Indkaldelse til ordinær generalforsamling - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - ADHD: Foreningen

NR. 1 · februar 2011

Lokalafdelingen Storkøbenhavn

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling

i ADHD Foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn

onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.30 i Valby Kulturhus

Mød op med din idé til en god aktivitet for 2011

og vi støtter de bedste med kr. 5.000,-


Kære medlemmer

Godt nytår

Dette blad er samtidig foreningens indkaldelse

til den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen

håber, at rigtig mange vil deltage.

Jeg har besluttet ikke at genopstille til formandsposten

ved den kommende generalforsamling.

Foreningen har brug for nye kræfter, og

jeg trænger til nye og anderledes udfordringer.

I de år jeg har været aktiv i foreningen, er der

sket en masse. I dag ved man, at kun få vokser fra

ADHD. ADHD er en diagnose man har med sig

resten af livet. Rigtig mange voksne med ADHD

har inden for de seneste år fået en forklaring på,

hvorfor de er anderledes.

Samfundet har fokus på problematikkerne,

men der mangler dog stadig løsninger og tilbud.

Børn med ADHD har det stadigt svært i

skolen. Teenagere med ADHD oplever stadig

ikke at blive forstået. Og mange voksne slås

med ensomhed og marginalisering.

Foreningen har i de kommende år en kæmpe

opgave i at synliggøre disse problemer og få

kommunerne til at vågne op til dåd. Jeg håber,

at det snart lykkes og helst inden for en overskuelig

fremtid.

Vel mødt til generalforsamlingen den 9. marts.

Med venlig hilsen

Ann-Beth Astrup

Deadline for blad nr. 2/2011 er 7. april 2011: Indlæg sendes til storkbh@adhd.dk

OPRÅB

Vi

mangler frivillige til generel assistance og til at lave dette

dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare at henvende

dig til os på vores mail storkbh@adhd.dk eller benyt vores

kontaktformular på vores hjemmeside.

Vi ønsker dig hjertelig velkommen!

Vi har brug for din e-mail adresse

Venligst benyt kontaktformularen på vores hjemmeside

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mød op med din ide til en god aktivitet for 2011 og vi støtter de bedste med kr. 5.000,-!

I ADHD-foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.30-ca. 22.00

Teatersalen i stuen, Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, 2500 Valby

Der serveres sandwich, kaffe, the, kage, øl og vand.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalgene.

3. Det reviderede regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

a. Bestyrelsen forslår oprettelse af kommunegrupper:

i. Formålet er at komme tættere på medlemmerne og skabe bedre rammer for et lokalt tilhørsforhold

for medlemmerne for bedre at imødekomme medlemmers behov og ønsker. Hertil skal vi bruge

1-2 frivillig(e) fra hver af de 16 kommuner som vil stå for det lokale praktiske arbejde og være lokal

tovholder i tæt samarbejde med de i bestyrelsen ansvarlige for denne aktivitet.

b. Bestyrelsen forslår medlemsaktivitet på generalforsamlingen under punkt 4:

i. Der afsættes 30 minutter tilgeneralforsamlingen at komme med forslag til aktivitet. Der

nedsættes et antal grupper – alt efter antal fremmødte medlemmer – og deltagere i disse grupper

sammensættes efter fælles interesse og/eller relation. Hver gruppe har som udgangspunkt et

budget på kr. 5.000,- skal ”brainstorme” for initiativer og aktiviteter for året 2011.

Godkendelse af de foreslåede grupper og aktiviteter.

5. Status og budget for 2011 til drøftelse og godkendelse.

6. Formanden Ann-Beth Astrup er på valg og genopstiller ikke.

7. Valg til bestyrelsen:

Fremadrettet ønsker vi en bestyrelse med fordeling 5+2 bestående af formand, næstformand og 3

bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

a. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Da Keld Rasmussen sidder 1 år mere, skal der vælges 3, fordi formandsposten vælges separat.

Christian Kirkemo er på valg og genopstiller / opstiller til formandsposten.

bettina Lindh er på valg og genopstiller.

ulla Bektas er på valg og genopstiller.

elisabeth Larsen er på valg og genopstiller ikke.

Martin Kondrup er på valg og genopstiller ikke.

b. Der skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Suzanne Jørgensen stiller ikke op.

8. Valg af revisor og revisor suppleant for en 1-årig periode.

9. Eventuelt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har medlemmer af foreningen med bopæl i København,

Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj,

Brøndby, Vallensbæk, Albertslund og Glostrup.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer at møde op på generelforsamlingen og sætte deres præg på foreningens

fremtidige arbejde.

VEL MØDT, BESTYRELSEN

Ann-Beth Astrup, Martin Kondrup, Keld Rasmussen, Ulla Bektas,

Suzanne Jørgensen, Elisabet Larsen, Bettina Lind og Christian Kirkemo.

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 5


Beretninger

Bestyrelsen

På det første bestyrelses første møde i maj 2010

kunne vi konstaterer, at der stadigvæk var kontinuitet

i bestyrelsen men at der er kommet et

helt nyt kursusudvalg til.

Vi startede året med at lægge op til en række

aktiviteter for det kommende år vel vidende, at

vi ville stå overfor nogle større udfordringer, og

det skulle også vise sig at holde stik, men mere

om det senere i beretningen.

Formand Ann-Beth Astrup fortsatte sin orlov

og Næstformanden fortsatte som konstitueret

formand.

Vi har i 2010 påbegyndt en konkurrence hvor

man kunne få sin tegning på forsiden af vores

blad. Denne konkurrence ser ud til at have en

begrænset opmærksomhed og indtil videre er

det ikke mange der har indsendt deres tegninger.

Men vi ved dog, at nye emner tager sin tid at få

forankret, så vi fortsætter med dette initiativ.

I april deltog nogle fra bestyrelsen i en workshop

om ADHD-ugen hvor der blev arbejdet med

emner og aktiviteter der kunne benyttes i forbindelse

med ugen. Den var en god hjælp men det er

en svær sag at realiserer de fine ideer og forslag.

Der var ADHD uge fra 2. til 12. september da

den allerede startede i forbindelse med den årlige

konference om ADHD. Kursusudvalget havde fået

stablet et arrangement på benene med Anders

Stjernholm i Valby Kulturhus hvilket var en pæn

succes. Derudover måtte vi erkende at vi ikke levede

disse arrangementer højt, men kun få møder

frem i forhold til hvor mange nye medlemmer vi

løbende får. I maj deltog 14, i november deltog

10. Vi har holdt 2 møder om året men ser os

nødsaget til at forbedre den fremtidige måde

hvorpå vi arrangerer disse møder.

I december 2010 holdt bestyrelsen, med deltagelse

af kursusudvalget og én af netværksgrupperne,

et strategimøde med vores direktør

Anne Worning. Formålet var at udvikle vores

bestyrelsesarbejde samt at udarbejde et grundlag

for en strategi for 2011 ud fra de forhold vi

forventer i 2011.

Vi oplever pæn tilgang af nye medlemmer

og med udgangen af 2010 har vi rundet 1250

medlemmer. Desværre ser vi også, at medlemmer

enten ikke fornyer sit medlemskab eller melder

sig ud af foreningen. Dette stiller yderligere krav

til vores fremtidige virke i lokalafdelingen og vi

har på baggrund af 2010 konstateret, at vi må

se på hvor vi kan indføre forbedringer og være

mere effektive.

Sidst i perioden er det også et faktum, at en del

af de personer der gennem lang tid har bidraget

med deres store indsats i lokalafdelingen, har

valgt at stoppe deres arbejde i bestyrelsen men

heldigvis vil fortsætte som frivillige. Fornyelse er

en naturlig del af en frivillig foreningsbestyrelse

og at forbedre udbyttet for medlemmerne vil

fortsat være bestyrelsens primære opgave. Jeg

overlader beretningen til forsamlingen.

op til vores egen målsætning for aktiviteter i

ADHD-ugen. Det skal nævnes, at ét af vores medlemmer

afholdte et arrangement på Gladsaxe

Bibliotek, hvilket vi så som et vældigt godt initiativ

og sådanne aktiviteter støtter vi naturligvis.

I år valgte vi at sende folk fra både bestyrelsen,

kursusudvalget og voksenudvalget til årets ADHD

konference. Formålet var at ny viden indenfor

ADHD området forankres så bredt som muligt

i lokalafdelingen.

I maj og november afholdte vi introduktionsmøder

for nye medlemmer. Vi prioriterer fortsat

Voksengruppen

Vi har i 2010 afholdt 13 møder i netværksgruppen,

4 pårørendemøder samt 4 infomøder, alle

i Valby Medborgerhus. Yderligere har vi haft 2

møder med en psykiater, der svarede på spørgsmål

og 2 møder med socialrådgiver Inge Louv.

Alle møderne har været velbesøgte med 30-35

deltagere i netværksgruppen, 50-65 deltagere til

infomøderne og lidt færre til pårørendemøderne.

Så fremover vil vi altid reservere det store rum

på 5. sal.

»

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 7


Ved hvert møde kommer der nye deltagere til

netværksgruppen. Derfor så vi os nødsaget til at

etablere endnu et tilbud, et infomøde, hvor alle

interesserede kan få info om netværksgruppen og

pårørendemøderne samt en grundig gennemgang

af de grundlæggende træk ved ADHD hos voksne,

og hvad der kan hjælpe i det daglige.

Møderne følger fortsat den dagsorden gruppen

tidligere har vedtaget. Der er hver gang et

emne som diskussionsoplæg, men alt kan diskuteres.

Alle aldersklasser er repræsenteret, lige fra

18 år til over 60 år. Alle deltagere bidrager med

individuelle erfaringer, og alle viser en utrolig

omsorg for hinanden. Stemningen er altid god,

og selvom vi diskuterer alvorlige emner, så bobler

humoren blandt deltagerne. Deltagerne udtrykker

stor begejstring for møderne og denne mulighed

for at møde andre med samme udfordringer

i dagligdagen.

Da deltagerne ofte har mange spørgsmål om

medicin og sameksisterende diagnoser, har vi

holdt 2 ekstra møder, hvor psykiater Ane-Marie

Erenbjerg kom med oplæg og besvarede spørgsmål.

Det har været meget interessante møder og

mange af gruppens spørgsmål er blevet besvaret.

I marts og november havde vi sociale arrangementer,

hvor vi spiste, bowlede og hyggede

os. Der snakket og grinet meget, og deltagerne

havde her en mulighed for at lære hinanden at

kende på en anden måde. Det kostede 50. kr. pr.

person at deltage.

I juli var Valby Kulturhus lukket, og vi var traditionen

tro en tur på bakken, hvor vi havde en hyggelig

aften. De voksne, der havde lyst, købte selv

tur-pas, mens vi andre hyggesnakkede og så på.

I december holdt vi vores årlige juleafslutning

og netværksgruppens 9-års fødselsdag. Vi spiste

smørrebrød sammen og spillede terningespil. I

år havde Nellie, en af deltagerne, købt en masse

små gaver til spillet også. Det var super flot gjort.

Der var et stort fremmøde, og alle hyggede sig

I 2010 har vi fået 20.000 kr. fra §18 midlerne

til gruppen. Den resterende finansiering, har afd.

Storkøbenhavn dækket.

Forældreudvalget

I 2010 prøvede vi noget nyt med forældregrupperne.

Inden da havde det været svært at sætte 6

familier sammen. Dette da vi fik få henvendelser

og gerne ville dele folk ind alt efter barnets, den

unges køn og alder. Vi prøvede så at holde en

månedlig forældregruppe i Valby Kulturhus, hvor

der indimellem kom en foredragsholder. Dette

var ingen succes. Der var 3-4 forældrepar, nogle

gange kun 2, så det har vi stoppet igen og prøver

noget nyt her i 2011.

Bettina Lindh

Kursusudvalget

I februar overtog Louisa Littell og Lisa Schøndorff

kursusudvalget. Senere kom også Kim Boesen

til. Sammen udgør vi det eksisterende kursusudvalg.

Der var planlagt 8 kurser for året, og da

det så ganske fornuftigt ud, valgte vi at arbejde

videre med det. Vi har brugt en del tid og kræfter

på at sætte os ordentligt ind i arbejdet. Vi

synes, det er ved at lykkes at finde den form, vi

vil arbejde med.

Vi har afholdt de planlagte kurser, med

undtagelse af 2, som vi desværre var nødt til

at aflyse på grund af manglende deltagere. Det

var oplægsholderen, der syntes, at der var for

få deltagere. Det andet kursus blev aflyst, da

oplægsholderen blev syg. Antallet af deltagere

har været lidt svingende, men holdningen er at

vi skal gennemføre de planlagte kurser.

Alle kursisterne har givet udtryk for, at de

er utroligt glade for oplæggene, men også for

at få mulighed for at mødes med andre, der er

i samme, eller lignende situation. De kommer

med mange forslag og ønsker til kurser og giver

udtryk for, at det kunne være godt med flere

fora, hvor de kan mødes og tale med hinanden.

Kursusudvalget har også deltaget i ADHDkonferencen.

Det var enormt spændende og

inspirerende da også udvalget til at organisere

et ekstra kursus om ”Narrativ Terapi”. Desuden

har deltagelsen på konferencen også været en

inspirationskilde ved udarbejdelsen af kursuskalenderen

for 2011. I slutningen af året udarbej-

Birgitte Hansen & Jytte Lunding »

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9


(Fortsat fra side 9)

dede vi kursuskalenderen for 2011. Vi havde sat

os det mål, at den skulle være klar, så den kunne

blive trykt i det sidste medlemsblad i 2010. Det

lykkedes, og vi synes det er et godt program, vi

har lagt. Det kommer også til udtryk i den interesse,

der har været for at deltage i kurserne. Vi

har allerede måttet oprette ventelister til 2 af

kurserne, og særligt K4 ”Kvinder med ADHD” er

der så stor interesse for, at vi overvejer at gennemføre

kurset 2 gange.

Vi har planlagt 8 kurser for 2011. Vi har desuden

taget initiativ til at få lavet en kursusfolder,

der skal omdeles på alle relevante steder. Folderen

skal selvfølgelig informere om kurserne men

også gøre opmærksom på foreningen.

Louisa Littel , Lisa Schøndorff og Kim Boesen

Foreløbigt regnskab for 2010 lægges på

lokalafdelingens hjemmeside 6. februar 2011.

Fra medlem til medlem

Kom i kontakt

Lokalt netværk

Er du/I interesserede i sammen med Marianne

Rosling, som er mor til en søn på 16

år, at opbygge et lokalt netværk for unge

i alderen mellem ca. 14 og 18 år

Medlemmer, der er interesserede, kan

kontakte Marianne med oplysninger om

e-mailadresse, bydel, den unges alder

og køn. Også gerne med oplysninger om

interesser og andre relevante informationer.

Mariannes e-mail-adresse er:

marianne.rosling@mail.dk

Send en kort mail hvis du f.eks. gerne vil

finde nogen at løbe sammen med, eller

du/I vil reklamere for en allerede eksisterende

gruppe, hvor I sagtens kan have

flere med.

Beskriv kort hvad du/I ønsker/udøver,

opgiv om der er specifikke kriterier for at

deltage og oplys din e-mailadresse, så

kan de øvrige medlemmer selv henvende

sig. Måske drømmer du om at starte som

rollespils-instruktør for unge med ADHD

Du sender mail til storkbh@adhd.dk

og vi vil få så mange henvendelser som

muligt med i det næste blad. Dit forslag

kan ligeledes bringes under arrangementer

på vores hjemmeside.

Indlæg til denne side sendes til storkbh@adhd.dk · De sættes også på vores hjemmeside

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 11


ADHD-navigatør

Har du brug for en ADHD-navigatør

• Er du voksen med ADHD, og har du brug for hjælp

til at navigere i det offentlige system

• Er du i gang med at søge om hjælp hos det offentlige,

eller vil du gerne søge om hjælp

• Har du brug for bistand til at fremlægge din situation

og din sag

• Har du svært ved forstå din sagsbehandler

• Mister du nemt overblikket over din sag

• Har du brug for en bisidder

Så kan ADHD-navigatøren måske hjælpe dig.

Hvad er en ADHD-navigatør

ADHD-navigatøren er en frivillig, som hjælper dig

med at navigere i det offentlige system og med at

holde overblikket over sagen. ADHD-navigatøren kan

hjælpe dig med at fremlægge din sag og fungere som

bisidder ved møder med det offentlige.

ADHD-foreningen forventer at:

• Du er interesseret i at modtage hjælp fra en frivillig.

• Du er indstillet på at dele dine erfaringer med den

frivillige og samarbejde med vedkommende.

• Du fortsat tager ansvar for egen sag.

• Du er medlem af ADHD-foreningen.

Er du interesseret i at få hjælp fra en ADHD-navigatør,

så kontakt din lokale koordinator Navigatørkorpset

København, navigatorkbh@adhd.dk, tlf. 53 11 28 71.

Koordinatoren vil foretage en vurdering af, om en

navigatør kan hjælpe dig i din situation og informere

om, hvordan det foregår.

Du skal være opmærksom på, at der kan være

ventetid på at få en navigatør, det afhænger af, hvor

du bor. Både navigatører og lokalkoordinatorerne er

frivillige og derfor ulønnede. De gør et stort stykke

arbejde for at hjælpe voksne med ADHD.

Medlemsarrangement

Vi vil stadig gerne afholde et medlemsarrangement

og vil prøve igen at bede jeg medlemmer

om at indsende forslag til et tema.

• Hvad ville du og din familie møde op til, hvis

du kunne vælge arrangement

• Hvilke aktiviteter, synes du eller dine børn,

er sjove og indbydende

Mød op på generalforsamlingen og vær med til

at skabe aktiviteter for 2011 – Eller send forslag

senest 4. april 2011, for så kan vi finde på et godt

arrangement, og vi vil så annoncerer det i næste

blad og på hjemmesiden og sende jer, der har

oplyst os jeres e-mail, en mail om arrangementet.

Mail os på storkbh@adhd.dk

INTROMØDE for nye medlemmer/medlemmer

– der ikke tidligere har deltaget i et INTROMØDE i Lokalafdeling Storkøbenhavn

22. februar 2011 Valby Kulturhus kl. 19.30 – 21.00

Der vil også være mulighed for at etablere netværksgrupper.

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 13


oganmeldelse

Lokalafdeling Storkøbenhavn anbefaler:

Robert Maurer

KAIZEN

– et lille skridt

kan ændre dit liv

TRÆNGER DU OGSÅ TIL

FLERE SMÅ SUCCESSER

I HVERDAGEN

Kaizen er en letlæst bog. En filosofi der lærer os

som læsere, at finde nye og nemme strategier

til at navigere i hverdagen. Kaizen indeholder

forskellige simple strategier for, hvordan du kan

skabe varige forandringer i hverdagen, via små

skridt ad gangen. Bogen har en anvendelighed

for os med ADHD, fordi filosofien netop tager

afsæt i, at forandring skal være sjovt. Kaizen

lærer dig, at stille dig selv små opgaver. KAIZEN

lærer dig at stille små spørgsmål, du kan udfordre

dig selv med. Stille og roligt vil du få mange

små succesoplevelser i hverdagen.

For eksempel kan nytårsforsætter som mere

orden og mere motion godt tage pusten fra

mange af os. Men hvis nu mere motion til at

begynde med bare er at gå på stedet under

en reklameblok Og hvis nu mere orden til at

begynde med er, at bare opvasken er taget hver

dag i en uge, kan det måske gribe om sig i næste

uge Små skridt der fører til succes. Børnene kan

sagtens lokkes med til at skabe små forandringer.

Alt i alt handler det jo om at glædes over

det, som lykkes fremfor at skuffes over det, der

ikke går som forventet.

Det er kendetegnende for kaizen, at de første

tiltag, man tager for at nå sine nye mål, er så

små, at de ikke kan mislykkes. Kaizen er skrevet,

så du som læser oplever at have en sparringspartner

i forfatteren. Man er ikke i tvivl om, at

det er okay, at det er de små skridt, der tæller.

Med disse små skridt kan du blive din egen navigatør

og skabe brugbare strategier, der passer

lige netop ind i DIN hverdag.

Borgens Forlag, ISBN:

978-87-21-02690-5

Anmeldt af Elisabet Larsen

Tidligere anmeldt:

At leve med ADHD

Set med børns øjne

Kvinder med ADHD

Da Rita flyttede ind – Af Ane-Marie Erenbjerg.

dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-342-8

Om menneskeforståelse – Af Anne Vibeke Fleischer.

dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-542-2

Lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv – Af Sari Solden.

forlaget Pressto. ISBN 978-87-90333-33-1

Bøger kan købes via ADHD-foreningens hjemmeside http://adhd.dk/butik.html

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 15


» Mestringsstrategier «

v/ Lars Robetjé

Kursus 3

Målgruppe:

Indhold:

Unge med ADHD 18-25 år.

alle mennesker benytter sig at strategier i alle de ting, de foretager sig.

Hver gang vi påbegynder en ny handling, ligger der en strategi, og den

benytter vi os af, indtil handlingen er automatiseret. Men hvordan bygger

vi den strategi, og hvornår er det automatisk. Du vil få grundprincipperne

i at skabe og bygge en strategi, som du vil kunne anvende i din dagligdag.

Siden 2004 har Lars Robetjé været brugt i ADHD-regi, som underviser

inden for kommunikation, konflikthåndtering og strategier. Samtidigt er

Lars brugt som coach for både forældre og unge, som har behov for en

støtte-kontaktperson. Se mere på: www.atlaw.dk

Dato og tid: 26. marts 2011 kl. 10-16.

Sted:

Pris:

Tilmelding:

Valby Kulturhus lok. 2, 3. sal.

150 kr. inkl. forplejning.

Senest 20. marts 2011 på skkursus@adhd.dk

Forældregruppeudvalget

Med hensyn til forældregruppen, så vil vi gerne høre jeres

tanker til, hvordan den kunne gøres bedre/ændres. Lige nu

er der ikke mange, der kommer i gruppen, og dette vil vi jo

gerne ændre. Så skal vi kigge på tidspunktet/dagen Skal

det være med børn Skal det være mere lokalt Kom med

jeres tanker og idéer, så kigger vi på det.

Og sidder der nogle, der har dannet deres egen forældregruppe,

vil vi da også gerne vide det.

Skriv til foraeldregrupper@gmail.com

ADHD

Lokalafdelingen Storkøbenhavn

17


» Kvinder med ADHD

– begynd at omfavne din egen ADHD «

v/ Charlotte Hjort

Kursus 4

Målgruppe:

Indhold:

Kvinder med diagnosen ADHD, der ønsker at påbegynde den spændende

rejse mod et liv med større selvforståelse, accept og bedre udnyttelse af

sine egne unikke styrker.

På kurset vil du bl.a.

1) Blive klogere på hvorfor piger og kvinder ofte bliver overset og får

diagnosen senere.

2) Få større forståelse for de udfordringer der møder kvinder med ADHD.

3) Få skabt overblik over hvordan du oplever dit liv med ADHD, og hvordan

du kan skabe positive forandringer.

4) Blive opmærksom på nogle af dine unikke styrker og udnytte dem bedre.

5) Få tips til hjælpemidler, strategier og værktøjer til brug i hverdagen.

kurset vil veksle mellem oplæg, øvelser, refleksion og feedback. Deltagerne

vil endvidere kunne arbejde videre med processen efter kurset og derved

opnå endnu større udbytte af den nye viden.

Kursusleder:

Charlotte Hjorth er den eneste uddannede Professionelle ADHD Coach i

Danmark. Charlotte er mor til en ung mand med ADHD/Aspergers Syndrom

og fik selv diagnosen ADHD i januar 2007. Til dagligt coacher hun teenagere,

unge og voksne med ADHD og deres familier samt superviserer fagfolk. Du

kan læse mere om Charlotte og ADHD Coaching på www.adhd-coaching.dk

Max. 20 deltagere.

Dato og tid: 9. april 2011 kl. 10-16.

Sted:

Pris:

Tilmelding:

Valby Kulturhus, 5. sal.

150 kr. inkl. forplejning.

Senest 1. april 2011 på skkursus@adhd.dk

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 19


» Støttemuligheder for familier med ADHD «

v/ Inge Louv

Kursus 5

Målgruppe:

Indhold:

Forældre til børn med ADHD.

det er fortsat en stor udfordring for forældre til børn med ADHD at skulle

samarbejde med de offentlige myndigheder.

Vi har derfor sammensat en temadag for forældre til børn under 18 år,

hvor vi har bedt socialrådgiver Inge Louv om at holde foredrag om:

Dato og tid: 7. maj 2011 kl. 10-16.

1) Spillereglerne for samarbejde med kommunen.

2) Hvem er omfattet af handicapkompenserende ydelser.

3) Støttemuligheder for familier med børn med ADHD.

Hvis der er særlige spørgsmål til Inge, må I maile dem til skkursus@adhd.

dk senest den 1. maj - så videresender vi dem til Inge Louv, så de kan indgå

i dagens program.

Sted:

Pris:

Tilmelding:

Valby Kulturhus, 5. sal.

150 kr. inkl. forplejning.

Senest 1. maj 2011 på skkursus@adhd.dk

»Kurserne 6, 7 og 8 bringes i kommende lokalblade, men kan allerede nu ses på vores hjemmeside under kursus«

ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 21


Lokalafdelingen Storkøbenhavn

Bestyrelsen

storkbh@adhd.dk

Formand:

» Ann-Beth Astrup

Tlf. 33 21 61 40

Telefontid kun 19-21

Næstformand:

» Christian Kirkemo

Tlf. 61 31 35 67

Bestyrelsesmedlemmer:

» Martin Kondrup

» Bettina Lindh

» Keld Rasmussen

» Ulla Bektas

» Elisabet Larsen

Kasserer:

» Ann-Beth Astrup

Suppleant:

» Suzanne Jørgensen

Revisor:

» Jørgen Martens

Hovedbestyrelsesmedlem

» Martin Kondrup

Kursusudvalget

skkursus@adhd.dk

» Louisa Littell

» Lisa Schøndorff

» Kim Boesen

Voksengruppeudvalget

» Birgitte Hansen

birgitten@get2net.dk

» Jytte Lunding

Forældregruppeudvalget

foraeldregrupper@gmail.com

» Bettina Lindh

Bladudvalget

storkbh@adhd.dk

» Ann-Beth Astrup

» Christian Kirkemo

» Elisabet Larsen

Regionsrådet

» Martin Kondrup

Annoncetegning

Lokalbladet · Postboks 274 · 8600 Silkeborg

Telefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

More magazines by this user
Similar magazines