FDFs ÅRSRAPPORT 2012 - Leder - FDF

leder.fdf.dk

FDFs ÅRSRAPPORT 2012 - Leder - FDF

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2012 for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og

passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af landsforbundets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,

beretningen omhandler.

Landsforbundet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der

vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer

og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af

de modtagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 4. maj 2013

Generalsekretær

Ulrich Piltoft

Hovedbestyrelse

Jonas Kolby Laub Kristiansen,

formand

Iben Konradi Nielsen,

næstformand

Allan Frank Walther,

kasserer

Lars Pedersen Christian Dias Løgberg Inger Mårup

Jens Maibom Pedersen Jeanet Flørnæss Fischer Christian Skovsgaard

Bjerre

Signe Bjørg Jensen

Per Albert Bergmann

FDFs ÅRSRAPPORT 2012

5

More magazines by this user
Similar magazines