02.01.2015 Views

vejledning til københavns kommunes skema 1 og 3

vejledning til københavns kommunes skema 1 og 3

vejledning til københavns kommunes skema 1 og 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VEJLEDNING

TIL

KØBENHAVNS

KOMMUNES

SKEMA 1 OG 3

OFFENTLIG STØTTE TIL

OMBYGNINGSPROJEKT

Center for Bydesign

Efterår 2011


INDHOLD

Forord……………………………………………………………………… 2

Københavns Kommunes skema 1 og skema 3…………………………….. 2a+b

Vejledning i anvendelsen af punkterne i skema 1 og skema 3, (de budgetterede

udgifter/de afholdte udgifter)………………………………............. 3

Definition på de 20 bygningsdele…………………………………............. 10

Fordelingsnøgle til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i

udlejningsejendomme……………………………………………………… 27


BÆREDYGTIG BYFORNYELSE - FORORD

Center for Bydesign har opdateret de ansøgningsskemaer, der anvendes i byfornyelsessager i Københavns

Kommune, for at optimere sagsgangen og gøre dem mere brugervenlige. Det har derfor

været nødvendigt med en tilsvarende opdatering af vejledningen til skemaerne. Denne vejledning er

en revision af den tidligere udgave fra 1996, der blev udarbejdet af sbs byfornyelse, Byfornyelsesselskabet

København og Københavns Kommune ved Plan- og Ejendomsdirektoratet og Stadsarkitektens

Direktorat.

Vejledningen fungerer som et redskab for administratorer og tekniske rådgivere, når de forskellige

ansøgningsskemaer skal udfyldes.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de enkelte punkter i skemaerne – en definition på de 20

bygningsdele i skemaerne – samt en vejledende nøgle til fordeling af arbejderne på forbedring og

vedligeholdelse.

Som noget nyt i forhold til den tidligere udgave er der i denne udgave medtaget en række bæredygtige

tiltag. Center for Bydesign fokuserer i høj grad på bæredygtighed nu og fremadrettet i byfornyelsen.

En anden ny ting i vejledningen er opdeling af oplysningerne – som udgangspunkt gælder oplysningerne

for alle ejendomme. I nogle tilfælde vil oplysningerne kun være relevante for udlejningsejendomme,

og her vil dette være fremhævet med teksten: ”gælder kun for udlejningsejendomme”.

Andels- og ejerforeninger der udlejer lokaler enten til erhverv eller beboelse, skal være opmærksom

på, at de for så vidt angår disse lokaler, behandles som udlejningsejendomme.

Ansøgningsskemaerne til byfornyelse kan downloades fra kommunens hjemmeside –

www.kk.dk/byfornyelse, hvor også ”Krav til projektmateriale” findes.

FORORD

Efterår 2011, opdateret oktober 2011

2


Ejer- og Andelsboligforeninger

Sendes til:

Udfyldes af kommunen

Modtaget dato:

Skema 1 - Ansøgning

eDoc nr.:

Københavns Kommune

Center for Bydesign, Byfornyelse

Njalsgade 13

Ansøgning om offentlig støtte til

Postboks 447

bygningsfornyelse

1505 København V (Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

LBK nr. 132 af 5. februar 2010, kapitel 4)

1. Ejendommen

Beliggenhed (vejnavn)

Matrikelnummer og ejerlav

Ejendomsnummer BBR

Evt. indsatsområde

Andelsboligforening

Ejerforening

2. Ejendommens ejer

Navn

CVR-nummer/SE-nummer

Adresse

Telefonnummer

Ejers skattepligtige status

Skattepligtig andelsboligforening Skattepligtigt selskab Ikke skattepligtig

3. Byggesagsadministrator

Navn

Adresse

4. Teknisk rådgiver

Navn

Adresse

5. Ombygningens hovedtal

Før ombygning - kr./m²

For ejer- og andelsboligforeninger oplyses:

Ejendommens værdi før ombygning

6.Låneform

Optages der byggelån

Efter ombygning - kr./m²

Skønnet ejendomsværdi efter ombygning

Optages der realkreditlån

Telefonnummer

Email

Telefonnummer

Ja Nej Ja Nej

Email

Ansøgningsskema for

andelsbolig - og ejerboligforeninger.

Find skemaerne

på hjemmesiden:

www.kk.dk/byfornyelse

7. De budgetterede udgifter i kr. I II

Udgifter i alt ekskl.

Bygningsdel:

Omfang:

Svamp/asbest:

svamp/asbest:

01. Tagværk m² tagfladeareal:

02. Kælder / fundering m² / løbende meter

03. Facader / sokkel m² facadeareal

04. Vinduer Antal:

05. Udvendige døre Antal:

06. Trapper Antal:

07. Porte / gennemgange Antal:

08. Etageadskillelser m²

09. WC / bad Antal:

10. Køkken Antal:

11. Varmeanlæg Antal boliger:

12. Afløb Antal boliger:

13. Kloak Antal boliger:

14. Vandinstallation Antal boliger:

15. Gasinstallation Antal boliger:

16. Ventilation Antal boliger:

17. El / svagstrøm Antal boliger:

18. Øvrige ombygningsarb. Antal boliger:

19. Private friarealer m² friarealer

A HÅNDVÆRKERUDGIFTER EKSKL. MOMS (1-19) 0 0

Udgifter i alt i kr.

B HÅNDVÆRKERUDGIFTER onkl svamp/asbest (pkt.A, kolonne I-II) 0

20. Byggeplads Udgifter til stillads

20. Byggeplads Øvrige udgifter

C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) 0

D Uforudseelige udgifter 10%

E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag

F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER (C, D og E) 0

G Teknikerhonorar - ombygning se bilag

H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag

I HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG TEKNIKERHONORAR (F, G og H) 0

J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25%

K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag

L Moms af tekniske bygherreudgifter 25%

M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

N Håndværkerudg., teknikerhonorar og tekniske bygherreudg. inkl. moms 0

O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag

P Moms af administrative bygherreudgifter 25%

Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

R Driftstab i byggeperioden

S Håndværkerudg., teknikerhonorar og bygherreudg. inkl. moms 0

T Byggelånsrenter se bilag

U Låneomkostninger i forbindelse med etablering af byggelån se bilag

V Ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration 0

X Byggesagsadministration se bilag

Y Moms af byggesagsadministration 25%

Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER 0

Æ Heraf moms i alt 0

Pris pr. m²

8. Areal- og boligoplysninger

Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt:

Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Samlet etageareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal

0

Antal boliger nedlagt

Antal erhverv nedlagt

Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til bolig

9. Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift I alt i kr.: I alt i kr.:

Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 7. linie Z) 0

Støtte efter anden lovgivning. Vedlæg bilag

Indtægter (f.eks. forsikringsudbetaling, dagbøder og lign.)

Fradrag i alt 0

Støtteberettiget udgift 0

10. Behov for erstatningsboliger i ombygningperioden:

Midlertidig genhusning

Permanent genhusning

11. Bilag, jvf. "Krav til projektmateriale", der kan hentes på vores hjemmeside

Følgende materiale skal fremsendes med ansøgning:

Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm).

Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller

anden byggesagkyndig.

Kort beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger.

Gældende energimærkning for ejendommen.

Kopi af generalforsamlingsreferat m. beslutning om projektet vedtaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Oplysninger om installationsmangler: toilet på bagtrappen eller manglende centralvarme.

Oplysninger om større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udført på ejendommen inden for de seneste 10 år.

(F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign).

Oplysninger om eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder.

(F.eks. etablering af altan, tagboliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse og

relevant tegningsmateriale.

Dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af de ansøgte arbejder.

Ansøgers øvrige bilag:

12. Ejers erklæring og underskrift

Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte

og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ombygningen er påbegyndt.

Dato og underskrift

Antal

Antal

Ombygningsudgifterne opgjort ved prisindeks


Ejer- og Andelsboligforeninger

Sendes til:

Udfyldes af kommunen

Modtaget dato:

Skema 1 - Ansøgning

eDoc nr.:

Københavns Kommune

Center for Bydesign, Byfornyelse

Njalsgade 13

Ansøgning om offentlig støtte til

Postboks 447

bygningsfornyelse

1505 København V (Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

LBK nr. 132 af 5. februar 2010, kapitel 4)

1. Ejendommen

Beliggenhed (vejnavn)

Matrikelnummer og ejerlav

Ejendomsnummer BBR

Evt. indsatsområde

Andelsboligforening

Ejerforening

2. Ejendommens ejer

Navn

CVR-nummer/SE-nummer

Adresse

Telefonnummer

Ejers skattepligtige status

Skattepligtig andelsboligforening Skattepligtigt selskab Ikke skattepligtig

3. Byggesagsadministrator

Navn

Adresse

4. Teknisk rådgiver

Navn

Adresse

5. Ombygningens hovedtal

Før ombygning - kr./m²

For ejer- og andelsboligforeninger oplyses:

Ejendommens værdi før ombygning

Efter ombygning - kr./m²

Skønnet ejendomsværdi efter ombygning

Telefonnummer

Email

Telefonnummer

6.Låneform

Optages der byggelån

Optages der realkreditlån

Ja Nej Ja Nej

Email

Ansøgningsskema for

andelsbolig - og ejerboligforeninger.

Find skemaerne

på hjemmesiden:

www.kk.dk/byfornyelse

7. De budgetterede udgifter i kr. I II

Udgifter i alt ekskl.

Bygningsdel:

Omfang:

Svamp/asbest:

svamp/asbest:

01. Tagværk m² tagfladeareal:

02. Kælder / fundering m² / løbende meter

03. Facader / sokkel m² facadeareal

04. Vinduer Antal:

05. Udvendige døre Antal:

06. Trapper Antal:

07. Porte / gennemgange Antal:

08. Etageadskillelser m²

09. WC / bad Antal:

10. Køkken Antal:

11. Varmeanlæg Antal boliger:

12. Afløb Antal boliger:

13. Kloak Antal boliger:

14. Vandinstallation Antal boliger:

15. Gasinstallation Antal boliger:

16. Ventilation Antal boliger:

17. El / svagstrøm Antal boliger:

18. Øvrige ombygningsarb. Antal boliger:

19. Private friarealer m² friarealer

A HÅNDVÆRKERUDGIFTER EKSKL. MOMS (1-19) 0 0

Udgifter i alt i kr.

B HÅNDVÆRKERUDGIFTER onkl svamp/asbest (pkt.A, kolonne I-II) 0

20. Byggeplads Udgifter til stillads

20. Byggeplads Øvrige udgifter

C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) 0

D Uforudseelige udgifter 10%

E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag

F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER (C, D og E) 0

G Teknikerhonorar - ombygning se bilag

H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag

I HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG TEKNIKERHONORAR (F, G og H) 0

J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25%

K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag

L Moms af tekniske bygherreudgifter 25%

M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

N Håndværkerudg., teknikerhonorar og tekniske bygherreudg. inkl. moms 0

O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag

P Moms af administrative bygherreudgifter 25%

Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

R Driftstab i byggeperioden

S Håndværkerudg., teknikerhonorar og bygherreudg. inkl. moms 0

T Byggelånsrenter se bilag

U Låneomkostninger i forbindelse med etablering af byggelån se bilag

V Ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration 0

X Byggesagsadministration se bilag

Y Moms af byggesagsadministration 25%

Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER 0

Æ Heraf moms i alt 0

Pris pr. m²

8. Areal- og boligoplysninger

Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt:

Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Samlet etageareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal

0

Antal boliger nedlagt

Antal erhverv nedlagt

Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til bolig

9. Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift I alt i kr.: I alt i kr.:

Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 7. linie Z) 0

Støtte efter anden lovgivning. Vedlæg bilag

Indtægter (f.eks. forsikringsudbetaling, dagbøder og lign.)

Fradrag i alt 0

Støtteberettiget udgift 0

10. Behov for erstatningsboliger i ombygningperioden:

Midlertidig genhusning

Permanent genhusning

11. Bilag, jvf. "Krav til projektmateriale", der kan hentes på vores hjemmeside

Følgende materiale skal fremsendes med ansøgning:

Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm).

Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller

anden byggesagkyndig.

Kort beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger.

Gældende energimærkning for ejendommen.

Kopi af generalforsamlingsreferat m. beslutning om projektet vedtaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Oplysninger om installationsmangler: toilet på bagtrappen eller manglende centralvarme.

Oplysninger om større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udført på ejendommen inden for de seneste 10 år.

(F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign).

Oplysninger om eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder.

(F.eks. etablering af altan, tagboliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse og

relevant tegningsmateriale.

Dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af de ansøgte arbejder.

Ansøgers øvrige bilag:

12. Ejers erklæring og underskrift

Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte

og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ombygningen er påbegyndt.

Dato og underskrift

Antal

Antal

Ombygningsudgifterne opgjort ved prisindeks


Udlejningsejendomme

Sendes til:

Udfyldes af kommunen

Modtaget dato:

Skema 1 - Ansøgning

eDoc nr.:

Københavns Kommune

Center for Bydesign, Byfornyelse

Njalsgade 13

Ansøgning om offentlig støtte til

Postboks 447

bygningsfornyelse

1505 København V (Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

LBK nr. 132 af 5. februar 2010, kapitel 3)

1. Ejendommen

Beliggenhed (vejnavn)

Matrikelnummer og ejerlav

Ejendomsnummer BBR

Evt. indsatsområde

Ejerform

Private udlejningsejendomme

Andet. Oplys hvilket

Øvrige udlejningsejendomme

2. Ejendommens ejer

Navn

Personnummer/SE-nummer/CVR-nummer

Adresse

Telefonnummer

Ejers skattepligtige status

Skattepligtigt selskab Skattepligtig person Ikke skattepligtig

3. Byggesagsadministrator

Navn

Adresse

4. Teknisk rådgiver

Navn

Adresse

Telefonnummer

Email

Telefonnummer

5. Ombygningens hovedtal

Årlig leje pr. m² ekskl. forbrugsudgifter

For boligareal

For erhvervsareal

Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m²

For ejendommen oplyses:

Ejendommens værdi før ombygning

6.Låneform

Optages der byggelån

Skønnet ejendomsværdi efter ombygning

Optages der realkreditlån

Ja Nej Ja Nej

Email

Ansøgningsskema for

private udlejningsejendomme.

Find skemaerne

på hjemmesiden:

www.kk.dk/byfornyelse

7. De budgetterede udgifter i kr. I II III IV

Svamp/ Udgifter i alt Forbedring Forbedring

Bygningsdel:

asbest: ekskl. svamp/ i alt: erhverv

Omfang:

asbest:

i alt:

01. Tagværk m² tagfladeareal: 0 0 0 0

02. Kælder / fundering m² / løbende meter 0 0 0 0

03. Facader / sokkel m² facadeareal 0 0 0 0

04. Vinduer Antal: 0 0 0 0

05. Udvendige døre Antal: 0 0 0 0

06. Trapper Antal: 0 0 0 0

07. Porte / gennemgange Antal: 0 0 0 0

08. Etageadskillelser m² 0 0 0 0

09. WC / bad Antal: 0 0 0 0

10. Køkken Antal: 0 0 0 0

11. Varmeanlæg Antal boliger: 0 0 0 0

12. Afløb Antal boliger: 0 0 0 0

13. Kloak Antal boliger: 0 0 0 0

14. Vandinstallation Antal boliger: 0 0 0 0

15. Gasinstallation Antal boliger: 0 0 0 0

16. Ventilation Antal boliger: 0 0 0 0

17. El / svagstrøm Antal boliger: 0 0 0 0

18. Øvrige ombygningsarb. Antal boliger: 0 0 0 0

19. Private friarealer m² friarealer 0 0 0 0

A HÅNDVÆRKERUDGIFTER EKSKL. MOMS (1-19) 0 0 0 0

8. Areal- og boligoplysninger

Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt:

Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Samlet etageareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal

0

Antal boliger nedlagt

Antal erhverv nedlagt

Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til bolig

9. Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift I alt i kr. I alt i kr.

Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 7. linie Z) 0

Støtte efter anden lovgivning. Vedlæg bilag

Indestående på udvendig vedligeholdelseskonto, jf. boligreguleringsloven

eller konto for forbedringer jf. lejeloven.

Evt. fradrag for indestående på indvendig vedligeholdelseskonto,

jf. lejeloven

Indtægter (f.eks. forsikringsudbetaling, dagbøder og lign.)

Fradrag i alt 0

Støtteberettiget udgift 0

10. Behov for erstatningsboliger i ombygningperioden:

Midlertidig genhusning

Permanent genhusning

Antal

Antal

Udgifter i alt

B HÅNDVÆRKERUDGIFTER inkl. svamp/asbest (pkt.A, kolonne I-II) 0 0 0

20. Byggeplads Udgifter til stillads

20. Byggeplads Øvrige udgifter

C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) 0 0 0

D Uforudseelige udgifter 10%

E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag

F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER (C, D og E) 0 0 0

G Teknikerhonorar - ombygning se bilag

H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag

I HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG TEKNIKERHONORAR H) (F, G og 0 0 0

J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25%

K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag

L Moms af tekniske bygherreudgifter 25%

M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

N Håndværkerudg., teknikerhon. og tekniske bygherreudg. moms inkl. 0 0 0

O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag

P Moms af administrative bygherreudgifter 25%

Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

R Driftstab i byggeperioden se bilag

S Håndværkerudg., teknikerhonorar og bygherreudg. inkl moms 0 0 0

T Byggelånsrenter se bilag

U Låneomkostninger i forbindelse med etablering af byggelån se bilag

V Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration 0 0 0

X Byggesagsadministration se bilag

Y Moms af byggesagsadministration 25%

Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER 0 0 0

Æ Heraf moms i alt 0

Pris pr. m²

Ombygningsudgifterne opgjort ved prisindeks

11. Bilag, jvf. "Krav til projektmateriale", der kan hentes på vores hjemmeside

Følgende materiale skal fremsendes med ansøgning:

Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm).

Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller

anden byggesagkyndig.

Kort beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger.

Gældende energimærkning for ejendommen.

Såfremt der gennemføres forbedringsarbejder, skal vedlægges tilslutning fra minimum 50 % af beboerne.

Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. (Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kondemnable forhold,

etablering af centralvarme eller vedligeholdelsesarbejder, kræver ikke tilslutning.) Se hjemmeside.

Oplysninger om installationsmangler: toilet på bagtrappen, manglende centralvarme eller bad.

Oplysninger om ejendommens prioritetsforhold.

Seneste opgørelse fra Grundejernes Investeringsfond over indestående på udvendig- og indvendig

vedligeholdelseskonto samt forbedringskonto.

Oplysninger om større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udført på ejendommen inden for de seneste 10 år.

(F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign).

Oplysninger om eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder.

(F.eks. etablering af altan, tagboliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse og

relevant tegningsmateriale.

Dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af de ansøgte arbejder.

Ansøgers øvrige bilag:

12. Ejers erklæring og underskrift

Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte

og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ombygningen er påbegyndt.

Dato og underskrift


VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMA 1 OG 3


VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMA 1 OG 3

Generelt:

I skemaet er de 19 bygningsdele (fra 01 - Tag til 19 - Private friarealer), bygningsdel for bygningsdel,

opdelt lodret i kolonner, som angivet nedenfor. Alle udgifter der fordeles i skemaet skal dokumenteres

i byggeregnskabet.

I – Svampe og asbestudgifter:

I kolonne I skal håndværkerudgifterne til udbedring af skader som følge af insekter,

råd, svamp og asbest opgøres særskilt og opdelt i bygningsdel 1-19.

Denne kolonne medtages til og med pkt. A, hvor summen i kolonne I overføres til kolonne

II, i alt.

II – Udgifter ekskl. svamp:

I kolonne II skal samtlige øvrige håndværkerudgifter opgøres lodret bygningsdel for

bygningsdel.

I pkt. A opgøres den samlede sum af kolonne II og i pkt. B tillægges beløbet fra kolonne

I.

III – Forbedringsudgifter i alt:

Gælder kun udlejningsejendomme:

I kolonne III skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne I og II,

som skønnes at være forbedring, der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelse.

– Se den efterfølgende nøgle for fordeling af moderniserings- og istandsættelsesudgifter

på vedligeholdelse og forbedring.

IV – Forbedringsudgifter i erhverv:

Gælder kun udlejningsejendomme:

I kolonne IV skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne III,

som skønnes at vedrøre erhvervslejemål.

Under punkterne 01–20 og A–F angives håndværkerudgifterne ekskl. moms. Det samme gælder

teknikerhonorar i pkt. G og H, idet moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar først samlet anføres

i pkt. J.

Honorar og omkostninger pkt. G til Y skal opdeles udgiftspost for udgiftspost.

Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen på honorarer og omkostninger vil som

udgangspunkt være den %-andel, der svarer til forholdet mellem forbedringer i alt og samlede

håndværkerudgifter i alt, der fremkommer i pkt. F – Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms.

Senere i dette hæfte findes en detaljeret vejledende ”definition” på de 20 bygningsdele.

3


Nedenfor findes vejledende bemærkninger til punkterne A-Z i ansøgningsskemaerne:

Pkt. A

Håndværkerudgifter.

Sum af bygningsdelene pkt. 1-19.

Pkt. B

Håndværkerudgifter.

Sum af bygningsdelene i pkt. 1-19, hvor kolonne I ”Svamp/asbest og lign.” overføres

til kolonne ”Udgifter i alt”.

Pkt. C

Håndværkerudgifter i alt.

Sum af bygningsdelene i pkt. 1-20.

Pkt. D

Uforudseelige udgifter.

(Optræder kun på skema 1)

Afsættes som en fast procentsats. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 10

% af summen af de 20 bygningsdele i pkt. C.

Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen (kolonne III og IV) sættes

normalt til samme forholdsmæssige andel af udgiften ”i alt” (kolonne II), som under

pkt. C, der svarer til forholdet mellem forbedring i alt og samlede håndværkerudgifter

i alt.

Pkt. E

Afsatte rådighedsbeløb.

Anvendelse i skema 1:

Rådighedsbeløb på budgettidspunktet kan være forudseelige udgifter, der afsættes til

kendte aktiviteter, hvor omfanget imidlertid er ukendt og derfor skønnet.

Der beregnes ikke uforudseelige udgifter af afsatte rådighedsbeløb.

I hovedprojektet, der danner grundlag for afgivelse af tilbud i licitation, skal som udgangspunkt

samtlige ydelser beskrives og indarbejdes i projektet og medtages på tilbudslisterne,

således at de indgår i den samlede entreprisesum, der konkurreres på.

Der kan dog forekomme delaktiviteter, der er vanskelige at omfangsbestemme på projekteringstidspunktet,

f.eks. udbedring af råd- og svampeskader, pudsreparationer,

ommuring af mørt murværk og lignende.

Hvis rådgiveren vurderer, at omganget af sådanne aktiviteter i udførelsesperioden kan

blive forøget udover det i projektet forudsatte og mere end, hvad det afsatte beløb til

uforudseelige udgifter kan bære, kan man i budgettet afsætte ”øremærkede og definerede

rådighedsbeløb”.

4


Der skal nærmere redegøres for sådanne afsatte rådighedsbeløb.

Punktet kan ligeledes benyttes til ekstraordinære udgifter set i forhold til licitationstidspunktet

og forventet byggestart, f.eks. ekstraordinære vinterforanstaltninger / udtørring.

NB. Man må ikke i udførelsesperioden konvertere godkendte øremærkede rådighedsbeløb

til andre aktiviteter, herunder øgning af mængder og / eller kvalitet.

Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen vurderes konkret ud fra

hvad aktiviteten, der er afsat rådighedsbeløb til, vedrører.

Anvendelse i skema 3:

Rådighedsbeløb på regnskabstidspunktet kan f.eks. være skønnede afsætningsbeløb til

aktiviteter, der er kendte, men som man p.g.a. vejrlig har valgt at udføre på et tidspunkt,

der ligger efter regnskabstidspunktet, og som ikke er indeholdt i entreprisekontrakten.

Pkt. F

Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms.

Sum af pkt. C, D og E.

Pkt. G

Teknikerhonorar – ombygning.

På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 15 % af håndværkerudgifterne i pkt. F

fratrukket udgifter til svamp og asbest. Teknikerhonoraret omfatter alle arkitekt- og

ingeniørydelser, diverse reproduktionsudgifter og lign. udlæg til sagens løsning fra

start til slut samt udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Pkt. H

Teknikerhonorar – svamp / asbest og lign.

På udbedring af svampeskader er satsen normalt maksimeret til 10 % af håndværkerudgifterne,

såfremt der ikke udarbejdes et egentligt detailprojekt. Udarbejdes detailprojekt,

kan honoraret i så fald maksimeres til 15 % af håndværkerudgifterne.

Pkt. I

Håndværkerudgifter og teknikerhonorar i alt ekskl. moms.

Sum af pkt. F, G og H.

5


Pkt. J

Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar.

Moms beregnet af pkt. I.

Pkt. K

Tekniske bygherreudgifter – momspligtige.

Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende:

Udgifterne angives ekskl. moms.

Tilslutningsudgifter

‐ Afløb

‐ Kloak

‐ Varme

‐ Vandinstallationer

‐ El / svagstrøm

TV-inspektion

‐ Kloak

Driftsudgifter

‐ Byggestrøm

‐ Byggevarme / udtørring

‐ Byggevand

Tekniske rapporter

‐ Svamperapport

‐ Asbestrapport

‐ Rapport om sundhedsskadelige materialer

‐ Geoteknisk rapport

Pkt. L

Moms af tekniske bygherreudgifter.

Moms af pkt. K.

Pkt. M

Tekniske bygherreudgifter – ikke momspligtige.

Afgifter

‐ ”Råden over vejareal”, f.eks. skurby på vejareal

‐ Bortskaffelse af affald

Pkt. N

Håndværkerudgifter, teknikerhonorar, tekniske bygherreudgifter.

Sum af pkt. I, J, K, L og M.

6


Pkt. O

Administrative bygherreudgifter – momspligtige.

‐ Evt. udgifter til bistand fra låsesmed i forbindelse med omstilling af

låse.

‐ Gælder kun udlejningsejendomme: Honorar til LLO, såfremt beboerne

har ønsket rådgivning vedr. byggesagen (eks. beboermøder,

opstartsmøder).

‐ Gælder kun udlejningsejendomme: Evt. udgifter til landinspektør

for opmåling af ejendom og lejligheder.

Byggesagsadministration anføres særskilt i pkt. X.

Pkt. P

Moms af administrative bygherreudgifter.

Moms beregnet af pkt. O.

Pkt. Q

Administrative bygherreudgifter – ikke momspligtige.

Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende:

‐ Forsikringer

‐ Gebyr for ibrugtagningstilladelse

‐ Attester

Pkt. R

Driftstab i byggeperioden.

Ombygning af en ejendom betyder ofte, at ejendommen vil mangle driftsindtægter

men også opleve en nedgang i driftsudgifterne.

Ombygning af en ejendom indebærer ligeledes ofte, at nogle beboere flytter permanent.

Der kan også være tale om lejenedsættelse p.g.a. gener fra byggeriet, f.eks. stillads

og skurby foran erhvervslejemål.

Ejendommen kan medtage huslejetab (kun udlejede lokaler) for en periode fra højst 3

måneder før byggearbejdernes påbegyndelse og højst indtil 6 måneder efter, at arbejderne

i det væsentlige er afsluttede. Derimod bliver der ikke tale om driftstab ved midlertidig

genhusning, idet lejerne i den midlertidige fraflytningsperiode fortsætter med

at indbetale den aktuelle leje til ejeren.

Pkt. S

Håndværkerudgifter, teknikerhonorar og bygherreudgifter.

Sum af pkt. N, O, P, Q og R.

7


Pkt. T

Byggelånsrenter.

I skema 1 omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet

fra projektering og frem til 3 måneder efter forventet regnskabsgodkendelse.

I skema 3 omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet

fra projektering og frem til skæringsdato (aflevering af byggeriet).

I bilag oplyses størrelsen i % p.a. af løbende byggelånsrenter til brug for kommunens

beregning af renter fra skæringsdatoen og frem til den endelige låneoptagelse.

Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg

med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte

diskonto med tillæg af 3 procentpoint.

Gælder kun udlejningsejendomme: I byggelånsrenterne modregnes husleje opkrævet

i henhold til § 59, stk. 3 i lov om leje for perioden fra færdiggørelsen og indtil udbetaling

af støtte.

Pkt. U

Låneomkostninger.

Der kan medtages etableringsomkostninger ved byggelån til finansiering af ombygningsudgifterne.

Udgifter til den endelige finansiering af arbejderne er ikke støtteberettigede, jf. bek.

nr. 481 af 7. maj 2010.

Pkt. V

Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration.

Sum af pkt. S, T og U.

Pkt. X

Byggesagsadministrationshonorar.

Omfatter honorar til forretningsfører, f.eks. advokat, administrator eller anden bygherrebistand.

Maksimumsatser for byggesagsadministration, der kan medtages som støtteberettiget

udgift, er fastsat i finansieringscirkulæret af 3. juli 1986, pkt. 4.5.4.

Byggesagsadministrationshonoraret beregnes af pkt. V.

Pkt. Y

Moms af byggesagsadministrationshonorar.

Moms beregnet af pkt. X.

8


Pkt. Z

Samlede ombygningsudgifter.

Sum af samtlige udgifter fra A til Y svarende til den støtteberettigede udgift før evt.

fradrag.

Fradrag:

Hvis byggeregnskabet indsendes senere end 3 måneder efter skæringsdatoen, beregnes

et fradrag for forsinkelsen (bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og

revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, § 4).

Gælder kun udlejningsejendomme:

Der foretages et fradrag for indestående på udvendige vedligeholdelseskonti, jf. boligreguleringslovens

§ 18 og § 18b samt tillige fradrag på indestående på indvendige

vedligeholdelseskonti, lejelovens § 63a og § 22, i det omfang, beløb fra de pågældende

konti kan anvendes til dækning af udgifterne samt fradrag for evt. støtte efter anden

lovgivning og eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde.

I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer skal der, for så vidt angår byggelånsrenter

til den tabsgivende investering, foretages et skattemæssigt fradrag i de

støtteberettigede udgifter. Fradraget svarer til henholdsvis 30 % af de godkendte udgifter

til byggelånsrenter for et indkomstskattepligtigt selskab, og 33 % af de godkendte

udgifter for en indkomstskattepligtig person.

9


DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE


DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE

Generelle retningslinjer:

I byfornyelsessager fordeles alle byggeudgifterne i skema 1 og 3 på forskellige bygningsdele.

I det følgende gives punkt for punkt en gennemgang af, hvad der hører under de enkelte bygningsdele

og - som hjælp til afgrænsningen - hvad der modsætningsvist ikke hører under den pågældende

bygningsdel, men skal placeres på andre bygningsdele.

Inden gennemgangen af de enkelte bygningsdele gives nedenfor nogle almindelige generelle retningslinjer,

der gælder for opdelingen af arbejderne og udgifterne på bygningsdele.

Som hovedprincip gælder det, at de enkelte byggeaktiviteter og materialer placeres på den bygningsdel,

de vedrører. Dette gælder normalt også, selvom en aktivitet breder sig over flere bygningsdele.

Udgiften skal i så fald fordeles på disse bygningsdele.

Dette indebærer f.eks., at udbedring af råd- og svampeskader, asbest og lignende placeres på den

bygningsdel, skaderne vedrører, og fordeles på de berørte bygningsdele i tilfælde, hvor skaden har

ramt flere bygningsdele, f.eks. tag, facader og trapper.

Det anførte princip gælder også for brandsikring.

Som et andet hovedprincip - der undertiden kan føre til, at arbejder alligevel ikke rubriceres under

den bygningsdel, de umiddelbart berører - gælder det, at følgearbejder til en aktivitet placeres på

samme bygningsdel som denne. Som eksempel kan nævnes, at istandsættelsesarbejder i et tilstødende

rum, f.eks. en entré, efter etablering af et nyt badeværelse betragtes som følgearbejder til dette

og altså placeres på bygningsdelen wc / bad.

Reglen om følgearbejder fraviges på følgende punkter:

• Ved etablering af nye badeværelser og køkkener placeres nye stigstrenge til vand og nye

faldstammer til afløb ikke på bygningsdelene wc / bad og køkken, men derimod på bygningsdelen

vand og afløb, selvom man kunne sige, at der er tale om følgearbejder ved etableringen

af nyt bad / køkken.

• Ligeledes placeres et nyt ventilationsanlæg eller ændring af et bestående ventilationsanlæg i

anledning af etablering af nyt bad eller køkken på bygningsdelen ventilation, og

• El-installationer i forbindelse med etablering af nyt køkken og bad placeres på bygningsdelen

el/svagstrøm, dog bortset fra armaturer, der placeres på bygningsdelene wc/bad og køkken.

10


BÆREDYGTIGE TILTAG

Hovedprincippet om at arbejdet placeres på den bygningsdel det vedrører, gælder også for bæredygtige

tiltag.

Eksempler på bæredygtige tiltag og deres placering:

• Solceller på tag placeres under bygningsdelen 01 – Tag. Solceller på gavl, bagvanter og lignende

placeres under bygningsdelen 03 - Facader / sokkel.

• Isolering af etageadskillelser mod uopvarmet tagrum og uopvarmet kælder placeres under

bygningsdelen 08 - Etageadskillelse.

• Etablering af regnvandsopsamling placeres under 14 – Vandinstallation. Diverse følgearbejder

til fællesvaskeri placeres under 18 - Øvrige ombygningsarbejder.

• Etablering af grønne tage placeres under 01 - Tag.

• Lokal Afledning af Regnvand (LAR), f.eks. afledning af tagvand til faskine, placeres under

13 - Kloak.

• Begrønning placeres under den bygningsdel der berøres, f.eks. begrønning af gavl placeres

under 03 – Facader / sokkel.

• Varmegenvindingsanlæg placeres under 16 - Ventilation.

11


01 - TAG

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelser og

fornyelser af tage, herunder:

- Brandkamme og skorstene.

- Tagkonstruktioner.

- Spær og lægter.

- Tagdækninger.

- Tagkviste ekskl. vinduer.

- Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys

mod uopvarmede rum, dog ikke

vinduer i trapperum i tagetager.

- Inddækninger, fodblik m.v.

- Tagrender og nedløb.

• Isoleringer i tagkonstruktioner

• Solceller

• Grønne tage

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod

uopvarmede rum samt trappevinduer i

tagetager (04 - Vinduer).

• Isolering i etagedæk ved uudnyttede

tagrum (08 - Etageadskillelse).

• Generelle istandsættelser eller forbedringer

af tagboliger eller ombygninger af

tagetager til boliger eller beboerlokaler

(09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Andre arbejder, der vedrører specifik brug

af tagetager, som f.eks. teknikrum for ventilation

(16 - Ventilation).

• El- og antennearbejder (17 - El/svagstrøm).

• Etablering eller istandsættelser af pulterrum

i tagrum (18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Rydninger af tagrum for løse effekter (20

- Byggeplads).

12


02 - KÆLDER/FUNDERING

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelse af kældre

og fundamenter, herunder:

- Udvendige trapper til høje stueetager,

til trapperum og til kældre,

inkl. værn.

- Lyskasser.

- Gulve, vægge og lofter i kældre.

• Ekstra funderinger og piloteringer.

• Fugtisolering af facader under terræn.

• Etablering af omfangsdræn inkl. opgravning,

pumpe og brønd samt tilfyldning

samt retablering af belægninger.

• Etablering / sikring af naturlig ventilation

(herunder riste i kælderydervægge og i

skorstene).

• Isolering af kældergulv og kælderydervægge.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Indvendige trapper til kældre (06 - Trapper).

• Døre til trapperum (06 - Trapper).

• Isoleringer mellem beboelse og uopvarmet

kælder / krybekælder / terræn (08 -

Etageadskillelse).

• Andre arbejder, der vedrører specifik brug

af kældre, som f.eks. etablering af boilerrum.

Herunder sænkninger af kældergulve

(11 - Varmeanlæg).

• El-arbejder (17 - El/svagstrøm).

• Etableringer eller istandsættelser af pulterrum

i kældre (18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Fælles vaskeri og fælleslokaler / beboerlokaler

(18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Rydninger af kældre for løse effekter (20-

Byggeplads).

• Kældervinduer og vinduer i lyskasser (04

– vinduer)

13


03 - FACADER/SOKKEL

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til udvendige istandsættelser

af facader, sokler, herunder:

- Gavle og bagvante.

- Brystningspartier og nicher.

- Gesimser, fremspring og lign.

- Sålbænke og udvendige murfalse.

- Skiltninger.

- Altaner, karnapper og andre påbygninger.

• Udvendige isoleringer af facader, gavle,

bagvanter m.v.

• Etablering af altaner.

• Begrønning af facader, gavle og bagvanter.

• Solceller på facader, gavle og bagvanter.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Tagrender og nedløb (01 - Tag)

• Lyskasser (02 - Kælder/fundering).

• Udvendige trapper til høje stueetager, til

trapperum og til kældre (02 - Kældre/fundering).

• Etableringer af nye vinduesåbninger eller

ændringer af eksisterende samt nyetableringer

af altandøre og lign. (dvs. døre, der

også har en væsentlig funktion som lysåbning)

(04 - Vinduer).

• Fugninger omkring vinduer (04 - Vinduer),

udvendige døre og porte (05 - Udvendige

døre).

• Udvendige brandtrapper, svalegange og

trapper til svalegange (06 - Trapper).

• Nye påbygninger (placeres under den

bygningsdel de er et følgearbejde af)

• Indvendige isolering: Brystninger (11 -

Varmeanlæg), vægge (18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Nedtagning af el-, antenne- og telefonkabler

fra facader, etablering af skilte- og facadebelysning

(17 - El/svagstrøm)

• El-arbejder (17 - El/svagstrøm).

14


04 - VINDUER

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelse / udskiftning

af vinduer i facader, sokler, kælderydervægge,

gavle og bagvanter, i trapperum,

og i tage mod opvarmede rum herunder:

- Vinduesplader.

- Lysningspaneler og indfatninger.

- Indvendige murede og pudsede

false.

- Bevægelige udvendige og indvendige

skodder.

• Fugninger omkring vinduer.

• Istandsættelser, udskiftninger eller etableringer

af forsatsglas.

• Istandsættelser / udskiftninger af f.eks. altandøre.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod

uopvarmede rum, bortset fra vinduer i

trapperum i tagetager (01- Tag).

• Istandsættelse eller etablering af kviste

ekskl. vinduer (01 - Tag).

• Opmuring i vindueshuller (02 - Kælder /

fundering, 03 - Facader / sokkel).

• Isolering af brystninger samt forstærkning

af brystninger i forbindelse med opsætning

af radiatorer (11 - Varmeanlæg).

• Arbejder på brystningspartier der ikke

skyldes etablering af varmeanlæg (18 -

Øvr. ombygningsarbejder).

• Etableringer af nye vinduesåbninger eller

ændringer af eksisterende samt nyetableringer

af altandøre og franske altandøre

samt lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig

funktion som lysåbning).

05 - UDVENDIGE DØRE

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning

af udvendige døre herunder:

- Adgangsdøre til hoved- og bitrapper

også i portrum og gennemgange.

- Adgangsdøre til boliger i stueetager,

fra udvendige trapper eller

svalegange.

- Adgangsdøre til kældre, vaskehuse

og lign.

- Adgangsdøre til erhverv i stueetager

og kældre.

- Udvendige lemme.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Altandøre, terrassedøre og lignende døre,

der ikke fungerer som adgangsdøre og

som har en væsentlig funktion som lysåbninger

(04 - Vinduer)

• Portblade og døre til / i porte og gennemgange,

dog ikke adgangsdøre til hoved- og

bitrapperum (07 - Porte / gennemgange).

• Fugninger omkring ovenstående døre.

15


06 - TRAPPER

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning

af samtlige overflader inkl. belægninger

og træværk, herunder adgangsdøre

til boliger / erhverv mm. i hoved- og

bitrapperum, samt evt. forrum.

• Nedtagning af trapper.

• Etablering af trapper.

• Sprinkling af trapper.

• Udvendige brandtrapper.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Udvendige trapper til høje stueetager, til

trapperum eller til kældre (02 - Kælder /

fundering).

• Istandsættelse / udskiftning af trappevinduer

(04 - Vinduer).

• Istandsættelse / udskiftning af udvendige

døre (05 - Udvendige døre) eller adgangsdøre,

beliggende i portgennemgange (07 -

Porte / gennemgange).

• El-arbejder (17 El / svagstrøm).

• Elevatorer.

• Svalegange og trapper til svalegange.

• Etableringer af adgangsveje fra hovedtrapperum

til gårdarealer, hvis bitrapper

nedlægges.

07 - PORTE/GENNEMGANGE

Pkt. skal omfatte:______________________

• Istandsættelse / udskiftninger af portblade

og døre til / i porte og gennemgange, dog

ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum.

• Alle arbejder til istandsættelser af gennemgange,

herunder gulve, vægge og lofter.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Adgangsdøre til hoved- og bitrapperum i

porte og i gennemgange (05 - Udvendige

døre).

• Arbejder i gennemgange, der er en integreret

del af trapperum (06 - Trapper).

• El-arbejder (17 - El/svagstrøm).

• Isoleringer mod beboelsesrum.

• Ramper for renovation i gennemgange.

16


08 - ETAGEADSKILLELSER

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle indgreb, herunder udskiftning / forstærkning

/ supplering og udbedring af

etagedæk, herunder:

- Bjælker, remme og udvekslinger

- Indskud og indskudsbrædder

• Retablering af gulve, lofter og vægge efter

ovennævnte indgreb i etagedæk. inkl. fuld

retablering med malerbehandling.

• Reparation / udskiftning af tæret betondæk.

Ekskl. støbte baderumsgulve og andre

aktiviteter, der vedrører etablering /

istandsættelse af wc / bad.

• Brandisolering, lydisolering og varmeisolering

af etagedæk.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Reparation af skadede lofter, nedtagning

af brandfarlige loftsbeklædninger eller opsætning

af loftsbeklædninger og nedhængte

lofter udover som direkte følgearbejder

for indgreb i etagedæk (09 - Wc/bad, 18 -

Øvr. ombygningsarbejder).

• Støbning af baderumsgulve (09 -

Wc/bad).

• Etagedæk i påbygninger (09 - Wc/bad, 10

- Køkken).

• Udskiftning af slidte gulvbrædder og -

belægninger (10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Isolering i port / gennemgang mod beboelsesrum

07 – Porte og gennemgange).

17


09 - WC/BAD

Pkt. skal omfatte:______________________

• Samtlige bygningsarbejder i forbindelse

med istandsættelser af eksisterende eller

etableringer af nye wc- og baderum, herunder:

- Gulve inkl. støbninger af betongulve,

vægge, lofter, døre mm.

- Rørkasser.

- Installationsskakter, inkl. hultagninger

i etagedæk og evt. nedtagninger

af eks. skorstene.

- Sanitet.

- Diverse sanitetstilbehør.

• Samtlige installationsarbejder fra afgreninger

på faldstammer og afgreninger på

fordelingsledninger i forbindelse med

istandsættelser af eksisterende eller etableringer

af nye installationer til wc / bad

herunder:

- Afløbstilslutninger og gulvafløb.

- Koblingsledninger inkl. vandarmaturer.

- Lysarmaturer.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Istandsættelser af nedlagte wc og baderum

for anden anvendelse (10 - Køkken, hvor

tidligere wc-rum tillægges køkkener. I øvrigt

18 - Øvr. Ombygningsarbejder.)

• Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12

- Afløb).

• Stigstrenge (14 - Vandinstallation).

• Ventilation, inkl. ventilatorer og kontrolventiler

(16 - Ventilation).

• El-arbejder, ekskl. lysarmaturer (17 -

El/svagstrøm).

• Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering

inkl. malerbehandlinger.

• Retableringer af f.eks. erhvervstoiletter efter

nedrivninger af gårdtoiletter.

• Etablering af karnapper og andre påbygninger

som følge af etablering af wc / bad

inde i lejligheden.

18


10 - KØKKEN

Pkt. skal omfatte:______________________

• Istandsættelser af eksisterende eller etableringer

af nye køkkener, herunder:

- Gulve, vægge, lofter, døre mm.

- Køkkeninventar.

- Køkkenvaske.

- Komfurer.

- Emhætter.

• Samtlige installationsarbejder fra afgreninger

på faldstammer og afgreninger på

fordelingsledninger i forbindelse med

istandsættelser af eksisterende eller etableringer

af nye installationer til køkkener

f.eks.

- Køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger.

- Koblingsledninger inkl. vandarmaturer.

- Lysarmaturer.

• Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering

inkl. malerbehandlinger.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Nye vægge fælles med baderum (9 -

Wc/bad).

• Istandsættelser af nedlagte køkkener for

anden anvendelse (9 - Wc/bad, hvor tidligere

køkken omdannes til wc/bad. I øvrigt

18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12

- Afløb).

• Stigstrenge (14 - Vandinstallation).

• Ventilation, inkl. kontrolventiler (16 -

Ventilation).

• El-arbejder, ekskl. lysarmaturer mv. (17 -

El/svagstrøm).

• Indvendig isolering af vinduesbrystninger

og vægge (18 – Øvrige ombygningsarbejder,

11 Varmeanlæg).

• Påbygninger til køkkener og opholdsareal

i forbindelse med køkkener.

19


11 - VARMEANLÆG

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelser eller etableringer

af boilerrum / kedelrum, herunder:

- Gulve, vægge, lofter, døre.

- Lysarmaturer.

- Nye etagedæk af beton / sænkninger

af kældergulve.

• Komplette varmecentraler for produktion

af varme og varmt vand inkl. automatik,

kraftinstallationer samt interne elforbindelser.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Rørinstallationer for varmt brugsvand fra

varmecentraler til forbrugssteder (14 -

Vandinstallation).

• Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter).

• Pumpebrønde drænvand i kælder (02 –

Kælder / fundering).

• Monteringer af termostater og automatik.

• Istandsættelser / udvidelser af eksisterende

centralvarmeanlæg.

• Pumpesumpe / pumpebrønde.

• Komplette rørinstallationer for varme fra

varmecentraler til brugssteder, herunder

hultagninger.

• Reparationer / udskiftninger af eksisterende

radiatorer eller leveringer og monteringer

af nye radiatorer.

• Forbrugsmålere.

• Nedtagninger af eksisterende opvarmningsmedier,

inkl. gasovne og tilhørende

rørinstallationer, inkl. retableringer af

overflader.

• Tekniske isoleringer af varmecentraler og

af varmestrenge.

• Maling af nye rørinstallationer.

• Isoleringer samt forstærkninger af vinduesbrystninger

inkl. diverse følgearbejder

for opsætning af radiatorer.

20


12 - AFLØB

Pkt. skal omfatte:______________________

• Reparationer, udskiftninger eller nedtagninger

af eksisterende faldstammer fra udluftningsrør

og taghætter til tilslutninger

til kloakker.

• Leveringer og monteringer af nye faldstammer

fra udluftningsrør og taghætter til

tilslutninger til kloakker inkl. hultagninger.

• Tekniske isoleringer for lyd, varme og

brand.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Fjernelse, udskiftninger og etableringer af

gulvafløb, sanitet og køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger

til faldstammer (09 -

Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Maling af afløbstilslutninger.

• Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter).

• Maling af nye faldstammer.

21


13 - KLOAK

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelse, fornyelse

eller omlægning / nedlægning af kloakledninger

og brønde, inkl. opgravning og

tilfyldning samt retablering af belægninger.

• Etablering af faskine.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Etableringer af omfangsdræn (02 - Kælder

/ fundering).

• Pumpebrønde i boilerrum (11 - Varmeanlæg)

• Højdereguleringer af brønde pga. fornyelser

af belægninger (19 - Private friarealer).

• Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter).

• TV-inspektion af ledninger (pkt. K - Tekniske

bygherreudgifter).

• Pumpe og brønde til drænvand (02 - Kælder

/ fundering).

14 - VANDINSTALLATION

Pkt. skal omfatte:______________________

• Hele eller delvise udskiftninger / etableringer

eller nedtagninger af installationer

ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer.

• Nedtagninger af el- og gasvandvarmere.

• Nye brugsvandsinstallationer ekskl. koblingsledninger

og vandarmaturer samt

centrale produktioner af varmt brugsvand.

• Forbrugsmålere.

• Tekniske isoleringer af brugsvandsinstallationerne

ekskl. koblingsledninger.

• Maling af brugsvandsinstallationerne.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Maling af koblingsledninger (09 -

Wc/bad, 10 - Køkken).

• Nedtagninger og hele eller delvise udskiftninger

/ etableringer af koblingsledninger

samt vandarmaturer (09 - Wc/bad,

10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder).

• Centrale produktioner af varmt brugsvand

(11 - Varmeanlæg).

• Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter).

• Etablering af fælles vaskeri og beboerlokaler

(18 – Øvrige ombygningsudgifter).

• Regnvandstanke med tilhørende rørføring.

22


15 - GASINSTALLATION

Pkt. skal omfatte:______________________

• Samtlige arbejder vedr. istandsættelser,

omlægninger og nedtagninger af gasinstallationer

for madlavning, herunder:

- Stigstrenge og målere.

- Gasrør fra målere til komfurer og /

eller apparater.

- Tilslutninger af komfurer og tørretumblere.

- Trykprøvninger.

- Evt. afpropninger af gasinstallationer.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Gaskomfurer (10 - Køkken) og tørretumblere

til fællesvaskeri (18 - Øvrige ombygningsarbejder).

• Alle arbejder ved centrale opvarmninger

med gas (11 - Varmeanlæg).

• Alle arbejder vedr. gasvandvarmere (14 -

Vandinstallation).

• Maling af nye gasrør og / eller målere og

stigstrenge.

• Nødvendige følgearbejder.

16 - VENTILATION

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til etablering af ventilationsanlæg

/ varmegenvindingsanlæg eller

istandsættelse / ændring af eksisterende

anlæg, herunder:

- Hultagning.

- Brandisoleringer, lydisoleringer.

- Kanalføringer.

- Interne el-forbindelser.

- Kontrolventiler.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Montering af ventilationstaghætter på tag

(01 - Tag).

• Emhætter (10 - Køkken).

• Etableringer af teknikrum for ventilationer

inkl. særlige vibrations- og lyddæmpende

foranstaltninger.

• Nedtagninger af aftrækskanaler inkl. retableringer

af etagedæk og overflader.

• Tekniske isoleringer af ventilationsanlæg.

23


17 - EL/SVAGSTRØM

Pkt. skal omfatte:______________________

• Samtlige el-arbejder ekskl. kraftinstallationer

til centralvarmeanlæg samt interne

el-forbindelser til tekniske installationer.

• Lysarmaturer ekskl. i wc / bad og køkkener.

• Antennearbejder.

• Anlæg til fælles tv, telefon og internet.

• Porttelefoner- og ringeanlæg.

• Tomrørsinstallationer.

• Nedtagninger af overflødige el-, antenneog

telefonkabler fra facader.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Lysarmaturer i wc/bad og køkken (09 -

Wc/bad, 10 - Køkken).

• Komfurer og andre hårde hvidevarer (10 -

Køkken, 09 - Wc/bad).

• Kraftinstallationer til centralvarmeanlæg

(11 - Varmeanlæg)

• Interne el-forbindelser i ventilations- og

centralvarmeanlæg (16 - Ventilation, 11 -

Varmeanlæg).

• Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter).

24


18 - ØVRIGE OMBYGNINGS-

ARBEJDER

Pkt. skal omfatte:______________________

• Alle arbejder til istandsættelser af boilerrum

og entreer, der ikke er et følgearbejde

til andre aktiviteter.

• Alle arbejder ved vinduesbrystninger hvis

de ikke er følgearbejder til vinduesudskiftninger,

isoleringer, opsætning af radiatorer

eller facadearbejder.

• Etablering af beboerlokaler og fælles vaskeri,

herunder gasdrevne tørretumblere

og industrivaskemaskiner.

• Etablering eller istandsættelser af pulterrum

uanset placeringer i bygninger.

• Indvendig isolering af ydervægge.

• Fjernelse af ulovlige beklædninger.

• Bygningsarbejder i forbindelse med etablering

af nye lejligheder (f.eks. lejlighedssammenlægninger,

omdannelse af erhverv

til boliger, udnyttelse af tagetager), herunder:

- Vægge.

- Lofter.

- Gulve.

- Indvendige døre.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Vinduesbrystninger når arbejder skyldes:

- Facadearbejder (03 – Facader

/sokler).

- Vinduesudskiftninger (04 - Vinduer).

- Isoleringer og forstærkninger for

radiatorer (11 - Varmeanlæg).

• Andre arbejder i forbindelse med etablering

af nye lejligheder, herunder:

- Vinduer (04 - Vinduer).

- Wc/bad (09 - Wc/bad).

- Køkkener (10 - Køkken).

- Påbygninger (09 - Wc/bad, 10 -

Køkken).

- Varme (11 - Varmeanlæg).

- Afløb (12 - Afløb).

- Vand (14 - Vandinstallation).

- Ventilation (16 - Ventilation).

- El (17 - El/svagstrøm).

• Følgearbejder for andre aktiviteter.

• Regnvandstanke med tilhørende rørføring.

• Insekter, råd, svamp og asbest (placeres i

kolonne I svampe- og asbestudgifter under

den enkelte bygningsdel).

25


19 - PRIVATE FRIAREALER

Pkt. skal omfatte:______________________

Pkt. omfatter ikke:______________________

Egentlige anlæg, der er omfattet af støtte til

friarealforbedringer jf. gældende byfornyelseslov:

Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af

lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 6

- Opretninger af friarealer, der har karakter

af retableringer, behandles som

følgearbejder til den bygningsdel, der

ombygges.

20 - BYGGEPLADS

Pkt. skal omfatte:______________________

• Stilladsudgifter herunder:

- Arbejdsplatforme.

- Afdækninger, indpakninger og

overdækninger.

- El-hejs, lifte m.m.

• Øvrige byggepladsudgifter herunder:

- Byggepladsetableringer og –afrigninger.

- Kraner.

- Nedstyrtningsskakte.

- Drift, vedligeholdelse og efterfølgende

retablering af byggepladsarealer.

- Leje af containere og bortskaffelse

af affald.

- Renholdelse og affaldssortering.

- Velfærdsfaciliteter.

- Nødvendige rydninger af lofter og

kældre for løse effekter.

- Nødvendige ekstraarbejder i forbindelse

med særlige afrydninger i

enkelte lejligheder pga. manglende

hygiejnisk standard / smittefare.

- Afsluttende rengøring af bygninger.

Pkt. omfatter ikke:______________________

• Forbrug af byggestrøm, -varme og -

vand (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter).

• Udgifter til ”råden over vejareal”,

f.eks. skurby på vejareal (pkt. M -

Tekniske bygherreudgifter).

• Udgifter til bortskaffelse af affald

(pkt. K - Tekniske bygherreudgifter).

• Støvskærme samt afdækninger ved

renholdelse af arbejdssteder er generelt

indeholdt i de enkelte bygningsdele.

26


FORDELINGSNØGLE


FORDELINGSNØGLE

- til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme

________________________________________________________________________________

Fordelingen af udgifter til modernisering, renovering eller reparation af en udlejningsejendom på

forbedring – der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelser – og vedligeholdelse – der

ikke kan udløse lejeforhøjelser – beror på en konkret juridisk vurdering efter lejelovens og boligreguleringslovens

regler og huslejenævnenes og domstolenes praksis.

Udgangspunktet er en vurdering af, i hvilket omgang de udførte arbejder medfører en ”forøgelse af

det lejedes værdi”, hvilket normalt betyder, at der tilføjes ejendommen / boligerne en forøget brugsværdi

for lejerne. Dette er mest typisk tilfældet, når der stilles nye ”ydelser” til lejernes disposition,

eller det lejede tilføres faciliteter eller egenskaber, det ikke har haft før, f.eks. installering af centralvarme,

bad eller toilet. Sker der således en forøgelse af brugsværdien for lejerne, er der tale om

forbedring, i modsat fald vedligeholdelse.

I huslejenævns- og domstolspraksis har der dannet sig visse ”tommelfingerregler” i forskellige typetilfælde.

Disse konkretiserer det anførte udgangspunkt. Dog skal man være opmærksom på at visse

punkter må siges i nogen grad at afvige fra dette.

Fordelingen af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse beror på en vurdering i den enkelte sag

ud fra de konkrete, individuelle forhold. Når der i det følgende alligevel foretages en skemaopdeling,

skal det ses som et vejledende redskab.

27


Med de ovenfor angivne forbehold gives herefter følgende procentfordelinger:

Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

01 - Tag Udskiftning og istandsættelse. 100 % 0 %

Isolering. 0 % 100 %

Etablering af undertag:

• Ved naturskifer belægning 0 % 100 %

• Ved teglbelægning 100 % 0 %

Etablering af kviste, hvor der ikke

0 % 100 %

har været sådanne i forvejen

(Vinduerne i sådanne nye kviste

henhører under bygningsdel vinduer).

Vinduer i tag:

• Vinduer til beboelseslejligheder

eller opvarmede

rum i øvrigt samt vinduer

på trappeopgange henhører

under bygningsdel vinduer.

Vinduer til uopvarmede tagrum:

• Udskiftning, istandsættelse.

100 % 0 %

• Etablering af nye vinduer,

0 % 100 %

hvor der ikke har været

vinduer før.

Etablering af solceller:

• Den del af udgiften, der

0 % 100 %

svarer til udskiftning / renovering

af taget fordeles

som disse poster. Den resterende

del af solcellerne

er 100 % forbedring.

Etablering af grønne tage:

• Den del af udgiften, der

svarer til udskiftning / renovering

af taget fordeles

som disse poster. Den resterende

del af det grønne

tag er 100 % forbedring.

0 % 100 %

28


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

02 - Kælder

/ fundering

(herunder udvendige

trapper

til kældre

og høje stueetager)

03 - Facader

/ sokkel

Istandsættelse. 100 % 0 %

Ekstrafundering og pilotering. 100 % 0 %

Ekstrafundering i forbindelse med

sænkning af kældergulv for etablering

af boilerrum eller vaskeri:

• Fordeles som udgiften ved

det nye varmeanlæg / vaskeri

i øvrigt.

Fugtsikring, herunder omfangsdræn,

overdækning af lyskasser (f.

eks. med glas) samt etablering af

50 % 50 %

ventilation.

Istandsættelse / nedlæggelse af

lyskasser.

100 % 0 %

Istandsættelse. 100 % 0 %

Udvendig isolering.

0 % 100 %

(Indvendig isolering henhører under

bygningsdelene varmeinstallation

eller øvrige ombygningsarbejder).

Etablering af karnapper og andre

0 % 100 %

påbygninger som følge af etablering

af wc / bad inde i lejligheden.

Udvidelse / overdækning af altaner.

0 % 100 %

Istandsættelse af altaner og lign. 100 % 0 %

Etablering af solceller. 0 % 100 %

Begrønning af facader. 0 % 100 %

29


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

04 - Vinduer Istandsættelse 100 % 0 %

Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer

75 % 25 %

eller koblede rammer

uden energiglas / lydruder til

energioptimerede rammer med

energiglas / lydruder (et lag glas).

Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer

66,67 % 33,33 %

eller koblede rammer

uden energiglas / lydruder til

energioptimerede rammer med

energiglas / lydruder (to lag glas).

Nye forsatsrammer eller koblede

0 % 100 %

rammer med energiglas / lydruder

på eksisterende vinduer hvor disse

ikke har været i forvejen.

Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals

50 % 50 %

i yderste ramme og med 1 lag

energiglas / lydruder i forsatsrammer

eller koblet ramme til erstatning

af eksisterende vinduer

med 1 lag glas.

Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals

33,33 66,67

i yderste ramme og med 2 lag

energiglas / lydruder i forsatsramme

eller koblet ramme til erstatning

for eksisterende vinduer

med 1 lag glas.

Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals

75 % 25 %

i yderste ramme og med 1 lag

energiglas / lydruder i forsatsrammer

eller koblet ramme til erstatning

af ældre termovinduer

uden energiglas eller kassevinduer

med et lag glas i forsatsrammer.

Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals

66,67 % 33,33 %

i yderste ramme og med 2 lag

energiglas / lydruder i forsatsramme

eller koblet ramme til erstatning

af ældre termovinduer

uden energiglas eller kassevinduer

med et lag glas i forsatsrammer.

Nye termovinduer med 2 lag glas

med energiglas og evt. lydruder til

erstatning af vinduer med 1 lag

glas.

33,33 % 66,67 %

30


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

04 – Vinduer

fortsat

Nye termovinduer med 2 lag

energiglas / lydruder til erstatning

af vinduer med forsatsrammer

uden energiglas eller koblede

rammer uden energiglas eller ældre

termoruder uden energiglas eller

kassevinduer med et lag glas i

forsatsrammer.

Nye termovinduer med 3 lag

energiglas / lydruder til erstatning

af vinduer med forsatsrammer

uden energiglas eller koblede

rammer uden energiglas eller ældre

termoruder uden energiglas.

Ny fransk altan i stedet for vindue:

Den del af udgiften, der svarer til

udskiftning / renovering af vinduet,

fordeles som dette. Resten 100

% forbedring.

Etablering af nye vinduer hvor der

ikke har været vinduer i forvejen

f.eks. ved etablering af nye kviste.

Vinduer til uopvarmede tagrum,

se dog under bygningsdel tag.

Etablering af nye friskluftsventiler

i eksisterende vinduer.

75 % 25 %

66,67 % 33,33 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %

05 - Udvendige

døre

Istandsættelse. 100 % 0 %

Nye forsatsruder / isolering på eksisterende

døre hvor der ikke har

været forsatsruder i forvejen.

0 % 100 %

Udskiftning af døre:

• I almindelighed. 100 % 0 %

• Til døre med øget isolering.

Dette vil være en

konkret vurdering i hvert

tilfælde alt efter isoleringseffekt.

Normalt indenfor

intervallet:

33,33 %

- 66,67 %

66,67 %

- 33,33 %

31


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

06 - Trapper Istandsættelse (herunder også pålægning

af linoleum hvor der ikke

har været det i forvejen).

Istandsættelse / udskiftning af døre.

Brandsikring af eksisterende entredøre.

Udskiftning af entredør til brandsikker

dør.

Etablering af elevator hvor sådan

ikke har været i forvejen.

Istandsættelse af eksisterende elevator.

Udskiftning af hovedtrappe med

ny brandsikker trappe / sprinkling

af eksisterende trappe og samtidig

nedlæggelse af bitrappen for at

skaffe plads til køkken eller bad:

Skøn hvor man som

udgangspunkt som

forbedring betragter

det beløb, hvormed

udgifterne ved etablering

af den nye hovedtrappe

og nedlæggelsen

af bitrappen inkl.

etablering af forbindelse

fra hovedtrapperum

til gård overstiger

den skønnede normale

udgift ved total istandsættelse

af hoved- og

bitrappen.

100 % 0 %

100 % 0 %

0 % 100 %

50 % 50 %

0 % 100 %

100 % 0 %

07 - Porte /

gennemgange

08 - Etageadskillelser

Istandsættelse. 100 % 0 %

Isolering i portrum. 0 % 100 %

Nyt portblad. 100 % 0 %

Istandsættelse. 100 % 0 %

Isolering (både varme og lyd). 0 % 100 %

32


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

09 - WC/bad Istandsættelse. 100 % 0 %

Indretning af nyt wc / baderum,

0 % 100 %

hvor boligen ikke har sådant i forvejen.

Indretning af nyt wc / baderum eller

15 % 85 %

nyt bad, hvor boligen har wc i

forvejen.

Nyindretning (totalrenovering) af

wc / baderum eller bad, hvor boligen

har sådant i forvejen:

Retablering / istandsættelse af wcrum

til almindeligt rum som følge

af etablering af nyt wc / baderum

fordeles med samme forbedringsprocent

som etablering af det nye

wc / baderum.

Etablering af karnapper og andre

påbygninger som følge af etablering

af wc / bad inde i lejligheden.

Konkret vurdering,

normalt indenfor intervallet

33,33 %

- 66,67 %

Konkret vurdering,

normalt indenfor

intervallet

66,67 %

- 33,33 %

0 % 100 %

10 - Køkken Istandsættelse. 100 % 0 %

Nyindretning (totalrenovering) af

25 % 75 %

køkken – evt. 100 % forbedring

f.eks. ved etablering andet sted eller

udvidelse.

Nyt gaskomfur som erstatning for

25 % 75 %

løse gasblus.

Køkken i nyetableret lejlighed. 0 % 100 %

Påbygninger til køkkener og opholdsareal

i forbindelse med køkkener.

0 % 100 %

33


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

11 - Varmeanlæg

Istandsættelse. 100 % 0 %

Etablering af fjernvarme (eller

anden centralvarme) hvor der ikke

har været centralvarme i forvejen:

• Hvor nyt centralvarmeanlæg

(fjernvarme) erstatter

kakkelovne, gasovne eller

elvarme tilhørende ejeren,

foretages i forbedringsudgiften

et ”kakkelovnsfradrag”

på et beløb svarende

til genanskaffelsesværdien

for den hidtidige varmekilde.

For kakkelovne

3.200 kr. (inkl. moms) pr.

kakkelovn eller pr. 50 m 2

bruttoetageareal (niveau

ultimo 1994) opgjort for

ejendommen samlet.

0 % 100 %

3.200 x indeks x m 2

77,89 x 50 kr.

Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg

til fjernvarme:

• Den angivne nøgle tager

især sigte på anlæggets

centrale dele. Hvor radiatorer

må udskiftes eller

suppleres som led i konverteringen

for, at man kan

få den påkrævede forøgelse

af varmefladerne, rubriceres

udgifterne herved

som vedligeholdelse. Det

samme er tilfældet, hvis

radiatorer udskiftes, fordi

de er udslidte.

33,33 % 66,67 %

34


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

11 – Varmeanlæg,

fortsat

Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg

100 % 0 %

med fjernvarme

fra forsyning via damp til vand eller

fra almindelig temperatur til

lavtemperatur:

• Den angivne fordeling

gælder også, selv om radiatorerne

må udskiftes eller

suppleres som en nødvendig

følge af konverteringen

eller fordi de er udslidte.

Hvis man opsætter radiatorer

0 % 100 %

f.eks. i rum, hvor man ikke har

haft det før, for at få en bedre opvarmning

af boligen, rubriceres

udgiften herved som forbedring.

Etablering af to-strenget anlæg

66,67 % 33,33 %

som erstatning for et-strenget anlæg.

Installering af termostater, forbrugsmålere

0 % 100 %

og / eller automatik,

som anlægget ikke har haft før.

Udskiftning til energibesparende

75 % 25 %

termostater, pumper m.v.

Bygningsudgift til indretning af

boilerrum:

• Fordeles som udgiften ved

det nye varmeanlæg i øvrigt.

Isolering af vinduesbrystninger. 0 % 100 %

35


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

12 - Afløb Istandsættelse

• Som istandsættelse betragtes

også udskiftning af installationen,

når udskiftningen

skyldes nedslidning.

Ny installation i forbindelse med

nyt bad eller nyt køkken:

• Hvis den gamle installation

er nedslidt og tjenlig til

udskiftning, rubriceres udgiften

ved hele det nye afløb

fuldt ud som vedligeholdelse,

også selv om installationen

får en ny placering.

• Hvis antallet af installationer

forøges, betragtes forøgelsen

dog som forbedring.

(Eksempelvis betragtes

det tredje afløb som

forbedring, hvis der var to

udslidte afløb, og der etableres

tre nye).

• Følgearbejder ved at give

et udskiftet afløb en ny

placering – f.eks. udgifter

til udskæringer eller nye

rørkasser – rubriceres på

samme måde som udgiften

til det nye bad eller køkken.

Hvis de gamle installationer ikke

er udslidte, og etableringen af nye

således alene skyldes etablering af

nyt bad og / eller køkken, betragtes

de nye installationer som følgearbejder

hertil, og udgiften rubriceres

på samme måde som udgiften

til det nye bad og / eller

køkken.

100 % 0 %

36


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

13 - Kloak Renovering, fornyelse. 100 % 0 %

Kapacitetsudvidelse. 0 % 100 %

Omlægning af kloakken rubriceres

på samme måde som de arbejder,

den er en følge af.

Afledning af tagvand til faskiner. 0 % 100 %

14 - Vandinstallation

Istandsættelse.

100 % 0 %

• Som istandsættelse betragtes

også udskiftning af installationen,

når udskiftningen

skyldes nedslidning.

Installering af forbrugsmålere. 0 % 100 %

Installation for varmt vand hvor

køkken eller bad ikke har varmt

vand i forvejen.

0 % 100 %

Ny installation, der etableres i

forbindelse med nyt bad eller nyt

køkken, og som træder i stedet for

en hidtidig installation:

• Hvis den gamle installation

er nedslidt og tjenlig til

udskiftning, rubriceres udgiften

ved selve den nye

vandinstallation fuldt ud

som vedligeholdelse, og

selv om installationen får

en ny placering. Hvis antallet

af installationer forøges,

betragtes forøgelsen

dog som forbedring. (Eksempelvis

betragtes den

tredje vandinstallation som

forbedring, hvis der var to

udslidte installationer, og

der etableres tre nye). Følgearbejder

ved at give en

udskiftet vandinstallation

en ny placering - f.eks.

udgifter til udskæringer eller

nye rørkasser – rubriceres

på samme måde som

udgiften til det nye bad eller

køkken.

37


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

14 - Vandinstallation,

fortsat

Hvis de gamle installationer

ikke er udslidte og

etableringen af nye således

alene skyldes etableringen

af nyt bad og / eller køkken,

betragtes de nye installationer

som følgearbejder

hertil, og udgiften

rubriceres på samme måde

som udgiften til det nye

bad og / eller køkken.

Etablering af to-strenget anlæg

som erstatning for et-strenget anlæg.

Etablering af regnvandsopsamling

til fællesvaskeri.

66,67 % 33,33 %

0 % 100 %

15 – Gasinstallation

(herunder ikke

gasinstallationer

til boligopvarmning)

Istandsættelse. 100 % 0 %

Lovliggørelse:

0 % 100 %

• Når der er tale om foranstaltninger

med henblik på

at opfylde skærpede myndighedskrav,

og foranstaltningerne

medfører

øget sikkerhed for beboerne.

• Hvis årsagen er oprindelig

100 % 0 %

fejlagtig udførelse eller

nedslidning.

Retablering af gasinstallation. 75 % 25 %

• Hvis de gamle installationer

ikke er udslidte og

etableringen af nye således

alene skyldes etableringen

af nyt køkken, betragtes de

nye installationer som følgearbejder

hertil, og udgiften

rubriceres på samme

måde som udgiften til det

nye køkken.

38


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

16 - Ventilation

17 - El /

svagstrøm

18 - Øvrige

ombygningsudgifter

Istandsættelse. 100 % 0 %

Ny installation f.eks. varmegenvindingsanlæg.

0 % 100 %

Istandsættelse. 100 % 0 %

Nye installationer f.eks. installation

af HPFI-relæer eller etablering

af dørtelefoner, hvor der ikke har

været det i forvejen.

Etablering af anlæg til fælles tv,

telefon og internet:

• Til erstatning eller afløsning

af eksisterende anlæg

hørende til ejendommen.

• Hvor der ikke i forvejen

har været anlæg hørende

til ejendommen.

Istandsættelse af boligrum og entréer,

der ikke er følgearbejder til

andre arbejder.

0 % 100 %

100 % 0 %

0 % 100 %

100 % 0 %

Istandsættelse af pulterrum. 100 % 0 %

Etablering af nye pulterrum hvor

0 % 100 %

der ikke har været sådanne i ejendommen.

Etablering af nye pulterrum i kælder

100 % 0 %

som følge af manglende mu-

lighed for retablering i loftsrum

efter isolering af etageadskillelse.

Etablering af pulterrum som følge

af andet arbejde. Samme fordeling

som udgiften til disse arbejder.

Etablering af beboerlokaler, vaskeri

0 % 100 %

m.v. hvor der ikke har været

sådant i forvejen.

Indvendig isolering bortset fra

vinduesbrystninger (som hører til

bygningsdel varmeinstallation).

0 % 100 %

39


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

18 – Øvrige Nyindretning af eksisterende lejligheder,

ombygningsudgifter

d.v.s. vægge, lofter, gul-

fortsat

ve, døre m.v. (Vinduer, wc / bad,

køkken, varmeanlæg, afløb, vand

vandinstallation, gas ventilation

og el/svagstrøm henhører under

de respektive bygningsdele):

• Ved inddragelse af hidtil

0 % 100 %

uudnyttede arealer f.eks. i

tagetager.

• Ved omdannelse af erhverv.

100 % 0 %

• Ved lejlighedssammenlægninger.

100 % 0 %

19 - Private

friarealer

Udbedring af

råd- og

svampeskader,

asbest

og lignende

Brandsikring

Uforudseelige

udgifter

Opretninger af friarealer, der har

karakter af retableringer, behandles

som følgearbejder til den bygningsdel,

der ombygges.

Udbedring uanset hvilke bygningsdele

der er tale om.

Brandsikring uanset hvilke bygningsdele

der er tale om.

Hvor en sådan post medtages i

budgetter og projekter, fordeles

den på vedligeholdelse og forbedring

som de samlede håndværkerudgifter

i øvrigt. Ved udførelsen

placeres posten på de enkelte

bygningsdele og fordeles så som

de arbejder, den indgår i.

100 % 0 %

0 % 100 %

40


Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring

20 - Byggeplads

Stillads:

• Fordeles forholdsmæssigt

på forbedring og vedligeholdelse

som håndværkerudgifterne

for de arbejder,

der forudsætter stillads.

Byggepladsudgifter i øvrigt:

• Fordeles forholdsmæssigt

på forbedring og vedligeholdelse

som de samlede

håndværkerudgifter.

Omkostninger

m.v.

Teknikerhonorar, bygherreudgifter

samt byggelånsrenter og provision

fordeles forholdsmæssigt på

forbedring og vedligeholdelse

som de samlede håndværkerudgifter.

41


UDGIFTERNES FORDELING:

Udgifterne ved forbedringsarbejderne – altså den del af de samlede udgifter, der kan indgå som

grundlag for lejeforhøjelser – fordeles mellem de lejemål, som forbedringsarbejderne vedrører, eller

som har fordel af forbedringsarbejderne. I det følgende redegøres nærmere for principperne for fordelingen.

Udgifter, der fordeles på alle lejemål:

Den grundlæggende opretning af ejendommen på ”tag og fag” – hvorved her forstås ikke bare tag

og facader, men også kældre, fundament, portgennemgange og lignende samt isolering mod tag og

mod kældre – betragtes som vedrørende hele ejendommen og dermed samtlige lejemål. Udgifterne

kan således udmøntes i lejeforhøjelser for alle lejemålene i det omfang, der er tale om forbedring.

Langt den overvejende del af disse udgifter er imidlertid vedligeholdelse og dermed uden betydning

for lejen.

Disse udgifter, som samtlige lejemål skal deltage i, fordeles normalt på lejemålene efter etageareal.

Udgifter der eventuelt kan fordeles på enkelte lejemål:

Udgifterne ved nye vinduer, badeværelser, køkkener m.v. kan kun henføres til de lejemål, der får

fornyelserne. En lejer, der ikke får udført fornyelsesarbejder i sin lejlighed, skal naturligvis ikke pålignes

en del af forbedringsudgifterne og altså have en lejeforhøjelse – for f.eks. nye badeværelser,

der etableres i andre lejemål. På samme måde skal erhverv, der ikke får bad og nye køkkener, ikke

pålignes en andel af forbedringsudgifterne og dermed få lejeforhøjelse for de badeværelser og køkkener,

der etableres i beboelseslejlighederne i ejendommen.

Nærmere om fordelingen mellem de lejemål, der deltager i udgifterne:

Forbedringsudgifterne fordeles som udgangspunkt på de enkelte lejemål, som forbedringerne vedrører

efter bruttoetageareal. Dette gælder eksempelvis normalt indlægning af fjernvarme. Udgifter til

nye køkkener og nye wc / baderum samt nye afløb, vandinstallationer og ventilation fordeles dog

pr. enhed (d.v.s. lige) på de lejemål, som får de nye køkkener og wc / baderum.

Det er en forudsætning for fordelingen efter etageareal, at der er parallelitet mellem det, de forskellige

lejere får. Såfremt f.eks. kun beboelseslejlighederne i en ejendom får nye vinduer med termoruder,

mens erhvervene i stueetagen alene får istandsat de hidtidige vinduer, kan man ikke behandle

de samlede vinduesudgifter under ét. Man må derimod fordele udgifterne på to poster – én for de

nye vinduer i beboelseslejlighederne, og én anden for istandsættelsen af vinduerne i erhvervene.

Herefter fordeles hver af posterne mellem de lejemål, den vedrører, og forbedringsdelen for de nye

vinduer med termoruder vil således alene blive pålignet beboelseslejemålene, mens erhvervene typisk

ikke vil blive pålignet nogen forbedringsudgift, idet istandsættelsen af deres vinduer normalt

vil være ren vedligeholdelse.

I visse tilfælde kan der være så stor forskel på, hvad de enkelte lejligheder får, at de ovenfor nævnte

fordelingsprincipper – fordeling efter etageareal eller fordeling pr. stk. – ikke kan holde.

42


Hvis der i en ejendom eksempelvis både er store lejligheder, som får nye store køkkener med store

gulvarealer og forholdsvis mange skabe m.v., og små lejligheder med meget små ”sammenpressede”

køkkener, må man fordele udgifterne – og forbedringsandelen – så fordelingen i hvert fald groft

taget afspejler udgifterne for de forskellige typer lejligheder.

Normalt fordeles udgifterne ved nye vinduer efter hovedreglen, det vil sige efter etageareal. Det kan

imidlertid ikke udelukkes, at denne metode i særlige tilfælde må forkastes, hvis antallet af vinduer

og disses størrelse fordeler sig meget skævt på lejlighederne i forhold til disses etagearealer. Man

kan i så fald foretage fordelingen af udgiften ved de nye vinduer efter antallet af disse, eventuelt således,

at der ved fordelingen også tages højde for forskellige størrelser på vinduerne.

Hvis ejeren selv bor i ejendommen:

I tilfælde, hvor ejeren af en udlejningsejendom selv bebor en lejlighed i denne, placeres en andel af

udgifterne på denne lejlighed på ganske samme måde, som hvis den havde været udlejet, selvom

ejeren ikke betaler husleje til sig selv, og denne andel af forbedringsudgifterne således ikke vil udløse

en lejeforhøjelse.

Fordeling af de samlede udgifter (altså også vedligeholdelse):

I de fleste sammenhænge er det fordelingen af forbedringsudgifterne, der er interessant. I visse tilfælde

er man imidlertid også interesseret i en fordeling af de samlede udgifter – altså både vedligeholdelse

og forbedring – på lejemål eller grupper af lejemål, typisk fordeling af udgifterne på beboelseslejligheder

og erhverv. En sådan fordeling sker efter samme principper som de ovenfor angivne

for fordeling af forbedringsudgifterne.

SÆRLIGT OM ANDELSBOLIGER OG EJERLEJLIGHEDER:

Udlejede andels- eller ejerlejligheder:

I et vist omfang behandles udlejede andels- eller ejerlejligheder efter byfornyelseslovens regler for

udlejningsejendomme. Dette gælder f.eks. andelslejligheder, der ikke er overtaget af lejeren efter

omdannelse af en udlejningsejendom til andelsboligforening, ejerlejligheder der ikke er overdraget

enkeltvis efter ejendommens udstykning i ejerlejligheder (det vil sige udlejede ejerlejligheder i såkaldte

”restejendomme”) eller ejerlejligheder, der er overdraget enkeltvis efter udstykningen, hvis

de er udlejet på normale opsigelsesvilkår (ikke tidsbegrænset) uden at være omfattet af den særlige

bestemmelse i lejelovens § 83, litra a, jf. § 84.

I sådanne lejligheder fordeles udgifterne på vedligeholdelse og forbedring efter de almindelige principper

for udlejningsejendomme, jf. fordelingsnøglen ovenfor. Denne fordeling er gældende både i

forholdet mellem ejeren og det offentlige og i forholdet mellem ejeren og lejeren.

Gælder kun ejerlejlighedsforeninger: De totale ombygningsudgifter for en ejerlejlighedsejendom

skal fordeles på de enkelte lejligheder efter hvilke arbejder, der er udført i den pågældende lejlighed.

Den endelige fordeling efter arbejdernes udførelse skal sendes til Center for Bydesign, Byfornyelsen.

43


Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Bydesign

Postbox 447

1505 København V

tlf: 3366 3366

e-mail: bydesign@tmf.kk.dk

www.kk.dk/byfornyelse


Udlejningsejendomme

Sendes til:

Udfyldes af kommunen

Modtaget dato:

Skema 1 - Ansøgning

eDoc nr.:

Københavns Kommune

Center for Bydesign, Byfornyelse

Njalsgade 13

Ansøgning om offentlig støtte til

Postboks 447

bygningsfornyelse

1505 København V (Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

LBK nr. 132 af 5. februar 2010, kapitel 3)

1. Ejendommen

Beliggenhed (vejnavn)

Matrikelnummer og ejerlav

Ejendomsnummer BBR

Evt. indsatsområde

Ejerform

Private udlejningsejendomme

Andet. Oplys hvilket

Øvrige udlejningsejendomme

2. Ejendommens ejer

Navn

Personnummer/SE-nummer/CVR-nummer

Adresse

Telefonnummer

Ejers skattepligtige status

Skattepligtigt selskab Skattepligtig person Ikke skattepligtig

3. Byggesagsadministrator

Navn

Adresse

4. Teknisk rådgiver

Navn

Adresse

5. Ombygningens hovedtal

Årlig leje pr. m² ekskl. forbrugsudgifter

For boligareal

For erhvervsareal

Telefonnummer

Email

Telefonnummer

Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m²

For ejendommen oplyses:

Ejendommens værdi før ombygning

6.Låneform

Optages der byggelån

Skønnet ejendomsværdi efter ombygning

Optages der realkreditlån

Ja Nej Ja Nej

Email

Ansøgningsskema for

private udlejningsejendomme.

Find skemaerne

på hjemmesiden:

www.kk.dk/byfornyelse

7. De budgetterede udgifter i kr. I II III IV

Svamp/ Udgifter i alt Forbedring Forbedring

Bygningsdel:

asbest: ekskl. svamp/ i alt: erhverv

Omfang:

asbest:

i alt:

01. Tagværk m² tagfladeareal: 0 0 0 0

02. Kælder / fundering m² / løbende meter 0 0 0 0

03. Facader / sokkel m² facadeareal 0 0 0 0

04. Vinduer Antal: 0 0 0 0

05. Udvendige døre Antal: 0 0 0 0

06. Trapper Antal: 0 0 0 0

07. Porte / gennemgange Antal: 0 0 0 0

08. Etageadskillelser m² 0 0 0 0

09. WC / bad Antal: 0 0 0 0

10. Køkken Antal: 0 0 0 0

11. Varmeanlæg Antal boliger: 0 0 0 0

12. Afløb Antal boliger: 0 0 0 0

13. Kloak Antal boliger: 0 0 0 0

14. Vandinstallation Antal boliger: 0 0 0 0

15. Gasinstallation Antal boliger: 0 0 0 0

16. Ventilation Antal boliger: 0 0 0 0

17. El / svagstrøm Antal boliger: 0 0 0 0

18. Øvrige ombygningsarb. Antal boliger: 0 0 0 0

19. Private friarealer m² friarealer 0 0 0 0

A HÅNDVÆRKERUDGIFTER EKSKL. MOMS (1-19) 0 0 0 0

8. Areal- og boligoplysninger

Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt:

Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Samlet etageareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal

0

Antal boliger nedlagt

Antal erhverv nedlagt

Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til bolig

9. Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift I alt i kr. I alt i kr.

Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 7. linie Z) 0

Støtte efter anden lovgivning. Vedlæg bilag

Indestående på udvendig vedligeholdelseskonto, jf. boligreguleringsloven

eller konto for forbedringer jf. lejeloven.

Evt. fradrag for indestående på indvendig vedligeholdelseskonto,

jf. lejeloven

Indtægter (f.eks. forsikringsudbetaling, dagbøder og lign.)

Fradrag i alt 0

Støtteberettiget udgift 0

10. Behov for erstatningsboliger i ombygningperioden:

Midlertidig genhusning

Permanent genhusning

Antal

Antal

Udgifter i alt

B HÅNDVÆRKERUDGIFTER inkl. svamp/asbest (pkt.A, kolonne I-II) 0 0 0

20. Byggeplads Udgifter til stillads

20. Byggeplads Øvrige udgifter

C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) 0 0 0

D Uforudseelige udgifter 10%

E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag

F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER (C, D og E) 0 0 0

G Teknikerhonorar - ombygning se bilag

H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag

I HÅNDVÆRKERUDGIFTER OG TEKNIKERHONORAR H) (F, G og 0 0 0

J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25%

K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag

L Moms af tekniske bygherreudgifter 25%

M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

N Håndværkerudg., teknikerhon. og tekniske bygherreudg. moms inkl. 0 0 0

O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag

P Moms af administrative bygherreudgifter 25%

Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag

R Driftstab i byggeperioden se bilag

S Håndværkerudg., teknikerhonorar og bygherreudg. inkl moms 0 0 0

T Byggelånsrenter se bilag

U Låneomkostninger i forbindelse med etablering af byggelån se bilag

V Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration 0 0 0

X Byggesagsadministration se bilag

Y Moms af byggesagsadministration 25%

Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER 0 0 0

Æ Heraf moms i alt 0

Pris pr. m²

Ombygningsudgifterne opgjort ved prisindeks

11. Bilag, jvf. "Krav til projektmateriale", der kan hentes på vores hjemmeside

Følgende materiale skal fremsendes med ansøgning:

Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm).

Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller

anden byggesagkyndig.

Kort beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger.

Gældende energimærkning for ejendommen.

Såfremt der gennemføres forbedringsarbejder, skal vedlægges tilslutning fra minimum 50 % af beboerne.

Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. (Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kondemnable forhold,

etablering af centralvarme eller vedligeholdelsesarbejder, kræver ikke tilslutning.) Se hjemmeside.

Oplysninger om installationsmangler: toilet på bagtrappen, manglende centralvarme eller bad.

Oplysninger om ejendommens prioritetsforhold.

Seneste opgørelse fra Grundejernes Investeringsfond over indestående på udvendig- og indvendig

vedligeholdelseskonto samt forbedringskonto.

Oplysninger om større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udført på ejendommen inden for de seneste 10 år.

(F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign).

Oplysninger om eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder.

(F.eks. etablering af altan, tagboliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse og

relevant tegningsmateriale.

Dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af de ansøgte arbejder.

Ansøgers øvrige bilag:

12. Ejers erklæring og underskrift

Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte

og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ombygningen er påbegyndt.

Dato og underskrift


Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Bydesign

Postbox 447

1505 København V

tlf: 3366 3366

e-mail: bydesign@tmf.kk.dk

www.kk.dk/byfornyelse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!