VTU 2008 - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

VTU 2008 - Københavns Tekniske Skole

VTU 2008 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Københavns Tekniske Skole

Inspek. Område - Glostrup

Svarprocent: 26% (73 besvarelser ud af 281 mulige)

Specialrapport

®


Introduktion

Indholdsfortegnelse

• Indledning og konklusion

• Tilfredshed og Loyalitet

• Overordnede faktorer – prioritering af det videre arbejde

• Specifikke spørgsmål

• Temaer: Rekruttering

• Appendiks

Indledning

Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 2008 om tilfredsheden med

erhvervsuddannelserne blandt virksomheder, der har lærlinge og elever.

Initiativet til undersøgelsen er taget af ESB Netværket, som hvert andet år undersøger

tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne.

Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i:

• at sikre at ressourcer anvendes effektivt

• at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende

• at sikre at uddannelsernes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes

krav

Spørgsmål og temaer

Virksomhederne er blevet stillet 34 grundspørgsmål, hvor de har markeret deres

opfattelse på en skala fra 1-10. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to

vigtigste er virksomhedernes overordnede tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de

tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Herudover er der

stillet spørgsmål til de to temaer Rekruttering og Efteruddannelse samt til en række

baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan ses i appendiks.

Datagrundlag

Dataindsamlingen er gennemført i foråret 2008. I alt 1.529 virksomhedsrepræsentanter

fra Københavns Tekniske Skole har deltaget i undersøgelsen. Af disse har 73 indenfor

dette område valgt at svare. Besvarelser fordelt på uddannelser er vist i datagrundlaget.

Resultater i rapporten

I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar:

• Årets samlede resultat. Hvad er status

• 2004- og 2006- målingens resultat. Har Inspek. Område - Glostrup rykket sig

• Sammenligning med skolens samlede resultat. Adskiller vi os fra skolen

• Resultater for inspektørområder med mere end 5 besvarelser. Hvad er tendensen fra

område til område

Projektledelse

Københavns Tekniske Skole har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget

analyse og rapportering.

[2]


Datagrundlag

Antal Mulige

Svar Antal Svar Svarprocent

ESB Netværket Samlet 12518 3854 31%

Skoler i ESB Netværket

Erhvervsskolen Nordsjælland 843 180 21%

Aalborg Tekniske Skole 1560 414 27%

Odense Tekniske Skole 523 126 24%

HANSENBERG 964 403 42%

Dalum Uddannelsescenter 374 106 28%

EUC Vest 766 335 44%

Selandia CEU 1190 324 27%

Randers Tekniske Skole 866 255 29%

EUC Lillebælt 81 34 42%

CEU Uddannelsescenter Herning 621 170 27%

Københavns Tekniske Skole 1529 434 28%

Bornholms Erhvervsskole 87 65 75%

CEUS 447 140 31%

Holstebro TS 693 147 21%

EUC Nordvestsjælland 141 41 29%

Vejle Tekniske Skole 439 116 26%

EUC Syd 975 282 29%

VIA Erhvervsuddannelser 318 256 81%

Hotel- og Restaurantskolen Kbh 101 26 26%

Andre inspektørområder

Inspek. Område - Brønderslev Allé 73 18 25%

Inspek. Område - Glostrup 281 73 26%

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 249 64 26%

Inspek. Område - Rebslagervej 249 74 30%

Inspek. Område - Sukkertoppen 26 6 23%

Inspek. Område - Tuborgvej 219 76 35%

Inspek. Område - Tæbyvej 432 123 28%

[3]


Tilfredshed og Loyalitet

Tilfredshed

Tilfredshed er dannet af de

tre spørgsmål til højre for

stregen.

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

Vurdering

60

40

65

63

62

62

58

55 55

57

56 57

56 55 56

54

53 53 52

53

63

57

20

0

Tilfredshed Tilfredshed alt i alt Hvor langt fra eller tæt på

ideal

Lever op til forventninger

Loyalitet

Loyalitet er dannet af de to

spørgsmål til højre for

stregen.

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

Vurdering

60

40

64

66

64

72

68

63

67

65

73

72

60

66

63

74

78

20

0

Loyalitet Vil anbefale praktikforløb til andre Vil tage elever/lærling igen

Tilfredsheds- og

Loyalitetskort

I kortet kan du se

spredningen i skolens

resultater.

LOYALITET

80

75

5

4

70

10

18

8 15

20 2

65

9

7

3

13 1

12

14

60

17 16

6

11

55

19

40 45 50 55 60 65 70 75

TILFREDSHED

1. Inspek. Område - Glostrup 2008

2. Inspek. Område - Glostrup 2006

3. Københavns Tekniske Skole

4. ESB Netværket Samlet

5. Ansvarsområde - Annette Riisager Alskov

6. Ansvarsområde - Bo Jürgensen

7. Ansvarsområde - Børge Askov

8. Ansvarsområde - Claus Bojsen Pedersen

9. Ansvarsområde - Helle Ramlyng

10. Ansvarsområde - Henrik Dahlgreen

11. Ansvarsområde - Henrik Jørgensen

12. Ansvarsområde - Jan Laursen

13. Ansvarsområde - Jimmie Thomsen

14. Ansvarsområde - Kasper Gibson

15. Ansvarsområde - Ole Christensen

16. Ansvarsområde - Per Kjær Christensen

17. Ansvarsområde - Peter Vesterby Laursen

18. Ansvarsområde - Pia Schou

19. Ansvarsområde - Tina Richter

20. Ansvarsområde - Vacant - Glostrup

Inspektørområder

[4]


Tilfredshed og Loyalitet

Tilfredshed og Loyalitet

Inspektørområdernes

resultater

Tilfredshed

Loyalitet

Inspek. Område - Glostrup 55 64

Inspek. Område - Brønderslev Allé 55 65

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 56 68*

Inspek. Område - Rebslagervej 54 62

Inspek. Område - Sukkertoppen 56 68

Inspek. Område - Tuborgvej 46 59

Inspek. Område - Tæbyvej 57* 68

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Segmentering af virksomhederne

Segmentering af

virksomhederne

Figuren viser, hvordan

virksomhederne kan

inddeles i typer ud fra

samspillet mellem deres

tilfredshed og loyalitet.

Du kan læse mere om de

fem typers karakteristika

under figuren.

Nederst på denne side kan

du se den konkrete

sammensætning af

virksomhederne i Inspek.

Område - Glostrup.

Høj

Lav Loyalitet

11 27

TROFASTE

VIRKSOMHEDER

18

PÅ-VEJ-VÆK

VIRKSOMHE-

DER

KERNEVIRKSOMHEDER

AMBASSADØ-

RER

15

TROLØSE

VIRKSOMHE-

DER

Lav Tilfredshed Høj

2

Tallene i figuren til venstre er det eksakte antal

virksomheder i hvert segment for Inspek. Område

-Glostrup

AMBASSADØRER

Ambassadører er kendetegnet ved høj

tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive

holdning bevirker, at disse virksomheder

anbefaler praktikordningen til kolleger,

samarbejdspartnere og bekendte, og at

virksomhederne med stor sikkerhed vil

fortsætte samarbejdet.

KERNEVIRKSOMHEDER

Kernevirksomheder udviser middel til høj

tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog

er høje på samme tid).

PÅ-VEJ-VÆK VIRKSOMHEDER

På-vej-væk virksomheder har både lav

tilfredshed og loyalitet. De er højst

sandsynligt på vej ud af samarbejdet.

TROFASTE VIRKSOMHEDER

Trofaste virksomheder er kendetegnet ved

lav tilfredshed og middel til høj loyalitet.

Når disse virksomheder - trods den lavere

tilfredshed - vælger at anbefale og

genvælge praktikordningen, vil det typisk

være begrundet i langvarige relationer til

den samarbejdende skole.

TROLØSE VIRKSOMHEDER

Troløse virksomheder fremstår med

middel til høj tilfredshed og lav loyalitet.

De troløse virksomheder er kritiske og

holder hele tiden øje med, om der er

konkurrerende skoler, som tilbyder bedre

ordninger. Nogen gange kan det også

være ressourcemæssige forhold som gør,

at man ikke kan vedligeholde relationen.

Ambassadører

Kernevirksomheder

Trofaste virksomheder

Troløse virksomheder

På-vej-væk virksomheder

Inspek. Område - Glostrup 2008

21%

37%

15%

3%

25%

Inspek. Område - Glostrup 2006

15%

44%

15%

4%

21%

Københavns Tekniske Skole

18%

36%

16%

3%

27%

ESB Netværket Samlet

28%

44%

11%

3%

14%

[6]


Hvor skal der sættes ind for at forbedre virksomhedernes Tilfredshed og Loyalitet

Vurdering af overordnede

områder

(Indsatsparametre)

Figuren viser

virksomhedernes vurdering

af de fem overordnede

områder, som påvirker

Tilfredshed og Loyalitet.

Alle områderne behandles i

detaljer i resten af

rapporten. Her kan du se de

specifikke spørgsmål, der

har dannet de her viste

resultater.

Vurdering

100

80

60

40

20

45

46

45

55

49

56

51

52

60

57

53

53

53

60

63

65

64

66

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

72

77

55

56

53

64

60

0

Information, form og

indhold

Eleven/Lærlingen på

skolen

Almene fag

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Image

Effekt på Tilfredshed og

Loyalitet

Når forbedringsarbejdet

skal fastlægges, bør der

tages hensyn til, at nogle

områder i højere grad

skaber Loyalitet blandt

virksomhed end andre.

I cirkeldiagrammet kan du

se, hvilke områder der har

størst betydning for

virksomhederne tilknyttet

Inspek. Område - Glostrup.

34% Information, form og indhold

20% Eleven/Lærlingen på skolen

9% Almene fag

14% Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

24% Image

Overordnet

prioriteringskort

Det Overordnede

Prioriteringskort viser

virksomhedernes vurdering

af de overordnede områder

i kombination med den

effekt, en forbedring vil

have for virksomhedernes

Tilfredshed og Loyalitet.

Når I skal udvælge

indsatsområder, kan

prioriteringskortene

inspirere jer i debatten om,

hvor der skal ske

forbedringer hos jer.

Prioriteringskortet er med

andre ord et hjælperedskab

og ikke en facitliste over,

hvor der skal sættes ind.

VURDERING

70 TILPAS VEDLIGEHOLD

65

60

55

50

45

40

Almene fag

OBSERVER

Lav

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Eleven/Lærlingen på skolen

Image

Information, form og indhold

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

PRIORITER

Information, form og indhold

VEDLIGEHOLD

Image

TILPAS

Eleven/Lærlingen på skolen

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

OBSERVER

Almene fag

[7]


Information, form og indhold

Information, form og

indhold

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

forhold under Information,

form og indhold.

100

80

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

81

Vurdering

60

40

70

66

60

58

55

54

54

45 46

45

49

51

51

48

45

40

42

40

44

46

61

20

27

30

29

0

Information, form og

indhold

Info om regler og formelle

krav

Hjælp med papirarbejde

Synlig i praktikperiode

Ved hvem man skal

henvende sig til ved

behov

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

Vurdering

60

40

38

41

37

48

45

49

49

46

56

62

61

63

59

67

67

32

36

33

66

67

62

66

72

20

21

25

0

Information om, hvad

der arbejdes med i skoleperioder

Viden om, hvad skolen

forventer, der arbejdes

med i praktik

Fagspecifikke fag har

det rette fokus

Indflydelse på, hvad

der arbejdes med i skoleperioderne

Bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens

krav

[8]


Information, form og indhold

Prioriteringen af det

videre arbejde med

Information, form og

indhold

70 TILPAS VEDLIGEHOLD

60

7

2

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Information, form og

indhold, og den effekt en

forbedring vil have på

virksomhedernes samlede

vurdering af virksomhedens

Information, form og

indhold.

VURDERING

50

40

30

20

8

4

3

6 1

5

NB: Spørgsmålet "Jeg er fuldt

bevidst om

uddannelsesbekendtgørelsens

krav.." er ikke med i

prioriteringskortet, da det betragtes

som udenfor skolernes

ansvarsområde.

10

OBSERVER

PRIORITER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

Høj

PRIORITER

3. Synlig i praktikperiode

5. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder

VEDLIGEHOLD

1. Info om regler og formelle krav

6. Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik

TILPAS

2. Hjælp med papirarbejde

7. Fagspecifikke fag har det rette fokus

OBSERVER

4. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov

8. Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne

[9]


Information, form og indhold

Information, form og

indhold

Inspektørområdernes

resultater

Information,

form og

indhold

Info om

regler og

formelle

krav

Hjælp med

papirarbejd

e

Synlig i

praktikperio

de

Ved hvem

man skal

henvende

sig til ved

behov

Information

om, hvad

der

arbejdes

med i

skoleperiod

er

Viden om,

hvad skolen

forventer,

der

arbejdes

med i

praktik

Fagspecifikk

e fag har

det rette

fokus

Indflydelse

på, hvad

der

arbejdes

med i

skoleperiod

erne

Bevidst om

uddannelse

sbekendtgør

elsens krav

Inspek. Område - Glostrup 45 48 58 27 40 38 49 61 21 66

Inspek. Område - Brønderslev Allé 49* 50 60 42* 58 41 52 57 31 69

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 46 40 66 32 51 34 39 66 24 59

Inspek. Område - Rebslagervej 43 45 54 25 41 33 46 60 26 59

Inspek. Område - Sukkertoppen 46 50 44 9 81* 26 62* 67* 33* 72*

Inspek. Område - Tuborgvej 39 38 54 26 49 28 40 52 26 63

Inspek. Område - Tæbyvej 48 51* 66* 32 44 45* 51 59 24 61

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Eleven/Lærlingen på skolen

Eleven/Lærlingen på

skolen

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

forhold under

Eleven/lærlingen på skolen.

100

80

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

Vurdering

60

40

56

60 60

57

57

59

57

57

58

54

51 52

53

50

52

20

0

Eleven/Lærlingen på skolen

Skolen stiller tilstrækkelige krav tiladfærd/resultater

Information om adfærd og resultater

Eleven/Lærlingen på

skolen

Inspektørområdernes

resultater

Eleven/Lærli

ngen på

skolen

Skolen

stiller

tilstrækkelig

e krav

tiladfærd/re

sultater

Information

om adfærd

og

resultater

Inspek. Område - Glostrup 56 57 57

Inspek. Område - Brønderslev Allé 53 56 49

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 57* 57* 57

Inspek. Område - Rebslagervej 46 48 43

Inspek. Område - Sukkertoppen 35 33 20

Inspek. Område - Tuborgvej 46 49 44

Inspek. Område - Tæbyvej 55 53 58*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Almene fag

Almene fag

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

forhold under Almene fag.

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

84

Vurdering

60

40

63

63

60

60 59

56

57

53 53 53

52

53 53 54

49 48

52

61

62

20

0

Almene fag Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus

God fordeling mellem almene

og praktiske fag

Prioriteringen af det

videre arbejde med

Almene fag

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Almene fag, og den

effekt en forbedring vil have

på virksomhedernes

samlede vurdering af

Almene fag.

VURDERING

58 TILPAS VEDLIGEHOLD

56

12

54

14

52

50

PRIORITER

13. Almene fag har det rette fokus

VEDLIGEHOLD

12. Almene fags nyttighed

TILPAS

14. God fordeling mellem almene

og praktiske fag

OBSERVER

[Ingen punkter]

13

48

OBSERVER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

[12]


Almene fag

Almene fag

Inspektørområdernes

resultater

Almene fag

Almene

fags

nyttighed

Almene fag

har det

rette fokus

God

fordeling

mellem

almene og

praktiske

fag

Inspek. Område - Glostrup 53 56 49 53

Inspek. Område - Brønderslev Allé 57 68 49 60

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 53 59 49 52

Inspek. Område - Rebslagervej 58 70 53* 56

Inspek. Område - Sukkertoppen 63* 84* 53 62*

Inspek. Område - Tuborgvej 44 49 37 41

Inspek. Område - Tæbyvej 55 58 51 53

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

forhold under

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen.

Vurdering

100

80

60

40

65

64

66

72

77

58

60

60

67

69

63

66

64

70

72

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

72

70

75

76

91

20

0

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engageret

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

Vurdering

80

60

40

57

58

59

68

82

75

65

73

76

87

73

71

76

78

87

20

0

Bringer ny faglig viden

Ved hvordan man skal begå sig på en

arbejdsplads

Samarbejdsevner

Prioriteringen af det

videre arbejde med

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen, og den

effekt en forbedring vil have

på virksomhedernes

samlede vurdering af

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen.

VURDERING

80 TILPAS VEDLIGEHOLD

75

19

20

17

70

65

16

60

15

18

55

OBSERVER

PRIORITER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

Høj

PRIORITER

16. Praktiske færdigheder

VEDLIGEHOLD

17. Engageret

19. Ved hvordan man skal begå sig

på en arbejdsplads

20. Samarbejdsevner

TILPAS

[Ingen punkter]

OBSERVER

15. Teoretiske viden

18. Bringer ny faglig viden

[14]


Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Inspektørområdernes

resultater

Eleven/Lærli

ngen på

arbejdsplad

sen

Teoretiske

viden

Praktiske

færdigheder

Engageret

Ved

hvordan

man skal

begå sig på

en

Bringer ny arbejdsplad Samarbejds

faglig viden s evner

Inspek. Område - Glostrup 65 58 63 72 57 75 73

Inspek. Område - Brønderslev Allé 74 63 71 85 67 83 87*

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 73 69* 72* 83 64 76 82

Inspek. Område - Rebslagervej 63 58 60 69 59 67 70

Inspek. Område - Sukkertoppen 77* 69 67 91* 82* 87* 73

Inspek. Område - Tuborgvej 65 56 63 79 52 72 76

Inspek. Område - Tæbyvej 65 58 61 73 60 71 76

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Image

Image

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

forhold under Image.

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

Vurdering

60

40

67

64

65

63

60

60

58

55 56

57

54

54

56

53

53

55 54

50

63

56

20

0

Image

Følger udviklingen inden for

branchen

Samlede image

På forkant med udviklingen

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

Vurdering

60

40

60

65

69 69

68

64

59 59 61

61

58

48

50

47

52

20

0

Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret

Prioriteringen af det

videre arbejde med

Image

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Image, og den effekt

en forbedring vil have på

virksomhedernes samlede

vurdering af Image.

VURDERING

65 TILPAS VEDLIGEHOLD

60

24

25

21

55

23

22

50

26

PRIORITER

22. Samlede image

23. På forkant med udviklingen

VEDLIGEHOLD

24. Fagligt kompetent

25. Kvalitetsbevidst

TILPAS

21. Følger udviklingen inden for

branchen

OBSERVER

26. Kundeorienteret

45

OBSERVER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

[16]


Image

Image

Inspektørområdernes

resultater

Image

Følger

udviklingen

inden for

branchen

Samlede

image

På forkant

med

udviklingen

Fagligt Kvalitetsbevi Kundeorient

kompetent dst eret

Inspek. Område - Glostrup 55 58 54 55 60 59 48

Inspek. Område - Brønderslev Allé 52 54 48 47 60 56 52*

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 54 55 53 52 62 59 49

Inspek. Område - Rebslagervej 52 56 52 51 55 53 46

Inspek. Område - Sukkertoppen 60* 67* 58 56* 69* 64* 48

Inspek. Område - Tuborgvej 45 44 43 39 53 55 36

Inspek. Område - Tæbyvej 58 56 60* 55 63 60 51

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Specialtema 1: Rekruttering

Rekruttering

100

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

80

82

85

82

91

Vurdering

60

40

74

58

60

60

59

65

49

50

52

57

69

20

0

Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere

lærlinge/elever

Det er nemt for min virksomhed, at få

kvalificerede lærlinge/elever

Min virksomhed har et godt samarbejde

med skolen omkring rekrutteringen

[18]


Specialtema 1: Rekruttering

Hvorfor have elever og

lærlinge

Årsager til at

virksomhederne vælger at

samarbejde om praktik

Vurdering

100

80

60

40

72

76

74

81

91

86

88

87

90

96

62

65

68

75

82

Inspek. Område - Glostrup 2008

Inspek. Område - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

ESB Netværket Samlet

Højeste inspektørområde

44

42

51

55

67

20

0

Interessant i forhold til senere

rekruttering

Nødvendigt i forhold til fagets

overlevelse

Giver ”et friskt pust”

Økonomisk fordelagtig arbejdskraft

Rekruttering og Hvorfor

have elever og lærlinge

Årsager til at

virksomhederne vælger at

samarbejde om praktik

Inspektørområdernes

resultater

Det er nemt

for min

virksomhed,

at

rekruttere

lærlinge/ele

ver

Det er nemt

for min

virksomhed,

at få

kvalificered

e

lærlinge/ele

ver

Min

virksomhed

har et godt

samarbejde

med skolen

omkring

rekruttering

en

Interessant

i forhold til

senere

rekruttering

Nødvendigt i

forhold til

fagets

overlevelse

Giver ”et

friskt pust”

Økonomisk

fordelagtig

arbejdskraft

Inspek. Område - Glostrup 82 58 49 72 86 62 44

Inspek. Område - Brønderslev Allé 89 61 69* 64 74 71 67*

Inspek. Område - Julius Thomsens Gade 76 65* 56 72 81 72 57

Inspek. Område - Rebslagervej 80 58 47 72 85 65 48

Inspek. Område - Sukkertoppen 75 61 52 91* 96* 82* 33

Inspek. Område - Tuborgvej 72 53 50 77 88 72 52

Inspek. Område - Tæbyvej 91* 65 54 75 91 67 51

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Appendiks - hvordan skabes tilfredshed og loyalitet

Undersøgelsesmodellen

Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket

garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på

erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af

uddannelserne, da alle bruger samme model.

Modellen giver svar på to centrale spørgsmål:

• Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne

• Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet

Indsatsparametre

Resultatparametre

Information,

form og

indhold

Eleven på

skolen

Almene fag

Eleven på

arbejdsplads

en

Image

Tilfredshed

Loyalitet

Tolkning af modellen

Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden

oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra – dvs. skolens image. Det betyder, at

når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt

indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image.

Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes

direkte.

Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere

tilfredse og mere loyale praktikvirksomheder!


Appendiks - undersøgelsens spørgsmål

TILFREDSHED

(Faktor indgår i modellen)

LOYALITET

(Faktor indgår i modellen)

INFORMATION, FORM OG

INDHOLD

(Faktor indgår i modellen)

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ

SKOLEN

(Faktor indgår i modellen)

ALMENE FAG

(Faktor indgår i modellen)

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ

ARBEJDSPLADSEN

(Faktor indgår i modellen)

IMAGE

(Faktor indgår i modellen)

ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR

MODELLEN

ØVRIGE TEMAER

• På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsesforløb i samarbejde med skolen hvor

tilfreds er du så, alt i alt

• Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det

nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen

• I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede

forventninger

• Jeg vil anbefale andre at tage lærlinge fra skolen i deres virksomhed

• Jeg vil tage lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende lærlinge afslutter

uddannelsen)

• Jeg får god information om regler og formelle krav til praktikordningen

• Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med praktikordningen

Skolen er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret telefonisk,

etc. )

• Jeg får information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne

• Jeg ved, hvad skolen forventer, at lærlingene arbejder med i praktikperioderne

Skoleforløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed

• Jeg har indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne

• Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen, hvis jeg har brug for det

• Jeg får information om lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (prøveresultater,

fraværsprocenter, sygedage, etc.)

Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (f.eks.

fremmøde, arbejdsbelastning, socialt)

• Alt i alt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og

samfundsfag) nyttige for lærlingene

Skoleforløbets almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed

• Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag i skoleforløbet

• Lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende

• Lærlingenes praktiske færdigheder er tilfredsstillende

• Mine lærlinge er engagerede

• Mine lærlinge kommer tilbage fra skoleopholdene med ny faglig viden

• Mine lærlinge ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads

• Mine lærlinge er gode til at samarbejde

Skolens samlede image

Skolen er på forkant med udviklingen

Skolen er fagligt kompetent

Skolen er kvalitetsbevidst

Skolen er kundeorienteret

Skolen følger udviklingen inden for branchens fagområder (f.eks. nye produkter, redskaber,

instrumenter og arbejdsmetoder)

• Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav til praktikvirksomheden

• At have elever/lærlinge er interessant i forhold til senere rekruttering

• Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i

samfundet

• Praktikforløbet er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige udvikling.

(Giver min virksomhed ”et friskt pust”)

• Elever/lærlinge er økonomisk fordelagtig arbejdskraft for min virksomhed

Rekruttering (valgfrit)

• Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver

• Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever

• Min virksomhed har et godt samarbejde med [Skolenavn] omkring rekrutteringen af de

lærlinge/elever, som jeg behøver

Efteruddannelse (valgfrit)

Skolens kursusudbud dækker min virksomheds behov for efteruddannelse

• Hvordan vurderer du skolens rådgivning og vejledning om efteruddannelse

• Hvordan vurderer du skolens service til virksomhedens medarbejdere og uddannelsesansvarlige

før, under og efter, at medarbejderne har været på efteruddannelse

• De kurser min virksomheds medarbejdere har deltaget i, har generelt været af en god kvalitet

• Jeg vil anbefale andre virksomheder at benytte skolens kursustilbud

• + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport)

[21]


Appendiks – om vurderinger og beregnet betydning

Vurderinger I spørgeskemaet har virksomhederne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10,

hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet

overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en virksomhed har svaret 1 på et spørgsmål, er

svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så

fremdeles.

Lav

1 2

Høj

3 4 5

6 7

8 9

10

100

80

60

40

20

0

Indeks

Betydning: Hvor skal vi

starte

Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de

enkelte faktorer er for virksomhederne.

Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem

faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er stor sammenhæng

mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er af stor betydning for

virksomheden.

Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for

at forbedre virksomhedernes loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor

og den udviste loyalitet, vil øget tilfredshed med faktoren også medføre øget loyalitet.

Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en øget tilfredshed med faktoren

ikke have særlig stor betydning for virksomhedens loyalitet.

Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har

størst betydning for deres arbejdsglæde.

INFORMATION, FORM & INDHOLD…

"Hvor skal vi

starte"

ELEVEN PÅ SKOLEN…

ALMENE FAG…

ELEVEN PÅ ARBEJDSPLADSEN…

IMAGE…

[22]


Appendiks – overordnede og specifikke prioriteringskort

To typer af

prioriteringskort

I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en

række specifikke prioriteringskort.

Overordnet

prioriteringskort

Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de seks områder:

Information, form og indhold, Eleven/Lærlingen på skolen, Almene fag,

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen samt Image.

Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder

(Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i

forhold til at forbedre den overordnede Tilfredshed og loyalitet.

NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør,

hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde.

Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål,

som bidrager mest til skabelsen af området.

Specifikke

prioriteringskort

De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på

spørgsmålsniveau.

De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et

givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker

(Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre

tilfredsheden med området.

Et eksempel

I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område

2, da det ligger i feltet for indsatsområder (Prioriter), mens område 1 ligger i feltet for

muligheder (Tilpas).

Hvordan kan man så konkret forbedre område 2 Her skal man se på det specifikke

prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive

forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet

for indsatsområder (markeret med en rød firkant).

Overordnet prioriteringskort

Specifikke prioriteringskort

Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af

en vandret og en lodret linie. Disse linier

angiver gennemsnittet for henholdsvis

vurderingen (den vandrette linie) og

betydningen (den lodrette linie).

TILPAS

OMRÅDE 1

VEDLIGEHOLD

OMRÅDE 1

NB: Da linierne er gennemsnittet af

punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort

til kort. Af samme grund vil der altid være

punkter på begge sider af linierne. Det

betyder, at der altid er områder at

prioritere - også når alle vurderinger

generelt er gode. Dette er en af

grundtankerne i arbejdet med kvalitet -

der kan altid findes forbedringer.

OMRÅDE 2

OMRÅDE 2

OBSERVER

PRIORITER

[23]


Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T +45 8620 2120 W www.ennova.dk

®

More magazines by this user
Similar magazines