Referat af bestyrelsesmøde den 24. august2011

set.sonderborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 24. august2011

Referat af bestyrelsesmøde den 24. august2011

Sted: SET, Perlegade 9, 1. sal

Tidspunkt: 08:00-11:00

Tilstede: Aase Nygaard, Bente Jensen, Jes Andersen, Jan Prokopek, Charlotte Wejs, Stephan Kleinschmidt,

Michael Willemar

Afbud: Erling Duus, Hans Ørum

Indbudte: Tanja Have, Espen (Advice) og Knud Erik (Metaphor)

Referent: Karsten Justesen

Godkendelse af ref.

Jan stillede spørgsmål til punktet vedr. lederuddannelse idet bestyrelsen havde besluttet at dette ikke

skulle ligge i SET regi og han havde konstateret at det indgik som et punkt på budgettet.

Budget 2011

Budget blev gennemgået.

Aase understregede vigtigheden af samarbejde mellem kommune og SET for at få mest muligt ud af

indsatsen.

Jan nævnte at kommunen bl.a. havde afsat midler til udviklingen af Nordals og efterlyste at SET kunne

komme med indspark ift. disse.

Budget 2012

Næste års budgetoplæg blev gennemgået, hvor bl.a. en indsats ift. mekatronik vil blive prioriteret.

Udgangspunktet blev taget til efterretning (pkt. 29 om områdeledelse drøftes dog på et senere

tidspunkt)

Det blev drøftet om det var hensigtsmæssigt at indtægtspunkterne stadig var delt om som Cfe,

Ferieregion Sønderborg mm. Der var enighed om at beløbet blot skulle opføres som et tal.

Projekt tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

Michael orienterede om projektet og at SET tager lead på denne opgave.

Der var bred opbakning til at prioritere dette projekt under SET’s ledelse.


Forestående branding

Tanja orienterede om den forestående kampagne og gennemgik de 3 modeller for en fortsættelse af

brandingkampagnen.

Fremlæggelse af modeller for den fremadrettede Branding

De 3 modeller for fortsættelse af brandingkampagnen blev gennemgået.

Espen fra Advice gav herefter et oplæg ift. skal/skal ikke fortsætte branding.

Jan: Brandingen må ikke stoppes. Motorvejen, studerende og borgen bør være elementer i

fremadrettede kampagner

Stephan: Anbefalede at man fortsætter brandingen efter den store model idet en evt. udnævnelse til

kulturhovedstad samt et forestående 150 års jubilæum kunne give adgang til midler.

Aase: Pointerede vigtigheden af at man havde den rigtige person til at forestå indsatsen.

Jan: Vores vigtigste brand er Project Zero

Jes: Foreslog at man går efter mellemmodellen. Zero er ikke Sønderborg brand, men en del af Brandet

Sønderborg, men det vil give god mening at pulje de midler, som området skal bruge til at

markedsføre, motorvej, borgen mm. I en fælles kampagne.

Michael: SET’s ledelse anbefaler at man arbejder med model 2. efter en finansieringsmodel, hvor

kommunen og SET deler udgifterne og opfordre til at man fra politisk hold tager stilling til dette.

Der var bred enighed om at gå efter model 2 (950.000). Der tages endelig beslutning ifm. endelig

vedtagelse af budget 2012. MWS arbejder på at finde en løsning ift. at få den rigtige person til at løfte

opgaven.

SET strategi og KPI’er (målsætninger)

Ikke gennemgået

Status på SET organisation.

Gennemgang ved Michael

Orienteringspunkter

Ikke gennemgået


Evt.

Aase opfordrede til at der på næste møde blev orienteret om projekt ”Oplevelsesiværksættelse” samt

hvor vi er mht. krydstogtturisme. Sidstnævnte set i lyset af at Aabenraa nu også har meldt ud at de vil

arbejde på at tiltrække krydstogtskibe.

Formand

Jes Andersen

Næstformand

Jan Prokopek Jensen

Bestyrelsesmedlem

Bente E. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Wejs

Bestyrelsesmedlem

Erling Duus

Bestyrelsesmedlem

Hans Ørum

Bestyrelsesmedlem

Aase Nyegaard

More magazines by this user
Similar magazines