rsregnskab 2005 - Danica Pension

danicapension.dk

rsregnskab 2005 - Danica Pension

Årsrapport 2006

Danica Pension I


Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING

Hovedtal ...................................................................................................................................... 3

Resume........................................................................................................................................ 4

Konkurrencesituationen og salget............................................................................. 4

Kunder og service................................................................................................................. 5

Risikostyring og investeringsstrategi....................................................................... 5

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer................................................. 6

Årets resultat .......................................................................................................................... 6

Forventninger til 2007 ...................................................................................................... 8

Ledelse og ledelseshverv ................................................................................................. 9

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning.............................................................................................................11

Revisionspåtegninger......................................................................................................12

REGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis ..........................................................................................14

Regnskab...... ...........................................................................................................................19

2 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Hovedtal

Mio. kr. 2006 2005 2004 2003 2002

RESULTATOPGØRELSE

Præmier 5.148 2.754 1.701 2.036 1.963

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 902 1.206 359 276 -107

Forsikringsydelser -451 -210 -86 -66 -9

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -12 -8 -5 -3 -

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -5.405 -3.622 -1.885 -2.059 -1.681

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -237 -172 -134 -139 -127

Resultat af genforsikring 0 4 1 -1 0

Overført investeringsafkast -31 -26 -19 -12 -48

Forsikringsteknisk resultat -86 -74 -68 32 -9

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring -81 -46 -11 -6 -1

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 106 76 52 27 53

Resultat før skat -61 -44 -27 53 43

Skat 38 -9 13 -17 -9

Årets resultat -23 -53 -14 36 34

BALANCE

Aktiver i alt 18.041 11.698 7.241 4.897 2.566

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 17.421 11.116 6.868 4.245 2.176

Egenkapital i alt 472 451 304 515 329

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 4,1 3,9 5,1 4,4 7,6

Afkast efter pensionsafkastskat 3,5 3,3 4,3 3,5 7,0

Omkostningsprocent af præmier 3,9 5,0 6,2 6,9 6,5

Omkostningsprocent af hensættelser 1,7 1,9 2,4 4,4 9,5

Omkostninger pr. forsikret i kr. 3.609 3.781 4.211 7.149 16.862

Omkostningsresultat -0,6 -0,7 -1,0 -2,7 -7,4

Forsikringsrisikoresultat 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 0,0

Solvensdækning 180 170 194 444 511

Egenkapitalforrentning før skat -13,1 -10,4 -8,7 15,4 14,0

Egenkapitalforrentning efter skat -4,9 -12,6 -4,7 10,5 11,0

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 185 189 104 90 86

Bruttoomkostningsprocent 18 18 23 25 11

Combined ratio f.e.r. 155 166 126 126 117

Operating ratio 244 120 70 77 41

De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unit-link kundernes afkast.

Præmier og ydelser i 2002 og 2003 er inkl. ind- og udbetalinger på investeringskontrakter.

For 2004-2006 er værdiansættelsen foretaget i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse af 13. december 2005.

For 2002-2003 er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regler. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets

regnskabsbekendtgørelse.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 3


Resume

Danica Pension I, der tegner markedsprodukterne

Danica Link og Danica Balance samt

unit-link ordninger i den norske filial, opnåede

i 2006 et resultat på -23 mio. kr. mod -53

mio. kr. i 2005, hvilket er en forbedring i

forhold til forventningerne i halvårsrapporten

2006.

Bruttopræmierne inkl. indbetalte præmier på

investeringskontrakter og syge- og ulykkespræmier

blev på 6.216 mio. kr. mod 3.493

mio. kr. i 2005.

Kunder med Danica Balance med 30 år til

pension, og som har valgt middel risiko, fik i

2006 et afkast på 10,5 pct. før skat, mens

kunder med høj risiko fik et afkast på 14,0

pct. før skat.

Kunder med Danica Link har i de fleste tilfælde

valgt at placere opsparingen i middel

risiko, og her udgjorde afkastet 5,3 pct. før

skat, mens kunder med høj risiko fik et afkast

på 9,1 pct. før skat.

Salget af Danica Balance og Danica Link har

udviklet sig tilfredsstillende i 2006, og mange

kunder har tillige valgt at flytte deres opsparing

fra Danica Traditionel til et af de to

markedsprodukter.

Den stigende interesse, som både private og

firmaer viser for markedsprodukterne, betyder,

at disse over tid vil afløse det traditionelle

pensionsprodukt.

Generelt anbefaler Danica yngre kunder med

Danica Traditionel med ydelsesgaranti baseret

på 1,5 pct. eller 2,5 pct. at omlægge opsparingen

til enten Danica Balance eller Danica

Link. For kunder, der har en traditionel

ordning med en ydelsesgaranti baseret på 4,5

pct., er problemstillingen lidt mere kompleks,

og det er derfor vigtigt, at disse kunder

får omhyggelig rådgivning inden de eventuelt

omlægger ordningen.

Cirka 72.000 af Danicas kunder har allerede

valgt markedsbaserede produkter.

I Danica Pension I udgjorde omkostningsprocenten

3,9 pct.

I 2006 blev der sat yderligere fokus på ekspeditionstiderne,

bl.a. ved at Danica valgte at

indføre en økonomisk godtgørelse til kunderne,

hvis en pensionsopsparing ikke er

oprettet inden for 20 arbejdsdage.

Konkurrencesituationen og salget

Der har i 2006 været en stigende interesse for

pensionsopsparing. Den højere levealder

samt drømmen om et aktivt liv som pensionist

har betydet, at stadig flere har erkendt

behovet for selv at spare op til pensionen.

Kombineret med de stadigt voksende pensionsformuer

har det samtidig øget mediernes

interesse for området.

De samlede præmier på markedsprodukterne

Danica Balance og Danica Link steg med 87

pct. til 6,0 mia. kr. Stigningen fordeler sig

med 62 pct. på løbende præmier og 90 pct.

på engangspræmier. Den store stigning i

engangspræmierne skal ses i sammenhæng

med de nedsatte gebyrer for at flytte de traditionelle

ordninger. Således stammer 1,6 mia.

kr. fra reserver overført fra Danica Pension.

Markedsandelen i Danmark udgjorde godt 50

pct. baseret på bruttopræmierne for 1. halvår

2006.

4 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Kunder og service

Danica har i såvel 2006 som i de foregående

år fokuseret på forbedring af ekspeditionstiden

i forbindelse med oprettelse eller ændringer

af policer og i forbindelse med skadessager.

Det har været et emne i hele pensionsbranchen,

og pressen har i efteråret også

beskæftiget sig med dette.

EKSPEDITIONSTIDER

(I pct.) 2006 2005

Nytegninger inden for 5 dage 84 91

Policeændringer inden for 10 dage 92 96

Skadebehandling inden for 10 dage 93 90

Korte ekspeditionstider er vigtige for kunderne,

og for Danica er det væsentligt at leve

op til kundernes forventninger. I 2006 indførte

Danica på eget initiativ en godtgørelse

til kunderne, såfremt en nytegnet pensionsopsparing

ikke er etableret senest 20 arbejdsdage

efter, at kundens underskrift er modtaget.

De samlede godtgørelser i 2006 udgjorde

i alt ca. 121.000 kr., hvilket er noget mindre

end forventet, og niveauet skal bl.a. ses i

sammenhæng med et stort antal nytegnede

pensionsordninger i 2006.

Danicas hjemmeside offentliggøres servicemål,

resultater for nyoprettelser og ændringer

af policer, samt ekspeditionstider på

skadesager.

Danica vil i 2007 tilstræbe yderligere forbedring

af ekspeditionstiderne.

I foråret 2006 gennemførte Danica en kundetilfredshedsundersøgelse

som viste, at kunderne

opfatter Danica som et pålideligt og

troværdigt selskab, der yder en god personlig

betjening. Undersøgelsen viste også, at kunderne

fortsat opfatter formuleringerne i breve,

forsikringsbetingelser, årsoversigter m.v.

som ringe. Selvom Danica i de senere år har

foretaget mange forbedringer af den skriftlige

kommunikation, vil disse forhold også være

et fokusområde i 2007.

Danica har i 2006 bidraget aktivt til udvikling

af Pensionsinfo, som er en fælles brancheløsning

med pensionsoplysninger fra alle

pengeinstitutter og pensionsselskaber i Danmark.

Løsningen forventes at være tilgængelig

for kunderne medio 2007.

Risikostyring og investeringsstrategi

Risikoen på ”Investeringsaktiver tilknyttet

unit-link kontrakter” påhviler i væsentligt

omfang forsikringstagerne. Risikoen på garantierne

i Danica Link afdækkes med afledte

finansielle aktieinstrumenter samt ved omlægning

af investeringerne de sidste fem år

inden udbetaling. Risikoen på garantierne i

Danica Balance styres primært gennem investeringsstrategien.

Selskabets egne midler er placeret i obligationer

med en varighed på cirka 2,4 år.

Opsparingen i Danica Balance investeres i

kombinationer af fire investeringsfonde, som

er specielt udviklet til Danica Balance. For

hver enkelt kunde tilpasser Danica løbende

fordelingen mellem de fire fonde ud fra kundens

alder og valgte risikoprofil.

Én af fondene investerer i aktier, hvor udgangspunktet

er en portefølje af indekserede

udenlandske aktier, som suppleres med aktive

investeringer inden for udvalgte områder.

De øvrige tre fonde investerer i obligationer

og adskiller sig især fra hinanden ved løbetiden

for de obligationer, der investeres i. Der

investeres primært i danske og europæiske

obligationer.

Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt,

hvor den enkelte kunde har stor

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 5


frihed til selv at vælge risikoprofil på investeringerne.

Pensionsopsparingen investeres

med udgangspunkt i et fondsunivers bestående

af 43 investeringsfonde fra en række

danske og internationale fondsforvaltere.

Udviklingen i hver enkelt investeringsfond

følges nøje, og fonde, der ikke lever op til

Danicas krav, bliver udskiftet. Herved sikres

en høj kvalitet i de tilbudte investeringsfonde.

Danica Pension I har i 2006 overholdt Finanstilsynets

”røde og gule lys”. Danica Pension

I er således i ”grønt lys”, hvilket indebærer,

at Danica Pension I kan modstå en

negativ markedsudvikling med blandt andet

et samtidigt aktiekursfald på 30 pct. og en

renteændring på 1 pct.

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Danica Pension I er ejet af Danica Pension,

der indgår i Danske Bank koncernen. Selskabet

driver en filial i Norge.

Danica Link udbyder afdelinger fra investeringsforeningerne

Alfred Berg, BG Invest,

Carnegie Worldwide, Danske Invest, Fidelity

International, Black Rock Merrill Lynch Investment

Managers og T. Rowe Price.

Den enkelte Danica Link-kunde kan enten

selv bestemme, hvilke investeringsfonde, der

skal investeres i, eller overlade det til Danica

ved at vælge en af de seks Danica Valgporteføljer.

Danica Valg-porteføljerne sammensættes

med forskellige risikoniveauer,

hvor aktieandelen udgør mellem 0 pct. og

100 pct.

Danica Valg-porteføljernes aktieandel styres

med udgangspunkt i en global aktieportefølje.

Forskellige regioner eller sektorer kan

over- eller undervægtes alt efter den forventede

fremtidige udvikling. Obligationsandelen

styres primært ud fra forventningerne til

renteudviklingen.

Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer

og samtidig sikre sig mod kurstab,

idet Danica Link tilbydes både med og uden

udbetalingsgaranti. Udbetalingsgarantien

sikrer kunden mindst 95 pct. af indbetalingerne

på pensionstidspunktet.

Der er – udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær

– alene ansatte i selskabets norske

filial.

Bestyrelsen i Danica Pension I består af otte

generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf

tre er medarbejder ansat i Danica Pension.

Danica har i 2006 ansat Jørgen Klejnstrup

som direktør, med ansvar for Kundeservice,

Udland og HR. Jørgen Klejnstrup kom fra en

stilling som direktør for International Forretningsudvikling

i Danske Bank. Direktionen

består herefter af administrerende direktør

Henrik Ramlau-Hansen, direktør Jørgen

Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann.

Årets resultat

Danica Pension I’s resultat før skat udgjorde

-61 mio. kr. mod -44 mio. kr. i 2005. Efter

skat udgjorde resultatet -23 mio. kr. mod -53

mio. kr. i 2005, hvilket er en forbedring i

forhold til forventningerne i halvårsrapporten

2006. Årets resultat foreslås overført til

egenkapitalen.

I resultatet indgår resultatet af filialen i Norge

med 11 mio. kr. før skat og 22 mio. kr.

efter skat.

Finanstilsynet har pr. 1. januar 2006 ændret

reglerne således, at det ikke længere er muligt

at indregne nutidsværdi af fremtidigt

6 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


administrationsresultat på forsikringskontrakter.

Kommentarer til resultatopgørelsen

Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikring

og indbetalinger på investeringskontrakter

steg med 78 pct. og udgjorde 6.216

mio. kr.

Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat

blev i 2006 på 1.037 mio. kr.

Afkastet af obligationer var påvirket af kurstab

som følge af en stigende rente, mens der

var kursstigninger på aktier. Samlet har investeringsafkastet

været tilfredsstillende.

BRUTTOPRÆMIER

(Mio. kr.) 2006 2005

Løbende præmier 2.273 1.403

Engangspræmier 3.029 1.423

Investeringskontrakter 708 386

Danica Link, Norge 206 281

Bruttopræmier i alt 6.216 3.493

Kunder i Danica Balance med middel aktieandel

og 30 år til pensionering fik i 2006 et

afkast på 10,5 pct. Siden Danica Balance blev

introduceret i foråret 2005, har disse kunder

fået et samlet afkast på 15,3 pct. p.a. før skat.

I selskabets filial i Norge udgjorde præmieindtægter

inklusiv indbetalinger på investeringskontrakter

206 mio. kr.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger

steg med 65 mio. kr. til 237 mio. kr., heraf

steg administrationsomkostningerne med 22

mio. kr. og erhvervelsesomkostningerne med

43 mio. kr. Af de samlede omkostninger er 18

mio. kr. afholdt i filialen i Norge. Omkostningsprocenten

faldt fra 5,0 pct. i 2005 til 3,9

pct. i 2006.

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

udgjorde -81 mio. kr. mod

-46 mio. kr. i 2005. Skadeniveauet var fortsat

utilfredsstillende.

Andre ordinære indtægter vedrører indtægter

fra fondsforvaltere. Stigningen fra 54 mio. kr.

i 2005 til 81 mio. kr. i 2006 kan henføres til

den stigende portefølje.

Skatten udgjorde en indtægt på 38 mio. kr.

Skatten af årets danske indkomst udgjorde en

indtægt på 20 mio. kr. svarende til 28 pct. af

resultat før skat. Skatten vedrørende den

norske filial udgjorde en indtægt på 18 mio.

kr. som følge af revurdering af udskudte

skatteaktiver.

AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT

(i pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb

Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel

Høj 14,0 100 5,3 38

Middel 10,5 75 3,8 27

Lav 6,9 49 2,3 16

Størstedelen af kunderne i Danica Link har

valgt at placere deres investering i Danica

Valg med middel risiko, og disse fik et afkast

på 5,3 pct. mod 21,7 pct. i 2005. Set over 2 år

blev det gennemsnitlige afkast 13,2 pct. p.a.

før skat. Afkastet for kunder med høj risiko

udgjorde 9,1 pct. før skat og 11,4 pct. før skat

for kunder med 100 pct. aktier. Generelt vil

afkastet på markedsprodukterne svinge mere

fra år til år, end det er tilfældet for Danica

Traditionel.

DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT

(i pct.) 2006 2005

Danica Valg Garanti 6,6 14,0

Danica Valg 100 pct. Obligationer 1,1 4,1

Danica Valg Lav Risiko 3,5 10,7

Danica Valg Middel Risiko 5,3 21,7

Danica Valg Høj Risiko 9,1 30,2

Danica Valg 100 pct. Aktier 11,4 40,9

Kommentarer til balancen

Danica Pension I’s balance steg fra 11.698

mio. kr. ultimo 2005 til 18.041 mio. kr. ultimo

2006.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 7


Hensættelser for unit-link kontrakter udgjorde

16.920 mio. kr. mod 10.889 mio. kr. ultimo

2005.

Ultimo 2006 var 44 pct. af de danske Danica

Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger

og 56 pct. i aktieafdelinger. Af de

samlede midler var cirka 90 pct. investeret

via Danica Valg. Danica Valg betyder, at

kunderne efter valg af risikoprofil overlader

investeringen af indbetalingerne til Danica.

Af de samlede hensættelser udgjorde 31 pct.

hensættelser for unit-link forsikringer med

udbetalingsgaranti ultimo 2006 mod 39 pct.

ultimo 2005.

Egenkapitalen udgjorde 472 mio. kr. ultimo

2006 mod 451 mio. kr. ultimo 2005. Selskabets

norske filial har modtaget koncernbidrag

fra Danica Pensjonsforsikring for 2005 og

2006, hvilket har forøget egenkapitalen med

44 mio. kr. Solvenskravet udgjorde 262 mio.

kr. Basiskapitalen, der udelukkende består af

egenkapital, udgjorde 472 mio. kr.

Forventninger til 2007

På trods af den hårde konkurrence forventer

Danica en vækst i præmieindtægterne i 2007.

Resultatet forventes på niveau med 2006.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra 31. december 2006 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold,

som efter ledelsens opfattelse har væsentlig

påvirkning på selskabets økonomiske

stilling.

8 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Ledelse og ledelseshverv

Bestyrelse

Nedenfor er oplyst bestyrelsesmedlemmernes

stilling, øvrige direktions- og bestyrelsesposter

i danske og udenlandske selskaber (bortset

fra 100 pct. ejede datterselskaber af moderselskabet

Danske Bank).

Ordførende direktør

Peter Straarup (formand)

Danske Bank.

Assistent

Gitte Jensen

Danica Pension.

Bankdirektør

Sven Lystbæk (næstformand)

Danske Bank.

Bestyrelsesmedlem i:

Værdipapircentralen A/S (formand)

PBS Holding A/S (formand)

PBS A/S (formand)

Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S (formand)

Multidata Holding A/S (formand)

Multidata A/S (formand)

Pensionschef

Jens Rasmussen

Danica Pension.

Vicedirektør

Erik Sevaldsen

Danske Bank.

Bestyrelsesmedlem i:

Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S

Bankdirektør

Tonny Thierry Andersen

Danske Bank.

Bestyrelsesmedlem i:

Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S

Viceordførende direktør

Jakob Brogaard

Danske Bank.

Bestyrelsesmedlem i:

LR Realkredit A/S (næstformand)

Afdelingsdirektør

Thomas Falck

Danica Pension.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 9


Direktion

I henhold til lov om finansiel virksomhed §

80, stk. 8 skal den finansielle virksomhed

mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger

om de hverv, som bestyrelsen har godkendt

for personer, der er ansat af bestyrelsen,

jf. samme lovs § 80, stk. 1.

Administrerende direktør

Direktør

Henrik Ramlau-Hansen

Jesper Winkelmann

Administrerende direktør i: Direktør i:

Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige datterselskaber

heraf samt bestyrelsesmedlem i terselskaber heraf.

Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige dat-

3 datterselskaber heraf.

Bestyrelsesmedlem i:

Forenede Gruppeliv A/S (formand)

Direktør

Jørgen Klejnstrup

Direktør i:

Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige datterselskaber

heraf samt bestyrelsesmedlem i

2 datterselskaber heraf.

Bestyrelsesmedlem i:

PBS Holding A/S

PBS A/S

Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S

Multidata Holding A/S

Multidata A/S

home a/s

Northern Bank Limited

National Irish Bank Limited

DDB Invest AB

DDB Invest Ltd.

10 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension I,

Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret 2006.

Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiel

stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2006.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. januar 2007

Direktionen

Henrik Ramlau-Hansen Jørgen Klejnstrup Jesper Winkelmann

administrerende

Bestyrelsen

Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen

formand

næstformand

Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen

Jens Rasmussen

Erik Sevaldsen

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 11


Revisionspåtegninger

Intern revision

Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, kapitalforhold og noter, der aflægges efter lov om finansiel

virksomhed.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens

gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj

grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er

endvidere udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og hvorefter

ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde.

Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og

interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod

koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici.

Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,

der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante

for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter

endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de

af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation

af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder

den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod skabets rapporteringsprocesser og væsentlige

forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar – 31.december 2006 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

København, den 31. januar 2007

Jens Peter Thomassen

Revisionschef

Palle Mortensen

Afdelingsdirektør

12 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


De uafhængige revisorer

Til aktionærerne i Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab.

Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, kapitalforhold og noter, der aflægges efter lov om finansiel

virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført

vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at

vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj

grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført

i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af

risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets

udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af

årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar – 31.december 2006 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

København, den 31. januar 2007

København, den 31. januar 2007

KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Gunslev Arne Sivertsen Svend Ørjan Jensen Ole Fabricius

statsautoriserede revisorer

statsautoriserede revisorer

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 13


Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov

om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets

bekendtgørelse om finansielle rapporter

for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Koncernens regnskabspraksis for indregning

af hensættelse på unit-link forsikringskontrakter

er, som følge af nyt regelsæt fra Finanstilsynet,

ændret med virkning fra 1.

januar 2006. Efter hidtidig praksis blev nutidsværdien

af fremtidigt administrationsresultat

indregnet ved forsikringskontraktens

indgåelse. Ændringen medfører, at hensættelsen

i fremtiden som minimum svarer til

kontrakternes genkøbsværdi. Sammenligningstal

er tilrettet.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem selskaber i Danske

Bank koncernen foretages på markedsmæssige

vilkår eller på omkostningsdækket basis

og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne,

med mindre transaktionerne er ubetydelige.

Omregning af transaktioner i fremmed valuta

Regnskabet præsenteres i danske kroner, som

er Danica Pension I’s funktionelle valuta.

Den funktionelle valuta i selskabets udenlandske

enhed er valutaen i det land, hvor

enheden er hjemhørende, idet de fleste indtægter

og udgifter afregnes i hjemlandets

valuta.

Transaktioner omregnes til den funktionelle

valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster

og tab, som opstår mellem valutakursen på

transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes

i resultatopgørelsen.

ÆNDRINGEN INDEBÆRER FØLGENDE:

(Mio. kr.) 2006 2005

Resultat før skat -277 -182

Skat 78 50

Resultat efter skat -199 -132

Pr. 1. januar 2006 er foretaget

nedenstående ændringer:

Egenkapital -398

Hensættelser for unit-link 550

Udskudt skat -152

Konsolidering

Danica Pension I indgår sammen med moderselskabet

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

i koncernregnskabet for Forsikringsselskabet

Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

af 1999, København, der indgår som

en dattervirksomhed i koncernregnskabet for

Danske Bank A/S, København.

På balancedagen omregnes monetære aktiver

og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens

kurs. Valutakursreguleringer af monetære

aktiver og forpligtelser, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på

balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen.

Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i

fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes

til dagsværdi, omregnes til valutakursen

på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer

indregnes som en bestanddel af ændringen

i dagsværdien af aktivet/ forpligtelsen.

Omregning af udenlandske enheder

Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder

omregnes til danske kroner til balancedagens

kurs. Indtægter og omkostninger omregnes

til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster

og -tab ved omregning af nettoinve-

14 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


steringer i en udenlandsk enhed indregnes

direkte på egenkapitalen. Valutakursregulering

af finansielle instrumenter, der anvendes

til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske

enheder, indregnes tillige direkte på egenkapitalen.

Alle omregningsdifferencer er indregnet direkte

på egenkapitalen og specificeret i noterne.

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Løbende præmier og engangspræmier fra

forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen

på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen

af præmierne fradrages. Præmier

fra investeringskontrakter medtages direkte

i balancen. Præmier fra investeringskontrakter

vises i noterne.

Investeringsafkast

Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder

renter af obligationer, andre værdipapirer og

tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af

kapitalandele.

Kursreguleringer indeholder realiserede og

urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer

på investeringsaktiver.

Renteudgifter indeholder renter af lån og

øvrig gæld.

Administrationsomkostninger i forbindelse

med investeringsvirksomhed indeholder

portfoliomanagement gebyrer til kapitalforvaltere,

handelsomkostninger, depotgebyrer

samt egne omkostninger til administration af

investeringsaktiver.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskatten beregnes ud fra regnskabsårets

opgjorte skattegrundlag.

Forsikringsydelser

Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte

ydelser på forsikringskontrakter, reguleret

med årets ændring i erstatningshensættelser

og efter fradrag for genforsikringens andel.

Forsikringsydelser fra investeringskontrakter

medtages direkte i balancen.

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r.

omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne

brutto med fradrag for genforsikringens

andel. Ændringen specificeres i noterne

på garanterede ydelser, bonuspotentiale

på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripoliceydelser.

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne

bortset fra præmier og ydelser vedrørende

investeringskontrakter.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede

omkostninger forbundet med at erhverve

og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger

omfatter øvrige periodiserede

omkostninger vedrørende forsikringsdriften.

Overført investeringsafkast

Det overførte investeringsafkast består af

afkast til egenkapitalen samt afkast til sygeog

ulykkesforsikring.

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Resultatet af syge- og ulykkeforsikring indgår

i en særskilt hovedpost i resultatopgørelsen

og specificeres i en note.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 15


Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen

på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter,

der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige

rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier,

er periodiseret.

Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet

renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige

hensættelser f.e.r., overføres fra

investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra

den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte

effektive gennemsnitsobligationsrente før

beskatning. Den del af forøgelsen af præmieog

erstatningshensættelserne, der kan henføres

til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne

til modregning i den

forsikringstekniske rente. Kursregulering

indgår dog under posten investeringsafkast.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte

erstatninger reguleret med ændringen i

erstatningshensættelser, herunder gevinst

eller tab på tidligere års erstatningshensættelser

(afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter

til vurdering af skadesager, udgifter til

skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede

omkostninger i forbindelse med

administration og skadebehandling af de

forsikringskontrakter, som virksomheden har

indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes

genforsikringens andel.

Overført investeringsafkast beregnes som en

forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast

ekskl. unit-link kundernes afkast.

Andelen er beregnet efter forholdet mellem

syge- og ulykkeshensættelserne og de samlede

forsikringsmæssige hensættelser.

Andre indtægter

Omfatter indtægter, der ikke kan henføres til

forsikringsbestand eller investeringsaktiver.

Andre omkostninger

Omfatter omkostninger, der ikke kan henføres

til forsikringsbestand eller investeringsaktiver.

Skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel

og udskudt skat af årets resultat før skat

samt efterregulering af tidligere års beregnede

skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes

i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne

i de lande, hvor selskabet driver virksomhed.

Skat i forbindelse med poster, der

indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte

på egenkapitalen.

BALANCE

AKTIVER

Andre finansielle investeringsaktiver

Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver

indregnes på afregningsdagen til

dagsværdi, der som hovedregel svarer til

kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes

ændringer i værdien af det erhvervede eller

solgte aktiv.

Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet

som finansielle aktiver

designeret til dagsværdi med værdiregulering

over resultatopgørelsen.

Når der foreligger et aktivt marked, foretages

værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst

kendte markedspris på balancedagen. Når et

aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt

anerkendte værdiansættelsesteknikker,

eksempelvis i form af diskontering af fremtidige

cashflow, sammenligning med tilsvarende

instrumenter for hvilke, der findes

markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller,

hvor der anvendes markedsbaserede

input.

16 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Afledte finansielle instrumenter indgår under

posten ”Øvrige”, hvis dagsværdien er positiv,

mens de indgår under posten ”Anden gæld”,

hvis dagsværdien er negativ.

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

måles til dagsværdi.

Når der foreligger et aktivt marked, anvendes

den noterede officielle kurs på balancedagen.

Når et aktivt marked ikke findes, anvendes

almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker,

eksempelvis i form af diskontering af

fremtidige cashflow, sammenligning med

tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes

markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller,

hvor der anvendes markedsbaserede

input.

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne vedrører syge- og

ulykkesforsikringer og afsættes svarende til

den del af de opkrævede præmier, der vedrører

efterfølgende regnskabsår.

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne opgøres for

hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur.

Nulkuponrentestrukturen er estimeret

ud fra et Euro swapmarked med tillæg

af spændet mellem danske og tyske statsobligationer.

Rentestrukturen reduceres med et

risikotillæg på 5 pct.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne

anvendes forudsætninger om den forventede

fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed,

der er fastlagt på baggrund af

erfaringer fra bestanden i Danica.

Tilgodehavender

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige

hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser,

livsforsikringshensættelser, erstatningshensættelser

og hensættelser til unitlink

kontrakter.

Tilgodehavender måles til skønnet dagsværdi,

hvilket svarer til pålydende værdi med

fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse

af tab.

Livsforsikringshensættelserne består af garanterede

ydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til

at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne.

Garanterede ydelser er beregnet

som nutidsværdien af de aktuelt garanterede

ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede

fremtidige udgifter til administration og med

fradrag af nutidsværdien af de fremtidige

præmier.

PASSIVER

Egenkapital

Omregning af udenlandske enheder

Omregning af udenlandske enheder omfatter

omregningsdifferencer opstået ved omregning

af resultat og nettoinvestering for udenlandske

enheder fra deres funktionelle valutaer til

danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering

af finansielle forpligtelser, som

afdækker nettoinvesteringen i udenlandske

enheder.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelser udgør et skøn over

forventede udbetalinger samt forfaldne endnu

ikke udbetalte forsikringsydelser. For

skader vedrørende syge- og ulykkesforsikringer,

der afvikles som løbende udbetalinger,

opgøres hensættelsen til nutidsværdien af de

forventede fremtidige betalinger inklusiv

omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 17


Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelser til bonus og præmierabatter er

beløb, der tilfalder forsikringstagerne som

følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende

eller tidligere år.

Hensættelser til unit-link kontrakter

Hensættelserne opgøres til dagsværdi med

udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel

af de tilknyttede investeringsforeninger og

under hensyntagen til indgåede garantier. For

den del af forsikringerne, der er tegnet med

garanti, opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser

på basis af de til Finanstil-synet

anmeldte opgørelsesgrundlag.

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden

på alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

og skattemæssige værdier på aktiver

og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i

balancen under posterne ”Udskudte skatteaktiver”

og ”Udskudte skatteforpligtelser” på

grundlag af gældende skattesatser.

Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud

og skattefradrag indeholdes alene i

udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne

underskud og skattefradrag kan udnyttes.

Skyldig skat indgår i regnskabsposten skatteforpligtelser.

Tilgodehavende skat indgår i regnskabsposten

”Aktuelle skatteaktiver”.

18 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Resultatopgørelse - Danica Pension I

Note Mio. kr.

2006

2005

1 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

5.148

2.754

-12 -6

Præmier f.e.r., i alt

Renteindtægter og udbytter m.v.

2 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

3 Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

4 Udbetalte ydelser

Modtaget genforsikringsdækning

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

5 Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

5.136

306

749

-12

-6

1.037

-135

902

-451

1

-450

-12

-12

2.748

133

1.275

-7

-5

1.396

-190

1.206

-210

-

-210

-8

-8

6 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

-5.405

-3.622

11 10

-5.394 -3.612

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

9 Skat

RESULTAT FØR SKAT

ÅRETS RESULTAT

-133

-104

-237

-31

-86

-81

25

81

-61

38

-23

-90

-82

-172

-26

-74

-46

22

54

-44

-9

-53

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 19


Balance - Danica Pension I

Aktiver

Note Mio. kr.

2006

2005

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

10 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

Genforsikringsandele af hensættelser til unit-linked kontrakter

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

Aktuelle skatteaktiver

ANDRE AKTIVER, I ALT

Tilgodehavende renter samt optjent leje

Andre periodeafgrænsningsposter

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

AKTIVER, I ALT

2

966

156

22

1.146

1.146

16.382

225

26

251

146

11

76

8

492

-

-

19

2

21

18.041

85

668

90

23

866

866

10.549

87

14

101

85

5

72

6

269

1

1

12

1

13

11.698

20 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Balance - Danica Pension I

Passiver

Note Mio. kr.

2006

2005

Aktiekapital

Overført overskud

12 EGENKAPITAL, I ALT

200

272

472

200

251

451

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

5 Livsforsikringshensættelser, i alt

13 Erstatningshensættelser

Hensættelser til bonus og præmierabatter

14 Hensættelser for unit-linked kontrakter

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

9 Udskudte skatteforpligtelser

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Aktuelle skatteforpligtelser

Anden gæld

GÆLD, I ALT

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PASSIVER, I ALT

15 Eventualforpligtelser

48

26

2

28

422

3

16.920

17.421

7

7

6

23

-

18

27

74

67

18.041

28

16

-

16

180

3

10.889

11.116

28

28

3

9

28

-

29

69

34

11.698

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 21


Kapitalforhold - Danica Pension I

Mio. kr.

Aktiekapital

Overført

overskud

I alt

Egenkapital, 1. januar 2006

200

251

451

Årets resultat

-

-23

-23

Indkomst i alt

- -23

-23

Anden tilgang, koncernbidrag

-

44

44

Egenkapital, 31. december 2006

200 272

472

Egenkapital, 1. januar 2005

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Korrigeret egenkapital, 1. januar 2005

150

420

- -266

150 154

570

-266

304

Årets resultat

- -53 -53

Indkomst i alt

-

-53

-53

Kapitaltilførsel

50 150 200

Egenkapital, 31. december 2005

200 251

451

22 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Kapitalforhold - Danica Pension I

Mio. kr.

2006 2005

Solvenskrav og basiskapital

Egenkapital

472 451

Kernekapital

Reduceret kernekapital

Basiskapital

472

472

472

451

451

451

Solvenskrav for livsforsikring

Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring

Solvenskrav i alt

Overskydende basiskapital

241 188

21

77

262 265

210 186

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 23


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr.

2006 2005

1 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Bruttopræmier i alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

I alt

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med egen investeringsrisiko

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Øvrige lande

I alt

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,

som ikke indgår i resultatopgørelsen:

Løbende indbetalinger

Engangsindbetalinger

2.543 1.568

3.512 1.843

6.055 3.411

6.055 3.411

5.238 2.713

817 698

6.055 3.411

56 36

28 17

6.055 3.411

6.055 3.411

5.891 3.130

164 281

6.055 3.411

426 240

481 417

Indbetalinger i alt

907

657

2 KURSREGULERINGER

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Øvrige

Kursreguleringer i alt

768

-15

-4

749

1.286

-6

-5

1.275

3 PENSIONSAFKASTSKAT

Friholdt andel

1,0%

1,0%

4 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

Forsikringssummer ved udløb

Pensions- og renteydelser

Tilbagekøb

Udbetalte ydelser i alt

-21

-8

-6

-416

-451

-10

-2

-3

-195

-210

24 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2006 2005

5 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER

Livsforsikringshensættelser primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus

Andet

Ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Livsforsikringshensættelser ultimo perioden

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i garanterede ydelser

Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

16

16

1

1

-3

2

11

12

28

28

12

12

10

2

12

8

8

-

1

-1

1

7

8

16

16

8

8

8

-

8

Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på

fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med:

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Hensættelserne vedrører samme bestand, med en grundlagsrente på 1,5 pct.

3

-

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 25


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2006 2005

6 ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTER

Hensættelser primo

Akkumuleret værdiregulering primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Omkostningstillæg

Risikogevinst

Andet

Ændringer i alt

10.889

-44

10.845

5.188

870

-488

-157

-1

-25

5.387

6.779

-26

6.753

2.754

1.182

-208

-109

10

-25

3.604

Øvrige ændringer:

Indbetaling investeringskontrakter

Udbetaling investeringskontrakter

Overdragelse af hensættelser

Andet

Øvrige ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Hensættelser ultimo perioden

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Unit-linked hensættelser er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

Unit-linked hensættelser ultimo perioden

908

-241

-11

-30

626

16.858

62

16.920

5.387

18

5.405

14.158

2.762

16.920

657

-188

-4

23

488

10.845

44

10.889

3.604

18

3.622

9.212

1.677

10.889

7 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG

Grant Thornton

Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision:

KPMG

Selskabet har ansat direktion, aktuar og bestyrelsessekretær. Der er ikke udbetalt vederlag til disse eller til

bestyrelsen.

Administrationen varetages af andre selskaber i Danske Bank koncernen.

Administrationsvederlaget dækker bl.a. omkostninger til revision, direktion og bestyrelse.

De medarbejdere, der fremgår af noten er ansat i selskabets norske filial.

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Pensioner

Andet

-7

-0,5

-0,2

-0,1

13

13

-2

-2

-1

-8

-0,4

-0,1

-0,1

10

12

-6

-2

-1

Personaleudgifter i alt

-5 -9

26 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2006 2005

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

161

-84

-18

59

-3

-25

12

-235

138

-110

-2

-15

-10

-25

0

-81

82

-35

-13

34

-3

-14

5

-116

58

-67

-

-7

-5

-12

2

-46

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til SUL

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

-42

-22

6

2,96%

6

-7

-2

-3

6

6

-6

0

-26

-16

4

2,05%

2

-4

-1

-3

4

4

-2

2

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

143

69

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 27


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2006 2005

9 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

I alt

38

38

-9

-9

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatteprocent

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

0

7

-

31

38

10

-1

-19

1

-9

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Effekt af nedsættelse af skattesats

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter

Effektiv skatteprocent

-28,0

-11,2

-

-23,1

-62,3

28,0

1,0

14,0

-

43,0

Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter:

Andet

7

28

I alt

7 28

10 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

159

-

22

115

10

23

11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

9.535

6.820

27

5.494

4.949

106

I alt

16.382 10.549

12 EGENKAPITAL

Aktieantal á 100 kr.

200.000

200.000

13 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto syge- og ulykkesforsikring

Erstatningshensættelser i alt

422

422

180

180

14 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTER

Hensættelser for unit-linked kontrakter uden garanti

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti I (Danica Link)

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti II (Danica Link)

Hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti (Danica Balance)

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

11.720

5.200

-

-

16.920

6.592

3.822

248

227

10.889

I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:

Garanterede ydelser

Garanterede fripoliceydelser

1.655 1.421

3.528 3.060

28 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2006 2005

15 EVENTUALFORPLIGTELSER

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

17.524 11.150

199 100

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber,

der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Selskaberne er fællesregistreret for lønsumsafgift

og moms og hæfter solidarisk herfor.

-

14

16 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

Koncernens IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af

Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis.

Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende

basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2006 har Danica Pension I således

refunderet Danica Pension 241 mio. kr.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel.

17 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2006

Rentestigning på 0,7 pct. point

Rentefald på 0,7 pct. point

Aktiekursfald på 12 pct.

Ejendomsprisfald på 8 pct.

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)

Tab på modparter på 8 pct.

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.

Minimum

påvirkning

af basiskapitalen

-16

16

-21

-

-

-6

-

-

-

18 DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST

Regnskabsmæssig

Primo

Ultimo

Nettoinvesteringer

Afkast i pct.

p.a. før pensionsafkastskat

og selskabsskat

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

2

2

-2

Øvrige kapitalandele i alt

2

2

-2

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A) *

Realkreditobligationer *

Valutaafdækning

74

677

151

815

78

151

3

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

751

966

232

Obligationer i alt

751

966

232

2,2

Øvrige finansielle investeringsaktiver

184

254

70

3,0

* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 1,1 pct. og for Realkreditobligationer 2,5 pct.

DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006 29


Adresse

Danica Pension I

Livsforsikringsaktieselskab

Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 23 23 23

Telefax: 45 23 20 20

www.danicapension.dk

Registreringsnummer

CVR 25869281

30 DANICA PENSION I - ÅRSRAPPORT 2006

More magazines by this user
Similar magazines