april - maj 2012

s3.kirkeweb.dk

april - maj 2012

2

Kirkenyt

marts · april · maj 2012

Brøndbyøster sogn

Indhold

Kære alle i Brøndbyøster........ 2

”En Herrens tid”..................... 3

Årets konfirmander................. 4

10 gode grunde..................... 5

Gudstjenester......................... 8

Arrangementer....................... 9

Musik i kirken....................... 10

Forårets sogneaften.............. 11

Kirkelig vejviser.................... 12

Vejledning............................ 13

Børnenes sider..................... 14

Indvielse af glasmosaik......... 16

Getsemane have, april 2011

- og Jesus bad: ”Far, hvis det er

muligt, så lad denne lidelse blive

taget fra mig. Dog ikke som jeg

vil, men som du vil.”

Matt. 26,39

TEMA: gudstjenesten


Fra traktor til teologi

2

Kære alle i Brøndbyøster Sogn.

Mit navn er Thomas Gudbergsen,

og jeg nyder nu det privilegium

at være blevet ansat

som ny præst i sognet.

Jeg har nu været i gang et

stykke tid (siden 1. dec. sidste

år) og føler mig godt tilpas med

mit nye arbejde. Før jeg startede

som præst her i Brøndbyøster,

kom jeg fra en løntilskudsstilling

som fængselspræst i

Vestre Fængsel; et spændende

og lærerigt sted at være.

Jeg er 36 år og gift med Lise,

der arbejder som jordemoder

på Herlev hospital. Lise

er 32 år. Vi har været gift siden

september 2003 og har

Elias på 6 år, Hannah på 2½

år og vi venter endnu et barn

i slutningen af februar.

Jeg er født og opvokset på

Bornholm og boede der de

første 20 år af mit liv. Siden har

jeg stort set boet i Herlev kun

afbrudt af et år i Bristol i Vestengland.

Lise er fra Vestjylland

og har boet i Herlev de

sidste 10 år.

Landmand og telefonsælger

Jeg har prøvet forskellige ting

i mit liv, og vejen til præstegerningen

har været lang og

spændende. Ud over at være

vokset op på en gård er jeg

også selv uddannet landmand.

Efter skiftet til teologistudiet

har jeg været telefonsælger,

rejsesekretær, kørt hyrevogn,

haft rengøringsjob, været instruktor

for førsteårsstuderende

på det Teologiske Fakultet og

undervist konfirmander.

Derudover har jeg holdt mange

møder og undervist jævnligt i

kirkeligt regi. Endelig har jeg

studeret teologi to år i England

ud over min danske teologiuddannelse.

Det er væsentligt for mig at

nævne den venlige modtagelse,

jeg og min familie har mødt

fra alle sider i Brøndbyøster,

både fra menighedsråd, præstekollegaer

og andre kollegaer

ved kirken. Det har været

overvældende. Det er også

meget opmuntrende at møde

et menighedsråd, der vil noget

med kirken, og som har mange

spændende ideer til, hvordan

man kan lave kirke anno 2012.

Det er desuden dejligt at mærke,

hvordan Annexgården i det

daglige summer af liv fra alle de

mange, der har deres gang i og

omkring kirken.

Ryttergården

Vi glæder os selvfølgelig

også til at flytte ind på

Rytterskolen på Brøndbyøstervej

104. Også på

det område har menighedsrådet

gjort alt, hvad

de kunne, for at vi skal

føle os godt tilpas her i

sognet.

Jeg ser fortsat frem til at

tage fat på opgaverne

som præst i Brøndbyøster,

og jeg glæder mig til at

lære mange flere af sognets

beboere at kende lige fra de

yngste til de ældste. Og jeg vil

gøre mit bedste for at være en

god præst for alle i sognet.

På glædeligt gensyn.

De bedste hilsner fra

Thomas Gudbergsen,

sognepræst i Brøndbyøster


”En herrens tid”

For et par måneder siden bød

vi det nye år velkomment og

ønskede for hinanden, at vi

måtte få et godt og lykkebringende

nyt år. Og mange af os

sang med på Grundtvigs ’Vær

velkommen, Herrens år, og velkommen

herhid’ (DDS 712). Nu

er vi godt i gang med det nye

år. Det er snart forår, og ligesom

vi omkring nytår var spændte

på, hvad det nye år i sin helhed

ville bringe os, så er vi nu også

fulde af forventning til, hvad den

lysere tid vil bringe med sig.

Grundtvig peger på noget

væsentligt i alle vers af: ’Vær

velkommen, Herrens år’. Det er

det blotte faktum, at det, der

nu kommer, ikke bare er en

tidsepoke, der skal passere

revy ligesom alle de andre år,

der er gået forud. Nej, det der

kommer, er ’Herrens år’. Og når

det er Herrens år, er det også

Herrens tid. I den forstand, at

han giver tiden, dvs. giver liv i

den tid, som er vores. Pointen

er, han giver os livet minut for

minut, sekund for sekund. Og

det betyder følgelig, at Herren

også kan kræve tiden tilbage,

hvad der for os mennesker

får den konsekvens,

at vores jordiske liv ender

på et tidspunkt.

Det beskriver Grundtvig

meget billedligt i en anden

salme, en af efterårets mest

kendte salmer, ’Nu falmer skoven

trindt om land’. Der synger

vi: ’Og når engang på Herrens

bud vort timeglas udrinder’

(DDS 729 v.7). Engang stopper

vores tid – på Herrens bud. Så

tager Herren vores tid; eller så

tager Herren sig for alvor tid til

os, kunne man sige. Det er den

pointe, Grundtvig peger på i

resten af v.7: ’en evig sommer

hos vor Gud i Paradis vi finder’

(DDS 729 v.7).

Derfor må vi endnu engang

minde hinanden om (også selvom

det ikke længere er nytår),

at vi lever i Herrens år og af Herrens

tid. ’Mit livsløb er i din

hånd’ siger salmisten i Salmernes

bog 31,16 i det Gamle Testamente.

Og derfor er det såre

sandt, når vi nogle gange synes

(oftest for øvrigt i helt andre

mindre seriøse sammenhænge),

at tingene tager en ’Herrens tid’.

Der er stor virkelighed og dybde

i den måske ellers ironiserende

sætning. Men ting tager tid, og

tiden er Herrens!

Af Thomas Gudbergsen

Men er Gud ikke uden for tid og

rum Jo, det er han, og derfor

er det på sin vis også paradoksalt

at tale om, at tiden er Herrens.

For Gud er uden for tiden

og ikke som vi afhængige af tiden

eller begrænset af tiden.

Gud er evig og dermed altså på

sin vis uden for tiden. Men når

det alligevel er sandt at tale om,

at tiden er Herrens, og ydermere

at Herren er nær i tiden,

så hænger det sammen med. at

Gud sendte sin søn Jesus

Kristus, og dermed kom Gud for

alvor ind i tiden. Gud så på uret,

tidens fylde kom, og Gud kom

til tiden! Her blev han som en af

os, og han kom til at kende livets

barskhed og skrøbelighed.

Med et var Gud kommet mennesker

helt nær - i tiden. I den

førstnævnte salme, ’Vær velkommen,

Herrens år, og

velkommen herhid’, rører

salmedigteren ved yderligere

to meget centrale

temaer: Han taler om ’Nådens

Gud’ i v.2 og ’Fredens

Gud’ i v.3. For Grundtvig er

Herren lig med nåde og fred.

Og det er ikke tilfældigt. I den

aronitiske velsignelse, den som

lyder ved hver eneste højmesse,

er det netop en del af velsignelsen,

at Herrens nåde og

Herrens fred må komme til os.

Fortsættes på næste side

3


Fortsat fra forrige side

Og når vi forbinder Guds nåde

og Guds fred med Herrens år

og Herrens tid, som vi har været

inde på her, så får vi en vidunderlig

samklang af, at tiden er

og bliver Herrens, men Herren

er kommet til tiden og er kommet

nær i tiden med sin nåde

og sin fred.

Derfor ønskede vi hinanden et

godt og glædeligt nytår for et

par måneder siden. Ikke fordi vi

på det tidspunkt vidste, at det

ville blive et glædeligt nytår,

men fordi ønsket om et glædeligt

nytår grundede sig på, at

det var Herrens år, der kom, og

når det var Herrens år, der kom,

ville det, året måtte bringe,

også være i Herrens hænder.

Her et par måneder inde i året

er det stadig Herrens år og Herrens

tid, vi lever i og af, men

ingen kender dagen i morgen.

Men vi har netop evangeliets

milde røst, der siger, at Herren

er kommet nær os mennesker,

i den enkeltes tid, og også i en

svær tid er Herren nær. Han er

nærværende med sin nåde og

sin fred.

PÅSKEMÅLTID

Brøndbyøster Menighedsråd

inviterer til et dejligt

påskemåltid i Annexgården

efter aftengudstjenesten,

Skærtorsdag 5. april.

Vi glæder os til at se jer.

Prisen er kr. 50 excl.

drikkevarer.

Tilmelding nødvendig

inden

30. marts på

tlf. 36 32 12 02

eller 36 75 62 08.

ÅRETS KONFIRMANDER 2012

Søndag 15. april kl. 10.00

• Annamaria Cecillia Nielsen

Mjørkø

• Kathrine Christensen

• Line Schmidt Skalka

• Mikkel Philip Abrahamsen

• Mikkel Norman Nygaard

Mortensen

• Oliver Petersen Larsen

• Toke Dahlstrøm

Lørdag 21. april kl. 10.00

• Casper Nagel Nielsen

• Katja Nesjan

• Maja Ek Jensen

• Mathias Ljungstrøm Hansen

• Mia Hecht Duran

• Nicolai Dall Quist Barkum

• Nicolaj Larsen

• Oliver Schiering Thorn

• Sara Leander Lund

• Sarah Katrine Sandled

Kjellerup

• Sofie Neel Jensen

Søndag 29. april kl. 10.00

• Andreas Hilmer Larsen

• Cecilie Victoria Larsson

• Jack Brøndby Saaek

• Simone Stengaard Bendtsen

• Tobias Sandø Kofoed

Tilmeldingsfristen til konfirmation i 2013 er udløbet,

men det kan dog stadig nås.

Skriv til tgu@km.dk og bed om en tilmeldingsblanket.

Datoerne for konfirmation 2013 er 4. maj, 5. maj og 9. maj.

Lørdag 12. maj kl. 10.00

• Amanda Mangor Petersen

• Christian Dahl Haugsted

• Daniel Christensen

• Daniel Vejlgaard

• Emily Holm Rasmussen

• Maria Greve

• Natalie Øager Petersen

• Niclas Kim Nielsen

• Niklas Beyer Hansen

• Oliver Dræby Andersen

• Rikke Bjørg Fog

Lørdag 12. maj kl. 12.00

• Anders Philip Maare

• Andreas Stokbro Nielsen

• Camilla Gallmayer Holmquist

• Camilla Nielsen

• Cathrine Balzer Kristensen

• Kira Søgaard Larsen

• Mathilde Schjerlund

• Peter Ravnsbæk

• Sandra Jegstrup Axelsen

• Simone Elmelund Bjørn

• William Pesenti Banke-Hansen

4


10 gode grunde

til at gå til gudstjeneste!

1. Anledning

Jeg må have en anledning til at gå til gudstjeneste.

Der skal være barnedåb i familien.

Fællesskabet i kirken trækker i mig. En uro i mit

sind driver mig derhen, hvor jeg kan finde fred.

Måske jeg ikke helt kan vide,

hvad det er, jeg søger, men

erindring om et godt sted

at være kan være

anledningen.

2. Afbrydelse

Af Jørgen

Demant

Sognepræst,

teologisk

konsulent

i Helsingør

stift

Søndagen er afbrydelse fra alle de andre dage.

Dage fulde af hverdag med ud og ind og frem og

tilbage. Hverdage hvor kalenderen er fyldt op af

aktiviteter, som andre eller jeg selv har bestemt, jeg

skal deltage i.

Jeg kender også nogen, hvis kalender ikke er fyldt op,

og som glæder sig til en afbrydelse i kedsomheden.

3. Stemning

Der er en bestemt atmosfære

i kirken. Rummets

indretning, lugten og

lydene i rummet, orgelmusikken,

de store ord,

præsten og kordegnen

og alle andre, der har

en bestemt plads og gør

bestemte ting igen og igen. Alt sammen er det i fællesskab

med de mennesker, der sidder omkring én og kigger

i den samme retning, med til at give en anden

stemning end den, jeg fornemmer derhjemme eller på

arbejdspladsen.

Gudstjenesten er en afbrydelse af tiden, der går.

I gudstjenesten høres ordet ’evighed’ hele tiden.

Her er jeg i en anden tid – fra evighed til evighed.

Min tid, der går og går, afbrydes. Gudstjenesten er

et helle midt i hurtigheden.

Fortsættes på næste side

5


4. Mønster

Gudstjenestens forløb er som en evighedsmaskine, der

sætter i gang. Den kører efter et ganske bestemt mønster.

Jeg må stige på, hvis jeg skal være med: høre efter,

synge med, stå op, bede med. Jo mere jeg gør de ting,

som maskinen kræver af mig, jo mere får jeg ud af det.

Ellers er man bare med på en kigger. Allerbedst er det,

når andre i kirkerummet læser indgangs- og udgangsbøn,

læser op af Bibelen, hjælper med at dele nadveren ud.

Så oplever jeg, at menigheden ikke bare er tilskuere, men

delagtige i gudstjenesten.

Så er det ikke kun

præstens stemme,

men andre stemmer

i rummet.

5. Glemsomhed

10 gode

grunde

til at gå til

gudstjeneste!

Fortsat fra forrige side

”Jeg er kommet ind i dette dit hus”. Sådan lyder det i indgangsbønnen,

og ordet ’jeg’ nævnes ni gange. Det er ikke et ego-trip

at komme i kirken, men mit jeg er i centrum på den måde, at der er

noget, JEG skal huskes på, fordi jeg glemmer. Jeg skal huskes på,

hvem jeg egentlig er! Jeg er kommet ind i kirken, for at mit hjerte

skal åbnes, så jeg kan lære at forbedre mig.

6. Genkendelighed

Gudstjenesten åbner mit hjerte, så jeg finder ind til den fornuft, det

ideal, der virkelig bærer mig. Et andet ord i indgangsbønnen er, at

jeg skal ”styrkes”. I gudstjenesten finder jeg ved hjælp af ritualet,

salmerne, bibelens ord og bønnen styrke til at komme ind til det,

som er det væsentlige i mit

liv – at jeg er et menneske,

der får gaver fra Gud i

form af andre mennesker,

som jeg skal leve et ordentligt

og anstændigt

liv liv sammen med ved

at give dem gaver.

Der ovre på den anden bænk sidder én på min egen

alder. Det gjorde han ikke sidste søndag.

Da var der bare de gamle mennesker og konfirmanderne,

men denne søndag er der en mand på

min alder, i cowboybukser og læderjakke ligesom jeg.

Det er jeg glad for. Der er andre i samme situation.

Og præsten siger ofte, at her inde i kirken er vi alle i

samme båd. Godt at der kommer nogen, som kender

min hverdag med hen og til og ud og ind.

Som føler, at han er lige så ufuldkommen som jeg.

Eller som føler trang til at takke Gud for de gode

oplevelser, han har haft i ugens løb.

6


7. Fællesskab

Jeg skal gøre noget, og jeg skal ikke gøre noget. Sådan

fungerer fællesskabet i kirken. Gudstjenesten kører af

sig selv: præsten læser op, beder for, deler brød og vin

ud. Og alligevel er gudstjenesten afhængig

af mig og de andre i kirkerummet:

vi lytter, vi beder med, vi spiser.

Det er lidt, men godt. Det er

småt, men stort. Vi siger ikke

noget til hinanden undervejs i

gudstjenesten, altså almindelige

ord. Det er som at få et rollehæfte

udleveret og en rolle, jeg træder

ind i. Vi er fælles om at være i et indstuderet

fællesskab. Jeg skal udfylde

min rolle sammen med de andre.

9. Frihed

Der er én af bønnerne i udgangsbønnen,

som jeg har hæftet mig ved: ”at jeg går

ud herfra som et frit menneske..:”.

Det gælder mit liv og de andres liv, når

jeg har været til gudstjeneste.

Gud vil mig som et frit menneske. Det er

hans gave til mig og de andre. At vi skal

være frie mennesker, der er i stand til at

kunne elske os selv og andre. Så jeg kan

leve min hverdag, hvor jeg kan modtage

og give kærlighed.

8. Kirkekaffe

Nogle gange går jeg med, andre gange ikke.

Altså til kirkekaffe eller kirkefrokost. Jeg kan godt lide

at gå hjem efter en gudstjeneste uden at skulle være

sammen med andre. Med en indre ro i mig.

Med ord og musik i krop og sjæl. Og så bare hjem.

Andre gange tager jeg gerne del i snakken over kaffekoppen

eller pølsemaden og øllet. Og jeg kommer til

at snakke med nogen, jeg normalt ikke taler med.

Den 90-årige kvinde, der har været enke i 30 år, og som

er kommet i kirken altid. Eller ham i læderjakken, som

åbenbart har et hårdt job, og som trænger til at puste

ud en times tid søndag formiddag.

Gudstjenesten er som en Q-8-station, siger han til mig

en dag ved kirkekaffen. Jeg får tanket op til resten

af ugen.

10. Livsorden

”What’s in it for me”… “Hvad kan jeg få ud

af det” Det spørgsmål stiller vi os stort set

om alt i dag. På arbejdet og i fritiden.

Også til gudstjenesten. Den bedste gudstjeneste

er den, hvor jeg på vej hjem er

sluppet af med det spørgsmål, dvs. at være

optaget af selv-iagttagelsens blik på

verden. I stedet for har jeg fået Guds blik

på verden, i hvilket også de andre i verden

er kommet ind i blikfanget.

Gudstjenesten har fået min verden på plads som en

verden, hvor jeg indgår i et forpligtende fællesskab

med andre.

7


Gudstjenester

Måned Dag Kirkeåret Tid Prædikant

Marts

Søndag 4. 2. s. i fasten 10.00 Thomas Gudbergsen

Søndag 11. 3. s. i fasten 10.00 Pernille Nærvig Petersen

Søndag 18. Midfaste 10.00 Ove Kollerup

Søndag 25. Mariæ Bebud. 10.00 Thomas Gudbergsen

NYT!

April

Søndag 1. Palmesøndag 10.00 Ove Kollerup

Torsdag 5. Skærtorsdag - 17.30 Thomas Gudbergsen Efterfølgende spisning

aftengudstjeneste (Se omtale side 4)

Fredag 6. Langfredag 10.00 Ove Kollerup

Søndag 8. Påskedag 10.00 Thomas Gudbergsen

Mandag 9. 2. påskedag 10.00 Ove Kollerup

Søndag 15. 1. s. e. påske 10.00 Thomas Gudbersgen Konfirmation

Lørdag 21. 10.00 Thomas Gudbergsen Konfirmation

Søndag 22. 2. s. e. påske 10.00 Ove Kollerup

Søndag 29. 3. s. e. påske 10.00 Ove Kollerup og Konfirmation

Pernille Nærvig Petersen

Maj

Torsdag 3. 17.30 Pernille Nærvig Petersen Børnegudstjeneste

og Thomas Gudbergsen

Fredag 4. Bededag 10.00 Ove Kollerup

Søndag 6. 4. s. e. påske 10.00 Pernille Nærvig Petersen

Lørdag 12. 10.00 Ove Kollerup og Konfirmation

Pernille Nærvig Petersen

12.00 Ove Kollerup og Konfirmation

Pernille Nærvig Petersen

Søndag 13. 5. s. e. påske 10.00 Thomas Gudbergsen

Torsdag 17. Kr. himmelfart 10.00 Ove Kollerup

Søndag 20. 6. s. e. påske 10.00 Thomas Gudbergsen

Søndag 27. Pinsedag 10.00 Alle præster Indv. af glasmosaik i våbenhus

(Se omtale på bagsiden)

Mandag 28. 2. pinsedag 12.00 Fælles provstigudstjeneste ved gadekæret

i Vallensbæk Landsby

8

Ret til ændringer forbeholdes. Se dagspressen.


Arrangementer

MARTS

Torsdag 8. kl. 14.30 i Annexgården EFTERMIDDAGSARRANGEMENT

ved Pernille Nærvig Petersen

Søndag 18. kl. 15.00 i Annexgården KONCERT ved Trio J. J. Stern

Tirsdag 20. kl. 19.30 i Annexgården SOGNEAFTEN ved Bent Lexner

Tirsdag 27. kl. 19.00 i Annexgården Offentligt MENIGHEDSRÅDSMØDE

APRIL

Torsdag 12. kl. 14.30 i Annexgården EFTERMIDDAGSARRANGEMENT ved Aggi jensen

Søndag 22. kl. 15.00 i Kirken KONCERT med Trio Sono

Tirsdag 24. kl. 19.00 i Annexgården Offentligt MENIGHEDSRÅDSMØDE

MAJ

Tirsdag 8. kl. 19.15 fra Annexgården KIRKETUR til Synagogen i Krystalgade.

Tilmelding: Se omtale side 10

Mandag 14. kl. 19.30 i Kirken KONCERT med Københavns Folkekor

Tirsdag 22. kl. 19.00 i Annexgården Offentligt MENIGHEDSRÅDSMØDE

gudstjeneste under åben himmel

2. pinsedag, 28. maj kl. 12.00: Igen i år er alle inviteret til

»Pinsesuset« – ved gadekæret i Vallensbæk Landsby.

Det er kirkens fødselsdag, vi fejrer, så der vil også blive mulighed for

lidt spisning. Der vil være salg af pølser eller lignende fødselsdagsspiser

efter gudstjenesten.

Alle er hjerteligt velkomne til denne festlige gudstjenestefejring.

9


musik i kirken

Søndag 18. marts kl. 15.00 i Annexgården

koncert

Trio J. J. Stern vil synge og spille bl.a. på guitar

og bas. Trioen formår at levere et varieret og

spændende udtryk, fuldt af varme og humor, og

til tider melankolske trestemmige ballader.

Jacob Andersen, en af landets stærkeste vokalister,

vandt ”Stjerne for en aften” 2004, har sidenhen

udgivet to album i eget navn.

Michael Stern, super guitarist, med en sprød

vokal, har tidligere spillet med Lars Hug og er

en fast støtte, når Jacob Andersen spiller under

eget navn. Han er desuden frontmand i “Nomader

med

hjemve”,

som udkommer

2012.

Jacob Kolkur, blændende sanger

og guitarist, har tidligere spillet i Blink, og frontmand

i Kinguru og Bugrocket.

Björn Blöndal, kontrabassist, (som bor i Brøndbyøster)

spiller i forskellige symfoniorkestre. Er

med som gæstemusiker.

Alle er velkomne.

Søndag 22. april kl. 15.00 I KIRKEN

koncert

Trio Sono vil divertere os

med værker af Mozart og

Schubert. Julie Meile (violin)

er uddannet i København,

London og Skt. Petersborg,

og har siden 1989 været

ansat i DR Symfoniorkestret.

Astrid Christensen (bratch) er uddannet på Det

Kgl. Danske Musikkonservatorium samt i Wien,

og har siden 1991 været ansat i DR Symfoniorkestret.

Karin Dalsgaard (cello) er uddannet på

Det Jyske Musikkonservatorium samt i Chicago.

Hun arbejder freelance og er siden 2007 i DR

Symfoniorkestret. Alle er velkomne.

Mandag 14. maj kl. 19.30 i Kirken

KONCERT med Københavns Folkekor

- under ledelse af Bent Påske. Koret kommer igen til Brøndbyøster og spreder sommerstemning.

KIRKETUR TIL SYNAGOGEN I KRYSTALGADE tirsdag 8. maj kl. 19.15

I forlængelse af sogneaftenen i marts med Overrabbiner

Bent Lexner kan vi tilbyde et besøg i synagogen,

hvor en guide vil vise os rundt og fortælle

om synagogen og Det Mosaiske Trossamfund.

Lad os huske på at Jesus og Apostlene, ja de

første kristne i det

Synagogen

i Krystalgade

hele taget prædikede

og talte i de

jødiske synagoger

i hele mellemøsten.

I øvrigt

har den

kristne højmesse

meget til fælles

med synagogegudstjenesten. Synagogen i

Krystalgade er tegnet af professor C. F. Hetsch, og

den er et imponerende stykke arkitektur, der da

også blev hans hovedværk. Tora-skabet, hvor de

hellige toraruller, de 5 Mosebøger, er anbragt, er i

guld. Synagogen blev indviet i 1833 og er en af de

ældste i Europa; (husk at mange blev ødelagt under

2. verdenskrig). Der holdes gudstjeneste morgen

og aften. Mænd sidder i selve salen, mens kvinder

og børn sidder i galleriet.

Deltagerantallet er begrænset til 50, så forudgående

tilmelding til kordegnekontoret tlf. 3675 6208

eller 3632 1202 kan foretages fra torsdag den 1.

marts.


opslag

forårets sogneaften

”Ligheder og forskelle – Hvad har vi til fælles!”

Tirsdag 20. marts kl. 19.30 i Annexgården med

Overrabbiner Bent Lexner

Bent Lexner er en spændende og levende foredragsholder.

Han er med i Kristelig Dagblads

religionsdebat. Han har medvirket i flere radioog

TV-programmer. Han har skrevet en række

artikler i fag- og dagblade, og så er han en

engageret leder af undervisningen i jødedom

på Carolineskolen i København.

Bent Lexner har været overrabbiner siden 1996,

og han har en rabbineruddannelse fra Jerusalem

(1971-76). Fra 1976-96 var han rabbiner i samarbejde

med daværende Overrabbiner Bent

Melchior, som i øvrigt talte her i Annexgården

den 22.05.03. Lad os slå fast med det samme:

Jødedommen er ikke en missionerende religion;

og der skal stærke bevæggrunde til, for at man

får mulighed for at konvertere.

I Danmark har der levet jøder lige siden 1600-tallet

inviteret hertil af Christian IV. Det Mosaiske

Trossamfund blev grundlagt i 1684; men fuld

borgerret fik jøderne først i 1814. Der har været

mange former for vanskeligheder for vore medborgere,

som tilhører Det Mosaiske Trossamfund,

og til stadighed viser antisemitismen sit

grimme ansigt.

Jøderne er kommet til

Danmark i flere omgange,

som oftest

pga. forfølgelse andre

steder i verden.

Men de er velintegrerede,

og flere familier

går mange generationer

tilbage. Bent

Lexners bedsteforældre var

indvandrere fra Polen og Ukraine.

På denne sogneaften skal vi høre om ligheder

og forskelle mellem Jødedom og Kristendom

og om meget af det, vi har til fælles. De første

kristnes hellige skrifter var udelukkende det, vi

nu kalder Det gamle Testamente, men et par

tusind år har de kristne haft både Det gamle og

Det nye Testamente som hellige skrifter.

Hvordan udmønter troen sig i vores dagligliv,

vores højtider og gudstjenester Og måske får

vi eksempler på, at tradition og kultur m.m. har

stor indflydelse på oversættelser af de meget

gamle skrifter.

Overrabbiner Bent Lexner er en god foredragsholder,

og der vil blive mulighed for at stille

spørgsmål. Alle er velkomne til en stor, dejlig

og lærerig aften.

eftermiddage i annexgården

Hvad er en religionspædagogisk konsulent

Torsdag 8. marts kl. 14.30

ved Pernille Nærvig Petersen

Udover at være præst i Brøndbyøster er Pernille

Nærvig Petersen også religionspædagogisk

konsulent for Helsingør Stift. Denne eftermiddag

fortæller hun om, hvad hun laver som religionspædagogisk

konsulent. Vi skal blandt andet høre

om læringsstile kendt fra TV2’s ’Skolen’, og

finde ud af hvilken læringsstil vi selv er – lærer

du bedst ved at høre, se eller røre

Baggårdsbørn har også drømme

torsdag 12. april kl. 14.30

ved Aggi Jensen

Forfatter Aggi Jensen har

skrevet 4 bøger om sit liv. I

løbet af foredraget vil hun

sikkert også komme ind på,

hvorledes det er at leve

med en ægtefælle med

demens og Parkinsons

sygdom.

11


kirkelig vejviser

Sognets præster

Provst Ove Kollerup K/B

Brøndbyøstervej 117 A

2605 Brøndby

Tlf. 36 75 08 01

E-mail: ok@km.dk

Træffes bedst tirs., tors. og

fre. kl. 9-10, samt ons.

kl. 17-18 og efter aftale.

Thomas Gudbergsen

Annexgården

Brøndbyøstervej 117 B

2605 Brøndby

Tlf. 36 83 01 04

E-mail: tgu@km.dk

Træffes bedst tirs., tors.

og fred. kl. 10-11

samt ons. kl. 10-13

Pernille Nærvig Petersen

Tlf. 21 77 14 73

E-mail: pnp@km.dk

Træffes på telefon

(dog ikke mandag)

samt personligt efter aftale

Kordegnekontoret

Kordegn Laila Nesjan

Brøndbyøstervej 117 B

2605 Brøndby

Tlf. 36 75 62 08

Fax. 36 75 25 60

E-mail:

Broendbyoester.sogn@km.dk

Kontoret er åbent:

Man.kl. 10-15, tirs., tors. og

fre. kl. 13.30-15.30.

Ons. lukket.

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder

Stine Raun Arneberg

Brøndbyøstervej 117 B

2605 Brøndby

Tlf. 36 75 43 31

Kontoret er åbent:

man.- fre. kl. 13-15

og efter aftale

KirketjenerE

Annette Weng

Per Pultz

Tlf. 51 83 26 73

Tirs.- fre. kl. 10-14

Organist

Filip Forsberg

Solkær 13 st.

2605 Brøndby

Tlf. 36 48 62 42

Menighedsrådsformand

Poul Aagaard

Klosterdammen 14

2605 Brøndby

Tlf. 36 75 34 58

E-mail: 7145@sogn.dk

Kirkeværge

Per Matthiesen

Hyldeager 21

2605 Brøndby

Tlf. 36 47 10 22

E-mail: 7145@sogn.dk

kasserer

Leif Andersen

Ved Lindelund 144

2605 Brøndby

Tlf. 36 75 69 80

E-mail: 7145@sogn.dk

regnskabsfører

Jørgen B. Pedersen

Damager Vænge 35

2670 Greve

Tlf. 46 15 35 11

E-mail: 7145@sogn.dk

45.000 kr.

30.000 kr.

indsamling

Indsamlingen fortsætter til indvendig udsmykning

af kapellet, og I kan stadig bidrage ved

at foretage indbetaling på konto: Reg.nr. 4515

- konto nr. 4515 046 488. Yderligere oplysninger

på: www.brondbyoster-kirke.dk

20.000 kr.

12.028 kr.

12

Brøndbyøster kirkes hjemmeside:

www.brondbyoster-kirke.dk

glostrup provstis hjemmeside:

www.glostrupprovsti.dk

Menighedsrådsmøder

i Annexgården

Tirsdag 27. marts kl. 19.00

Tirsdag 24. april kl. 19.00

Tirsdag 22. maj kl. 19.00


vejledning

Alle de blanketter, vi henviser til herunder, kan fås på kor degne kon toret

eller kan findes og udprintes fra: www.personregistrering.dk

Anmeldelse af

fødsler

Et nyfødt barn skal registreres i det

sogn, hvor moderen bor. Fra jordemoderen

(hospitalet) modtager

kordegnen en fødselsanmeldelse.

På baggrund af denne bliver barnet

registreret i Det Centrale

Personregister (CPR). Er forældrene

ikke gift kan de aflevere en

Omsorgs- og ansvarserklæring til

kordegnekontoret senest 14 dage

efter fødslen. Erklæringen skal

underskrives af mor og far samt 2

vitterlighedsvidner. Forældrene

kan også henvende sig på kordegnekontoret

og underskrive erklæringen

i kordegnens påsyn.

Dåb

Forældrene kontakter en af præsterne

for at aftale dato for dåben

og en samtale forinden. Papirer

vedr. dåbsbarnets navn samt navn

og adresse på mellem 3 og 5 faddere

(inkl. den, der bærer barnet)

afleveres til kordegnekontoret.

NAVNGIVNING

Blanketten »Navngivning« udfyldes,

underskrives af begge forældre

og afleveres til kordegnekontoret.

BRYLLUP

Parret aftaler dato med en af præsterne

og fremskaffer derefter en

prøvelsesattest, som udstedes på

Rådhuset (må ikke være ældre

end 4 mdr.). Vielsesoplysninger

samt prøvelsesattest afleveres på

kordegnekontoret.

DØDSFALD

De nærmeste pårørende skal

snarest muligt anmelde dødsfaldet

til kordegnekontoret i afdødes

bopælssogn. Aftale om begravelse/bisættelse

træffes med

en af præsterne og bedemanden,

som vil være behjælpelige

med at få udfyldt de nødvendige

papirer m.m.

NAVNEÆNDRING

1. april 2006 trådte en ny navnelov

i kraft. For visse ændringer

skal der, forinden ansøgning om

navneændring kan behandles,

indbetales et gebyr på kr. 470.

Læs mere om reglerne på www.

personregistrering.dk. Vejledning

kan også fås ved henvendelse

til kordegnekontoret

ATTESTUDSTEDELSE

sker via www.personregistrering.

dk eller ved henvendelse til kordegnekontoret.

kirkenyt

udgives af Brøndbyøster

Sogns Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør:

Poul Aagaard

E-mail: 7145@sogn.dk

kfum

spejderne

Knuden Brøndby - både

piger og drenge optages

som medlemmer.

Bævere, 6-8 år, på Nørregård.

Ulve, 8-11 år og spejdere,

11-15 år, i Spejderhytten,

Voldgaden 21b.

På www.kfum-knuden.dk kan

du se, hvilken leder du skal

kontakte.

Gratis kirkebil

Bor du i Brøndbyøster Sogn,

har du selv mulighed for at

bestille kirkebilen direkte,

når du vil til gudstjeneste i

kirken eller arrangementer i

Annexgården.

Gør følgende: Ring til VEST-

TAXA på tlf. 43 45 45 45 og

bestil »kirkebil til Brøndbyøster

Kirke«. Der kan også

fortsat bestilles kirkebil ved

opringning til kordegnekontoret

i åbningstiden.

Besøgsven

Har du lyst til at blive besøgsven for ældre og ensomme i Brøndbyøster

Sogn, hører vi gerne fra dig. Du kan ringe til os på tlf.

36 32 12 02 eller sende en mail på brondbyosterkirke@gmail.com

13


Børnenes sider

Hvorfor har vi fri i påsken

I påsken fejrer vi, at Jesus blev levende, efter han

var død. Kan du huske, hvordan Jesus døde

Han blev hængt op på et kors, fordi mange mennesker

ikke troede på, at han var Guds søn. De

sagde, at han løj, og de blev vrede, fordi de syntes,

at de selv vidste mere om Gud, end Jesus gjorde.

Og derfor ville de straffe ham ved at korsfæste ham.

Da Jesus hang på korset, sagde han til Gud, at Gud

skulle tilgive dem, der havde gjort det, for de vidste

ikke, at de havde gjort noget, der var meget forkert.

Efter Jesus var død, blev han lagt i en hule i en

klippe. Det var hans grav. Og nogle dage senere

kom nogle kvinder til graven og opdagede, at den

var tom. Jesus var forsvundet. De blev meget forskrækkede,

men en engel sagde til dem, at det var,

fordi Jesus var blevet levende igen.

Senere mødte de Jesus, og han var sammen med

sine venner i 40 dage, indtil han kom op i himlen

til Gud. Nu er han oppe hos Gud og er med til at

passe på os.

Den dag, Jesus blev levende igen efter at have

været død, hedder Påskedag. Og det er en meget

stor festdag i kirken, fordi vi husker, hvordan Jesus

blev levende igen efter at have været død. Og han

har lovet, at mennesker bliver levende igen hos

Gud i himlen, når de er døde.

Gækkebreve og påskeæg

Har du prøvet at lave gækkebreve Det er et brev,

hvor man laver et fint papirklip og skriver et lille

vers. Men man skriver ikke sit navn, men laver

lige så mange prikker, som man har bogstaver i

sit navn.

Du kan se mere om at lave gækkebreve og

skrive vers her: www.godpaaske.dk

Hvis den, du sender gækkebrevet til, ikke kan

gætte, hvem det er fra, så skal de give dig et

påskeæg.

Næsten alle børn får påskeæg til påske. I gamle

dage sagde man, at det var en påskehare, der

gemte æggene, og så skulle børnene finde dem.

Man får æg til påske, fordi æg viser, hvordan

Jesus blev levende og kom ud af graven. Æggeskallen

ser død og livløs ud ligesom en grav.

Men inden i ægget er der et nyt liv, der kommer

ud af skallen, ligesom Jesus kom ud af graven. I

gamle dage tog man fine pyntede æg med i

kirken til påske, så præsten kunne velsigne æggene.

14


minikonfirmand

Går du i 2. klasse, og vil du være

med til at have det sjovt i kirken Så

kan du være med til mikrokonfirmand.

Vi skal lege og synge og

male. Vi skal på englejagt, og vi skal

lave vores egne engle. Vi mødes to

weekender i marts kl. 10-14: 3. og 4.

marts + 17. og 18. marts.

børnegudstjenester

Den første torsdag i måneden holder vi vores hyggelige

børnegudstjenester. Vi mødes kl. 17.30 i kirken

til en kort gudstjeneste med fortælling og sang. Bagefter

går vi over i Annexgården og spiser pasta med

kødsovs. Det er gratis at være med.

Der er ikke børnegudstjeneste i marts og i april

grund af fastelavn og påske, men ellers mødes vi

kl. 17.30 første torsdag i maj, september, oktober,

november og december. Vi glæder os til at se jer!

børnekor

Kan du lide at synge, og går du i 2.

til 5. klasse Og vil du lære nye

sange, hygge dig og nogle gange

være med til at synge i kirken Så

kom med i vores børnekor.

Vi mødes hver onsdag eftermiddag

kl. 15 og synger og hygger i en time.

Vil du høre mere, så ring

eller skriv til Pernille.

mail-liste

Vil du have en mail, når der sker noget for børn i Brøndbyøster

Kirke Skriv til Pernille Nærvig på pnp@km.dk,

så får du informationer om alle vores børneaktiviteter.

Konkurrence

Vi har babysalmesang for babyer fra

3 til 10 måneder med en voksen hver

onsdag formiddag kl.10-11. Vi mødes

og laver sanglege og rytmik

med vores babyer til stor glæde for

både babyer og voksne. Vil du høre

mere så ring på 36 32 12 02 eller skriv

til brondbyosterkirke@gmail.dk

Klip tegningen ud og sæt ring om påskeæggene. Send

tegningen til Pernille Nærvig Petersen, Annexgården,

Brøndbyøstervej 117B, 2605 Brøndbyøster. Skriv også

din alder og din mors eller fars e-mail, så vi kan få fat

i dig, hvis du vinder konkurrencen.

15


204

Invitation

til indvielse af glasmosaik i våbenhuset

med efterfølgende fernisering

Pinsedag, søndag den 27. maj 2012, vil der i forbindelse med højmessen kl. 10.00

blive afholdt indvielse af Brøndbyøster Kirkes nye glasmosaikvindue i våbenhuset.

Glasmosaikken er udført af billedkunstneren Nis Schmidt fra Viuf ved Kolding, og den er

fremstillet hos glasmesteren Per Steen Hebsgaard (“Doktor Glas”) fra Præstø.

16

Efter højmessen og indvielsen af glasmosaikvinduet

går vi over i Annexgården, hvor menighedsrådet

indbyder til fernisering på en maleriudstilling

med værker af

Nis schmidt, og hvor Nis

Schmidt er til stede og vil

præsentere en nyudgivet

bog om sig selv og sin kunst.

Nis Schmidt er autodidakt.

Han udtrykker sig stramt,

skarpt og enkelt gennem

sine værker, og netop derved

opnår han et budskab

med vidde, håb og dybsindighed.

Fotografisk, og ofte

i den sort/hvide udgave med

en enkelt afstikkende farvetone,

skildres det levede liv

og tilværelsens kontraster.

”Selvportræt”

Nis Schmidt udtrykker selv

bl.a.: “Efterhånden slog det

ikke til, blot at afmale reale

ting for at tilfredsstille mit

indre udtryksbehov. Jeg har

så prøvet at forene et mere

spontant-abstrakt maleri

med tilføjelser af naturalistisk

malede ting: værktøjet, emaljekøkkentingene

i en mere kompleks helhed, der udtrykker

flere sider af vort menneskeliv: Den naturlige

verden, der omgiver os, og

den mere åndelige, ubegribelige

side af

tilværelsen,

der vanskeligt

lader

sig sætte

på en formel”.

”Efter nadver”

Nis Schmidt

har udstillet

på museer

og gallerier

over hele landet, og han er

repræsenteret i en lang række

kirker, bl.a. glasmosaikruder til

Vor frue Kirke i Silkeborg samt

Vejle, Kolding, Blåhøj, Grandløse,

Esbjerg, Sønderborg og

Averbode Kloster i Belgien.

Og nu får Brøndbyøster Kirke

også fornøjelsen af at have et

af denne fremragende kunstners

glasmosaikvinduer.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

More magazines by this user
Similar magazines