nr. 177 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 177 - Fjordhesten Danmark

Vi fik nyt navn, vi fik en sportsstambog,

kåringsklasserne blev afskaffet

og køreprøven genindført for 3½årige

og ældre hingste, der møder

med henblik på avlsgodkendelse

Af Birgit Mortensen

Generalforsamlingen 2005 blev en vældig

hyggelig og fornøjelig affære med mange

muntre replik-skifter. Men de formelle

ting, der skulle klares, blev naturligvis

håndteret på korrekt vis. Leif Lund var

også i år dirigent, og det hverv løste han

helt uden problemer. Der var 90 stemmer

tilstede, heraf 3 foreningsstemmer,

men derudover også en del ledsagende

familiemedlemmer.

Beretningen

Igen i år blev beretningen aflagt i form af

delberetninger. Formanden, Flemming

Strange-Hansen, tog sig af avlen og det

mere generelle. Niels Mortensen, der

ikke er bestyrelsen men formand for dommerudvalget,

fortalte, hvad dette udvalg

havde arbejdet med i årets løb. Flemming

Hjorthøj tog sig af materialprøveudvalget.

Vivian Skøtt fortalte om opdrætter- og

brugerudvalget. Helle Graves orienterede

om sportsudvalgets arbejde og afslutningsvis

fortalte Birgit Mortensen om,

hvad det skete i bladudvalget. I og med,

at beretninger først og fremmest handler

om året der gik, og at årets aktiviteter har

været omtalt i ”Fjordhesten”, går vi ikke i

dybden med dem her.

Men Flemming sluttede sin beretning

med en rigtig trist meddelelse, der lød

som følger: ”Af indkaldelsen til generalforsamlingen

fremgår det at et af bestyrelsesmedlemmerne

ikke ønsker genvalg.

Siden indkaldelsen blev skrevet, er jeg

efter lange overvejelser kommet til den

Generalforsamling

med megen munterhed

konklusion, at også jeg ønsker at prioritere

andre ting mere, så jeg heller ikke stiller

op til genvalg. Det har ikke været let. Som

tidligere sagt synes jeg, vi har det godt

socialt i bestyrelsen, så det er ikke det

der er årsagen, men derimod en ændret

prioritering af min tid.”

Debatten

Flemming havde i sin beretning – som

et led i omtalen af den stadigt igangværende

strukturdebat - nævnt muligheden

en opdeling mellem foreningens avls- og

sportsaktiviteter. Det advarede en deltager

imod, men Flemming kunne berolige

med, at det var en mere beføjelsesmæssig

opdeling, han havde i tankerne. I øvrigt

har den nye bestyrelse nedsat et udvalg,

der skal arbejde videre med strukturen, og

det omfatter såvel hvordan samarbejdet

med de lokale foreninger skal forme sig

fremover og hvordan vore egne vedtægter

kan tilpasses nutiden.

Antallet af kåringspladser var også til debat,

en enkelt generalforsamlingsdeltager syntes,

at bestyrelsen skulle have skåret igennem

og reduceret antallet af kåringspladser

til en øst for og en vest for Storebælt. Andre

var bekymrede for reduktionen af antallet

af kåringspladser.

Et andet emne der blev berørt var, hvornår

det var i orden at starte terræn let. I januar

kvartal havde sportsudvalget drøftet om

3½-årige fortsat kunne starte i terræn let.

Da der ikke var enighed i sportsudvalget,

måtte bestyrelsen træffe en beslutning, og

der var flertal for at øge aldersgrænsen til

4 år. Under formødet til generalforsamlingen,

der netop handlede om træning af

unge heste, blev Johnny Hansen spurgt,

hvornår han mente fjordheste kunne gå en

terræn let. Han så ingen problemer i starte

en 3½-årig, hvis den var trænet rigtigt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde

den 2. april drøftedes sagen igen, nu var

stemningen vendt, således at der var flertal

for at vende tilbage til den gamle regel,

hvorefter terræn let kan startes efter den

1. august i det år, hvor hesten fylder 3. Det

blev dog samtidigt understreget, at dommerne

til enhver tid havde bemyndigelse

til at stoppe en 3½-årig (eller for den sags

skyld en ældre hest), hvis den ikke var klar

til at starte.

Efter afsluttet debat satte dirigenten

beretningen til afstemning. Den blev

godkendt.

Diplomer, pokaler og PR-pris

Der uddeltes diplomer til udstillerne af

afkomssamlinger efter Lei Rud FJH 714,

Stendis Bue FJH 707, Sandra EFJ 8543,

Sally FJ 8752 og Muddi Stanstorp FJ

7020.

Herefter blev Tour-pokalerne uddelt til

bedste rytter i 2004: Janne Melvej/Boye

Engvang og bedste kusk: Helle Graves/

Kastanielystens Charlie. Der var opdrætterpræmier

til Ejnar Dons for Boye Engvang

og til Carsten Bisgaard for Kastanielystens

Charlie.

Endelig uddeltes årets PR-pris til Jens

Høgh, som igennem mange år har gjort

en stor indsats for fjordhestene.

Regnskabet

Jes Boesen lagde tallene frem, opmuntrende

som sådan var de ikke, da året

udviste et mindre underskud. Der var

enkelte bemærkninger til regnskabet, som

generalforsamlingen herefter godkendte.

Kontingentet

Bestyrelsens forslag til 2006-kontingentet

blev vedtaget, dvs. når der næste gang

udsendes girokort vil følgende tal stå på

More magazines by this user
Similar magazines