Indsatsområdets navn: Oldtiden i og omkring Det Sydfynske Øhav

nationalparksydfyn.dk

Indsatsområdets navn: Oldtiden i og omkring Det Sydfynske Øhav

Indsatsområdets navn: Oldtiden i og omkring Det Sydfynske Øhav

NB: I hvert enkelt felt herunder er der plads til al den tekst, du ønsker. Feltet vokser i takt med, at du skriver!

Kort/billede

Beskrivelse af forslaget -

hvad går det ud på

Som det fremgår af ovenstående kort, er hele det sydfynske område spækket

med fortidsminder.

Ud over at der ser ud til at være en jævn fordeling af fortidsminderne, er der

tre forhold/områder der springer i øjnene:

- Området omkring Lundeborg

- Området nord for Helnæs bugt

- De druknede oldtidsminder i Øhavet.

Oldtidens mindesmærker er i mange tilfælde små og undseelige og ikke

iøjnefaldende som senere tiders herregårde, kirker m.m. Til gengæld er

oldtiden tættere knyttet til landskabets topografi, og det er derfor oplagt at

betragte landskab og oldtid som to sider af samme sag.

Hvad er formålet med

indsatsen

Forslaget fokuserer på at udvikle formidlingen af oldtidens lokaliteter og

landskaber og dens efterladenskaber. Det bør gøres både i form af ”på

stedet” informationer i form af skilte, foldere, mobiltelefon-informationer,

guidede ture, og besøg på de relevante museer og andre samlinger.

Et særligt fokusområde vil være fortidsminderne under vand i fx Lindelse

Nor, der stiller helt specielle krav til beskuelse og formidling.

Hovedformålet med indsatsen er - gennem en spændende og engagerende

formidling af Det Sydfynske Øhavs fortid - at bevidstgøre den besøgende

om vore forfædres liv og levned, både til lands og til vands,og dermed om

områdets historiske baggrund og betydningen for senere tiders bebyggelse

og erhverv.


Hvornår kan forslaget

realiseres I løbet

Nationalparkens første

seks år eller senere

Hvor lang tid vil det tage

Handlingsplan - hvordan

kan forslaget realiseres.

Hvem skal gøre hvad

Realiseringen kan påbegyndes med det samme, og kan være fuldendt inden

for nationalparkens første 6 år. Eksempelvis er en undervands-dykkersti

allerede etableret i Lindelse Nor, og en ny er planlagt i farvandet over mod

Strynø

En handlingsplan bør omfatte følgende elementer:

- Samlet registrering af fortidsminder

- Beskrivelse af deres tilstand og behov for restaurering

- Formidling

Der bør udarbejdes populære håndbøger om områdets historie, evt. opdelt

efter historiske perioder og/eller geografiske områder.

Indsatsen bør prioriteres således at følgende områder vægtes højest:

- Pipstorn skov

- Nakkebølle og Fjellebroen

- Syltemade Ådal

- Gudme-Lundeborg og Broholm

- Lindelse Nor

- Gråsten Nor

- Helnæs

Hvad vil det koste at

realisere forslaget

Hvem skal betale

Indsatsen bør ledes af fagfolk fra Øhavets museer. Der kan indtænkes en

arbejdsindsats fra frivillige hjælpere.

Det har ikke været muligt inden for den afsatte tid at udarbejde et samlet

overslag over indsatsen. Det er dog oplagt at handlingsplanen kan

iværksættes for få midler – 1-2 årsværk pr. år – og efterhånden som

finansieringsmulighederne udbygges kan aktiviteterne øges.

Finansieringen kan komme fra Nationalparkbudgettet og fra

private/offentlige fonde der støtter arbejdet med at bevare og formidle

Danmarks historie.

Kan forslaget gennemføres

med frivillige

aftaler

Ja. Skal der etableres nye stier/adgangsveje til fortidsminderne, skal det ske

i samarbejde med pågældende lodsejere. Der bør kunne skabes et korps af

frivillige hjælpere til rydning af vegetation, udgravninger, opsætning af

skilte m.m.

Skal regler af nogen art

(love, bekendtgørelser

mv.) ændres for at forslaget

kan gennemføres

Hvilke

Hvilke forandringer vil vi

kunne se når indsatsen

Er færdig

Ikke os bekendt.

Væsentlig bedre formidling af områdets fortidsminder, både i form af

skiltning, turforslag m/u guide, foldere.

Muligheder for at inddrage oldtiden aktivt i undervisningen ved

ekskursioner, arbejdsark m.m.


Hvilke fordele og ulemper

vil der være ved at

realisere forslaget

Hvordan påvirker

forslaget områdets

naturværdier/ kulturarven

(negativt/ positivt)

Forslaget vil dels øge lokalbefolkningens kendskab til dens eget område, og

give turister en stor oplevelse af historien.

Undervandsarkæologien er fx noget helt specielt, og vil kunne tiltrække

flere turister

Der kan ikke tænkes nogen ulemper - - -

Meget positivt. Forhistorien beskrives gennem populær bøger/foldere, den

formidles gennem ture med eller uden guider, og den er

genkendelig/iøjnefaldende i landskabet/vandskabet.

Øvrige bemærkninger -

More magazines by this user
Similar magazines