Politisk Horisont nr. 1 2012 - Konservativ Folkeparti

konservative.dk

Politisk Horisont nr. 1 2012 - Konservativ Folkeparti

Politisk

Stærke værdier - sund økonomi

Finn

Poulsen

"Vi skal

vinde valg"

Græsrødder

På hårdt politisk

benarbejde

Brian

Mikkelsen

"Vi tåler ikke

flere skatter"

Lars Barfoed

Konservativt kompas

sætter kursen

Politisk Horisont

NR. 1 april 2012

PLUS Et partiprogram tager form · Nyt Hovedkontor · Grundlovsmøder ·


mission

lars barfoed

leder

Ansvarshavende

redaktør

Martin Dahl

Redaktør

Troels Krog

I redaktionen

Henrik Weiglin

Lone Vibe Nielsen

Peder E. Jepsen

Peter Mark Lundberg

Simon Fredsted Nørrelykke

Søren Mølgård

Politisk Horisont

Det Konservative

Folkeparti, Christiansborg

1240 København K

Telefon 33 37 43 44

Telefax 33 93 37 73

E-mail

horisont@konservative.dk

Giv ansvaret tilbage til borgerne

D

et burde være en menneskeret at

have ansvar for sit eget liv. Som borger

og familie bør man frit kunne foretage

valg og selv stå til ansvar for dem,

også selv om det ikke nødvendigvis

gavner ens sundhedstilstand, økonomiske formåen,

personlige omdømme eller andre grunde, som et

flertal i Folketinget anser for forkert eller ufornuftigt.

Det afgørende må være, at man ikke foretager

handlinger, der går ud over andre eller deres ret til

den samme frihed.

Men vi lever i en tid, hvor samfundets moraliseren

og ikke mindst regeringens trang til regulering i den

grad truer med at tage ansvaret fra borgerne.

Partierne bag den røde regering har planer om at

regulere borgernes liv mere end nogensinde. Ifølge

dem selv, fordi de har opskriften på det gode liv.

Således har de nuværende regeringspartier foreslået

alverdens forbud de sidste år, fordi borgerne og virksomhederne

i deres øjne ikke selv kan træffe fornuftige

valg.

Nogle af forslagene er helt absurde, som eksempelvis

forbud mod at pædagoger og sygeplejersker

bruger deodorant, at der ikke må være mængderabat

på slikposer, at der ikke må serveres almindeligt

mad – kun økologiske produkter – i daginstitutioner

og plejehjem, at unge ikke må bruge solarium, at der

ikke må følge legetøj med et happy meal, at butikkerne

ikke må sælge slik ved kassen, at lakridspiber

skal forbydes samt at cigaretpakkerne skal gemmes

væk under disken, så kunderne ikke kan se dem.

Fratagelsen af ansvaret gælder også familiernes

ret til selv at fordele barselsorloven. Her vil regeringen

bestemme, hvordan orloven skal disponeres

mellem forældrene. Øremærket barselsorlov til den

ene eller anden forældre tilsidesætter familiernes

ret til at planlægge deres liv, som de finder bedst. Det

kan ganske enkelt ikke være rigtigt.

Også virksomhederne rammes af regeringens

korstog mod ansvar. Den private ejendomsret sættes

ud af kraft, når virksomhederne ikke selv frit kan

sammensætte deres bestyrelser, fordi regeringen vil

have kønskvoter frem for kompetencer som indgangsbillet

til bestyrelseslokalerne.

Listen over forslag fra regeringspartierne til

forbud og regler, der tager ansvaret og det frie valg

fra borgerne, er alenlang. Hertil kommer regulering

via skatter og afgifter.

Det er på tide, at vi sætter en stopper for den

udvikling. Der er brug for et opgør med den overdrevne

regulering. Vi må have sat gang i en frihedsproces,

hvor vi giver ansvaret og det frie valg tilbage

til borgerne.

Det skal ske ved et stop for unødig regulering og

tilbagerulning af de mest tåbelige regler. I stedet skal

vi bruge kræfterne på oplysning til borgerne, så de

kan træffe kvalificerede og bevidste valg. Så må den

enkelte borger selv foretage sine valg og vælge sin

egen livsførelse. Det er det enkelte menneskes eget

ansvar, og det ansvar vil vi konservative styrke.

Lars Barfoed

Design og layout

Morten Svendsen

Aller Client Publishing

Allercp.dk

Forsidefoto

Scanpix

Tryk

PR Offset Aps

Adresseændringer

sendes til

medlem@konservative.dk

2 Politisk Horisont


tekst rene gyldensteen foto das büro

indhold

4

6

14

10

Indhold april 2011

Giv ansvaret tilbage til borgerne 2

Lars Barfoeds leder

Forandring kræver opbakning 4

Med formanden på turné

Græsrødder på hårdt politisk benarbejde 6

Vælgerforeninger laver partiprogram

Grænser for EU 8

EU-partiprogramkonference med nye input

Vi skal vinde valg 10

Interview med næstformand Finn Poulsen

C for Christiansborg 12

Alle ansatte samlet i nyt sekretariat

Festival for politiske nørder 13

Folkemøde på Bornholm

Til kamp for den personlige frihed 14

Interview med Brian Mikkelsen

Grundlovsmøder 16

Oversigt over Grundlovsmøderne

Kryds & Tværs 17

Hjernegymnastik på højt niveau

Opslagstavlen 18

Nye formænd for KU og DKS

Indkaldelse til Landsråd 19

Landsråd i Herning

Politisk Horisont 3


mission

formandsturné

reportage

Forandring

kræver opbakning

Faderen var sømand, og nu har Lars Barfoed med et nyt konservativt

kompas sat kursen for partiet. På partiformandens turné

rundt i landet mødte han forandringsvilje blandt medlemmerne

– og det tegner godt for fremtiden.

Det er ikke den stærkeste der

overlever, ej heller den mest intelligente,

men den der er bedst

til at forandre sig”.

Citatet er Charles Darwins –

men partiformand Lars Barfoed har taget

evolutionsforskerens ord til sig. Det Konservative

Folkeparti skal fornyes, operationen er i

fuld gang – og skal den lykkes, kræver det

mod, hårdt arbejde og evne til forandring.

Det budskab var helt centralt, da Lars

Barfoed i løbet af februar og marts turnerede

landet rundt for at fortælle medlemmerne om

den strategiske udvikling, som partiledelsen

har sat i gang. Nu skal mennesket i centrum.

Nok er økonomien vigtig, men moralske udfordringer

og sociale målsætninger skal fylde

mere i konservatives politiske fortælling.

Samtlige storkredse fik besøg, og mere ca.

1.500 medlemmer deltog ved møderne. Interessen

var så stor, at mødet flere steder måtte

flyttes til større lokaler. I Kolding lagde designskolen

lokaler til, i Hadsten mødte medlemmerne

partiformanden i Kulturhuset, mens

storkredsmødet i København fandt sted på

Den Sociale Højskole. Tiden er til forandring,

også når partiet holder møder.

” Vi skal tale mere om mennesker – ikke kun

om milliarder.”

”Vi skal have sociale målsætninger – og

ikke kun økonomiske.”

” Vi skal beskæftige os med moralske udfordringer.”

Sådan opsummerede Lars Barfoed på

turneen sin vision for den konservative profil,

der ved hjælp af et nyt konservativt kompas

skal føre partiet ind i fremtiden.

Sømandssøn sætter kompasset

Vi skal udvikle ny politik, ny kommunikation,

en ny organisation og nye talenter – men

værdierne bliver de samme. Uanset tidernes

forandring vil det være kampen for personlig

frihed og ansvar, det private initiativ og et

stærkt fællesskab, der kendetegner Det Konservative

Folkeparti, understregede Lars

4 Politisk Horisont


tekst rene gyldensteen foto das büro

tekst peder e. jepsen og lone vibe nielsen foto thomas behrndtz og konservative

Barfoed på medlemsmøderne. Her var partiformanden

hver gang ledsaget af en kollega

fra folketingsgruppen.

Selv gav Lars Barfoed sin personlige

historie om, hvorfor han er konservativ. Partiformanden

er født på Frederiksberg og var

blot få uger gammel, da hans mor tog ham

med til udlandet. Rejsen gik til Genova i Italien,

hvor faderen, der var sømand, lå til kaj med sit

skib og her så sin søn for første gang. Familien

var et vigtigt samlingspunkt, og da Lars var

syv år, blev lejligheden skiftet ud med et

parcelhus i Rødovre. På den lokale skole fik fire

af kammeraterne fra 1. klasse en afgørende

rolle i Lars Barfoeds liv. Gennem årene har de

fulgt hinandens liv, og der er knyttet et tæt

venskab mellem de fem Rødovre-drenge og

deres familier. For Lars er omdrejningspunktet

hans tre voksne børn, Martin, Maria og

Mathias, og hustruen Vibeke. Når det politiske

arbejde tillader det, nyder han fritiden i huset

på Langeland.

Samtlige storkredse fik besøg, og alle medlemmer

har haft mulighed for at komme med deres input til

forandringsprocessen.

Opskrift på fremgang

Men stærke værdier, nye politiske udspil og

omstillingsparathed gør det ikke alene. Der er

brug for masser af hårdt arbejde og opbakning

fra baglandet, hvis de kedelige tal i meningsmålingerne

skal ændres til et godt valgresultat

ved kommunalvalget næste år og folketingsvalget,

når det måtte komme,

understregede formanden.

Det store fremmøde og de mange input fra

medlemmerne tegner godt, vurderer Lars

Barfoed, der selv fik stort udbytte ud af mødet

med græsrødderne. Så en lignende tur rundt i

landet planlægges senere på året.. Her vil de

konkrete politiske svar, der skal tegne profilen

for partiet, blive lanceret.

En, der var kommet til Hadsten med en forventning

om at få et svar på, hvordan

formanden vil vende partiet fra krise til

fremgang, var Anders Iversen fra Århus Vælgerforening.

Og han var mere fortrøstningsfuld

efter mødet:

”Det er rart at se, at det er medlemmernes

parti, og at ledelsen lytter til medlemmerne.

Lars Barfoed leverede nok ikke hele løsningen,

men han gav en god del af opskriften på,

hvordan vi kommer videre. Og så var det

spændende at få et indblik i, hvem Lars

Barfoed er som person, hvorfor han er konservativ

– og hvad der har gjort ham til den rolige

og fornuftige knejt, han er. Han er godt på vej

– og det er et godt værdisæt, han har med. ”

Politisk Horisont 5


mission

partiprogramkonference

reportage

Græsrødder

på hårdt politisk

benarbejde

Landet over har partiforeningerne med stor ildhu givet sig i kast med at politikudvikle. Græsrødderne

i Nordsjælland har arbejdet på tværs af vælgerforeningerne, bestyrelsen i Faaborg-Midtfyn

har fået inspiration udefra, mens det i Ringkjøbing-Skjern har været en intern arbejdsproces i vælgerforeningen.

Nu er trådene samlet, en ny høringsrunde skydes i gang, og lokalt er man klar til at

tage endnu en tørn for at få sat sit præg på fremtidens konservative politik.

De giver den fuld gas, kaster

vilde ideer på bordet, brainstormer

og udvikler så praktisk

politik.

Sådan går det til, når

Kartellet i Nordsjælland jævnligt mødes for at

udarbejde deres bidrag til nyt partiprogram.

Umiddelbart lugter navnet af fagbevægelse

og ublu konkurrence, men folketingskandidat

Casper Strunge tøver ikke med at kalde arbejdsformen

”noget af det bedste politikudvikling,

jeg har deltaget i.”

”Kartellet, som vi kaldte os på Ringstedkonferencen,

er lidt af en joke. Jeg ved godt, at

navnet kan give negative associationer, men

det er nok mest en hentydning til, at vi har

arbejdet godt sammen på tværs af storkredsen.

Så det kan jeg varmt anbefale til andre

partifæller – det er været meget spændende

og givende,” siger Casper Strunge.

Nyt forum med stort udbytte

De seneste par år har Kartellet, bestående af

engagerede nordsjællandske græsrødder, sat

politikudviklingen i faste rammer. Mindst en

gang om måneden har knap et par håndfulde

konservative entusiaster sat hinanden

stævne til en kop kaffe eller en øl og masser af

politisk debat. Oprindelig var ideen at komme

med input til og sparre med K-ministre og

ordførere, hvilket var meget udbytterigt, da

Konservative var i regering, vurderer Casper

Strunge.

Så den politiske grundbasis var på plads, da

partiledelsen bad græsrødderne om at komme

med input til det partiprogram, som skal

udstikke kursen for Det Konservative Folkeparti

de næste mange år. Samtidig blev mødeaktiviteten

fordoblet, så Kartellet med kun et

par ugers mellemrum har mødtes på skift hos

hinanden.

”Vi kender hinanden godt og har en høj fortrolighed.

Så vi har talt og tænkt politik ud af

boksen, men også gået meget systematisk til

værks. Hver gang er en af os kommet med et

oplæg inden for de omkring 10 politikområder,

vi har budt ind på. Vi har smidt vilde tanker på

bordet, givet dem nyt liv og undersøgt forslagene

til bunds – eksempelvis peger vi på

konkret finansiering. Vi fungerer som en slags

lokal forankret konservativ tænketank,” siger

Casper Strunge.

Statslig a-kasse gennem politisk

vridemaskine

Som et eksempel på et forslag, der har været

gennem Kartellets politiske vridemaskine,

nævner Casper Strunge udspillet om en

statslig a-kasse. Inspireret af ATP, der har

overtaget blandt andet lønudbetaling for alle

kommuner, opstod tanken om at fjerne a-kasserne

fra fagforeningerne og samle dem

under en statslig a-kasse, som alle danskere

så skulle være medlem af. Et forslag, Kartellet

gerne så udmøntet som officiel konservativ

politik, selv om Casper Strunge erkender, at

det møder modstand fra partifæller.

”Vi ved godt, at langt fra alle synes om, at

ordningen skal være obligatorisk. Omvendt vil

det være langt billigere at administrere, så det

kun vil koste den enkelte omkring 100 kroner

om måneden – eller cirka det halve af det, man

i dag betaler i de billigste a-kasser. Faktisk

fungerer en sådan ordning rigtig godt i

Tyskland,” siger Casper Strunge.

I Nordsjælland er græsrødderne klar til

endnu en omgang politisk benarbejde ved

anden høringsrunde efter at have fået første

indspark godkendt i langt de fleste vælgerforeninger

i storkredsen. Og Kartellet er bestemt

ikke mere lukket, end at andre partimedlem-

”Vi er ikke bundet af

snærende ideologiske

bånd, der forhindrer

udvikling.”

Peter Eduard, Faaborg-Midtfyn

6 Politisk Horisont


tekst lone vibe nielsen foto magnus guldbrandsen

Arbejdet med

partiprogrammet

2011

Første høringsrunde på baggrund af

folketingsgruppens debatoplæg

2012

28. januar

Medlemskonference om partiprogrammet

i Ringsted

13. marts

EU-partiprogramkonference i Odense

23. april

Partiprogrammet offentliggøres

elektronisk til baglandet.

28. april

Formandsmøde: Præsentation af høringsoplægget

af Brian Mikkelsen

”Her ude hos os er det

især erhvervsudvikling

og uddannelse – ikke

mindst udvikling af folkeskole

og gymnasier,

der er i fokus.”

Jens Jørn Jacobsen, Ringkøbing-Skjern

mer er velkomne, understreger han.

”Vi regner med at genoptage arbejdet og

mødes jævnligt frem til næste høringsfrist i

juni. Men det kræver, at man er klar til at yde

en indsats, ellers er det svært at holde næsen

i sporet,” siger Casper Strunge.

Sydfynsk enighed

på tværs af generationer

Samme melding kommer fra bestyrelsesmedlem

Peter Eduard fra Faaborg-Midtfyn, der var

en hyppig gæst på talerstolen ved partiprogramkonferencen

i Ringsted. På Sydfyn har

der fra begyndelsen været enighed om, at

vælgerforeningens bestyrelse skulle stå som

afsender af kredsens input til partiprogrammet

– og derfor være enige om indholdet. Og

som i Nordsjælland havde man i Faaborg gode

erfaringer med at arbejde bredere politisk end

blot i bestyrelsesregi. Men arbejdet med partiprogrammet

er så omfattende, at det kræver,

at deltagerne forpligter sig til at yde en

indsats, understreger han.

”Helt tilbage fra forrige kommunalvalg har

vi haft succes med at holde cafemøder for en

bredere kreds på en 12-15 stykker med det

mål at sikre en grøn, konstruktiv og konservativ

indflydelse lokalt. Blandt andet var det

næsten ordret vores oplæg, der blev realiseret

ved den kommunale skolereform. I forhold til

partiprogrammet har vi været otte mand –

heraf fire fra bestyrelsen og fire udpeget af

bestyrelsen. For os har de konservative kerneværdier

været i centrum fra start til slut. Vi

begyndte med at læse bogen ”Det ordentligt

menneske” af historikeren Henrik Jensen og

blev meget hurtigt enige om 20 værdier, som

vi var fælles om, selv om gruppen repræsenterede

tre generationer,” siger Peter Eduard.

Hav af muligheder

Aller vigtigst af disse er nok den konservative

grundide om at bevare det gode i individet og

samfundet, fastholde stabiliteten og samtidig

sikre en sund udvikling, vurderer Peter

Eduard.

”Vi er ikke bundet af snærende ideologiske

bånd, der forhindrer udvikling. Derimod kan vi

til en hver tid se tingene an ud fra tankegangen

om at bevare det, der fungerer godt – og

ændre det, der ikke virker. Det giver os et

kæmpestort råderum og et hav af muligheder

for nytænkning i en hver given situation.

Maj

3 møder om partiprogrammet

kl 17.30 - 20.00,

Hovedstadsområdet, trekantsområdet

og Midtjylland

18. juni

2. høringsrunde afsluttes.

22./23. august

Møde i Hovedbestyrelsen, hvor partiprogrammet

skal endeligt indstilles

til landsrådet i september.

sepember

endelig partiprogram vedtages.

Faktisk burde folk flokkes om os i disse krisetider,

hvor der er brug for at gøre tingene på nye

måder. Så vi er også klar til at kaste os konstruktivt

over det nye udkast til partiprogram,”

siger Peter Eduard.

Også i Ringkjøbing-Skjern har de konservative

grundværdier været helt centrale – ikke

mindst tanken om at ændre for at bevare. Her

er det vælgerforeningen, der alene har stået

for arbejdet med partiprogrammet med

særligt fokus på erhvervsudvikling, iværksætteri,

folkeskole og gymnasieuddannelse,

forklarer sekretær Jens Jørn Jacobsen. Bestyrelsen

har holdt to-tre møder om partiprogrammet

– resten af arbejdet er foregået per

e-mail-korrespondance.

”Her ude hos os er det især erhvervsudvikling

og uddannelse – ikke mindst udvikling af

folkeskole og gymnasier, der er i fokus. Blandt

andet så vi gerne et opgør med taxametersystemet,

som for os at se er roden til meget

ondt,” siger Jens Jørn Jacobsen, der også gerne

ser, at andet udkast til partiprogrammet bliver

mere konkret og derved lettere at gå til.

Det endelige partiprogram vedtages i

september på partiets landsråd. Læs mere på

konservative.dk/partiprogram.

Politisk Horisont 7


mission

eu partiprogramkonference

reportage

Der blev vendt mange

konstruktive ideer på

partiets partiprogramkonference

om EU, der blev holdt

i Odense den 13. marts

Grænser for EU

Konservative vil ikke opfattes som jubeleuropæere. EU-forbeholdene

skal væk, men Konservative vil sige klart fra på de

områder, hvor EU bevæger sig i retning af unødig centralisering,

direkte skatter og protektionisme. Det var budskabet på partiets

EU-konference i Odense.

Europa er midt i en dyb økonomisk

krise. De europæiske lande kæmper

med høj ungdomsarbejdsløshed,

store velfærdspolitiske prioriteringsproblemer

og en dalende europæisk konkurrencekraft.

Konservative mener, at de

store udfordringer kalder på europæisk handlekraft

og mod til at træffe beslutninger. Men

fra dansk side skal man sige fra, når det europæiske

fællesskab bevæger sig i retning af

unødig centralisering. Så klart var budskabet

fra deltagerne på Det Konservative Folkepartis

EU-konference.

Konservative er glade for EU, men vi vil ikke

opfattes som jubeleuropæere. De danske

forbehold skal afskaffes, og så skal EU

fremover koncentrere kræfterne om sikkerhed,

vækst og velstand, og holde sig fra alt

muligt andet, hvis det står til Konservative.

”Vi skal værne om de områder, hvor EU har

en berettiget indflydelse. Men vi skal også

turde sige klart fra, når EU fremsætter lovgivning,

som ikke fremmer økonomisk vækst og

velstand,” siger europaordfører Lene Espersen.

Nej tak til EU-skatter

Forslaget fra flere EU-medlemslande om en

europæisk skat på finansielle transaktioner –

den såkaldte tobinskat – vækker bekymring

hos Konservative. Direkte skatter ned i

EU-kassen er ikke en idé, der får opbakning

blandt de konservative medlemmer.

”Vi skal være skeptiske, når medlemslande

i EU arbejder for tobinskat, protektionisme og

ultranationalistiske strømninger. Her skal vi

kæmpe frihedens sag, og være et af de lande,

som bærer EU i den rigtige retning,” siger

Bendt Bendtsen, medlem af Europaparlamentet.

8 Politisk Horisont


tekst rene gyldensteen foto das büro

tekst og foto simon fredsted nørrelykke

Professor Svend Erik

Hougaard Jensen tog den

europæiske gældskrise

under kærlig behandling i

sit oplæg. Der skal styr

på økonomien, kontrol

med det offentlige

forbrug og gælden skal

nedbringes.

EU partiprogramkonference

i Odense

Tirsdag d. 13. marts tilbragte godt 70

EU-interesserede konservative

medlemmer en debatfyldt eftermiddag

i Rosenbæk-huset i Odense. På

programmet var bl.a. professor Svend

Erik Hougaard Jensen, som startede

konferencen med et spændende

oplæg om muligheden for at løse den

europæiske gældskrise. Også partiets

EU-ordfører Lene Espersen og europaparlamentsmedlem

Bendt

Bendtsen deltog i konferencen med

oplæg og paneldebat.

Dagens vigtigste emner:

• Euroen

• Konkurrencekraft

• Ungdomsarbejdsløshed

• Kulturelle værdier

• Protektionisme

• Frit marked

• Energieffektivitet

• Miljø

• Patenter

”Vi skal værne om de områder, hvor EU har en berettiget

indflydelse. Men vi skal også turde sige

klart fra, når EU fremsætter lovgivning, som ikke

fremmer økonomisk vækst og velstand.”

Europaordfører Lene Espersen

Nicki Ottevig - "Det er vigtigt, at vi har

fokus på fælles uddannelse og vores

fælles fremtid."

Ifølge de Konservative har EU en afgørende

og central betydning for danske arbejdspladser,

for fred og sikkerhed, for den internationale

grænseoverskridende kriminalitet samt

en lang række hverdagsting såsom lavere

priser på mobiltelefoni og flybilletter. Den del

af det europæiske samarbejder møder stor

opbakning i partiet.

Derimod lægges der i højere grad op til at

hive i håndbremsen, når for eksempel EU-

Kommissionen stiller lovforslag, som vil flytte

beslutningerne væk fra borgerne og ned til

Bruxelles. Det samme gør sig gældende for de

forslag, som partiet mener, vil forringe konkurrenceevnen

og begrænse friheden.

”Vi er kritiske EU-tilhængere, som gerne vil

samarbejdet i EU. Men der skal også sættes

grænser for EU. Det gælder både kulturelt,

geografisk og økonomisk,” siger Franz Rohde,

medlem af Konservative på Nordfyn.

EU-debatten i Odense vidnede om et stort

medlemsengagement i europapolitikken.

Meldingen fra deltagerne er, at det nye partiprogram

gerne skulle afspejle balancen i den

konservative holdning til EU-samarbejdet ud

fra en positiv og konstruktiv tilgang til det

europæiske fællesskab.

Barbara Engelstoft - "Den politiske magt

ligger i dag internationalt, så vi er nødt til

at være proaktive på det europæiske plan."

Politisk Horisont 9


mission

finn poulsen

interview

Partiets næstformand, Finn

Poulsen (tv), arbejder hårdt

sammen med partiets øvrige

ledelse på en ny strategi for

organisationen.

”Vi skal vinde valg”

Der arbejdes hektisk i kulisserne bag partiet. En af dem, der løber stærkest, er partiets næstformand

Finn Poulsen. Han har ansvaret for at forny hele partiorganisationen. Hans budskab er klar

tale: ”Vi skal vinde valg.”

Når du møder Finn Poulsen første

gang, er du ikke i tvivl. Han er

jyde med stort J. Lun, stilfærdig,

velovervejet uden behov for de

store armbevægelser – og stålfast – med

benene solidt plantet på den jyske hede.

Derfor er det også uden at blinke med

øjnene, at han tørt konstaterer: ”Partiet har

de sidste 20 år forsømt at udvikle sig.

Vi har stadig en organisation, som er

bygget til, at vi har regeringsmagten og

100.000 medlemmer. Sandheden er blot, at

vi ikke har nogen af delene.”

For at tilpasse partiet til virkeligheden,

præsenterede han sammen med partiets forretningsudvalg

et bud på en ny strategi for

partiets hovedbestyrelse, hvor organisationen

skal optimeres til at vinde valg.

”Det svære er ikke at være enig i målet om,

at vi skal vinde valg. Der, hvor skoen trykker,

er, når du skal kigge indad og spørge dig selv,

om du selv bidrager tilfredsstillende til at nå

det mål,” siger Finn Poulsen med et smil på

læben.

Ifølge Finn Poulsen er partiorganisationen

slet ikke gearet til den performancekultur,

hvor man hylder dem, der kan og gør.

”Det er blandt andet derfor, at vi foreslår en

række kontroversielle, men absolut nødvendige

forbedringsforslag, som vil bringe partiet

ind i nutiden og ud af fortiden,” siger Finn

Poulsen.

Færre, men bedre kandidater

Finn Poulsens stålsathed bygger på en klar

vision i partiets ledelse.

10 Politisk Horisont


tekst rene gyldensteen foto das büro

tekst peter mark lundberg foto konservative

”Vi skal være det borgerlige Danmarks foretrukne

valg. Sådan er det i resten af Europa –

sådan bliver det i Danmark,” siger Finn

Poulsen.

For at nå målet, er det nødvendigt at ændre

partiets vedtægter, mener Finn Poulsen.

”I dag skal alle vælgerforeninger ifølge vedtægterne

opstille sin egen folketingskandidat.

Det er uanset, om man lokalt selv tror på de

mennesker, man stiller op. Det er jo spild af ressourcer,

og vi vildleder en lang række håbefulde

mennesker, som knokler for at komme på Tinge

– som vi ikke selv tror på. Det er at bruge ressourcerne

forkert,” siger Finn Poulsen.

Til at illustrere pointen bruger Finn Poulsen

beregninger fra hovedkontoret, der viser, at

halvdelen af partiets kandidater kun bidrager

med 8 pct. af stemmerne. Når man sammenligner

Konservative med de øvrige partier, så

bidrager den sidste halvdel af partiets kandi-

”Vi ved godt, at

det i dag kræver

star quality at

blive valgt til

folketinget. Og

når vi ved det,

skal vi så ikke

indrette os efter

det” spørger Finn

Poulsen.

”Tænk om at vi gik sammen og målrettet

arbejdede på faktisk at få valgt

de mennesker, vi stiller op."

dater procentvis med langt færre stemmer end de tilsvarende hos de

andre partier. Derfor er Finn Poulsen glad for den arbejdsomhed og

vilje til forandring, som både partiets hovedbestyrelse og vedtægtsrevisionsudvalg

udviser.

”Vi ved godt, at det i dag kræver star quality at blive valgt til folketinget.

Og når vi ved det, skal vi så ikke indrette os efter det” spørger Finn

Poulsen retorisk. Han mener, at omkring 5 kandidater pr. storkreds er

optimalt med partiets størrelse i dag.

”Tænk om vi gik sammen og målrettet arbejdede på faktisk at få valgt de

mennesker, vi stiller op. Det er vores fælles ansvar at skabe vindere og

vinde valg,” siger Finn Poulsen.

Samler kræfterne

”Jeg er bekymret for partiets fremtid som alle andre. Vores tabermærkat

skal afløses af pionerånd, dynamik og et parti i fremgang. Til det

formål skal vi specialisere os. Det gør vi ved at målrette hele organisationen,

så alle kender sit fokus og ansvarsområde. Eksempelvis bør

vælgerforeningerne tilrettelægge de kommunale valgkampe – og specialisere

sig heri – mens storkredsene skal styrkes til at lave folketingsvalgkamp.

Ligesom vi ser det i andre partier af vores størrelse,” siger

Finn Poulsen.

Næstformanden er ikke bekymret for bredden i partiet, selv om man

reducerer antallet af folketingskandidater.

”Naturligvis skal vi have respekt for den frivillige arbejdsindsats og

for ildsjælene. Men genrejsningen af partiet står over alt andet. Vi skal

hylde dem, der gør noget godt, og ikke dem, der blot har en titel. Derved

kan vi tiltrække spændende talenter, både organisatorisk og politisk.

Det kræver, at vi skaber en klar struktur, hvor vi ærligt kan sige til

hinanden: Det her er dit ansvar – og du gør det ikke godt nok,” siger

Finn Poulsen, der mener, at tiden er til at skabe et parti med plads til de

mennesker, der har evnerne – og som kan vinde valg på alle niveauer.

Målene for den ny partiorganisation

• Optimere organisationen i forhold til at vinde valg.

• Sikre hurtige, solide og konsistente beslutninger.

• Forenkling og større frihed.

• Prioritere ressourcerne til de vigtigste opgaver.

• Understøtte og synliggøre handlekraft.

• Færre og styrkede tillidsposter.

• Tydeliggørelse af kompetencer og ansvar.

Politisk Horisont 11


partiets nye lokaler

tekst lone vibe nielsen foto peter mark lundberg

interview

Generalsekretær

Martin Dahl er

sammen med

resten af medarbejderstaben

glade for de nye

rammer på Christiansborg.

C for Christiansborg

Konservative har fået ny adresse, nyt telefonnummer og ny energi.

Det Konservative Folkepartis karakteristiske

hvide domicil i

Nyhavn blev afhændet sidste

år, og partiet har nu som flere

andre partier valgt at samle

kræfterne på Christiansborg, hvor hovedkontoret

er flyttet til umiddelbart efter årsskiftet.

Lyse lokaler på 3. sal lige over Statsministeriet

udgør nu Det Konservative Folkepartis

hovedsæde. Generalsekretær Martin Dahl

lægger ikke skjul på, at de økonomiske konsekvenser

af det skuffende folketingsvalg i

september er en medvirkende årsag til, at organisationen

nu er blevet samlet på Christiansborg,

hvor folketingsgruppens medarbejdere

har haft til huse i en årrække.

”Vi havde før valget besluttet at flytte til

mindre lokaler, og Nyhavn var solgt. Vi stod i

en situation, hvor vi desværre måtte sige

farvel til en del medarbejdere. Men samtidig

fik vi faktisk mulighed for på en gang at styrke

organisationen, komme tættere på det

politiske centrum og få samlet alle ansatte

under ét tag. Så de nye tider har skabt ny

energi og synergi. Nok er vi nu væsentlig

færre medarbejdere. Til gengæld har vi fået

kortere beslutningsveje, hvor medarbejderne

nu kan arbejde på tværs på en mere hensigtsmæssig

måde, ” siger Martin Dahl.

Den nye struktur har styrket samspillet

mellem politikerne og partiorganisationen –

og alle medarbejdere har fingeren på pulsen

på det organisatoriske og politiske arbejde i

forhold til hovedopgaven – at få styrket den

konservative sag, pointerer han.

Som et eksempel fremhæver generalsekretæren

den formandsturné, som Lars Barfoed

har været på her i foråret.

”Her har vi klart mærket, hvordan det i forhold

til såvel planlægning og som indhold har været

en fordel og mere smidigt at kunne trække på

både vores organisationsafdeling og vores

politiske afdeling. Meget glider bare lettere i

hverdagen, når man sidder samlet,” siger Martin

Dahl og nævner blandt andet udvidet it-service

og lettere adgang til større mødelokaler.

”Senest har hovedbestyrelsen holdt møde

her i huset. Omvendt er det nu ikke længere

muligt lige at droppe uanmeldt ind fra gaden,

som det var i Nyhavn. Medlemmer og andre er

stadig meget velkomne til at kigge forbi til en

snak og en kop kaffe, men på grund af de

øgede sikkerhedsforanstaltninger i Folketinget

skal man først slå på tråden og få en

aftale,” siger Martin Dahl.

Telefonnummeret 33 37 43 44 er nyt – men

telefontiderne uændrede. Man kan sagtens

besøge os, så skal vi bare vide det, understreger

generalsekretæren.

Ud over Konservative har også Radikale,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialistisk

Folkeparti partikontor på Christiansborg.

12 Politisk Horisont


tekst peter mark lundberg foto konservative

politisk festival

folkemøde

Sidste års politikerfestival på

Bornholm var pakket med 250

events på fire dage. Her er det Lars

Barfoed, som stjæler mediebilledet

med et ”Barfoeds-tryk.”

Folkemødet danner bro. Sidste år blev partiets

lokale kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine van

Sabben temmelig overrasket, da Sveriges finansminister

Anders Borg pludselig kiggede forbi.

Festival for politiske nørder

i folkelige rammer

Allinge lægger igen i år havn til Konservative, når partiet sammen med resten af den politiske

verden indtager Bornholm fra d. 14.-17. juni 2012 til en politisk festival for nørder.

Det politiske folkemøde på

Bornholm er nørderi. Nørderi for

alle, hvor hjertet banker for

politik. Det er en form for fætterkusinefest,

der samler Christiansborg, pressen

og den gigantiske undergrund af lobby- og interesseorganisationer

i en lille by på

Bornholms nordkyst. Men det unikke ved Folkemødet

er, at det er åbent for alle.

Folkemødet er blevet et enestående

element i den danske offentlige debat, hvor

alle samfundsgrupper kan samles og på tværs

udveksle synspunkter. Ligesom den svenske

pendant, der hver sommer holdes på Gottland,

er Folkemødets formål at skabe rammerne for

at demokratiet udvikles. Det gælder om at understøtte

demokratiet gennem samtaler om

samfundets udfordringer og muligheder.

I folkelige rammer

Det kan lyde tørt. Men heldigvis har Folkemødet

udviklet sig til at være et eksperimentarium

for nye mødeformer, anderledes politiske

debatter og happenings af alle slags. Der er

plads til at prøve lidt mere af, end man gør til

hverdag i Christiansborg-miljøet.

Det betyder, at man i løbet af de fire dage

oplever events af vidt forskellig karakter. For

Det kan du forvente

Folkemødet er et møde mellem politikere,

interesseorganisationer, græsrodsorganisationer,

samfundsdebattører

og borgere. Alle arrangementer i

programmet er:

• Åbne for alle

• Gratis

• Af samfundsrelevans

• Afholdes inden for en radius

af 500 m fra Allinge Havn

Mere end 100 danske organisationer,

partier, foreninger og virksomheder

deltager.

eksempel kan man pludselig opleve den

hyggelige Høyers Iscafé blive omdannet til et

ophedet debatforum mellem CEPOS og Greenpeace,

alt imens Margrethe Vestager trækker

forbi med sin cykel udenfor døren, og du hører

genklangen af politisk avantgarderock fra

Gæstgivergården rundt om hjørnet, hvor

Politiken inviterer til socialisering og politiske

dueller – oftest til langt ud på natten.

Det Konservative Folkeparti er stærkt repræsenteret

og har en yderst populær stand i form

af en 32 meter smuk skonnert med navnet

Freia, som ligger til kajs midt i centrum af hele

festivalen. Her bor partiets medarbejdere,

ligesom skibet bliver brugt til events med

partiets profiler. Man kan blandt andre møde

hele folketingsgruppen samt europaparlamentsmedlem

Bendt Bendtsen og klimakommissær

Connie Hedegaard ved Folkemødet.

Læs meget mere om Folkemødet på ”www.

folkemødet.dk” - og skal du med, anbefaler vi,

at du allerede nu bestiller overnatninger og

transport, da der er rift om pladserne på øen.

Tag med til folkemødet

FOF og Konservative arbejder på at tilbyde et program til folkemødet på Bornholm i form af en to dages ”Sommerhøjskole”.

Programmet vil inkludere særlige debatter, møder med politikerne og en festaften ombord på skonnerten Freia.

Invitationer bliver udsendt fra partisekretariatet snarest.

Politisk Horisont 13


mission brian mikkelsen

interview

Til kamp

for den personlige

frihed

Konservative går til forhandlinger om den kommende skattereform

med et klart mål om at få sænket det samlede skattetryk i

Danmark. Den personlige frihed skal øges gennem lavere skatter,

og kravet om skattelettelser er ufravigeligt, lyder den klare

melding fra partiets skatteordfører Brian Mikkelsen.

Det er reformernes år. Regeringen

vil blandt andet gennemføre

reformer af førtidspension,

fleksjob, aktivering,

kontanthjælp og ikke mindst

en ny skattereform, der vil danne grundlag for

skattebyrden mange år frem i tiden.

I regeringsgrundlaget varsles en skattereform,

der ikke har til formål at sænke det

samlede skattetryk, men derimod kun at

omlægge den nuværende beskatning.

Reformen skal øge arbejdsudbuddet og

indbringe yderligere tre milliarder kroner i

statskassen. Ifølge regeringens udspil skal

det ske ved at sænke skatten på arbejde og i

stedet hæve skatter og afgifter andre steder.

Verdens hårdest beskattede folkefærd har

altså ikke udsigt til lavere skat med regeringens

udspil. Men står det til Konservative, skal

den kommende skattereform føre til lavere

skatter for borgerne og et lavere skattetryk

samlet set.

”Det skal lykkes at sænke skatterne. Høje

skatter mindsker den personlige frihed,

hæmmer den økonomiske vækst og svækker

konkurrenceevnen. Det er så mange gode argumenter

for at sænke skatten, at det til tider

kan virke uforståeligt, at man ikke vil gøre det.

Men vigtigst for os konservative er kampen

for den personlige frihed. Det skal kunne

14 Politisk Horisont


tekst rene gyldensteen foto das büro

tekst troels krog foto mads stahlschmidt

Offentlige udgifter top 5

Danmark har verdens højeste

offentlige udgifter

Skattetryk top 5

Danmark har verdens

højeste skattetryk

60%

(Pct. af BNP)

50%

(Pct. af BNP)

55%

45%

50%

40%

45%

35%

40%

Danmark Frankrig Finland Belgien Sverige

30%

Danmark Sverige Belgien Italien Frankrig

Kilde: OECD's Economic Survey Denmark 2012

Kilde: OECD’s Tax Statistics 2011

betale sig at arbejde, og vi skal kunne beholde

flere af de penge, vi tjener, så vi selv kan

bestemme, hvad vi vil bruge dem på. Derfor

skal skatten ned,” siger skatteordfører Brian

Mikkelsen.

Svære forhandlinger i vente

Det konservative krav om skattelettelser er

ufravigeligt. Dermed er der på forhånd lagt op

til svære forhandlinger, men partiet står fast

på, at det ikke vil medvirke til en reform, der

fastlåser skattebyrden på det nuværende høje

niveau mange år frem. Det standpunkt

gælder, uanset om andre borgerlige partier

måtte gå med i et forlig eller ej.

”Hvis andre partier vil hjælpe regeringen

med en skatteomlægning, der cementerer

verdens højeste skatter, må de selv forklare

vælgerne det. Vi står fast på, at der skal ske en

sænkning af den samlede skattebyrde. Ellers

er vi ikke med,” fastslår Brian Mikkelsen.

Regeringen lagde ud med at hæve skatter

og afgifter med fem milliarder kroner. Det har

gjort, at buen er spændt til bristepunktet for

især virksomhederne, der blev pålagt en stor

del af den nye skatteregning fra Helle Thorning-Schmidt.

”Folketingsgruppens medlemmer er ofte på

virksomhedsbesøg rundt omkring i landet.

Her lyder opråbet, at de simpelthen ikke kan

tåle flere skatter. Den advarsel vil vi ikke sidde

overhørig. Skatter og afgifter på virksomheder

skal også ned,” siger Brian Mikkelsen.

Pengene til skattelettelser vil Konservative

finde ved effektiviseringer i den offentlige

sektor, mådehold i det offentlige forbrug og

målretning af de offentlige ydelser.

Offentlige udgifter er eksploderet

Noget af det mest gruopvækkende for Konservative

er regeringens planer for at øge det

offentlige forbrug. Regeringen har tænkt sig

at bruge provenuet fra de samlede reformer

på øgede udgifter til blandt andet velfærd og

social indsats. Dette på trods af, at Danmark

også i offentligt forbrug sætter en suveræn

verdensrekord. De offentlige budgetter

skrider år efter år, og i dag lægger de offentlige

udgifter beslag på hele 58 pct. af samfundsøkonomien.

”De offentlige udgifter skal under kontrol.

Det skal den budgetlov, som jeg selv tog

initiativ til i min tid som økonomi- og erhvervsminister,

være med til. Derfor er det en

gal kurs, når regeringen lægger op til at øge

det offentlige forbrug med provenuet fra reformerne.

Skulle der komme en økonomisk

gevinst, er det ikke staten, som skal tjene på

det. Så mener vi, at det må komme borgerne til

gode i form af lavere skatter,” siger Brian

Mikkelsen.

”Hvis andre partier vil hjælpe regeringen med en

skatteomlægning, der cementerer verdens højeste

skatter, må de selv forklare vælgerne det. Vi står

fast på, at der skal ske en sænkning af den samlede

skattebyrde. Ellers er vi ikke med.”

Brian Mikkelsen

Politisk Horisont 15


.

oversigt over grundlovsmøder

5. juni 2012

tekst mads trustrup

Sted tid Talere

København og omegn N. Sjælland Sjælland Fyn Sydjylland Østjylland N.jylland

Frederiksberg Vælgerforening

Restaurant Pilen, Pile Allé 14, 2000

Københavns Vælgerforening

Kastellet, København

Allerød Vælgerforening

Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, 3450 Allerød

Taastrup Vælgerforening

Blåkildegård, Skolevej 54, Taastrup

Rudersdal Konservative Vælgerforening

Gl. Præstegårdshave, Stationsvej 32, 3460

Birkerød

Gribskov Vælgerforening, Café Stejlepladsen,

Nordre Havnevej 7, 3250 Gilleleje

Vordingborg Vælgerforening.

Iselingen Gods, Iselingen 1, 4760 Vordingborg

Kalundborg Vælgerforening

Lynggårdsstien 3, 4400 Kalundborg

Holbæk Vælgerforening. Hotel Strandparken,

Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Roskilde Vælgerforening

Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde

Faaborg-Midtfyn Vælgerforening og

Fyns Storkreds, Svanninge Bakker,

Odensevej 169, 5600 Faaborg

Odense Vælgerforening

Eventyrhaven

Vejle Vælgerforening, Abrahamsens

gård, Skovgade 27B, 7300 Jelling

Fredericia Vælgerforening

Madsby Legepark, v. scenen, Lumbyesvej

45, 7000 Fredericia

Aarhus Vælgerforening

Varnapalæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C

Favrskov Vælgerforening

Kollerup Gods, Kollerupvej 2, 8370 Hadsten

Hedensted og Horsens vælgerforeninger,

Kongesalen, Hotel Vejlefjord, Sanatorievej

26, 7140 Stouby

Brønderslev og Jammerbugt Vælgerforeninger,

Slotshaven, Dronninglund

Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund.

Konservative i Thisted

Ashøje Plantage, Ashøjvej, 7760 Hurup Thy

12.00-

14.00

tba.

15.00

13.00

14.00 –

16.00

14.00

9.00

14.45

13.00

16.00

14.30

12.00

14.00

14.00

11.00

14.00

13.00

14.00

Tba.

Borgmester Jørgen Glenthøj, MF Per Stig Møller. Der kan købes 2 stk. højtbelagt smørrebrød

til 125 kr., tilmelding til frederiksberg@konservative.dk senest 28. maj.

MF Per Stig Møller, Hjemmeside www.konservative.dk/kbh.

Tema: Hvad er den konservative fremtid Ditlev Tamm, Professor i retshistorie,

forfatter til ”Det Høje C” Rasmus Jarlov, Tidligere MF, suppleant til folketinget.

Folketingskandidater Rasmus Jarlov og Kurt Scheelsbeck, KU’s EP-kandidat Nichlas

Vind, Borgmester Michael Ziegler. Der sælges helstegt pattegris.

Tilmelding til konservativ@mail.dk Kontakt: Kurt Scheelsbeck, 21 65 48 59.

Gruppeformand Birgit Schjerning Poulsen, Folketingskandidat Mette Abildgaard og

politisk ordfører Benedikte Kiær. Københavns Politikor underholder. Der sælges vand, øl

og vin. Kontakt: Ole Lomholt, fonden@28maj1948.dk / 45 89 17 00.

Stine Bosse. Kontakt: Lars Starck, starck@c.dk.

Tba. Kontakt: Hernik Gyldenholm, gyldenholm@c.dk.

MF Brian Mikkelsen. Kontakt: Ole Lauritzen, lauritzen@ka-net.dk.

Bl.a. MF Brian Mikkelsen. Spisning fra kl. 12.00, tapas til 115 kr.

Kontakt: Ane Jette Jacobsen, 51 99 46 00.

Regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard, Byrådsmedlem

Carsten Wickmann Kontakt: Keld Holm, tovekeld@webspeed.dk.

Direktør for Odense teater Michael Mansdotter, Folketingsmedlem Mai Henriksen og

partiformand Lars Barfod. Der er mulighed for køb af øl og vand samt kaffe og kage.

www.kifm.dk. Kontakt: Kirsten Birkelund kristenb@knus.dk tlf. 29 13 33 72.

Mai Henriksen, Steen Møller, Per Westergaard, chefredaktør Fyens Stifttiende.

Der sælges drikkevarer, man er velkommen til at medbringe en frokostkurv.

www.konservative.dk/odense. Kontakt: tlf. 23 26 28 09 eller odense@konservative.dk.

bl.a. Byrådsmedlem og gruppeformand Dan Arnløv Jørgensen. Der kan købes

drikkevarer. www.konservative.dk/vejle.

Helge Adam Møller. Bestyrelsen er vært ved kaffe, sodavand og kage.

www.konservative-fredericia.dk.

Stefan G. Rasmussen, MF Tom Behnke, Rådmand Marc Perera Christensen. Mad og

drikke kan købes i Varnas restauration. www.aarhus.konservative.dk

Kontakt: Anders Andersen, aan@stofanet.dk.

Byrådsmedlem Charlotte Green, MF Tom Behnke, Folketingskandidat Niels Christian

Selchau-Mark. Underholdning ved Hinnerup Garden. Kontakt: Knud Boye-Nielsen,

knudboye@gmail.com.

Charlotte Sahl-Madsen. Kaffe og brød for 50 kr. Kontakt: Finn Andresen,

andresenf@hotmail.com, 28 85 22 91.

MF Lene Espersen, Byrådsmedlem Daniel Rugholm. JP Licks jazzband underholder.

Der kan købes pølser, øl og vand. Kontakt: Irene Bonde 22 85 08 41.

Tba. Find detaljer på www.konservative.dk/thisted.

Kontakt: Morten Krabbe, kr@bbes.dk.

16 Politisk Horisont


kryds og tværs

Jeg er borgmester.

Min kommune er

identisk med Lars

Barfoeds nye

valgkreds.

Hvem er jegLøsning fra

Politisk

Horisont

nr. 4 2011


Borgmester i Viborg

Søren Pape og fhv.

medlem af folketinget

Tage Leegaard har

samme uddannelse.

Hvilket job er de skolet

til at varetage

DIN ANNONCE HER

RING 20 86 57 99

MORTEN KORNBECH

BAGSVÆRD

NETKRYDS.DK

morten@kornbech.dk
Når du har løst kryds og tværs'en kan du være med i konkurrencen om

2xgavekort på 200 kr. til Bog & Idé. Du skal blot indsende kodeordet til

info@konservative.dk - husk at angive dine kontaktoplysninger.

Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet.

Der trækkes lod blandt de indsendte svar d. 1. maj 2012. Vinderne får

direkte besked.


kryds & tværs

Politisk Horisont 17


opslagstavlen

tekst rene gyldensteen foto das büro

tekst søren mølgård

kort nyt

Aktiviteter

i 2012

Maria

April

21. – Møde i Konservatives

uddannelsestænketank

28. – Formandsmøde,

København

Maj

8.-9.-10. – Medlemsmøder

om partiprogram

Juni

5. – Grundlovsmøder, hele

landet (se side 16)

14. – 17. – Folkemødet,

Bornholm

September

29. – 30. – Landsråd,

Herning Kongrescenter

18 Politisk Horisont

Kom på medlemstur til

Bruxelles

25.- 28. Juni 2012

• På turen skal vi bl.a. besøge Europa-

Parlamentet, hvor vi mødes med

Bendt Bendtsen.

• Kommissionen, herunder mødes

med klimakommissær Connie

Hedegaard.

• Nato.

Informer os

Kristoffer

Åbning for tilmeldinger sker efter

påsken, så hold øje med din

mailboks.

Er du flyttet, har skiftet e-mail adresse eller

lignende, vil vi gerne have besked om det, så vi

fortsat kan servicere dig korrekt. Send en e-mail

til medlem@konservative.dk med oplysningerne

Nye landsformænd i KU og DKS

Både Danmarks Konservative Studerende (DKS) og

Konservativ Ungdom (KU) har skiftet ud i toppen af

organisationen og valgt ny landsformand. Hos DKS

faldt valget på Maria Svejdal, Odense. Maria afløser

formanden gennem tre år, Nicolaj Bang. Hos Konservativ

Ungdom var der nyvalg af Kristoffer Bech,

Gladsaxe. Han afløser Jens Salling, som havde

siddet et år på posten. Tillykke til begge de

nyvalgte.

MitC i nye klæder

Brugergrænsefladen på MitC er nu

opdateret, så diverse menuer, nyheder osv.

fra det tidligere hjemmeside-system er

fjernet. Selve funktionaliteten er dog helt

den samme som hidtil, dvs. man fortsat har

adgang til relevante grupperum i henhold til

sin rolle i organisationen, man kan tilmelde

sig møder, man kan rette sine egne data m.v.

Har du endnu ikke fået adgang til MitC, kan

du hurtigt og enkelt bestille en adgangskode

ved at sende en e-mail til webmaster@

konservative.dk med oplysning om fulde

navn og gerne medlemsnummer.

Kontakt os!

Partisekretariatet kan

kontaktes på tlf. nr. 33 37

43 44, mandag til torsdag

mellem 10 og 16 og fredag

mellem 10 og 15. Man kan

naturligvis også e-maile til

den sædvanlige mailadresse:

info@konservative.dk

Fungerer

demokratiet

Umiddelbart før påske har

alle medlemmer med en registreret

mailadresse

modtaget en spørgeskemaundersøgelse

fra en forskergruppe

fra Københavns Universitet.

Partiet deltager i undersøgelsen

for at give et retvisende

billede af det danske

demokrati. Vi får desuden

adgang til den del af undersøgelsen

der vedrører Det

Konservative Folkeparti, så

undersøgelsen har også stor

værdi for partiet. Vi opfordrer

til, at man deltager i

undersøgelsen, og vi understreger,

at alle har fuld anonymitet

både i forhold til

forskergruppen og partiets

organisation.


Indkaldelse

til landsråd

Det Konservative Folkeparti indkalder hermed til Landsråd 2012.

Landsrådet afholdes lørdag d. 29. september og

søndag d. 30. september 2012 i MCH Herning Kongrescenter,

Østergade 37, 7400 Herning

Dagsordenen for landsrådet fremsendes til alle tilmeldte

og delegerede senest 8 dage før mødets afholdelse.

Forslag til behandling på landsrådet skal være fremsendt til

Hovedkontoret på e-mail lr12@konservative.dk, senest den 29.

juli 2012 kl. 10.00.

Hovedkontoret fremsender særskilt e-mailinvitation til alle

medlemmer inden sommerferien.

Vi glæder os til at byde velkommen

til Landsråd 2012 i Herning


mission

ID-nummer 42441

Hvor mange

job kan du

skabe med

en skatte -

reform

di.dk/jobskaberne

More magazines by this user
Similar magazines