adhd 2012 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

adhd 2012 - ADHD: Foreningen

adhd 2012

V i d e n - H a n d l i n g - T r i v s e l

Årets konference om ADHD

Den 6. og 7. september 2012 på Hotel Nyborg Strand


adhd 2012

V i d e n - H a n d l i n g - T r i v s e l

I 1982 stiftede en gruppe af pårørende ADHD-foreningen, og her 30 år efter er sagen

bestemt ikke blevet mindre vigtig – men måske mere nuanceret. Derfor er det en stor

fornøjelse endnu en gang at slå dørene op for vores årlige ADHD-konference med et

særdeles nuanceret program.

Vi kan i år byde på oplæg fra både udenlandske og danske forskere, der alle har et til

fælles; ønsket om at dele deres viden om ADHD. Og for at sikre, at den gode viden kan

anvendes, har konferencen også fokus på handling; altså hvad skal der til for at bringe

viden over i praksis. For det er, når viden omsættes til praksis, at den bliver til gavn for

dem, der har behov, og den bidrager til bedre trivsel for børn, unge og voksne med ADHD

– og for deres pårørende.

I år vil vi sammen med professor Edmund Sonuga-Barke (UK) se på ikke-medicinske behandlingsformer

og på hvordan, der kan handles på disse i praksis. Vi vil sammen med

professor Loretta Giorcelli (AU) se på succesfulde inklusionsstrategier for børn med

ADHD, så vi sikrer et godt og udbytterigt skoleforløb. Lektor Søren Dalsgaard vil tage os

med ind i ungdomslivet med ADHD og skærpe vores opmærksomhed på de faktorer, vi

skal handle på for at opnå trivsel og en vellykket overgang til voksenlivet. Og Adjunkt

Maja Lundemark Andersen vil berige os med sin viden om udfordringer og potentialer for

voksne med ADHD, hvad angår relationer.

Hvis livet med ADHD kun handlede om ADHD, så ville det være lettere at håndtere for

samfundet, og vi ville måske være længere med at udvikle effektive sammenhængende

tilbud. Men for at mestre og trives i livet med ADHD handler det om så meget andet

også. Konferencens temablokke sætter fokus på det at have ADHD og kunne mestre livets

daglige udfordringer både som barn, ung og voksen med ADHD. Her præsenterer førende

danske eksperter deres viden om forskellige aspekter af det levede liv med ADHD samt

giver konkrete bud på mestring og inviterer til debat.

Så kom og vær med, når vi byder op til to dage fyldt med viden, læring og netværksdannelse

– vi glæder os til at se dig!

Jette Myglegaard

Formand

Camilla Louise Lydiksen

Direktør

år – med mere end 30 dedikerede medarbejdere


Hovedtalere

01

hovedoplæg

Non-pharmacological therapies for ADHD: Can they be made to

work

v/ Edmund Sonuga-Barke (UK)

(Oplægget er på engelsk og simultantolkes)

Som det er nu, er centralstimulerende medicin den oftest anvendte og mest effektive

behandling af ADHD. Selv om medicin har en markant effekt for mange patienter i form

af kortsigtet symptomkontrol, er der begrænsninger i mange andre sammenhænge: normalisering

af symptomer er sjælden; langtidseffektiviteten er uklar; nogle funktionsområder

er uforbedrede; bivirkninger er almindelige men sjældent alvorlige; overgang fra

forsøg til normalpraksis kan være problematisk; mange patienter og pårørende ser ikke

medicin, som det rigtige valg for deres familie. Derfor er der et presserende behov for

at udvikle effektive ikke-farmakologiske behandlingsformer, som kan komplimentere den

medicinske behandling. Oplægget vil komme omkring en bred vifte af ikke-farmakologisk

behandlingsmuligheder og behov. Undervejs vil der være fokus på alt fra den filosofiske

kontekst til værdien af tidlig intervention og evidensbaseret udvikling.

Edmund Sonuga-Barke

Professor i Psykologi og Udviklingspsykopatologi ved University

og Southampton. Edmund Sonuga-Barke er direktør

for Developmental Brain-Behavior Laboratory og for

Institute of Disorders of Impulse and Attention og chefredaktør

for Journal of Child Psychology & Psychiatry.

Derudover har han deltaget i arbejdet med at udvikle

europæiske guidelines og har forsket og publiceret om en

række forskellige aspekter af ADHD i forhold til f.eks. gener,

kognitiv terapi og neurologi.

år – med vækst og stærke resultater


02

hovedoplæg

Successful Inclusive Educational Practices for Learners with

ADHD: The continuing search for best practice

v/ Lorettta Giorcelli (AU)

(Oplægget er på engelsk og simultantolkes)

I dette Hovedoplæg vil Professor Loretta Giorcelli adressere det komplekse emnefelt om

inklusion af elever med ADHD i det almene skolesystem. Hun vil undervejs trække på

sin store erfaring fra arbejdet i australske klasseværelser og på sit kliniske arbejde med

elever og forældre. Undervejs vil hun præsentere ideer, som kan være relevante som

inspiration for støttemulighederne i skoler. Som en del af oplægget vil hun skitsere differentieringsstrategier,

praksis omkring reaktioner på indsatser og et ’universaldesign for

læringsprincipper’s rolle i centrale for udvikling af ´best practice´ på inklusionsområdet

for elever med ADHD i succesfulde skoler.

Loretta Giorcelli

Professor og ekspertkonsulent i specialundervisning. Loretta

Giorcelli startede som speciallærer tilbage i 60’erne

og har siden været involveret i et hav af initiativer omkring

specialundervisning og inklusion. Fra 2004 til 2007

var hun del af et stort projekt omkring inklusion af børn

fra specialundervisning i almenskolen i Australien. Hun

har i dag sit eget konsulentfirma og rådgiver en bred vifte

af offentlige og private organisationer, skoler, lærere og

forældre både i Australien og ude omkring i verden.

03

hovedoplæg

Unge med ADHD og deres livssituation

v/ Søren Dalsgaard

Oplægget vil præsentere den nyeste viden om nogle af de faktorer, som spiller ind på

ungdomslivet med ADHD og fokusere på de udfordringer, som netop unge med ADHD

kæmper med både i forhold til risikoadfærd og sociale problemtikker. For hvordan ser

livet egentlig ud for unge med ADHD og hvad er den nuværende viden omkring kort- og

langtidseffekter af behandlingen for ADHD

Søren Dalsgaard

Ph.d., lektor og centerleder for det nyoprettede Kompetencecenter

for ADHD, Børne- og Ungdomspsykiatrisk

afdeling i Odense. Søren Dalsgaard har gennem årene

beskæftiget sig med mange aspekter omkring både børn,

unge og voksne med ADHD. Han har forsket en del i emnet

og har udgivet flere artikler i både danske og udenlandske

fagtidsskrifter.

år – med fingeren på pulsen


04

hovedoplæg

Relationer og ADHD hos voksne – udfordringer og potentialer.

v/ Maja Lundemark Andersen

Alle mennesker indgår i relationer til andre mennesker, og det er nødvendigt at kunne

begå sig blandt andre på ”en passende” måde – både i forhold til arbejde og uddannelse,

men også blandt venner og bekendte. Når ADHD diagnosen sætter sig igennem,

kan det betyde vanskeligheder med at skabe, fastholde og udvikle relationer for den

enkelte. Denne præsentation handler om, hvordan unge voksne med ADHD selv beskriver

de vanskeligheder og muligheder, de oplever i relation til deres familier, børn og venner

både når de ser tilbage på deres liv og helt aktuelt. Der sættes fokus på de unge voksnes

egne oplevelser og beskrivelser, og dermed danner deres udsagn afsæt for, hvordan

voksne med ADHD kan styrke deres relationer i fremtiden, men der sættes også fokus

på, hvordan andre gennem viden og kommunikation kan styrke rummelighed og accept

i hverdagen.

Maja Lundemark Andersen

Adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg

Universitet. Maja Lundemark Andersen har i mange

år beskæftiget sig med ADHD fra en samfundsvidenskabelig

vinkel. I 2009 udgav hun en ph.d. afhandling om

den betydning ADHD, som diagnose tillægges, og hun har

deltaget i flere forskningsprojekter omkring identitet og

sociale indsatser.

år – der har haft betydning for de mange


Aalykkeprisen

I 2011 uddelte ADHD-foreningen for første gang Aalykkeprisen. Prisen går til en person,

der har ydet en indsats for foreningens arbejde, som ligger udover det sædvanlige. Prisen

overrækkes på konferencen og består af et nummereret litografi af Troels Trier samt en

check på 5000 kr. Du kan indtil 1. august nominere kandidater til dette års Aalykkepris

via vores hjemmeside www.adhd.dk

Fest med Short-Cut

Short-Cut spiller de største dansehits, dem du absolut må danse

til og synge med på. Og det gør de med en energi og stemning, så

du ønsker, at festen aldrig stopper. Når Short-Cut indtager scenen

er det med et festfyrværkeri af lyd, lys og energi – samt en masse

overraskelser.

Peter Lund Madsen

Læge, dr.med. og hjerneforsker Peter Lund Madsen vil fredag

eftermiddag afslutte vores konference ved at sætte fokus på

hjernen og ADHD. Peter er en flittig foredragsholder og blandt

andet kendt for sine mange optrædener på TV ofte i selskab med

sin bror, Anders Lund Madsen. Peter er specialiseret i hjernes

funktion og i sindslidelser. Han er desuden ved at uddanne sig til

speciallæge i psykiatri.

Størstedelen af vores hjernekapacitet bruges til

at afkode sociale signaler, og vi er programmeret

til at reagere på samme måde, som vi

bliver behandlet. Den dårlige stemning er som

en omgangssyge. Vrisseri føder vrisseri.

Peter Lund Madsen, helse.dk

år – der har ført os fra kaos til forældretræning


år – hvor vi er nået ud og har gjort en forskel


program

Torsdag d. 6. september

9.00-10.00

Registrering og kaffe med rundstykker

10.00-10.30 Velkomst og åbningstale

10.30-12.00 Hovedoplæg 1

Non-pharmacological therapies for ADHD: Can they be

made to work

v/ Edmund Sonuga-Barke, UK (simultantolkes)

12.00-13.00 Frokostbuffet

13.00-15.00 Temablok A (parallelle spor)

A1. ADHD-foreningens forældretræningsprogram

a2. Samarbejde mellem skole og forældre

A3. Sundhed og livsstil

a4. I uddannelse og beskæftigelse med ADHD - Erfaringer

fra kommunale projekter

15.00-15.30 Kaffe og kage

15.30-17.00 Hovedoplæg 2

Successful Inclusive Educational Practices for Learners with

ADHD: The continuing search for best practice

v/ Loretta Giorcelli, AU (simultantolkes)

18.00 ADHD-foreningen byder på et lille glas i foyeren og

Aalykkeprisen overrækkes

19.00 Fødselsdagsfestmiddag

22.00 Short-cut spiller op til fest og dans

år – hvor ADHD er blevet sat på dagsordenen


program

Fredag d. 7. september

9.00-10.30 Hovedoplæg 3

Unge med ADHD og deres livssituation

v/ Søren Dalsgaard

10.30-10.45 Pause

10.45-12.00 Hovedoplæg 4

Relationer og ADHD hos voksne – udfordringer og potentialer

v/ Maja Lundemark Andersen

12.00-13.00 Frokostbuffet

13.00-14.30 TEMablok B (parallelle spor)

B1. Risikoadfærd

B2. Inklusion

B3. Kognitiv adfærdsterapi for voksne med ADHD

B4. Teknologiske hjælpemidler

14.30-14.50 Kaffe og kage

14.50-15.20 Temablok B fortsætter

15.30-16.00 Afslutningsforedrag

v/ Peter Lund Madsen

16.00 Farvel og tak for denne gang

år – der er endt i en sund debat om inklusion og trivsel


Temablok A, torsdag kl. 13.00-15.00

A1. ADHD-foreningens forældretræningsprogram

v/ forældretræner Marianne Christensen og projektleder Anna Furbo Rewitz

ADHD-foreningen har udviklet et forældretræningskursus, som kan hjælpe forældre

med at forstå, håndtere og hjælpe deres barn med ADHD. Forældrene lærer at fokusere

mere på det positive, skælde mindre ud, mindske antallet af konflikter og få mere

struktur og ro på hverdagen. Kurset henvender sig til forældre til børn med ADHD i

alderen 3-9 år. På kurset bliver de præsenteret for værktøjer og metoder, der er rettet

mod en nemmere hverdag. I denne temablok er der mulighed for at afprøve forskellige

metoder, samt høre mere om kursets indhold og resultater.

A2. Samarbejde mellem skole og forældre

v/ formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte og projektleder i Forældrerådgivningen

Solveig Gaarsmand

Forældrenes rolle i forhold til skolen er jævnligt til debat. For hvilken rolle bør de

egentlig have i forhold til skolens faglige og pædagogiske arbejde.

I denne temasession præsenterer Benedikte Ask Skotte viden blandt andet fra nogle

EU-projekter, om hvordan forældre både kan være rollemodeller, advokater og sparringspartnere.

Derefter præsenteres forskellige konkrete problemstillinger fra netop

forholdet mellem skole og forældre, som de ses fra Forældrerådgivningens perspektiv

samt bud på relevant rådgivning.

A3. Sundhed og livsstil

v/ afdelingslæge, ph.d. Allan Hvolby, børne-og ungdomspsykiatrisk afd., Esbjerg og

ph.d.-studerende fra KU Louise Beltoft Borup Andersen

Hvad ved vi om sammenhængen mellem ADHD og den livsstil mennesker med ADHD har

I foråret 2012 præsenterer forskere fra Københavns Universitet en rapport bestilt af Socialministeriet.

Den giver et overblik over den eksisterende viden om forholdet mellem

ADHD og kost og kommer med anbefalinger for fremtidens forskning på området. Kom

og få indblik i konklusionerne. Også søvnvaner forbindes med mestring af ADHD. I dette

tema præsenteres den nyeste forskning omkring søvnvaners betydning.

A4. I uddannelse og beskæftigelse med ADHD - Erfaringer fra kommunale

projekter

v/ fuldmægtig i Socialstyrelsen Rasmus Bruun og projektledere fra de konkrete projekter

I denne temablok præsenteres et udvalg af de 9 udviklingsprojekter, som i 2010 blev sat

i gang under overskriften ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’.

Projekterne er alle forankret i projektkommunerne Slagelse, Vejle og Århus.

Der vil være fokus både på de opnåede erfaringer fra initiativer, som sigter på at støtte

personer med ADHD i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og på hvad det har af

betydning for indsatsen overfor mennesker med ADHD i årene, som kommer.

år – med mere end 30 dedikerede medarbejdere


Temablok B, fredag kl. 13.00-15.20

B1. Risikoadfærd OBS: temaet er delvist på svensk

v/ psykiater Mie Bonde og overlæge i psykiatri Ylva Ginsberg (SE)

Under dette tema vil Mia Bonde præsentere viden og erfaringer fra sin tilknytning til

Stofrådgivningen og sætte fokus på sammenhængen mellem ADHD og misbrugsproblemer.

Ylva Ginsberg fra Stockholm vil præsentere sin viden omkring ADHD i forbindelse med

den svenske kriminalforsorg. I Sverige arbejder man direkte med udredning og indsatser

til indsatte med ADHD på Norrtäljeanstalten, hvor hun er projektleder.

B2. Inklusion

v/ psykolog Dorte Damm og en repræsentant fra skoleområdet

Psykolog Dorte Damms præsenterer sin forskning omkring inklusionsarbejdet i den danske

folkeskole i forhold til ADHD. Hvad viser hendes undersøgelser, og hvilke konsekvenser

bør det have for, hvordan vi forholder os til og arbejder med inklusion af børn og

unge med ADHD.

Få også indblik i hvordan man helt konkret arbejder med inklusion i forhold til ADHD i

skolerne og lær om deres resultater.

B3. Kognitiv adfærdsterapi for voksne med ADHD

v/ speciallæge i psykiatri og specialist i kognitiv adfærdsterapi Marianne Geoffroy

Voksne med ADHD har udfordringer i hverdagen, som ikke kan behandles med medicin

alene. ADHD-medicin kan opleves, som om man får en slags ’brille’ på, der gør, at man

pludselig kan erkende, hvorfor man har haft det svært. Mange har behov for at blive

vejledt i den fase, hvor diagnosen og medicinen giver plads til en ny selvforståelse, og

man har behov for hjælp til at skelne mellem hvilke vanskeligheder, der er betinget af

ADHD, og hvilke der ikke er det. En række problemstillinger der stadig vil være svære.

I oplægget vil der bl.a. være fokus på kalendertræningens specifikke relevans og på

rollespil som metode.

B4. Teknologiske hjælpemidler

v/ psykolog Mikala Lousdahl Liemann og en konsulent fra Videncenter for Handicap,

Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS)

Med udgangspunkt i et oplæg om hvilke funktionsnedsættelser ved ADHD som teknologien

kan have løsninger i forhold til – og hvilke der måske ikke er så relevante, vil der

under dette tema blive præsenteret forskellige teknologiske platforme og typer af

teknologier, som kan udgøre potentielle støtteredskaber. Derudover vil oplægsholderne

komme med konkrete eksempler på teknologiske hjælpemidler, som kan være relevante

i forhold til mange mennesker med ADHD.

år – med vækst og stærke resultater


Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 6. september kl. 9.00 til fredag d. 7. september kl. 16.00.

Sted

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 31 31, www.nyborgstrand.dk

Indkvartering

Der er et begrænset antal enkeltværelser. Indkvartering på Hotel Nyborg Strand vil fortrinsvis

ske på dobbeltværelser. Ved mange overnattende konferencedeltagere vil andre hoteller blive

inddraget. Værelser reserveres efter først til mølle princippet på Hotel Nyborg Strand. Herefter

tages andre hoteller i brug.

Pris

Prisen for at deltage i konferencen er 3975 kr.

Ved indkvartering på dobbeltværelse tillægges pr. person 560 kr.

Ved indkvartering på enkeltværelse tillægges pr. person 880 kr.

Prisen for konferencen er inklusiv forplejning, festaften og konferencemateriale.

Alle priser er eksklusiv moms.

Tilmelding

Du tilmelder dig via hjemmesiden www.adhd.dk. Ved tilmelding skal du vælge hvilke temablokke,

du ønsker at deltage i. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser

på de forskellige temablokke. Ved overtegning på en temablok tillader ADHD-foreningen sig at

fordele de sidst tilmeldte på de øvrige temablokke.

Afbud

Tilmelding er bindende. Evt. afbud skal meddeles skriftligt. Ved afbud før d. 1. august betales

50 %. Ved afbud efter d. 1. august betales 100 %

ADHD-foreningen tager forbehold for justeringer i programmet.

ADHD-foreningen

Rugårdsvej 101

5000 Odense C

Denmark

Tlf. +45 70 21 50 55

Fax: +45 63 13 42 60

Mail: info@adhd.dk

www.adhd.dk

More magazines by this user
Similar magazines