Hvad er udfordringerne? - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Hvad er udfordringerne? - ATV - Jord og Grundvand

Hvad er vigtigt for at et stort

anlægsprojekt lykkes

Hvad er udfordringerne

Anders Jensen Senior Marine Specialist Dredging & Environment DHI


Oversigt

• Fakta om de tre forbindelser

• Lovgrundlag

• Miljøundersøgelser og –vurderinger

• Storebælt – vurdering og konstaterede effekter

• Øresund - vurdering og konstaterede effekter

• Femern Bælt

• Tekniske løsninger

• Miljøundersøgelser

• Konklusioner

Hvad kan man lære

• Er Femern Bælt undersøgelserne blevet for omfattende


Fakta om de tre forbindelser

Storebælt Øresund Femern Bælt

18 km bro + ø + bro / tunnel

Planlagt fra 1985

Åbnet 1997/98

Pris 1988 21 Mia. kr.

Trafik 2010 10 Mio. køretøjer

år + tog

Tilbagebetaling ~30 år

16 km bro + ø + tunnel

Planlagt fra 1991

Åbnet 2000

Pris 1994 24 Mia. kr.

Trafik 2010 7 Mio. køretøjer år

+ tog

Tilbagebetaling ~30 år

19 km tunnel

Planlagt fra 1997

Åbnes 2020

Pris 2008 34 Mia. kr.

Trafik 2020 8000 køretøjer år

+ tog

Tilbagebetaling ~33 år


Lovgrundlag Miljø

Storebælt Øresund Femern Bælt

VVM direktivet 1985 Habitat direktivet i 1992

samt svensk lovgivning.

Projektet skulle endelig

godkendes i Sverige ved

en domstolskendelse.

Espoo konventionen i

1997, Vandrammedirektiv i

2000, NATURA 2000

vurdering af visse projekter

i 2006 og endelig

Havstrategidirektivet fra

2008.

Tysk lovgivning på landeog

forbundsniveau


Storebælt miljø

Nulløsning for Østersøen

Kompensationsafgravning

Lokal miljøpåvirkning på grund af

sediment spild

Flora og fauna i Storebælt er

genetableret efter 10 år

Permanent nedgang i antallet af

edderfugle omkring Sprogø


Øresund

Nulløsning for Østersøen

Kompensationsafgravninger

Juridisk bindende krav til

gravearbejdet og miljøpåvirkning

”Feedback” monitering for at styre

anlægsarbejderne

Ingen påvirkning af flora og fauna

ved forbindelsens åbning i 2000


Femern Bælt – Tekniske løsninger

• Skråstags bro – alternativt

hængebro

• Sænketunnel – alternativt en boret

tunnel


Femern Miljøundersøgelser

• Hvordan er den miljømæssige

situation i området i dag

• Hvilke påvirkninger på miljøet

vil man kunne forvente fra en

bro henholdsvis en tunnel

• Hvilke konsekvenser vil

påvirkningerne have for

miljøet

• Hvordan kan eventuelle

påvirkninger

undgås/reduceres

Faktorer som kan påvirke:

• Mennesker

• Flora/fauna

• Vand

Jord

• Klima

• Kulturarv

• Materielle gode

• Kumulative effekter


Femern Bælt Natura 2000 områder

• Screening af ca. 10 Natura

2000 områder

• Egentlig Natura 2000 vurdering

af 3 – 4 områder

• Bilag IV arter vurdering


Havet: Strømforhold, temperatur og salt


Havet: Sedimentspild

ANJ


Miljøundersøgelser på land

• Flora, fauna og biodiversitet

• Vand

Jord

• Støj

• Luft og klima

• Landskabet

• Kulturarv og materielle goder

ANJ

12


Vurderings Metoder


Andre forundersøgelser

• Arkæologi

• Geoteknik

• Sejladsforhold


Konklusion

• Miljøundersøgelser koster 1 – 3 %

af anlægssummen

• Samme niveau for de tre store

forbindelser, men Femern kan

blive dyrere.

• Focus har flyttet fra overvågning til

VVM undersøgelserne

• Svare til niveauet i Europa


Konklusion

More magazines by this user
Similar magazines