opslag 5 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

opslag 5 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

Nam

A J O U R

Redaktion:

Inger V. Johansen

Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen,

Jonas Andersen (ansv.)

Oversættere:

Leny Landegent, Heidi Senderowitz,

Majbrit Sunesen, Jonas Andersen

Grafisk tilrettelæggelse:

nisjensen.dk

Redaktionen er afsluttet 16. september

Deadline nr. 4, 2013: 1. november

Dansk Vietnamesisk Forening

Lærdalsgade 7,

2300 København S

Kontortid:

Kontortid torsdage kl. 16-18, og efter aftale

Tlf. tid hverdage kl. 9-19.00: 38 86 07 01

ellers telefonsvarer der aflyttes dagligt

www.davifo.dk

Foreningens formål

er at befordre samarbejde

og forståelse mellem Danmark

og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

1 årigt prøvemedlemskab: 125 kr.

Derefter årligt 215 kr. inkl. blad

160 kr. for unge under uddannelse,

pensionister og andre ubemidlede.

Yderligere medlemmer

af samme husstand: 60 kr. hver

600 kr. for organisationer.

Abonnement uden medlemsskab:

110 kr. årligt

Giro: Reg. nr. 1551 konto 229-18 00

Foreningens formand:

Jørgen Prag: tlf. 86 60 06 20

Forslag til foredrag og andre aktiviteter

modtages gerne

Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm

bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr,

fast indrykning: -1 kr

Tryk: Christensen Grafisk

Oplag: 850

ISSN · 1902-4428

INDHOLD

• Dæmningsbyggeri truer 60 millioner mennesker______________________ 3

• Familien på fire___________________________________________________ 5

• Er der penge i skidtet_____________________________________________ 7

• Vietnams riseksport - storhed og forfald ____________________________ 9

• Familier forværrer seksuelt misbrug af børn_________________________ 10

• NU er det alvor!__________________________________________________ 11

• Sygeplejestuderende på Bao Loc Hospital___________________________ 12

• Brudstykker af frihed. Udstilling___________________________________ 14

• Nationalforsamlingen stemmer om tillid til ledere _ __________________ 15

• Fremtiden tilhører de ”professionelle amatører”_____________________ 16

• Ny CD med Nguyen Thanh Thuy_ __________________________________ 18

• ”Turen går til Vietnam” stadig suveræn_____________________________ 18

• Wok og wonton’er på La Viet. Restaurantanmeldelse_ ________________ 19

• Workshop i Düsseldorf_ __________________________________________ 20

• Ru. Boganmeldelse______________________________________________ 20

• Nekrolog. Henry Prunier, 91 år_____________________________________ 21

• Kort nyt_ _______________________________________________________ 21


interkulturel kommunikation

intensive sprogkurser

tolkning

oversættelse

specialrejser

Vestergade 16, 2. 1456 København K

Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37

E-mail: danviet@danviet.dk

Dæmningsbyggeri truer

60 millioner mennesker

Vandkraft omtales ofte som en god løsning på Sydøstasiens stigende energibehov,

men en række nye vandkraftværker på Mekong-floden kan resultere i en af

regionens største sociale og økologiske katastrofer nogensinde

Tekst & foto: Lasse Jesper Pedersen

Mekongfloden som løber gennem

ikke mindre end seks lande (Kina,

Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja

og Vietnam) er og har altid været regionens

vigtigste livsåre. Af de omkring 60 millioner

mennesker der bor i det nedre Mekong bassin

i dag, bor omkring 40 procent af dem inden

for en 15 km bred korridor langs Mekong. Ud

over at fiskeriet i floden understøtter befolkningens

ellers proteinfattige kost med 2,5 millioner

tons protein hvert år, fungerer floden

som handelsvej, og de årlige oversvømmelser

bliver budt velkommen, da de tilfører jorden

vigtige næringsstoffer og vand og oversvømmer

rismarkerne, ligesom de også er med til

at befri landbruget for skadedyr i markerne,

såsom rotter.

Igennem de seneste årtier er interessen

for Mekong som vandkraft-ressource vokset i

takt med Sydøstasiens stigende energibehov.

Flere lande i regionen, som for eksempel

Vietnam, Cambodja og Laos er i dag helt afhængige

af olieimport fra Kina og Singapore,

men vandkraft vil give landene mulighed for


at afkoble deres økonomier fra denne olieafhængighed.

Desuden er vandkraft umiddelbart

den billigste løsning på det stigende

energibehov, og udenlandske investorer står

klar til at springe ind med lån og teknologi.

Hertil kommer at Verdensbanken og en række

udviklingsorganisationer anser vandkraft for

en grøn løsning.

Resultatet er, at der i dag er planlagt hele

11 store dæmninger på Mekong, der er en af

verdens sidste store naturlige og fritflydende

floder. Det er svært at fremskaffe konkrete oplysninger

om de enkelte projekter, da landene

i regionen holder kortene tæt ind til kroppen,

men som eksempel kan nævnes Sambor

dæmningen i Cambodja, som kommer til at

ligge på selve Mekong, og derved vil blokere

hele flodens gennemløb. Et eksempel på en

dæmning som allerede nu er taget i brug,

er Nam Thuen 2 dæmningen i Laos på en af

Mekongs bifloder.

Læren fra Nam Thuen 2

Dæmningsbyggeri er dog langt fra uproblematisk,

og det er velkendt at dæmningerne

kan have alvorlige konsekvenser for flodens

økosystem og de mennesker der lever omkring

den. Derfor er der i løbet af de sidste

30 år blevet gjort betydelige tiltag for at

begrænse de alvorligste konsekvenser.

Desværre viser erfaringer fra blandt andet

Nam Thuen 2 projektet i Laos at sådanne

tiltag ikke er tilstrækkelige til at afbøde de

sociale og økologiske konsekvenser. Nam

Thuen 2 projektet, der af Verdensbanken

blev finansieret og promoveret som et

forgangsprojekt, der skulle demonstrere

best practice inden for dæmningsbyggeri

og være et modelprojekt for andre projekter

i regionen, stod færdigt i marts 2010, men

allerede få år efter at sluserne blev åbnet

beretter NGO’er såsom International Rivers

Network og Save the Mekong Coalition i dag,

at de omkring 110.000 mennesker der bor

nedstrøms af dæmningen oplever dårligere

vandkvalitet, at fiskeriet er alvorligt for nedadgående,

og de mere end 6.500 mennesker

der er blevet genhuset som en konsekvens

af projektet, ikke har modtaget tilstrækkelig

kompensation til at bibeholde deres ellers

spinkle levegrundlag.

Dertil kommer at den jord, de har fået

stillet til rådighed, ikke er egnet til at dyrke

afgrøder, og at kun meget få af familierne

Side 2 3 · 2013

3 · 2013

A J O U R A J O U R

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines