrelsen: nyevedtægter fremlægges.Andre

forslag skal væreformanden skriftligt tilsendt senest den. 8. 2.

Foreningen er værtved et letteretraktement. Husk tilmelding

af hensyn til traktementet.

tilmeldinger til generalforsamling kanske til nytårsfesten eller

til bankospil, men senest den 16.2.tilmeldinger til Svend Olufsen,

tlf.55344685eller Jan Olsen, tlf.55767292

Aalborg

tirsdage den 6., 13., 20.og 27.januar kl.18.00-22.00 samt3., 10.,

17.og 24.februar:Klub,aktiviteter og svømning.

tirsdag den 3.februar kl.16.00-18.00: Foredrag om hjælperordninger/BpA.

Hvor intetandet er anført, foregår det på Lejbjergcentret,Sonjavej2,Aalborg.

NB! Lejsommerhus iHals:Ring allerede idag,såerdusikker på

at få et hus iden uge,der passer dig.Kontakt: Ulla Ussing,tlf.98

11 17 01 eller tlf.25300857, e-mail ulla_ussing@hotmail.com


Midt ibladet

24

VISO

Viso– Videns- og specialrådgivningsorganisationen skal

væremed til at sikre,atdusom borger får den bedst

mulige hjælp,uanset hvor ilandet du bor.

Kommunernehar det fulde ansvar forbehandlingen

af sociale sager.Men når sagerne er merekomplicerede,

kandehenvende sig til Viso foratfårådgivning eller

hjælp til at udrede sagen. Borgeren kanogså henvende

sig direktetil Viso,for at få råd og vejledning.

Viso støtter dig og din kommune med specialrågivning

og udredning,hvis din sag er blandt de mest specialiserede

enkeltsager.

Viso kankontaktes på tlf.72423700eller på mail:

viso@servicestyrelsen.dk.

ReJSeR

Berlin

30. maj –4.juni 2009

Vestfyn Ferieklub forhandicappede og pårørende arrangerer

seks dages rejse til Berlin med liftbus.Ibussen er

der handicaptoilet,såalle kandeltage.Vihar to chauffører

med,som er meget behjælpelige.Vihar fælles

hjælperemed,såatde, der har brug forhjælp,også kan

komme med.

prisen vedviikkeendnu.Den kommer med inæste

blad.Spørgsmål og tilmelding til Lis Lund,tlf.647915

19 eller preben Hansen, tlf.64472453.

AnnOnCeR

FLYtteR DU, eLLeR eR DU FLYttet

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring

til Dansk Handicap Forbund,når du flytter,såvistadig

kansende dig Handicap-nyt.Vi får ikkeautomatisk meddelelser

om adresseændring frapost Danmark.

Du kansende ændringen til Dansk Handicap Forbund,

Hans Knudsens plads 1A, 2100 København Ø, ringe på

tlf.39293555eller sende en mail til js@dhf-net.dk.

ARRAngeMenteR

Invitation til alle gående med rygmarvsskade

JohnnyWalker iRyk inviterer til temadag om forebyggelse

og behandling af slidskader.

tidogSted: Lørdag den 17. januar på paraplegifunktionen

iViborg,lokale rød stue,adresse Søndersøparken11i

Viborg. Deltagelse er gratis.

Lasse thulstrup,overfysioterapeut på paraplegifunktionen

iViborg og SusanneDøssing,sygeplejerskesamme sted

vil oplyse om, hvordan vi bevarer voresgangfunktion,

forebygger slidskader og tackler gener og smerter.

Program

Kl.11.30 –18.00: frokost,oplæg v/Lasse thulstrup og

Susanne Døssing,kaffepause,spørgsmål og erfaringsudveksling

og drøftelse af ideer og ønsker til arbejdet for

gående rygmarvsskadede iRyk.

Kl.18.00 -:middag.

tilmelding senest den 5.1. til Anders Bigum,

abigum@city.dk, tlf.75169699eller

Lottetobiasen, lottetobiasen@stofanet.dk, tlf.86294070.

Vedtilmelding bedes du oplyse,omduønsker at deltage i

den efterfølgende middag.

Læs merepåwww.ryk.dk/walker.

Vision arbejdsbordsælges

Lækkertæblegrøntarbejdsbordfra ROpOX-toårgammelt.

Bordet måler B90cmxD60cmogkan højdejusteresmanuelt.

Bordpladen er delt i3dele; 20 cm, 50 cm og

20 cm. Denmidtersteplade kanvinkles.Bordpladen er

magnetisk. Bordet har hjul. er velegnet til kørestolsbrugere

eller andre, der vil sidde godt vedetergonomisk udformet

bord. pris kr.5.000, hvilket er ca. halv pris.

Ring og hør nærmerepåtlf.30574280.

Vi bor inordsjælland.

Miniscootersælges

Kunlidt brugt. promovic,modelpro-city, trehjul, rød ,max

vægt 120 kg.Hastighed 13 km/t. nyebatterier,regnslag,

regntøj og lader er med iprisen. Kr.9.500 (nypris ca. 18.000).

Henvendelse Kajthykjær,(Fredericia), tlf.40943345.

Hus sælges iEgeskov /Fredericia

Huset er på 156 kvadratmeter plus 53 kvm dobbeltgarage

og ligger på 695 kvm grund.etplan, opførti1994. Detligger

idyllisk ud til marker, landsbykirke og Rands fjord, men

ikkelængerevæk, end at der går bybus til Fredericia og

bus til Vejle.Desuden tæt på butik, skole,børnehave,skov

og strand.Huset er beboet af og indrettet til selvhjulpen

paraplegiker/kørestolsbruger.

Vilduvide meresågåind på Home`s hjemmeside og søg

sagsnummer 609-5842.

Andelslejlighed iKøbenhavn sælges

tre-værelses andelslejlighed,93m2, ibaghus på Vesterbrogade

140 e, 1. sal iKøbenhavn. elevator,toaltaner,

stortkøkken/alrum, to rumegnet til fx soveværelse og

børneværelse.toilet med bruseniche.Lejligheden fremstår

meget velholdt med flottetrægulveogfritliggende

bjælker.til lejligheden hører et loftsrum. Udsigt til smuk

brostensbelagt gårdmed haveafsnit. pris andel kr.849.000.

Månedlig boligafgiftkr. 8.990 kr.

Henvendelse til Mariegraunbøl, tlf.50516260eller Jonas

Keiding Lindholm, tlf.23272494.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

25

LegAteR

Ferielegatfra SahvaLegater

Derkan fraSahva Legatersøges legattilskud til afholdelse

af ferieiind-og udland.tilskud kankun søges af

personer med et bevægelseshandicap (fx spastisk parese,polio,sclerose,gigt

og muskelsvind).

Har en ansøger ikketidligeresøgt legathos SahvaLegater,

skal der medsendes en lægeerklæring.

er der behovfor hjælper,kan der samtidig søges tilskud

til denne udgift.

Derydes kunferielegathvert andet år,ogdersom ansøgeren

modtager tilskud til afholdelse af feriepåSct.

Knudsborg, kander ikkesøges hos SahvaLegater.

Ansøgningsskema kanrekvireres vedfremsendelse af

en frankeret svarkuvert mærket”Ferielegat”til Sahva

Legater, Borgervænget 5, 2100 København Ø.

Lili Sofie Margrethe Werninges fond

FraLili Sofie Margrethe Werninges fond uddeles en

gang årligt iaugust måned legattil 2-5 kvindelige

invalide folkepensionister iKøbenhavns Kommune.

Ansøgningsskema kanrekvireres vedfremsendelse af

en frankeret svarkuvert mærket”Werninges fond”til

SahvaLegater, Borgervænget 5, 2100 København Ø.

Grosserer Christian Hansen og hustru

Ellen Hansens legat

grosserer Christian Hansen og hustruellen Hansens

legatertil personer,der er eller har været indlagt på

Klinik forRygmarvsskader (Hornbækgruppen) eller på

paraplegifunktionen Kimen under Regionshospitalet

Viborg.

Legatetuddeles til trængende personer efterlegatbestyrelsens

skøn -oguddeles på legatstifternes bryllupsdag

den 16. maj.

Legatetkan ikkesøges til afholdelse af ferieeller

lignende.

Ansøgningsskema kanrekvireres vedfremsendelse en

frankeret svarkuvert,mærket”gross.Chr.Hansens Legat”

til SahvaLegater, Borgervænget 5, 2100 København Ø.

Korrekt udfyldt ansøgningsskema –med dokumentation

forindlæggelse på en af ovennævnte klinikker

–skalværelegatadministrationen ihænde senest den

10. februar 2009.

Få 500 danskevirksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget merepå

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis fordig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Detgode program, så støtter du os automatisk.Vi

har brug fordin hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget -alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendteommuligheden foratstøtteDansk

Handicap Forbund ganskegratis.


Tagmed os til Afrika

og få ditlivsoplevelse

Fra2.til 13.januar og 9. til 20.marts 2009

Vi tilbyder nu en helt uforglemmelig safarirejse til det fantastiske Sydafrika.

Lodgen der er lille og eksklusiv har 4handicapværelser, ogbeliggende kun

1,5 km fra Krüger National Park, og vores danske guide vil følge jer overalt.

Prisen for 10dages eksotisk safariferie erkun 18.500 pr. person -men skynd

dig for der erkun plads til 10 gæster ialt! Prisen er idkk uden skatter og afgifter.

Hvad er inkl. iprisen

•Heldagstur til Drakensbjergenes panoramarute.

•Halvdagstur ind iden fantastiske Kruger National Park inkl. brunch.

•Moholoholo Dyre Rehabiliteringscenter hvor du får muligheden for athåndfodre en stor grib.

•Swadini Slange og Krybdyrspark -hold f.eks. enPhytonslange om halsen.

•2dages safariophold på Tshukudu Game Lodge iBig-5 reservatet. Dette ophold er inkl. en

morgengåtur med enløveunge, samt en Big-5 Game Drive iåbent køretøj om eftermiddagen.

•Besøg på det dansk støttede skoleprojekt Bofanang.

•Besøg ietægte afrikansk “homeland”.

•Flodbådstur på den mægtige Olifants River.

Husk der kan indhentes rejselegat fra Alberts Olsens Rejsefond!

Ring påtlf. 7022 7252 og få tilsendt et ansøgningsskema.

Vi tager forbehold for fejl itekst og priser. Dette tilbud gælder kun så længe pladser haves!

HANDITOURS APS | RØDTJØRNEVEJ 20 | DK-2720 VANLØSE | DENMARK

TLF: +45 7022 7252 | FAX: +45 7022 7262 | INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde

4huse på store nabogrunde

iTrend ved Limfjorden.

2huse iSælvig på Samsø.

5huse iMarielyst på Falster.

3huse iVig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

• Plads til 6-8 personer,

heraf 4kørestolsbrugere.

• Husene iVig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie ·Linåvej 59 ·Linå ·8600 Silkeborg ·Tlf. 86 84 58 18 ·Mobil 26 73 69 22


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

28

RegIOnSKOntOReR

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorertilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

ØstreStationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf.66193455/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser,forestår konferencer og

projektarbejder samtudarbejder bøger,videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret,Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax89491276

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marienielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl.9-12

DenUvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoreteråbentfor besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgereogmyndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap,pårørende,handicaporganisationer

og sagsbehandlereiamt

og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent

enlige

2009

260 kr.

Undertegnede ønsker at blivemedlem af

Dansk Handicap Forbund.

Ægtepar/

Samboende 390 kr.

Jeger: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

Brev

Ufrankeret svarforsendelse

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)

Adresse:

postnr./By

Fødselsdato:(dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

Sæt krydshvis du tillige ønsker at væremedlem af én af Dansk Handicap

Forbunds firespecialkredse.Det koster ikkeekstra.

Forældrekredsen (forældretil handicappede børn0-18 år)

Oplysvenligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK(rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nyemedlem)


DANMARKS STØRSTE

MINIBUS CENTER!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt iDanmark.

Altidmere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

-Også gode brugte

busser på lager!

’" /1#24

LBE =BG AC&EI>HJ=GBG@

(0 602*7+,5 +0. /1#24 602 -$2.,3+,&

4ME= ;=FBGBKLJ;LBHG ; =BG AC&EI>HJ=GBG@

" 8>DJMLL>JBG@ ;AC&EI>J>% =>J I;KK>J LBE =BG> AHN

" 2=FBGBKLJ;LBHG ;E’G H@ N;@LIE;G>J

" 3J;JG> H@ KMG=A>=KM==;GG>=> J"=@BN>J>

" &-//*5,*) +35 6*0/6’0-#(*5*)* 6-/’5*5

7’G;=FBGBKLJ;LBHG

" 5"G=L>JBG@ ; ;EE> E’GHJAHE=

" 6HGLJ;DL LBE AC&EI>J>

" 4HJKBDJBG@ ; AC&EI>J>

" 4;KL LBEDGPLL>L DHGL;DLI>JKHG

HVIDKÆRVEJ 39 ·5250 ODENSE SV ·TLF.: 6315 2000

RUNEVEJ 4·8210 ÅRHUS V·TLF.: 8624 8423

WWW.MOTORBYEN.DK

# " & % " ’ $

%’2)-(’4%."04 $’21’5/

9L;LBHGK;EE#>G .+% *( K;E

+/,) 5>JE>N

:E1 00 00 /* /*

OOO(AA=;GF;JD(=D

-ettilbud til dig som gerne vil haveenmulighed

for en tilknytning til erhvervslivet..

Huset Venturehar eksisteret iotteårog

beskæftiger fortrinsvis mennesker med

funktionsnedsættelser.

Deterlykkedes at lave til en

landsdækkende organisation

med kontorerisamtlige regioner

iDanmark.

(Huset VentureSjælland dækker

også Hovedstaden)

Har du lyst til at være

med så kontakt et af

de regionale kontorer

og se evt. merepåde

enkeltehjemmesider:

Huset VentureMidtjylland

Viby J

86 28 35 55

www.husetventure.dk

Huset VentureNordjylland

Nørresundby

99 30 16 16

www.hv-nord.dk

Huset VentureSyddanmark

Tønder

74 73 89 70

www.hv-syd.dk

Huset VentureSjælland

Ballerup

28 88 05 91

ottow16@webspeed.dk


-24 (8 863@2@ @ 12@ 127964@ /@ B612 724

8/; 89/>2 :64 29B :21 :6@ ;C2 @ 12@ :64 2; >2;2>2 3;2:)

:292 2 %9A8A& 65B2>1/42;*

#%, )$)&*’"+% ,(&’%,

’/, ;562+ 3578 7,2204. *0+,8

%*)(0 *1, 0-)+’0/"&’0

7FAC=JI%H9 )HD9=J 2IG=E 3AFH


Læserne skriver

Læserne skriver...

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

31

Dejlig ferielejlighed iØstrig

Sidstevinterbrugtejeg mange timer bag computerskærmen

foratfinde en ferielejlighed iøstrig,der virkelig

varhandicapegnet. Menselv om flerehavde sat

kørestolsmærketpåderes omtale af diverse lejligheder,

så vistedet sig,atder alligevelvar væsentlige mangler.

Tilsidst lykkedes det,såjeg tænkte, at det varenide

at sættedet ibladet til hjælp forandre. Lejlighederne

ligger iInneralpbach iAlpbachtal og ejes af en lille

familie,som er verdens sødesteværtspar.Der er otte

ferielejligheder,ogdesyv er handicapegnede.Ogjeg

mener virkelig handicapegnede med handicaptoilet,

elevator, brede døreoggod plads.

Dererdesuden mulighed foratlåne badestol, plejeseng

osv.Lejlighederne,som ligger i1000 meters

højde,lejes ud både sommer og vinter. Familien har en

hjemmeside med mange billeder af lejlighederne med

priser på www.wildbachhof.com. (Forkortetafred).

Poul ErikBrønd

Ferie eller rekreation

Nær vedFjerritslevogmeget,meget tæt vedVesterhavethar

ildsjælen Inge MarieopførtferiecenteretSlettestrand.Etmekkafor

handicappede,gangbesværede

og kørestolsbrugere.

Centeret opfylder alle de krav,man som handicappet

kanstille foratfåengod ferie. En sti af stålplader

gør,atman ikørestol kankomme helt ned til havetog

nyde det som ”normale”mennesker.Herudoverkan

man ride eller via en rampe køreombordiden hestetrukne

vogn og få en pragtfuld tur iområdet –bl.a. til

Svinkløv Badehotel. Centeret tilbyder herudovermaxi

skak, dart, solarium, tæppebowling,enaften med musik,

indendørs,opvarmet swimmingpool, fitnesscenter,

som mennesker med handicap kanbruge,massør m.m.

Forbørnerder bl.a. moon-cars og trampoliner til fri

rådighed dagen lang.Vil du ikkeselv stå formadlavningen,

kanduspise irestauranten, hvor du både kanfå

morgen-, middags- og aftensmad af høj kvalitet.

FeriecenterSlettestrand består af en fællesbygning

med reception, café, restaurant, kursuslokaler og aktivitetsafdeling.Desuden

firefløje med ialt 53 lyse og

venlige lejligheder med plads til ca. 250 gæster.

Minfamilie og jeg boede ienbolig med loftliftog

kunne låne en badestol. Loftliften–hvortil du selv skal

medbringe sejl –kunne bruges frasoveværelse til badeværelse.

Jeghar været på stedet fleregange og har kunpositiveord

til overs.ønsker du at tilbringe din ferieher,skal

du dog reservere irigtig,rigtig god tid. (Forkortetafred.)

Med venlig hilsen Poul RiberSchacksen

Dårlig oplevelse iTivoli

Da jeg variTivoli førsteaugust,blevjeg nægtet at få

lovtil at sidde på venstreside af scenen iBodega Tivoli

Vinstue med min familie.Jeg blevhenvist til at holde

til højrefor scenen, hvor de havdelavet specielle handicappladser.Begrundelsen

var, at det varpågrund af

brandmyndighederne.Vigik istedet fraTivoli og følte

os uvelkomne og tilsidesat.

Tilorientering har jeg iårevis besøgt samme beværtning,ogder

har aldrig før været problemer,dajeg har

min egen stol. Håber Ikan gørenoget vedden debat,

og at jeg kanfålov at sidde med min familie og mødes

med min venner,som altid på samme sted.

Brevskriveren har ønsket at væreanonym men såvel

navn som adresse er redaktionen bekendt.


Tilgængelighed

www.DHf-Net.Dk

32

Mankunne bruge

Omgivelserne er pragtfulde. Året rundt er der oplevelser at få.

AF BENTE RøDSgAARD.FOTOS: LARS BAHL

kunstmuseet Louisiana har dårlige handicaptoiletter,grimhandicapindgang,skrækindjagende

lifte og brosten iparken. Alligevel

er der rart at være. Handicap-nyt ser på et

paradoks

Ungesvenskere og gråhårededanskerestår forventningsfulde

ikøforan en gammel patriciervilla og venter

på, at dørene går op til Danmarks berømtestekunstmuseum

-Louisiana iNordsjælland. Særudstillingerne

denne dag er værkerafPer kirkebyogomManga -japansk

tegneseriekunst. Begge dele trækker storeskarer

til, og sådan har det været,siden museet åbnede i1958.

Hanne klitgaardLarsen og Lena Nielsen, som begge sidder

ielkørestole har været der ca. 25 gange.

grim hovedindgang

Hovedindgangen har trapper,men der er niveaufri

adgange -enfor Louisianaklubben og en forkørestole

og barnevogne.Det kanHanne og Lena ikkelide.”Handicapindgangen

er velment, men påklistret og grim”, siger

Lena som hellereså, at klubindgangen varfor alle”.

Da Hanne begyndteatkomme på Louisiana i

1960erne,var det rigtigt bøvlet. ”Nogen skulle hente

en nøgle til en elevator, så meget er blevetbedre, men

man kanikkeselv betjene liftene,ogtoiletterne har

aldrig været noget at råbe hurra for”,siger hun.

Museet har manuelle kørestole,rollatorer, krykstokke

og klapvogne til udlån. Et godt tilbud -for museet er

stortogknopforskudt med mange tilbygninger siden

1958. Stifterenknud W. Jensen blevfor sjovblandt

venner kaldt ”byggoman”.

kirkebyuden elefantfornemmelse

Hanne klitgaardLarsen er begejstret forPer kirkeby

udstillingen iden nyestetilbygning.

”Han er en ”struktureret Asger Jorn”. Deterikkeen

rejse ivildskab.Det er sjovt at kørefra rumtil rumog

se,hvordan han udvikler sig.Hans skulpturer er dejlige.

Jegkan godt lide skulpturer.Degiver lysoplevelser,

man kansedem framange vinkler,ogdegiver rum

nyedimensioner”, siger hun.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

33

flere dage på Louisiana!

Lena er også fornøjet og nyder den uformelle stemning.Idag

sidder skolebørnpågulvet og får undervisning

idestore,lyserum, hvor ingen behøver at være

bange foratkøreind inoget.

”Det er dejligt,atman ikkeføler sig som en elefanti

et glashus”, siger Hanne.

”For det gør man nemlig idet nyeSkuespilhus”, indskyder

Lena.

”Man kunne bruge fleredage på Louisiana! Deteret

rent slaraffenland!”,siger Hanne.

”Ja, men lifte udstiller voreshjælpeløshed”, siger Lena.

De synes,der mangler skiltemed fx liftenes bæreevne,

vejen til elevatoren, men vagten forklarer,atdet er en del

af Louisianas politik, at man ikkevil skiltefor meget.

”Jeg synes ikke, det er ok, at jeg skal have fatipersonale

foratfærdes på Louisiana. Jegvil bevæge mig rundt

uhindret. Altandet oplevessom uværdigt”, siger Hanne.

Videreimuseet

Fraden gamle villa fører en løfteplatformforklædt som

elevatortil museets øvrige samling,ogdøren smækker

lige op ikørestolen med stor fart. ”Den bærer præg af

at væregammel og umoderne,men den er lavetinoget

pænttræ og er nok svær at ændrepå”,siger Lena

Nielsen.

Et rummed en pragtfuld udsigt til en sø er helliget

billedhuggeren Alberto giacometti og kankun nås via

en trappe.”Hvad er der dernede” spørger Lena.

”Fint, du spørger,for det er det,tilgængelighed

handler om, nemlig: Hvad går man glip af”, siger Hanne.

Determuligt at kigge ned irummet gennem en glasplade.”Mere

glas ville gøredet lettereatsederned”,

siger Lena. Hanne er enig,men hun har formange år

side resigneret. ”Det har aldrig frustreret mig,atjeg

ikkekan komme derned.Jeg synes,jeg får fatirummets

perspektiv alligevel”,siger hun.

Oprindeligt varLouisiana en gammel villa, som stifteren Knud W. Jensen købte og

byggede viderepå. Der er treindgange. Handicapindgangen er til højreogvirker

påklistret. Brosten er ikke desuden ikke gode at kørepå.

Traumeliften

IMangaudstillingen udlignes et par trin med en lift,

som kræver hjælp fraenvagt. Længerefremme iudstillingen

venter to storetrappelifte.

”Der er de”, råber Hanne og Lena ikor.”Traumerne

vælter op”, siger Lena. Udbruddet skyldes,atdetidligerehar

siddet fast på liftene.Hanne voverentur.

Først dur den ikke. Detundrer vagten. Han går,ogda

han kommer tilbage,dur den. ”Ikkejust betryggende”,

hvisker Lena. Da Hanne kører ned med liften, stirreralle

de besøgende.kunsten bliver ligegyldig.”Alle glor,det

er så træls”, synes Lena. ”Jeg har det lidt blandet med

synlighed.Man må komme overens med,atman har et

handicap.Viersynlige ivores kørestole”, siger Hanne.

Kunst giver altid anledning til mange betragtninger.Der er fin plads at kørerundt på.


Tilgængelighed

www.DHf-Net.Dk

34

Rigtigt avantgarde-elevator,

synes Hanne.

Louisiana kan

godt skabe

nutidige

løsninger.

Lift forklædt

som elevator.

Døren åbner lige

op ikørestolen,

når man skal

bruge den.

Vi forlader hurtigt den sektion af museet,som ikke

vækker begejstring.

Brosten og cafeteria

Detgør så meget andet heldigvis.Delange gange med

glasruder,hvorman kankigge ud inaturen. Iparkenkan

man kørepågræs,men desværre ogsåpåbrosten. En alt

forstejl rampe fører derud.Ogsådan er der hele tiden

ting,som ikkeeroptimale.Andresteder iparkenerbelægningen

god.Cafeteriaet er en god oplevelse,skrankenhar

en god højde,der er en raroglys atmosfære, og

mankan sidde både udenfor iparkenogindenfor.

”Elevatorenned til kælderen er æstetisk smuk og en

rigtig avantgarde-elevator”,griner Hanne.Nede ikælderenerder

flereudstillingslokaler og handicaptoiletter,

som virkermeget forældede med skydedøre, og hvor

man ikkekan nå håndvasken fratoilettet. Børnehuset,

hvor børnkan tegne og male er også tilgængeligt ialle

etager,ogman kansom voksen med handicap både

arbejde der og væresammen med sit barn.

Louisiana sakker bagud

Lena Nielsen mener,atLouisiana sakker bagud med

tilgængelighed.”Museet burde lade sig gå minutiøst

igennem af en tilgængelighedskonsulentogfåvurderet,hvadder

kangøres foratskabe bedreogmere

æstetiskeløsninger”. Lena så også gerne,athjemmesiden

havdebeskrivelser,fotografier af lifte og toiletter,

parkeringspladser osv., så man ved, hvad der venter.

”Jeg tror,viljen er til stede,Louisiana vil gerne være

et sted foralle”, siger Lena.

”Det er et dejligt sted trods alt,ogman kommer igen

og igen. Oplevelserne,beliggenheden drager og den

udefinerbareLouisiana-stemning”, siger Hanne.

Og med de ordafslører hun pudlens kerne. Dethele

handler nemlig om stedets ånd -som har fået folk til at

valfarte dertil siden 1958.■

faktaboks

Knud W. Jensen (1916 –2000) grundlagde museet i

1958 for egne midler.Formålet varatskabe et uhøjtideligt

sted for moderne kunst. Iløbet af korttid blev

museet en succes, og det kunstmuseum som alle andremuser

ilandet har forholdt sig til siden. Beliggenheden

iNordsjælland tæt vedØresund gør stedet til

et udflugtsmål året rundt. Intentionen varfra starten,

at alle skulle værevelkomne til at nyde både arkitekturen,

kunsten og parken. Museet er blevet udbygget

fleregange siden åbningen.

Læs merepåwww.louisiana.dk.


Støt Dansk Handicap Forbund

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

Giv etbidrag ogvær med

til atskabe julestemning

35

Hjælp os med at giveengod jul til medlemmer,der ellers skal værealene ijulen

Derkræves hver dag mange midler til at finansiere

Dansk Handicap Forbunds mangeartede aktiviteter til

gavn formennesker med handicap.Enafvores populære

aktiviteter er juleferie på feriecenteretSct.knudsborg

på Nordfyn.

Her inviterer Dansk Handicap Forbund hvertår

medlemmer på et 14-dages jule- og nytårsophold,og

rigtig mange ansøger om at komme med. Juleopholdet

tilbydes medlemmer med handicap,som ellers er alene

ijulen, og de ansattepåstedet sørger forbåde julehyggen,

julemaden og den nødvendige hjælp,som de fleste

deltagerehar brug for.

De mange hjælperegør,atdet bliver et kostbartophold.Derforhar

vi iDansk Handicap Forbund brug for

din støtte, så vorestraditionsrige juleophold også iår

kangennemføres forsåmange som muligt.

Vi er taknemmelige foralle bidrag og gaver–store

som små –som kanindbetales på giro5401119.

En gave er fradragsberettiget

gavertil Dansk Handicap Forbund kantrækkes frai

skat.Fra 2008 har SkAT lavetnye regler,sådet er Dansk

Handicap Forbund,der skal indberettedit gavebeløb til

SkAT,hvis du vil udnyttedit fradrag.Det betyder,atvi

skal have dit cpr-nummer.Til gengæld bliver det nemmerefor

dig,for du vil automatisk få det fradrag,duer

berettiget til.

De første500 kr.erikkefradragsberettiget. I2008 er

reglen, at det maksimale fradrag forgaver er 14.000

–dvs. man skal indbetale 14.500 kr.for at få det maksimale

fradrag,men man kanselvfølgelig indbetale både

større og mindre beløb.

Hvordan gør du

gavebeløb kanindbetales på giro5401119 og alle bidrag

–store som små -ermeget velkomne.

ForatDansk Handicap Forbund kanindberettedit

gavebeløb tilSkATogdermed sikre dig det fradrag,du

er berettiget til –ervinødt til at have dit cpr-nummer.

Hvis du giver en gave til Dansk Handicap Forbund,skal

du derforforuden gavebeløbethuske at skrive dit navn,

adresse og cpr-nummer på girokortet. Så indberetter

Dansk Handicap Forbund beløbet til SkAT,ogdufår dit

fradrag.Dit personnummer bruges kuntil detteformål.

Gavebrev kanfratrækkes skatten

ønsker du at støtteforbundet over en længereperiode

med et fast beløb,kan du underskrive en erklæring (et

gavebrev)påydelsen og opnå fradrag på selvangivelsen.

gavebrevet skal løbe imindst 10 år.Ydelserne pr.år

må ikkeoverstige 15 %afdin årlige indkomst –dog er

detmaksimale beløb kr.15.000 pr.år.

Testamente

Hvis du ønsker,atDansk Handicap Forbund skal arve

efterdig,erdet nødvendigt at opretteettestamente.Vi

anbefaler,atdurådfører dig med en advokat foratsikre,

at der ikkeopstår fejl eller misforståelser.Dansk Handicap

Forbund er fritaget forarveafgift.

Spørgos

Dansk Handicap Forbund er altid til tjenestemed råd og

vejledning,ogduervelkommen til at ringe eller maile til

os.kontakt Edith Aussenthal på telefon 39 29 35 55 eller

på mail ea@dhf-net.dk.

AF SOLVEIg ANDERSEN

NB! Alle bidrag,skalvære

indbetalt inden 31. december

2008, hvis man ønsker at

udnyttesit fradrag iår. ■


Annonce

Bøger skal da høres!

Danskerne har foralvor foldet

ørerne ud og taget lydbøger til sig.

Kombinationen af en travlhverdag

og et fornuftigt prisniveau har gjort

lydbøger utrolig populære.

Har du altid drømt om at læse Da

Vinci mysteriet, men har aldrig fundet

tid til det Hvis du synes en bog er

tung at sidde med eller synes du

baredet er dejligt at læne sig tilbage

med lukkede øjne og levedig ind

ihistorien –såerdet nu du skal

begynde at hørelydbøger.

Hvad gør lydbøgerne så populære

Lydbøger udmærker sig vedatman

kanhøreenbog samtidig med at

hænder og øjne er optaget med

noget andet. Mange hører lydbøger

samtidig med at de kører bil,stryger,

lavermad eller måske synes man det

er dejligt at slippe forselv at skulle

læse.

Købdine lydbøger på nettet

Det er blevet væsentlig nemmere at

handle lydbøger –tidligerehar man

været henvist til boghandlereeller

biblioteket, men på www.lytteratur.

dk kanman handle lydbøger fra alle

forlag,hvilket er en stor fordel hvis

der er langt til boghandleren. Du kan

også melde dig ind iLydbogsklubben,

som sender et katalog ca. hver 2.

måned og så kanduselv vælge om

du foretrækker at ringe,skriveeller

bestille på nettet.

Hvorforværemedlem af en

lydbogsklub

Det væsentlige er at man kan

spareoptil 25%, fortæller

Joan Søndergaard, salg og

marketingansvarlig,men der er også

mange der melder sig ind,fordi vi

har mange lydbøger,som man ikke

kankøbe andresteder.Vihar iøvrigt

rigtig mange kvindelige medlemmer,

som bruger lydbøger samtidig med

de strikker,syr eller maler.

Meld digind iLydbogsklubben –det er nemt

Dukanmeldedigindpåvoreshjemmesideellerbestillevoreskatalogogengratislydbogsnovelle

med en Sherlock Holmes krimi.

Hvis du oplyser at du har se annoncen iHN, sender vi en gratis cd-taske sammen med dit

velkomstpakke.

19 cd’er 348,-

2mp3’er 178,-

12 cd’er 268,-

1mp3 178,-

12 cd’er 298,- 11 cd’er 258,-

1mp3 178,-

4cd’er 168,-

1mp3 168,-

2cd’er 118,- 3cd’er 138,-

12 cd’er 268,-

1mp3 178,-

Velkomsttilbud

99,

-

for2lydbøger

+porto og eksp.45,-

Spar 547,-

8cd’er 198,-

1mp3 178,-

9cd’er 258,-

1mp3 178,-

10 cd’er 268,-

1mp3 178,-

13 cd’er 298,-

1mp3 178,-

Du er kun forpligtet til at købe 2lydbøger til normal klubpris og så skal du huske

at afbestille månedens lydbog,såfremt du ikke ønsker den.

Der er kun 5månedens lydbøger om året.

LYDBOGSKLUBBEN

www.lydbogsklubben.dk ·tlf. 65960555


Nytmedlemstilbud

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

37

Rabat påmøbler til Dansk

Handicap Forbunds medlemmer

Dansk Handicap Forbund og Møbelhuset

In-Bolig har indgået en fordelsaftale,der

giver medlemmerne 12 -15% rabatpåalle

slags møbler

Fordelsaftalen mellem Dansk Handicap Forbund og

Møbelhuset In-Bolig skydes igang med en kampagne,

hvor In-Bolig idecember 2008/januar 2009 giver hele

20% rabattil medlemmer af Dansk Handicap Forbund.

Aftalen er kommet istand på initiativ af PerLocht, som

ejer In-Bolig.”Vi har mange tilfredse kunder,der har et

handicap,ogsyntes, det varengod ide at givetilbudet

til endnu flere. Vi har ekspertisen til at giveden bedste

service, så Dansk Handicap Forbunds medlemmer kan

gøreentryghandel”,siger PerLocht.

In-Bolig haralle typer møbler,som passer til alle

hjem fx børnemøbler,sofagrupper,gaderobeskabe,havemøbler,hvilestole

og seniormøbler.Rabatten gælder

ikkeiforvejen nedsattepriser.

Møbelhuset In-Bolig ligger iBallerup vedkøbenhavn,

men har både egen webshop så man kankøbe

sine møbler på nettet og en stolebus,som kommer ud

idit hjem og fremviser efteraftale.

Du skal blot fremvise dit medlemskorteller oplyse

dit medlemsnummer foratfårabatten på mellem 12-

15%, når du betaler.Man kanbetale med dankort, via

bankoverførsel eller kontant, når man bestiller.

AF SOLVEIg ANDERSEN

Se merepåwww.in-bolig.dk og bliv inspireret eller

ring/mail efterkatalog.Personalet hos In-Bolig står klar

med professionel rådgivning på telefon 70 25 12 34.

Handicap-nyt 2009

Handicap-nyt udkommer seks gange i2009 –tre numreiforåret,tre iefteråret -med en

lang sommerpause.

Handicap-nyt 2009:

Nr Hoslæserne senest Materiale på redaktionen senest

1 14. februar 15. januar

2 15. april 12. marts

3 20. juni 15. maj

4 5.september 7. august

5 20. oktober 21. september

6 8.december 9. november


Boganmeldelse

www.DHf-Net.Dk

38

Lykken påétben

”Vierholdt op med at tænkepå, hvad andre

synes om voresdispositioner ilivet,for det er

ligegyldigt,sålænge vi ved, at vi gør det rigtige

forosselv.”

Deterikkebogens slutreplik, men en af dens mange

konklusioner,ogjeg tror på Helle,når hun skriverdet.

Fordet varmed lidt blandede følelser jeg togfat på

Helle Fischers bog”Lykken på ét ben”, forjeg vidstejo,

at Helle ikke er forfatterafprofession, at hun havde

gennemgået et barsk forløb med en alvorlig kræftsygdom,

og at hun varblevetamputeret. MenHelle er

meget professionel. Hun er blevetekspertpåeget liv

og på den ufatteligt krævende rolle som patient, efterfulgt

af en periode,hvorhun slås med ”systemet”for at

få den fornødne hjælp.Samtidig har hun overskud til

stadig at værefamiliens omdrejningspunkt.

TEkST AF SOLVEIg HANSEN

Spændende læsning

Helle Fischer skrivergodt. Somiensvensk krimi kan

jeg næsten ikkevente med at læse videre, men må jo

møjsommeligt bladre, hver gang jeg har læst et par sider

til ende.Helle spiller på mange af mine sanser.Undervejs

ibogen kanjeg mærke frygten, smerten, lugte

kroppens affaldsstoffer –ognaturens aromatiskedufte

og lyde.Jeg kanfornemme det ørkesløse iatligge på

sygehuset og lyttetil bækken-klirren, ventepåsvarpå

prøver,prøveatværenoget forsine medpatienterog

ikkeselv værealt forbesværlig.Jeg kanogså glædes

med Helle og hendes familie hver gang,der er noget at

glædes over,ogdet synes Helle,der ofte er.

Pårørende og andrebesøgende får også kapitler i

Helles bog, og dererikketvivl om, at hun har kunnet

opdele de hvidkitlede efter, om det har været godt eller

skidt at møde dem. Deterkun de allerbedste, der er

nævntved navn, men budskabet går stærkt igennem:

Manmåaldrig,aldrig glemme at tage medansvar for

sit liv og sit forløb. ■

Helle Fischer:Lykken på ét ben. ForlagetFischer,2008.

ISBN-nr.: 978-87-992259-0-3.

"Jeg er ikkevågnet én enestemorgen

siden amputationen, hvor jeg ikkehar

været lykkelig for, at jeg vågner og har

det SUPER GODT!"

"…der er jo ikkeenfacitlistepå, hvordan

man er en godpårørende,…"

164 sider,pris kr.228 inkl. forsendelse.Kan bestilles på hellejohannes@christiansfeld.tveller

hos landets boghandlere.

Se også www.lykkenpaaetben.christiansfeld.tv, hvor

der er mulighed for at læse udpluk af bogen, bestille den

og stille spørgsmål til Helle.


Julekort

HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

39

Julekort

fraDansk Handicap Forbund

A. B.

D. E.

C.

F.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

HenryHeerup julekort

"Nisse på stige", 6stk.

enkelte julekortmed

kuverter

HenryHeerup julekort

"Den hellige familie",

4stk. dobbelte julekort

med kuverter

HenryHeerup julekort

"Nisse med violin", 4

stk. dobbelte julekort

med kuverter

HenryHeerup julekort

"Den lille pige med

svovlstikkerne", 4stk.

dobbelte julekortmed

kuverter

Christine Swane "Juletræet",

4stk. dobbelte

julekortmed kuverter

Decoupage af Mette

Nørby: 4stk. dobbelte

julekortmed kuverter

Seks forskelige julekort

med kuverter

Pris pr.pakkekr. 40,-

+forsendelse

Bestillingskupon

sæt A, enkelte julekort, HenryHeerup

sæt B, dobbelte julekort, HenryHeerup

sæt C, dobbelte julekort, HenryHeerup

sæt D, dobbelte julekort, HenryHeerup

sæt E, dobbelte julekort, Christine Swane

sæt F, dobbelte julekort, Mette Nørby

sæt G, seks forskellige julekort

Navn:

Gade:

Postnr.

By:

Kuponen sendes eller faxes til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, fax 39 29 39 48.

Vilduundgå at klippe ibladet,kan du bestille kortpr. telefon 39 29 35 55, e-mail dhf@dhf-net.dk eller på hjemmesiden

www.dhf-net.dk.


# # $$% # # & $ & & %’# " % "#$%% #

" % $%#& " % # % $ $ # % % # % # & % ’%# #

@HNXLTHT XRTHU NDVDORJHT HQVHQ ST( VHOHIRQ$ H%PDLO HOOHT XLD XRTHU KMHPPHULGH$ KXRT GW RJU" NDQ VLOPHOGH

$ $$ " ( " " # " " ’ % # " $ # " " " " %

" %$% # % %$%# # % % & %’%% " $

CL KDT HV UVRTV WGXDOJ DI OHJHV’M$ GHT NDQ UVZTHU PHG *)- NRQVDNVHT( 7RPSWVHTSTRJTDPPHT GHT HT QHPPH

RJ UMRXH$ RJ NDQ UVZTHU XLD *)- NRQVDNV HOOHT XHG VTZN S" HQ HQNHOV VDUV(

" " &%% #&" %%% #% $%$ # ’ $

# ’(# # (&# ( "$ " " " ’ $ " %’$$ #$( " & " ’& $ " " $ (’("

PLUN GHULJQ( 9Q KM&OSHT NDQ UV" EDJXHG S" EHQ"

UV’VVHQ RJ UNWEEH N&ONHQ( ;"QGETHPUH LKXHT

ULGH( >"O4 --2Y0*Y/3FP( C&JV4 --$1 NJ(

AH ,HTH N&ONH S"KMHPPHULGHQ(

"#$"# $ #"$%

& 0/ $ (( /0* ,-( " ( + %* # . #$%,() % 0(0",* $# %& &


" % # # $ ’ # % % # " % #$# %$ " "

# $ # % ’&% # % %$# % %&$’# " %

" ( # " $ & # & " " " " $ " $ & " #$ " "%$ $ " ) " ( $ " # & " ’# ’ $ $$" " "

# ) " %$" " ( $ # ) " # $# ’’" " " " " $ $’ # $ $ " # $$ ’ " ( $ ()" " $$"

# % & " ( ’" # # " " " $ & # $ " " $# ’" ( $ & (&&% ’ $&# $ $(’#$# " ’" "%

" ( # " $ & # & " " " " " $ $"$’ " ) " ( $ " # & & (&" $’ " " " $ & " $

HQ JTD+UN GDVDEDUH PHG PHTH HQG /0** ELOOHGHT HO"

’" " " $# $%"" # (&&% ’ $# # $ $(’ # % & " ( ’# " " # # #% $ " " " "

PWOLJKHG IRT DV N’EH HQGQW ,HTH UZPEROHT$ U"GD "

VDEDUHQ TWPPHT Q&UVHQ -*(*** UZPEROHT( 8HUWGHQ

" " $ " $ ’ " & $ # $$$’# $ %""$ ’ " $ $$ $$ # ’"#( $ ( # ( $ $&)("$" " "

" $’’" $ " " # " # % ’ $ " " ’ " $$" $ %

" ( # " $ & # & " " " "%$"# # $ $ $’ # $ # " " & #$$’’" ( " " " ’# % #$$’ $ # ’" "

PDUNLQHT$ UZPEROHT VLO DNVLXLVHVUVDXOHT$ UDPV UNDEH

#$"%& $%" ( " " " # " ’ $ " ’# " # # ( " ’$ " %

" #&’ " % # # $ ’ # % % #%#&"

#5VODXH RXHTODZU VLO VDOHPDUNLQHT

#5VUNDEH NTHDVLXH NDOHQGHTH

#5VUNDEH VLGUSODQHT

#


Portræt

www.DHf-Net.Dk

42

Genoplivet tre gange –

Som20-årig blevhan genoplivet

tregange efteret

voldsomtbiluheld –hvor

ungdommen forsvandt. I

dag er han trafikinformatør,nyslået

far og på vejtil

at blivegift

AF BENNY LAURIDSEN. FOTOS: POUL ANkER

26-årige Jonas Mahler blev

nyslået far den 20. juni, da hans

kommende kone,kristina, fødte

deres søn vedakutkejsersnit.

Datoen er blevetskelsættende

forden unge trafikinformatør,der

er lam frabrystet og

ned og godt nok kanbevæge

begge arme,men kunbruge

den venstretil noget.

Årsagen til lammelsen finder

sted en anden skelsættende

dato iJonas Mahlers liv –den

28. september 2002. Denaften

vil han og nogle kammerater

viderefra en kedelig fest –og

vælger at køredetikilometer

fraByllerup til TingleviSønderjylland

trods alkohol iblodet.

Detgår galt fordetre ibilen,

der kommer forlangt ud i

rabatten på landevejen, da de

med op mod 180 kilometer i

timen drøner overmodige af

sted.

Detblev20-årige Jonas Mahlers

sidstedag med ungdommens

mod på livet ibehold.For

da chaufføren riverirattetfor

at retteop, fortsætter den istedet

ud på markenpåden anden side af vejen, slår en

kolbøtteogglider 35 meter ind på marken.

Jonas Mahler bliver slynget ud af bagruden, brækkernakken

og får en hjerneblødning,punkterer lungerne,sprænger

milten og får blødninger på leveren,

og hans højrearm bliver revetistykker.

Heletre gange bliver han mirakuløst genoplivet på

26-årige Jonas Mahler med sin kæreste Kristina og familiens to hunde.

ulykkesstedet,ogselv om han på det lokale sygehus

bliver stabiliseret,får hans ihast tilkaldteforældre

at vide,det er bedst,detager afsked med deres søn.

Detvil hans far ikke. Han forlanger sønnen overførttil

sygehuset iOdense,hvorder er flereeksperter. Imens

kæmper trelæger hele tiden foratfåstandset blødningerne.


HANDICAP • Nyt · Nummer 6 · DeCember 2008

43

nufar ikørestol

Jonas og Kristina fik deres søn, Mikas, ijuni. De ønsker

begge at få flerebørn.

”Jeg blev utrolig hurtig modnet efter ulykken. Det kan jeg

godt lide. Lige som jeg har fået en rigtig god empati iforhold

til andremenneskers situation”, siger Jonas Mahler.

berørtalligevel. Menjeg kangodt lide mitliv

idag.Jeg er netop blevetfar og har en sød

kæreste, jeg skal giftesmed.Jeg har arbejde

som trafikinformatør,hvorjeg tager rundt ide

ældsteklasser ifolkeskolen og fortæller om

ulykken, mit liv,ogomhvaddeskaltænkepå

forikkeatlavedefejl, jeg lavede”, fortæller Jonas

Mahler isit hjem iAabenraa.

Jegkan godt lide mit liv idag

Da det mest presserende er overstået,ligger Jonas Mahler

ikoma, og inden lægerne tager ham ud af den, opereres

han inakken. En af flerestore operationer.

”Datoen forulykken rører mig ikkespecielt idag.Jeg er

jo kommet videreoghar fået det hele bearbejdet rigtig

godt.Tænker jeg dybereoverdatoen,kan jeg godt blive

Skader idet kognitivecenter

Da lægerne havdestabiliseret Jonas Mahler,

blevhan overførttil et sygehus iÅrhus,inden

han kortefter røg til genoptræning iViborg.

”Jeg lå jo ikoma et stykketid,men også

efterkomaen er der en periode,som stort

set er væk imin hukommelse.Jeg kanhuske

små glimtfra Odense,men først omkring

halvanden måned efterulykken begynder

min hukommelse at fungerenogenlunde,”

fortæller han og fortsætter:

”Mine forældrefrygtede,atjeg ville være

sværthjerneskadet,hvis jeg overlevede.De

vidste, jeg ville værefysisk handicappet resten

af livet,men det psykiskeplagede dem meget.

Jegerdaogså blevetramtlidt. Minkorttidshukommelse

ikkeergod,ogjeg har svært

vedatgenkende ting og ansigter igen. Hvis vi

mødes tilfældigt imorgen, er det ikkesikkert,

jeg kanhuske, hvem du er,for jeg har skader i

det kognitivecenterihjernen. Detgør også, at

jeg ikkelæser så hurtigt mere, og jegkan have

sværtved at følge med iunderteksterne ienfilm.”

Et helvede af genoptræning og magtesløshed

Mareridtet varatvågne op af komaen -“absolut et chok”,

siger Jonas Mahler,der iden periode masser af gange

ønskede,athan ikkevar vågnet op efterulykken –eller at

han selv kunne slukkefor respiratoren.


Portræt

www.DHf-Net.Dk

44

”Selv et halvt år efterulykken kunne jeg have en dårlig

dag og vende tilbage til de tanker,der primærtvar der de

førstepar måneder efterulykken.Mensåbegyndtedet at

gå fremad –ogjeg skulle f.eks.kun ligge irespirator om

natten istedet fordøgnet rundt.”Det førstemeget store

succeskriterium varatslippe helt ud af respiratoren.Den

gjorde Jonas Mahler utrolig tør ihalsen og fratog ham

muligheden foratsnakke–ogdet iensituation,hvor han

ikkekunne bruge sin krop og ikkekunne kommunikere.

Jonas Mahler døjede også meget med slim ilungerne og

lungebetændelser.Når der blevfor meget slim,fik han en

tyve centimeter lang slange ned iluftvejene foratrense

lungerne.Det kunne skefor ham 14-16 gange idøgnet.

”Det varmeget ubehageligt,men meget nødvendigt,for

slimet kunne jo danne grobund forbakterier og iyderste

konsekvensdruknemig indefra.Psykisk tærede det,atjeg

ikkevidste,om jeg nogen sinde slap ud af respiratoren,som

jeg alt ialt brugteisyv måneder.Ogselv om jeg til sidst kun

lå iden om natten,fyldteden stadig utrolig meget.Jegkunne

jo ikketage nogle steder hen.Ikke engang elevatoren.For

satteslimet sig fast imine lunger,såjeg ikkekunne hostedet

op,ville jeg dø,”fortæller Jonas Mahler.Det varen“meget,

meget stor dag”,da han slap helt af med respiratoren.

Heleforløbet –med respirator og genoptræning –varede

cirka 15 måneder,desidstetolv blevtilbragt på

genoptræningshospitalet iViborg,oghan

og slap førsthelt af med respiratoren syv

måneder efterulykken.

Bagefterstodden på fysisk

genoptræning,genoptræ-

genoptræning,genoptræning

genoptræning og

attergenoptræning.

Engle og hekse

”Jeg har altid retstædig.Jeg er

væ-

ikketypen,der

bakker ud af

en udfordring

eller giver op.

Detkan altid

gøres bedre.

Og den enestevej

fremad

vargennem

oceaneraf

genoptræning,der

ofte

føltes,somsom levede

jeg pinti

helvede,”fortæller

Jonas Mahler.

Detvar iden pe-

riode,han mødtekristina, som han idag har sønnen med.

Hun varansatpåhospitalet iViborg.

”kristina og jeg gik skidegodt ispænd med det samme,

sådan som jeg også gjorde det med flereafdeandre

blandt personalet. Patienterogpersonale kommer jo tæt

på hinanden isådan en situation. Dem, man har det godt

med,har man det rigtig godt med.De, og de andreflinke

mennesker,jeg har mødt på vejen samtfamilie og venner,

har sammen med mit grundlæggende positivesyn på

tilværelsen og langsomttilbagevendende livslyst medvirkettil,

at jeg valgteatholde fast ilivet. Og få noget godt

ud af det ifællesskab med mine omgivelser.Dehar været

medvirkende til, at jeg har det så godt idag,”fortæller

han og indrømmer,athan også kunne væreenvirkelig

pestilens forsine omgivelser:

”Jeg døjer meget med blærebetændelse efterulykkenogfandt

ud af,attranebærsafthjalp.Nogledage på

Viborgville jeg have mereend de to glas,jeg måttefå

dagligt. Så kunne jeg godt sættealting på spidsen: At jeg

havdeværet tæt på at dø og nu sad ienforbandet situation

og var100 procentafhængig af mine omgivelser –

og så villedediktatorisk bestemme over mig og et enkelt

glas tranebærsaft.”

”Så lige så glad og positiv,jeg variforhold til dem, jeg

kunne lide,lige så negativ og bitter kunne jeg væreover

fordem, jeg ikkebrød mig om. Detersværtattage mod

hjælp fraetmenneske, man ikkebryder sig om. Detvar

jeg nødt til at lærepåden hårde måde vedatbøje mig i

støvet,knækkemin stolthed og så baretage imod.”

Tabteungdommen

”Værnepligten havdegivet mig selvtillid og fået mig i

form.Jeg styrketrænede tre-firegange om ugen og følte

mig stærk, urørlig og usårlig,ogpludselig varjeg et helt

andet sted ilivet,”siger Jonas Mahler.

”Jeg mistede min ungdom. Dethar jeg da også tænkt

på siden. Fornår man vågner op eftersådan en omgang,

er det bare’Værsgo at blivevoksen!’Jegvar tyve og havde

stadig en delårtilbage til at løbe hornene af i. Men

sådan skulle det altså ikkevære,”siger Jonas Mahler.

”Efterulykken havdejeg ikkeregnet med at finde en

kæreste, at blivefar,væreiarbejde eller blivegift. Detkan

få mig til at sige til mig selv:Det er sågu fantastisk, at jeg

har alt det idag.Men kristina og jeg faldt forhinanden

–ogpludselig måttejeg sluge endnu en stor mundfuld,

og ienperiodesåjeg megetnegativtpåmin kommende

faderrolle –udfra alt det,jeg ikkekunne.Idag

er jeg lykkelig foratværeblevetfar –også selv om jeg

ikkekan spille fodbold med ham eller huje og rulle rundt

med ham. Derersåmeget andet,jeg kangiveham –

åbenhed,atkunne tale om tingene,empati, nærhed osv.

osv.Jeg skal nok væremed til at givevores børnengod

opvækst–for vi vil have flerebørn. ■

”Vivil helst havevoresvores eget hus bygget fragrunden. Indrettet til mine

runde ben og med hjælperværelset placeret separat, så vi endnu mere

kan væreenlille familie for os selv –med hjælpen tæt på.” siger Jonas.


HJÆLP

DIG SELV!

Ny lovgivning -frit valg 2009

Din mulighed for at vælge os!

Få en hjælper fra HandiHelp

" " +)’)%$* #$* % " *&-$*#"%$)

($,,$*$"

" 3007&0/ ’58+)56 &*1)22)6/)5

1)( 2)(6&7 7&0)*82/7-32 )00)5

13735-/ $ $(39)5 &7 9 " 5) )7

+)22)17" 2/7 7&0),. " 04)1-(()0

,&5 " 3007&0/ )2 5 " //) 180-+,)#

()5 631 *; &7 67


F ølgende hjæ lpemidler e rvelkomne i Xbussen

H o s Xbus gør vienek stra inds a ts for vo r e s h a ndicappede p a ssa ger e r.

E r der pla d s i Xbussen, t a ger vikø r e stolen med helt g r a t is . I kør epla ner ne e r

det a nført, h v ilke b usse r der nor m a lt h a r lift eller ra mpe. D e t e r en god idé

a tre s e rve r epla d stil kør e stolen e t p a r d a ge før a fr ejs en p å 98 9 00 9 00.

H usk a t n u k a ndin medhjæ lper ogs å r ejs epå r edu c e r e tta k st.

S e a fga ngstider, rute r, p r i s e r og h a ndicapinfo på www. x b us.dk

Få stop –hurt igt f r em

www.x b us.dk


’,**"$(+$*&#%)

Har du en god mavefornemmelse

NYHED

Hvis din mave ikke altid opfører sig, som den skal, er du ikke alene. Ca. 1million

danskere oplever nemlig ugentligt et generelt ubehag imaven. Det kan skyldes en

ubalance itarmfloraen –men det er ikke noget, man behøver at finde sig i. Et dagligt

kosttilskud af mælkesyrebakterier kan være hjælpen.

Her er den naturlige løsning

Bifiform ® Balance indeholder mælkesyrebakterier koncentreret ienlille tablet. Bare

én tablet om dagen er med til at hjælpe dig til en god mavefornemmelse.

Vind den populære kogebog af Oscar Umahro. Deltag

ikonkurrencen på www.bifiform.dk, hvor vi trækker

10 vindere hver måned.

FÅS PÅ APOTEKET, IMATAS OG IHELSEKOSTBUTIKKER

Kosttilskud bør ikke træde istedet for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

www.bifiform.dk

BIFIFORM ® BALANCE –enenkel vej til velvære for maven


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM

ID nr.42111

Næææææ

Komogoplev Havens nye

eventyrligelys

JuliTivoli. Åben hver dagfremtil nytår

(lukketden 24. -25. december)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!