6062 Valbyejendommene beboelse

3b.dk

6062 Valbyejendommene beboelse

SPAR PÅ ENERGIEN

I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

6062 Valby Ejendomme

Høffdingsvej 7

2500 Valby

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 17. oktober 2012

Til den 17. oktober 2019.

Energimærkningsnummer 310009201


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Sten Ehrenreich

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

se@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Mulighederne for Høffdingsvej 7, 2500 Valby

El

Investering

Årlig

besparelse

SOLCELLER

Der er ingen solceller på nogen af bygningerne

FORBEDRING

Alle 5 bygninger: Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der

monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 39 kvm. Der

kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal

virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære evt. trækroner, så der ikke opstår

skyggevirkning på solcellerne.

555.800 kr. 56.700 kr.

18,78 ton CO₂

Tag og loft

Investering

Årlig

besparelse

LOFT

Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum skønnet at have lerindskud som

eneste isolering. Gælder alle fem bygninger,

FORBEDRING

Uisoleret loftsrum, indblæsning af granulat i etageadskillelsen. Det skønnes at der er

plads til ca. 80 mm granulat. Gælder alle fem bygninger.

1.244.000

kr.

499.000 kr.

113,33 ton

CO₂

Energimærkningsnummer 310009201 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Gulve

Investering

Årlig

besparelse

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelsen mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekontruktion.

Etageadskillelsen er skønnet at være med lerindskud. Gulve er udført i træ, loftet er

pudset. Gælder alle fem bygninger.

FORBEDRING

Isoler kældergulvet i alle 5 bygninger med 100 mm mineraluld batts ophængt under

gulvet afsluttet med en effektiv dampspærre og med en godkendt bekældning. Det vil

være nødvendigt føre synlige rør med end under det nye loft eller udskifte til ny

installation uden samlinger (pex rør). Hvis man undtaler at afslutte med en plade,

men blot bolter de hårde mineralulds batts fast til loftet er det ikke nødvendigt at

ændre de tekniske installationer

3.110.000

kr.

239.900 kr.

54,45 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009201 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man

sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af

isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug

under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning

til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt

af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –

ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala

fra A1 til G. A1 repræsenterer

lavenergibygninger med et meget lille

forbrug, A2 repræsenterer bygninger der

opfylder bygningsreglementets krav til

nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger

med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises

bygningens nuværende energimærke og

energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:

4.089,71 MWh fjernvarme

2.969.470 kr.

576,65 ton CO₂ udledning

Energimærkningsnummer 310009201 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de

bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,

og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som

forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen

kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet

BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Tag og loft

Investering

Årlig

besparelse

LOFT

Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum skønnet at have lerindskud som

eneste isolering. Gælder alle fem bygninger,

FORBEDRING

Uisoleret loftsrum, indblæsning af granulat i etageadskillelsen. Det skønnes at der er

plads til ca. 80 mm granulat. Gælder alle fem bygninger.

1.244.000

kr.

499.000 kr.

113,33 ton

CO₂

Ydervægge

Investering

Årlig

besparelse

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge på 2 sal er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og

indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet er skønnet

efterisoleret med mineraluldsgranulat.

MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge i stueetagen består af 48 cm massiv teglvæg. Gælder alle fem bygninger.

Ydervægge, 1 sal, består af 36 cm massiv teglvæg. Gælder alle fem bygninger.

Energimærkningsnummer 310009201 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig

besparelse

VINDUER

Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.

Gælder alle fem bygninger.

FORBEDRING VED RENOVERING

Udskiftning af 2 lags termoruder til 2 lags energirude med U værdi på 1.1.

Energiruderne skal være med varm kant. Gælder alle fem bygninger.

216.300 kr.

49,12 ton CO₂

YDERDØRE

Yderdøre, altaner, med en rude. Vindue er monteret med 2 lags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Der monteres fortsatsrude/rammer med energiglas

5.700 kr.

1,29 ton CO₂

YDERDØRE

Yderdøre, gade, med 1 rude. Vindue er monteret med 2 lags energirude

Gulve

Investering

Årlig

besparelse

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelsen mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekontruktion.

Etageadskillelsen er skønnet at være med lerindskud. Gulve er udført i træ, loftet er

pudset. Gælder alle fem bygninger.

FORBEDRING

Isoler kældergulvet i alle 5 bygninger med 100 mm mineraluld batts ophængt under

gulvet afsluttet med en effektiv dampspærre og med en godkendt bekældning. Det vil

være nødvendigt føre synlige rør med end under det nye loft eller udskifte til ny

installation uden samlinger (pex rør). Hvis man undtaler at afslutte med en plade,

men blot bolter de hårde mineralulds batts fast til loftet er det ikke nødvendigt at

ændre de tekniske installationer

3.110.000

kr.

239.900 kr.

54,45 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009201 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Ventilation

Investering

Årlig

besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i alle 5 bygninger i form af oplukkelige vinduer og mekanisk

udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal

tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt

tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

Energimærkningsnummer 310009201 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

Investering

Årlig

besparelse

FJERNVARME

Alle 5 bygninger opvarmes med fjernvarme via 3 varmecentraler. Anlæggene er

udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumper i bygningerne.

Vi skal i følge håndbog for energikonsulenter altid overveje forslag om varmepumper.

Vi har overvejet dette, men undlader at stille forslag herom da der ingen rentabilitet

ved et sådant tiltag på en fjernvarmeforsynet ejendom.

Forholdet mellem elpris (kr/kWh) og fjernvarmeprisen (kr/KWh) angiver et absolut

minimum for varmepumpens effektivitet for at en varmepumpe skal være blot

jævnbyrdig med fjernvarme.

Der henvises til Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.

Det er svært at opnå rentabilitet af varmepumper ved fjernvarme forsynende

ejendomme

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg på nogen af bygningerne.

Der er ikke foreslået montering af solvarmeanlæg. Det vurderes at solvarme ikke er

rentabelt pga. lave varmepriser men kunne eventuelt overvejes af andre årsager end

økonomiske. Hvis varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i

solvarme være fordelagtig, da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt

brugsvand. Besparelsen vil erfaringsmæssigt være ca. 70 % af af energiforbruget til

opvarmning af det varme brugsvand

Varmefordeling

Investering

Årlig

besparelse

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af alle 5 bygninger sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Energimærkningsnummer 310009201 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMERØR

Varmefordelingsrør, hovedrør, er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40

mm isolering. Gælder alle 5 bygninger.

Grenrør: Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30

mm isolering. Gælder alle 5 bygninger.

Varmefordelingsrør i jord er skønnet udført som 100 mm præisolerede stålrør.

VARMEFORDELINGSPUMPER

Byg 1: Varme - Fordelingspumpe: Grundfos Magna 80-120 F, 800 W

Byg 2: Varmefordelingspumpen sidder i varmecentralen i Bygning 1

Byg 3: Varme - Fordelingspumpe: UPE 80 - 120 F, 1550 W

Byg 4: Varmefordelingspumpen sidder i varmecentralen i Bygning 3.

Byg 5: Varme - Fordelingspumpe: Grundfos UPE 65-60, 550 W

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af

varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Gælder alle 5 bygninger.

Energimærkningsnummer 310009201 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

VARMT VAND

Varmt vand

Investering

Årlig

besparelse

VARMT VAND

Flerfamiliehuse, gennemsnitsforbrug, gælder alle 5 bygninger

VARMTVANDSRØR

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret

med 40 mm isolering.

Hovedrør: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er

isoleret med 30 mm isolering.

Afgreninger: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene

er isoleret med 30 mm isolering.

Lejligheder: Brugsvandsrør og cirkulationsledning - 1/2" (21,4 mm) stålrør -

uisolerede. Der er næppe plads til at isolere rørerne.

Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord er skønnet udført som 1" stålrør isoleret

med 40 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER

Byg 1: Varmt brugsvand - Cirkulationspumpe: Grundfos UPE 80 - 120 F

Byg 2: Cirkulationspumpen sidder i varmecentralen i Bygning 1

Byg 3: Varmt brugsvand - Cirkulationspumpe: Grundfos UPE 80-120 F, 1550 W

Byg 4: Cirkulationspumper sidder i varmecentralen i Bygning 3.

Byg 5: Cirkulationspumpe, varmt brugsvand: Magna 50-60 FN, 400 W

VARMTVANDSBEHOLDER

Byg. 1: Varmt brugsvand - VVB: 2500 L, ca. 100 mm isolering, isoleret manddæksel

Byg 2: Varmt brugsvand - VVB: Varmtvandsbeholderen står i varmecentralen i

Bygning 1

Byg.3: Varmt brugsvand - VVB, 3500 L, ca. 100 mm isolering, isoleret manddæksel

Byg 4: Varmt brugsvand - VVB: Varmtvandsbeholderen står i varmecentralen i

Bygning 3.

Byg 5: Varmt brrugsvand -VVB 2500 L, ca. 100 mm isolering, isoleret manddæksel

Energimærkningsnummer 310009201 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

EL

El

Investering

Årlig

besparelse

BELYSNING

Udebelysning pr. bygning, ca.15 stk 15 W energisparepærer, dagslysstyret

Hovedtrapper, 11 W energisparepærer, bevægelsesmelder. Gælder alle fem

bygninger.

Kældergange, tørrerum m.m. ca. 25 stk PL 7 rør, bevægelsesmelder. Gælder alle fem

bygninger.

Bygning 1: Varmecentral, 3 stk 36 W lysstofrør, bevægelsesmelder

Bygning 3: Varmecentral, 3 stk 36 W lysstofrør, bevægelsesmelder

Bygning 5: Varmecentral, 3 stk 36 W lysstofrør, bevægelsesmelder

SOLCELLER

Der er ingen solceller på nogen af bygningerne

FORBEDRING

Alle 5 bygninger: Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der

monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 39 kvm. Der

kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal

virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære evt. trækroner, så der ikke opstår

skyggevirkning på solcellerne.

555.800 kr. 56.700 kr.

18,78 ton CO₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke omfatter ialt 5 bygninger beliggende Høffdingsvej 7 (Byg. 1), Høffdingsvej 29 (Byg 2),

Høffdingsvej 51 (Byg 3), Vilhelm Thomsens alle 13 (Byg 4) og Vilhelm Thomsens alle 44 (Byg 5).

Ejendommener fjernvarme forsynet.

Der er tre varmecentraler beliggende i henholdsvis Byg. 1, Byg. 3 og Byg 5. Varmecentralen i Byg 1

forsyner Byg 1 og Byg 2, varmecentralen i Byg 3 forsyner Byg 3 og Byg 4. Varmecentralen i Byg 5 forsyner

kun Byg 5.

Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3. Data er baseret på det

foreliggende tegningsmateriale, oplysninger ved bygningsgennemgang, samt egne opmålinger og

besigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er som hovedregel taget

fra Håndbog for Energikonsulenter.

Forud for igangsættelse af evt. isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af

forholdene, og det skal sikres, at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker

svækkelse af konstruktioner eller opstår råd eller fugtskader.

De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget fra

denseneste udgave af Håndbog for Energikonsulenter. Visse U-værdier, er beregnet efter DS 418.

Energimærkningsnummer 310009201 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Af pladsmæssige årsager og på grund af risikoen for skimmelsvamp er der ikke foreslået indvendig

isolering af ydermurene. Vinduesbrystningerne er antaget at være uisolerede. Af arkitektoniske årsager

og på grund af de store vinduesarealer, er der ikke foreslået udvendig isolering.

Nogle energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbart

attraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks.

mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m.

Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere/lejere og

ejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunne

reducere tilbagebetalingstiden for forslagene.

Energimærkningsnummer 310009201 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Beboelse, lejlighed af gennemsnitlig størrelse

Bygning

Adresse

Valby Ejendomme Høffdingsvej 7, Høffdingsvej 29, Høffdingsvej

51, Vilhelm Thomsens Alle 13, Vilhelm

Thomsens Alle 44


61

Antal

390

Kr./år

6.937

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den

enkelte lejligheds areal.

Energimærkningsnummer 310009201 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være

rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og

besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.

Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,

og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved

nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være

anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,

hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne Forslag Investering

Bygning

Årlig besparelse

i energienheder

Årlig besparelse

Loft Uisolerede loftsrum, alle 5

bygninger, indblæsning af

granulat i etageadskillelsen

1.244.000 kr. 802,95 MWh

fjernvarme

169 kWh el

499.000 kr.

Etageadskillelse Isoler kældergulvene med 100

mm mineralduld batts ophængt

under

gulvet.

3.110.000 kr. 386,05 MWh

fjernvarme

32 kWh el

239.900 kr.

El

Solceller

Montage af nye solceller på alle

5 bygninger. Monokrystaæiske

solicium. 6 kW.

555.800 kr. 28.325 kWh el 56.700 kr.

Energimærkningsnummer 310009201 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER

REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at

overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,

der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne

Forslag

Vinduer, døre ovenlys mv.

Årlig besparelse

i energienheder

Årlig besparelse

Vinduer

Udskiftning af 2 lags termoruder til

2 lags energiruder med U værdi på

1,1. Energiruderne skal være med

varm kant.

348,15 MWh fjernvarme

42 kWh el

216.300 kr.

Yderdøre

Altandøre med 1 termorude

monteres med fortsatsruder af

energiglas.

9,16 MWh fjernvarme

1 kWh el

5.700 kr.

Energimærkningsnummer 310009201 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ................................................................. 2.665.844 kr. i afregningsperioden

Fast afgift ........................................................................ 0 kr. i afregningsperioden

Varmeudgift i alt.............................................................. 2.665.844 kr. i afregningsperioden

Varmeforbrug.................................................................. 3.532,30 MWh fjernvarme i afregningsperioden

Aflæst periode................................................................. 02-01-2011 til 01-01-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ................................................................. 2.705.526 kr. per år

Fast afgift ........................................................................ 0 kr. per år

Varmeudgift i alt.............................................................. 2.705.526 kr. per år

Varmeforbrug.................................................................. 3.584,88 MWh fjernvarme per år

CO2 udledning................................................................. 505,47 ton CO₂ per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug er ca. 15% større end det oplyste klimakorrigerede forbrug. Årsagen til denne

forskel kan bl.a. være at beregningen delvist er foretaget ud fra nogle standardbetingelser eller skøn

vedr. rumtemperatur, ventilation, internt varmetilskud, varmtvandsforbrug m.m., som ikke nødvendigvis

passer helt med de faktiske forhold.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .............................................................................. 621,00 kr. per MWh fjernvarme

429.760 kr. i fast afgift per år for fjernvarme

El ..................................................................................... 2,00 kr. per kWh

Vand................................................................................. 43,00 kr. per m³

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør

det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Energimærkningsnummer 310009201 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning, byg 1

Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 7

BBR nr............................................................................. 101-253368-1

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1933

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 4944 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 162 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 5148 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 5148 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 205 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 1660 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 29

BBR nr............................................................................. 101-253368-2

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1935

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 4730 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 162 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 4951 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 4951 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 1720 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 3

Energimærkningsnummer 310009201 17


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 53

BBR nr............................................................................. 101-253368-3

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1938

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 6192 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 6192 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 6192 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 2030 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 4

Adresse ........................................................................... Vilhelm Thomsens Alle 13

BBR nr............................................................................. 101-253368-4

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1941

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 4734 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 566 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 5300 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 5300 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 2050 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 5

Adresse ........................................................................... Vilhelm Thomsens Alle 44

BBR nr............................................................................. 101-253368-5

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år................................................................... 1941

År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevant

Varmeforsyning............................................................... Fjernvarme

Supplerende varme......................................................... Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 3184 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Energimærkningsnummer 310009201 18


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Boligareal opvarmet ....................................................... 3184 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 3184 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage................................................. 1089 m²

Energimærke .................................................................. F

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

De registrerede arealer i de fem bygninger svarer fint overens med oplysningerne i BBRejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte

besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan

man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,

råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være

behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

se@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Ved energikonsulent

Sten Ehrenreich

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af

sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

Energimærkningsnummer 310009201 19


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærkningsnummer 310009201 20


Energimærke

for Høffdingsvej 7

2500 Valby

Energistyrelsens Energimærkning

Gyldig fra den 17. oktober 2012 til den 17. oktober 2019

Energimærkningsnummer 310009201

More magazines by this user
Similar magazines