31.12.2014 Views

Matematik B - Rungsted Gymnasium

Matematik B - Rungsted Gymnasium

Matematik B - Rungsted Gymnasium

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger på

Rungsted Gymnasium

2012-2015


2

Globalt - socialt - udfordrende

Musik og kreativitet

Musik A - Engelsk A - Matematik B

Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker at

udforske musikkens verden. I kombination med fagene engelsk og matematik

vil du få indblik i både praktiske og teoretiske sider af faget. Du vil blive i

stand til at forene musikkens kreativitet med matematikkens logik. Du vil opnå

engelsksproglige kompetencer, som blandt andet gør dig i stand til at

fremlægge musikfagets teorier på engelsk.

Særligt for denne studieretning er at:






Du vil arbejde både teoretisk og

praktisk med musik fra forskellige

genrer.

Du vil lære sangteknik og indgå i

forskellige

sammenspilskonstruktioner.

Du kommer til at optræde ved

skolens caféaftener, morgenmøder

mv., da faget musik er en integreret

del af skolens sociale liv.

Dine engelskkundskaber vil blive

videreudviklet både skriftligt og

mundtligt, og du vil få indblik i

engelsk kultur.

Du vil få indblik i hvordan

matematikken eksempelvis kan

forklare skalaer og rytmers funktion i

musik.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:




Hvordan forener man bedst

matematikkens logik med musikkens

kreativitet

Hvad er det der gør, at en violin lyder

anderledes end en trompet

Hvilken betydning har engelsksproget

musik haft for verdenssamfundet

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Hvis du vælger et fag på A-niveau,

kan det være matematik eller sprog 2

(kinesisk, tysk, fransk, spansk,

japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


3

Globalt - socialt - udfordrende

Biosport

Biologi A - Matematik B - Idræt B

Denne studieretning er for dig, der brænder for idrætten og gerne vil forstå

mennesket og naturen ud fra en biologisk synsvinkel. Du er interesseret i

sundhed og kan lide at bruge kroppen. Du vil blandt andet blive i stand til at

lave naturvidenskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem

menneske, natur og miljø.

Særligt for denne studieretning er at:






Du kommer til at beskæftige dig med

et bredt udvalg af idrætsgrene i både

teori og praksis: Fx basket, volley,

fodbold, softball, tennis, badminton,

squash, svømning, dans, atletik,

orienteringsløb, kano/kajak, skiløb.

Du lærer at opstille matematiske

beregningsmodeller til forsøg og

undersøgelser.

En del ekskursioner og

virksomhedsbesøg i forbindelse med

undervisningen.

Fokus på teambuilding og roller på

tværs af fagene.

Du lærer at tilrettelægge og

gennemføre træningsprogrammer.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:







Hvordan forebygges

livsstilssygdomme

Kroppens muligheder og

begrænsninger under forskellige ydre

vilkår.

Hvordan påvirker kosten vores

ydeevne

Doping - virkninger og bivirkninger.

Krop og identitet.

Genetik.

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på A-niveau

som skal være matematik, engelsk

eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

spansk, japansk).

Samt et valgfag på enten C- eller B-

niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


4

Globalt - socialt - udfordrende

Bioteknologi

Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan vi kan

anvende vores viden om levende organismers biologi og kemi til løsning af

teknologiske problemer i produktion og i sygdomsbehandling. Samtidig er

studieretningen en bred indføring i matematisk og naturvidenskabelig

erkendelse og tankegang.

Særligt for denne studieretning er at:





Du kommer til at arbejde meget i

laboratoriet med både biologiske,

kemiske og fysiske forhold.

Undersøgelser og forsøg

understøttes af et grundigt kendskab

til matematik, således at data kan

behandles på et højt niveau.

Studieretningen indebærer også et

antal besøg på bioteknologiske

virksomheder, forsknings- og

undervisningscentre, hvor du får

mulighed for at lære om det nyeste

indenfor området.

Den daglige undervisning foregår

som en blanding af teoretisk

undervisning, problem- og

opgaveløsning og eksperimentelt

arbejde.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:




Hvordan kan stamcelleforskning

anvendes til sygdomsbehandling

Hvad bruger vi enzymer til i dag - og

hvad kan vi i fremtiden

Hvordan udvikler man ny medicin og

vacciner

Hvad kan vi bruge gensplejsning til -

og hvordan gør man



Hvordan opstiller og anvender man

matematiske modeller, der kan

beskrive fx enzymers aktivitet

Alkohol-kemi, fysiologi og energi - fra

øl til 1., 2. og 3.-generations

biobrændsel.

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Hvis du vælger et valgfag på A-niveau

kan det være engelsk, fysik eller

sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

spansk, japansk).


5

Globalt - socialt - udfordrende

Science Classic

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Denne studieretning er for dig, som brænder for naturvidenskab, og som kan

lide at udforske naturen og eksperimentere med naturvidenskab. Det er

studieretningen, som giver dig forståelse for, hvordan naturen hænger

sammen. Kombinationen af fagene matematik på A-niveau og fysik og kemi

på B-niveau gør dig i stand til selvstændigt og på højt niveau at planlægge og

udføre naturvidenskabelige forsøg.

Særligt for denne studieretning er at:






Dette er en papirløs klasse med

Ipads i stedet for bøger og

undervisning via interaktive tavler

Du vil få et grundigt indblik i

fysikkens, matematikkens og

kemiens verden, hvilket vil give dig

grundlaget for en bred forståelse af

naturvidenskab.

Du vil få mulighed for at lave en

masse forsøg.

Du vil i den daglige undervisning

arbejde med elektronisk

dataopsamling og avancerede

matematikprogrammer, som også

anvendes på mange

naturvidenskabelige uddannelser.

Du vil opleve en meget naturlig

sammenhæng mellem de tre

studieretningsfag.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:







Hvad består Universet af

Hvordan kan man simplest beskrive

bevægelse

Hvilken sammenhæng er der mellem

at blive udsat for radioaktivitet og ens

sundhedstilstand

Hvilken sammenhæng er der mellem

planeters bevægelser og hvordan ting

bevæger sig ved overfladen af

Jorden

Hvordan virker alternative energikilder,

og hvordan påvirker det vores levevis

Hvad er naturvidenskabelig viden, og

hvordan udvikles den

Valgfagsmuligheder:

Du skal du vælge et valgfag på mindst

C-niveau.

Samt et fag på A-niveau som skal

være enten fysik, kemi, engelsk eller

sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

japansk).

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


6

Globalt - socialt - udfordrende

Særligt for denne studieretning er at:








Teknologi og samfund

Matematik A - Samfundsfag B - Fysik B -

Informationsteknologi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i samspillet mellem

teknologi og samfund. Kombinationen af matematik på A-niveau og

samfundsfag, fysik og informationsteknologi på B-niveau giver dig en

grundlæggende forståelse af de teknologiske og samfundsmæssige kræfter,

der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Du vil få indblik i hvordan individet og

samfundet påvirkes af teknologi.

Du vil opnå kendskab til hvilke

tekniske forudsætninger, der er for

globaliseringen.

Du vil komme på virksomhedsbesøg,

for eksempel hos virksomheder, der

arbejder med vedvarende energi.

Du vil arbejde med elektronisk

dataopsamling og avancerede

matematikprogrammer, som også

anvendes på mange

naturvidenskabelige uddannelser.

It-systemers betydning for og

påvirkning af menneskelig

aktivitet.

Programmering, modellering og

strukturering af data, processer og

systemer samt interaktionsdesign.

Du vil generelt opnå mange

matematiske kompetencer.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvordan ændrer forskydninger i

befolkningssammensætningen på de

udfordringer velfærdssamfundet står

over for

Hvordan påvirker den teknologiske

udvikling samt IT og nye opfindelser

et samfunds økonomiske vækst og

velstand

Hvordan sikres en stabil

energiforsyning, samtidig med at

afhængigheden af fossile

brændstoffer nedsættes

Hvordan bestemmes prisen på olie og

fødevarer og hvilken betydning har

dette for økonomien

Er teknologi værdineutral

Valgfagsmuligheder:



Du skal vælge et valgfag på A-niveau.

Dette kan være samfundsfag, fysik,

engelsk eller sprog 2 (kinesisk, tysk,

fransk, spansk eller japansk).

Desuden skal du vælge et valgfag på

mindst C-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


7

Globalt - socialt - udfordrende

Det globale samfund

Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B

Denne studieretning er for dig, der har lyst til at få et nuanceret indblik i

globaliseringens mange aspekter; politisk, økonomisk og kulturelt. Du er

globalt orienteret og har mod på at skulle læse komplicerede tekster på

engelsk og arbejde med matematiske argumenter og analyser.

Særligt for denne studieretning er at:






Du vil udvikle dine kompetencer

indenfor både mundtlig og skriftlig

engelsk.

Du vil arbejde med globalisering og

dens betydning for vores identitet.

Du vil få indblik i kulturelle forskelle

og ligheder. Her kobles mellem fiktion,

samfundsfaglige teorier, statistik

og tests.

Sammenligning af politik og

samfundsforhold i engelsksprogede

lande med tilsvarende danske

forhold. Herunder belyses identitet,

etnicitet og multikulturelle samfund

både gennem litteratur,

samfundsfaglig teori og statistik.

Du vil opleve, at de to A-niveaufag

naturligt kan samarbejde med

matematik om at beregne og

analysere udviklingstendenser, hvad

enten det er indenfor økonomi,

befolkning eller miljø.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvad betyder globaliseringen for vores

identitet

Er vi på vej mod at få en fælles global

kultur

Gør globaliseringen verden mere

fredelig og sikker

Kan Danmark klare sig økonomisk i en

globaliseret verden

Bliver USA’ s dominans i verden

erstattet af Indien, Brasilien og Kina

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Valgfag på A-niveau kan være

matematik eller sprog 2 (kinesisk, tysk,

fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


8

Globalt - socialt - udfordrende

Global Society Class

Social Science A - English A - Matematik B

Dette er studieretningen for dig, der er globalt orienteret og ønsker at tilegne

dig kompetencer f.eks. med henblik på et videre studieforløb i udlandet eller

på engelsksprogede studier i Danmark. Ca. 1/3 af undervisningen foregår på

engelsk, nemlig i fagene engelsk A, samfundsfag A og historie A. Der er

afsluttende eksamen i disse fag på engelsk.

Særligt for denne studieretning er at:







Du vil opleve en markant udvikling af

dine kompetencer indenfor både

mundtlig og skriftlig engelsk.

Du vil arbejde med globalisering og

dens betydning for vores identitet.

Du vil få indblik i kulturelle forskelle

og ligheder. Her kobles mellem fiktion,

samfundsfaglige teorier, statistik

og tests.

Sammenligning af politik og

samfundsforhold i engelsksprogede

lande med tilsvarende danske

forhold. Herunder belyses identitet,

etnicitet og multikulturelle samfund

både gennem litteratur,

samfundsfaglig teori og statistik

Du vil opleve, at de to A-niveaufag

naturligt kan samarbejde med

matematik om at beregne og

analysere udviklingstendenser, hvad

enten det er indenfor økonomi,

befolkning eller miljø.

Engelsksprogede foredrag,

virksomhedsbesøg eller deltagelse i

engelsksprogede events.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvad betyder globaliseringen for

vores identitet

Hvorledes kommunikerer vi på

engelsk på tværs af kulturer og

betyder det at vi får en fælles global

kultur

Gør globaliseringen verden mere

fredelig og sikker

Kan Danmark klare sig økonomisk i

en globaliseret verden

Bliver USAs dominans i verden

erstattet af Indien, Brasilien og Kina

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Valgfag på A-niveau kan være

matematik eller sprog 2 (kinesisk,

tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


9

Globalt - socialt - udfordrende

Global Business Class

Social Science A - Matematik B - Business Studies C

Denne studieretning er for dig, der er internationalt orienteret og interesseret i

virksomheder og deres handlemuligheder i en globaliseret verden f.eks. med

henblik på et videre studieforløb i udlandet eller på engelsksprogede studier i

Danmark. Undervisningen i Samfundsfag A, Historie A og Erhvervsøkonomi C

foregår på engelsk, og der er afsluttende eksamen i disse fag på engelsk.

Særligt for denne studieretning er at:






Du vil deltage i engelsksprogede

foredrag, virksomhedsbesøg eller

deltagelse i engelsksprogede events.

Du kommer til at arbejde med

statistiske undersøgelser f.eks.

valgundersøgelser og

markedsundersøgelser.

I samfundsfag og erhvervsøkonomi

laver vi undersøgelsesdesignet og i

matematik bearbejder og analyserer

vi datamaterialet.

Du kommer til at lave fremskrivninger

til at belyse fremtidens arbejdsstyrke

og antal af pensionister, miljøproblemer,

fattigdom og ulighed.

Du vil komme til at arbejde med

økonomiske modeller til matematisk

at belyse effekterne af forskellige

økonomiske beslutninger.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvordan sikres danske virksomheders

konkurrence- og innovationsevne i en

global verden

Hvad sker der med velfærden, hvis vi

hæver eller sænker skatten

Hvilken økonomisk politik er bedst til

at sikre fortsat økonomisk vækst

Hvordan ser den moderne forbruger

ud

Hvilken global udfordring er størst:

Miljø, vækst eller krig

Valgfagsmuligheder:



Du skal vælge engelsk på A-niveau.

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning

eller vælge et begyndersprog som

sprog 2


10

Globalt - socialt - udfordrende

Økonomi og samfund

Samfundsfag A - Matematik B - Erhvervsøkonomi C eller

Innovation C

Denne studieretning er for dig, der har lyst til at få større indsigt i politiske og

økonomiske samfundsforhold. Du kan lide at arbejde med matematik og

interesserer dig for virksomheder og deres handlemuligheder i en globaliseret

verden. Du vil blandt andet blive i stand til at arbejde med økonomiske

modeller og kunne identificere den moderne forbruger. Med faget innovation

får du samtidig redskaber til systematisk at få, udvikle og virkeliggøre ideer.

Særligt for denne studieretning er at:







Dette er en papirløs klasse med

Ipads i stedet for bøger og

undervisning via interaktive tavler

Du kommer til at arbejde med

statistiske undersøgelser f.eks.

valgundersøgelser og

markedsundersøgelser.

I samfundsfag og erhvervsøkonomi

laver vi undersøgelsesdesignet og i

matematik bearbejder og analyserer

vi datamaterialet.

Du kommer til at lave fremskrivninger

til at belyse fremtidens arbejdsstyrke

og antal af pensionister, miljøproblemer,

fattigdom og ulighed.

Du vil komme til at arbejde med

økonomiske modeller til matematisk

at belyse effekterne af forskellige

økonomiske beslutninger.

Du vil i innovation arbejde med,

hvordan man kan udvikle idéer og

forretningskoncepter til gavn for

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvordan sikres danske virksomheders

konkurrence- og innovationsevne i en

global verden

Hvad sker der med velfærden, hvis vi

hæver eller sænker skatten

Hvilken økonomisk politik er bedst til

at sikre fortsat økonomisk vækst

Hvordan ser den moderne forbruger

ud

Hvilken global udfordring er størst:

Miljø, vækst eller krig

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et naturvidenskabeligt

fag på B-niveau.

Du skal vælge et valgfag på A-niveau.

Dette skal være engelsk, matematik

eller dit sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

spansk, japansk) .

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning

eller vælge et begyndersprog som

sprog 2


11

Globalt - socialt - udfordrende

Sport, sundhed og

samfund

Samfundsfag A - Matematik B - Idræt B

Denne studieretning er for dig, der brænder for idrætten og er interesseret i

idrættens rolle i samfundet og i det enkelte menneskes liv. Studieretningen vil

give dig et indblik i samfundets fokus på sundhed, livsstil og idrætsvaner. Du

vil eksempelvis også komme til at arbejde matematisk med sammenhængen

mellem BMI og kondital, lave bevægelsesanalyser mv.

Særligt for denne studieretning er:








Masser af praktisk og teoretisk idræt.

Indsigt i sportens rolle i samfundet.

Tilrettelæggelse og udførelse af din

egen træning.

Ekskursion til Institut for Idræt,

skiture, kano og kajak.

Gennemføre kvantitative

undersøgelser med en selvvalgt

problemstilling.

Beskæftige dig med

identitetsdannelse.

Få en forståelse for politiske og

økonomiske sammenhænge i vores

demokrati.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:







Hooliganisme/tilskuervold.

Idrættens kommercielle betydning.

Hører sport og politik sammen

Sportens identitetsdannende funktion.

Sundhedsidealer.

Samfundsmæssige omkostninger ved

livstilssygdomme.

Valgfagsmuligheder:


Du skal vælge et valgfag på A-niveau.

Det skal være matematik, engelsk

eller sprog 2 (tysk, fransk,)

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning

eller vælge et begyndersprog som

sprog 2


12

Globalt - socialt - udfordrende

Sprog og samfund

Engelsk A - Matematik B - Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der kan lide matematik og gerne vil anvende

faget til at belyse samfundsfaglige forhold. Derudover vil du gerne have

styrket dine kompetencer i engelsk og have indblik i forskellige typer samfund

både lokalt og i den engelsksprogede del af verden. Det vil give dig gode

muligheder i en globaliseret verden.

Særligt for denne studieretning er at:





Du får styrket dine kompetencer i

engelsk samtidig med at du arbejder

med samfundsfag og matematik.

Vi arbejder med, hvad der

bestemmer forskellige

samfundsforhold som f.eks.

migration, ulighed/levevilkår og

vælgeradfærd gennem statistisk

analyse.

Du vil arbejde med fremskrivninger

og prognoser i matematik til at belyse

befolkningsudvikling, økonomisk

vækst, miljøproblemer med mere.

Du vil få kendskab til

samfundsfaglige teorier, som kobles

med både fiktion og statistik. Det vil

give dig et indblik i, hvordan

identitetsdannelse påvirkes i en

global tidsalder.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Hvad er kultur Det vil vi undersøge

gennem arbejde med forskellige

eksempler på kulturer – herunder især

engelsksprogede kulturer.

Hvordan skaber man økonomisk

vækst, og hvordan er det lykkedes

Kina og Indien at få så store

vækstrater

Er fremtidens lønmodtager en

migrantarbejder

Hvordan adskiller samfundsforhold i

USA og GB sig fra de danske

Er verdenslitteraturen engelsk

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Du skal vælge et fag på A-niveau som

kan være matematik, samfundsfag

eller sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


13

Særligt for denne studieretning er at:






Globalt - socialt - udfordrende

Medier og

kommunikation

Engelsk A - Mediefag B - Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der har interesse for kommunikation, film og

medier i det globale samfund. Du får mulighed for at styrke dine kompetencer

i engelsk. Det giver dig gode muligheder i en globaliseret verden, ligesom du

får større indsigt i samfundet både økonomisk, socialt og politisk. Herunder vil

mediernes rolle og indflydelse på samfundet naturligt være i fokus.

Du kommer igennem alle faser i et

produktionsforløb og lærer at optage

og redigere din egen film.

Du får kompetencer indenfor

medieteori, film- og litteraturanalyse.

Du får muligheden for at blive rigtig

god til at tale og skrive engelsk samt

et indblik i kultur og samfundsforhold

i engelsksprogede lande.

Du bliver trænet i praktisk og

teoretisk arbejde med

kommunikation.

Gennem arbejdet med medier og

samfundsfag bliver du i stand til at

forholde dig kritisk til mediepåvirkningen

i din dagligdag.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:




Medier og identitetsdannelse i det

globale samfund: I hvor høj grad

bestemmer medierne, hvem vi er

Hvor kommer vores idealer og

værdier fra

Den medieskabte virkelighed:

Afspejler medierne virkeligheden, eller

skaber de den Findes der objektiv

journalistik, og kan en film ændre

verden

Opbygning og indhold i fiktionsfilm:

Hvorfor er der så mange dårlige film

Og hvad er en god film

Valgfagsmuligheder:





Du skal vælge et valgfag på A-niveau

som skal være samfundsfag eller

sprog 2 (kinesisk, tysk, fransk,

spansk, japansk)

Et valgfag på B- eller C-niveau.

Hvis du ønsker at vælge samfundsfag

på A-niveau skal du vælge matematik

på B-niveau.

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


14

Globalt - socialt - udfordrende

Identitet og samfund

Engelsk A - Psykologi B - Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der har interesse i samfundet og de mange

globale muligheder og hastige forandringer. Du vil få indblik i nye forståelser

af identitet i det senmoderne samfund. Du vil beskæftige dig med medievaner

og kommunikationsformer og undersøge, hvordan vi påvirker og påvirkes af

det omgivende samfund.

Særligt for denne studieretning er at:






Du får mulighed for at arbejde med

det engelske sprog, samfund og

identitetsdannelse.

Du beskæftiger dig med, hvorledes

mennesker kommunikerer, tænker og

handler.

Du får indsigt i nyere forskning

indenfor litteratur, samfundsfag og

psykologi.

Du vil se nærmere på

samfundsmæssige fænomener som

f.eks. velfærd, medier, narcissisme,

stress og identitetsdannelse.

Du opnår kompetencer indenfor

analyse, kommunikation og sproglig

formidling.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Mediernes betydning i det moderne

samfund.

Global kommunikation, politik og

kulturforståelse.

Selviscenesættelse og de nye

identiteter i teori og litteratur og

Facebook.

Retorik og kommunikationsmodeller.

Hvad betyder det, at unge i dag har

mange valgmuligheder

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på A-niveau.

Dette skal være dit sprog 2 (kinesisk,

tysk, fransk, spansk, japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

NB: Det er ikke muligt at få 5 A-

niveau fag på denne studieretning!


15

Globalt - socialt - udfordrende

Særligt for denne studieretning er at:





Sprog og globalisering

Engelsk A - Spansk A - Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, der kunne tænke sig at indgå i internationale

sammenhænge, hvor det at tale og forstå flere verdenssprog og

samfundsforhold er nøglen til kommunikation og samfundsforståelse. Og det

er for dig, der ønsker indblik i forskellige typer samfund både lokalt og i de

spanske- og engelsksprogede dele af verden. Det vil give dig gode

muligheder i en globaliseret verden.

Du vil udvikle dine kompetencer

indenfor både mundtlig og skriftlig

engelsk og spansk.

Du vil gennem gode

sprogkundskaber kunne skabe

fremtidsmuligheder både i Europa,

USA og Latinamerika.

Du vil arbejde med globalisering og

dens betydning for vores identitet.

Du vil få indblik i samfundsmæssige

og kulturelle forskelle og ligheder

både lokalt og globalt. Her kobles

mellem fiktion, samfundsfaglige

teorier, statistik og tests.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:






Global kommunikation, politik og

kulturforståelse.

Hvad betyder globaliseringen for

vores identitet

Hvorledes kommunikerer vi på

engelsk og spansk på tværs af

kulturer og betyder det, at vi får en

fælles global kultur

Selvforståelse og identitet i forskellige

nationale og regionale kulturer.

Hvad er kultur Det vil vi undersøge

gennem arbejde med forskellige

eksempler på kulturer – herunder især

spansk- og engelsksprogede kulturer.

Valgfagsmuligheder

Du skal vælge et valgfag på mindst B-

niveau samt et på mindst C-niveau

Hvis du vælger et fag på A-niveau kan

det være samfundsfag eller


matematik

Hvis du ønsker at vælge samfundsfag

på A-niveau skal du vælge matematik

på B-niveau

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


16

Globalt - socialt - udfordrende

Europaklassen

Engelsk A - Spansk A - Tysk B eller Fransk B

Denne studieretning er for dig, der ønsker at indgå i internationale

sammenhænge, hvor det at tale og forstå flere verdenssprog er nøglen til

kommunikation og kulturforståelse. Og det er for dig, der har interesse for,

hvordan litteratur, film, medier og kunst kommer til udtryk i forskellige kulturer.

Særligt for denne studieretning er at:







Kommunikation på flere sprog: Du vil

blive god til at tale og forstå flere

verdenssprog.

Du vil komme på et sprogophold i et

af de tre sprogområder.

Du vil gennem gode

sprogkundskaber kunne skabe

fremtidsmuligheder både i Europa,

USA og resten af verden: F.eks.

Latinamerika, Canada og Afrika.

Du vil få en bred kulturforståelse

gennem moderne verdenslitteratur,

kunst og film.

Du vil få indsigt i forskellige kulturer,

deres historie og samfundsforhold.

Du vil arbejde med retorik og

kommunikationsanalyse.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:





Undersøgelser af sammenhængen

mellem storbyens kultur og subkulturer

og udtryksformer som f.eks. Street Art,

musik, romaner og film.

Hvordan sikrer man, at alle mennesker

føler sig integreret i det multi-kulturelle

samfund

Selvforståelse og identitet i forskellige

nationale og regionale kulturer.

Ungdomskultur og identitetsdannelse

på tværs af nationale forskelle.

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst B-

niveau.

Hvis du vælger et fag mere på A-

niveau skal det være tysk eller fransk.

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


17

Globalt - socialt - udfordrende

Fællesfag

Dansk A

Historie A

Religion C

Oldtidskundskab C

Engelsk B

Matematik C

Idræt C

2. fremmedsprog

Fortsættersprog: Tysk B eller Fransk B

Begyndersprog: Kinesisk A, Japansk A

eller Spansk A

Kunstnerisk fag

Billedkunst C, Musik C, Mediefag C

eller Dramatik C

Samfundsfag C

Fysik C

Naturgeografi C eller Kemi C

Biologi C

Naturvidenskabeligt Grundforløb

Almen Sprogforståelse


18

Globalt - socialt - udfordrende

Valgfag

Valgfag oprettet i 2011

Mulige valgfag












Erhvervsøkonomi C

Innovation C

Psykologi C

Tysk A

Fransk A

Engelsk A

Fysik B

Fysik A

Biologi B

Kemi B

Naturgeografi B






















Billedkunst B

Biologi A, B

Datalogi C

Design B

Engelsk A, B

Erhvervsøkonomi C

Filosofi B, C

Fransk forts. A

Fysik A, B

Idræt B

Kemi A, B, C

Kinesiske områdestudier C

Latin A

Matematik A, B

Mediefag B

Musik A, B

Naturgeografi B, C

Psykologi B, C

Religion B

Samfundsfag A, B

Tysk forts A


19

Globalt - socialt - udfordrende

Find studieretningen

www.optagelse.dk

3. fag

Navn på studieretning

Rungsted Gymnasium

Kunstneriske studieretninger: Musik - Engelsk Matematik Musik og kreativitet

Naturvidenskabelige studieretninger: Biologi - Matematik Idræt Biosport

Naturvidenskabelige studieretninger: Bioteknologi -

Matematik

Fysik

Bioteknologi

Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik - Fysik Kemi Science Classic

Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik - Fysik

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag -

Engelsk

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag -

Engelsk

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag -

Matematik

Informationst

eknologi

Matematik

Matematik

Teknologi og Samfund

Det globale samfund

Global Society Class

Global Business Class

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag -

Matematik

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi

eller

Innovation

Økonomi og samfund

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag -

Matematik

Idræt

Sport, sundhed og

samfund

Sproglige studieretninger: Engelsk - Samfundsfag Matematik Sprog og samfund

Sproglige studieretninger: Engelsk - Mediefag

Sproglige studieretninger: Engelsk - Psykologi

Sproglige studieretninger: Engelsk - Spansk

Samfundsfag Medie og kommunikation

Samfundsfag Identitet og samfund

Samfundsfag Sprog og globalisering

Sproglige studieretninger: Engelsk - Spansk

Tysk eller

fransk

Europaklassen


20

Globalt - socialt - udfordrende

Relevante links

www.optag.dk

www.optagelse.dk

www.genvej.nu

www.UG.dk

Kontakt os

Rungsted Gymnasium

Stadion Alle 14

2960 Rungsted Kyst

Tlf: 45 86 33 11

E-mail: gymnasiet@rung-gym.dk

www.rungsted-gym.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!