aDhD UGe - ADHD: Foreningen

adhd.dk

aDhD UGe - ADHD: Foreningen

NR. 2 · maj 2011

Lokalafdelingen Storkøbenhavn

ADHD UGE

19.-25. september

Vil du være med

til at afholde

oplysnings- og

informations

aktiviteter med

henblik på at

forbedre vilkårene

for personer med

ADHD

Vil du afholde et

arrangement men

mangler støtte

Har du en ide til et

initiativ og mangler

hjælp til at stable

det på benene

Skriv til os

storkbh@adhd.dk


Hej allesammen

Tak til jer som deltog på Generelforsamlingen

2011 og gjorde den til endnu et tilløbsstykke på

vores vej mod at blive en rigtig god lokal patientforening.

Til alle jer andre håber jeg, at I til

næste år vil tage jer tid og møde op på GF 2012.

Resultatet af GF 2011 blev, at vi måtte sige

farvel til 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2

havde bidraget med en betydelig indsats de

sidste 8 år; sige velkommen til en ny formand

Christian Kirkemo, en ny næstformand Anders

Dinsen og 2 nye bestyrelsessuppleanter Birthe

Hartmann og Ninna Sørensen; sidstnævnte har

også påtaget sig posten som kasserer. Derud-

over fik vi skudt en række nye initiativer i gang

og om hele GF kan i læse i referatet.

Det kommende år byder også på den årlige

ADHD-konference for fagfolk i september, den

vigtige begivenhed for os alle sammen: ADHD

uge 19.-25. september samt regionsmøde 5.

oktober hvor I kan møde hovedbestyrelsen og

deltage aktivt med spørgsmål og debat.

På vegne af den nye bestyrelse ønskes I en rigtig

dejlig sommer.

Christian Kirkemo

DINSEN’s klumme: » One size fits all «

Folkeskolerne skal rumme flere elever med problemer

– og det er tit vores børn med ADHD, der

nævnes: Færre skal i specialskoler og flere gå i

almindelig skole.

Hvis der er sammenhæng mellem pris og

kvalitet, så er det en voldsom serviceforringelse

overfor vores børn. Men er det skidt for alle

Nej, det mener jeg ikke. Først og fremmest

fordi vi som forældre gerne ser vores børn være

med på lige vilkår med andre børn. Vi vil da helst

ikke se dem isoleret i specialklasser! Men også for

de andre børns skyld: Der findes heldigvis forældre,

der gerne vil sende deres børn i en skole, hvor

der er elever med forskellig baggrund, fordi de

mener, at det bedst ruster dem til en virkelighed,

hvor vi skal samarbejde trods forskelligheder – ja

endda udnytte hinandens forskelligheder!

Min søn Jens er et godt eksempel på, at det

kan lade sig gøre. Han har ADHD. I dén grad.

Og går i en normal klasse. Han blev intensivt

støttet de første år i skolen, men her i 3. klarer

han sig godt, selvom han får mindre støtte. Han

møder velvilje og forståelse blandt pædagogerne

i SFO’en og blandt lærerne i skolen.

Velvilje har hans storebror Aksel også mødt,

men for ham har almindelig skole været en nedtur.

Han går i 5., men er standpunktsmæssigt på

1. klasseniveau i dansk og matematik. Han har

det rigtig skidt med at gå i skole, og vi arbejder

for at han bliver flyttet hurtigt.

Man skal forholde sig kritisk til ens barns skolegang,

hvis barnet viser tegn på mistrivsel. Det er

ikke altid mobning, der er problemet! Skoleelever

skal trives og lære noget. Begge dele! Hvis ikke,

så er der noget galt, og så skal du gå til skolen,

så problemet kan blive løst. Hvis problemerne

bliver ved, så skal du kæmpe for, at rammerne

bliver ændret.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at gøre

opmærksom på Forældrerådgivningen, der drives

af foreningen Skole og Forældre. Se mere om dem

på www.foraeldreraadgivningen.dk.

Anders Dinsen

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Generalforsamlingen 2011

ADHD foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn

Referat af generalforsamlingen onsdag den 9. marts 2011

1. Valg af dirigent,

referent og stemmeoptællere

- Bestyrelsen anbefaler direktør Anne

Worning som dirigent. Anne Worning

valgt.

- Bestyrelsen anbefaler bestyrelsesmedlem

Ulla Bektas som referent. Ulla Bektas

valgt.

- Lotte og Lene blev valgt som stemmeoptællere.

- Anne Worning indledte mødet med at

oplyse, at indkaldelsen er lovligt indkaldt.

2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalgene

Christian læste beretningen op fra bestyrelsen.

Spørgsmål: hvad sker der, når ens medlemskab

udløber i løbet af året Opkrævningen

gælder fra kommende 1. januar og året ud.

Spørgsmål til Intromøderne: Alle aktiviteterne

står i et årshjul på hjemmesiden.

Temaet for ADHD ugen ”Inklusion i folkeskolen”

foregår i uge 38 fra den 19.-25. september.

En større debat om inklusion og specialundervisning.

Voksengruppen under Birgitte Hansen og

Jytte Lundin. Et godt stykke arbejde med en

masse gode initiativer. Har eksisteret i 10 år.

Forældregruppen: Bettina fortæller om forældregruppen.

Anmoder de fremmødte om gode

ideer. Forslag: Forældregrupper med børn.


Kursusudvalget: Kim præsenterede det nye

kursusudvalg. De overtog en udfyldt kursuskalender.

De har lavet en ny kursuskalender

for 2011 med en masse spændende

kurser. Kurserne bliver meget hurtigt overtegnet.

Ann-Beth takkede voksengruppen og kursusudvalgets

for deres store og flotte arbejdsindsats.

3. Det reviderede regnskab 2010

fremlægges til godkendelse

Kontrakten med bladforlaget skal genforhandles;

aftale gælder for oplag på 1000 ,derudover

skal der betales pr. ekstra eksemplar, og den

skal genforhandles, så det svarer til vores nuværende

antal medlemmer.

87.000 i egenkapital.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

a) Bestyrelsen forslår oprettelse af Kommunegrupper.

Bestyrelsen vil støtte op ved økonomi og

ansøgning af §18 midler fra kommunerne,

hvis medlemmerne retter henvendelse vedr.

lokale aktiviteter. Annonceres på hjemmesiden.

b) Forslag fra medlemmerne

– nedsættelse af aktivitetsgrupper:

- Partnergruppen/mænd

annonce i bladet. Voksengruppen og Mødregruppens

partnere. Bettina og Christina

er tovholdere.

»

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 5


(referat fortsat fra side 5)

- Unge 15-18 års gruppen

Starte med en aktivitet: Bowling, som skal

skabe kontakt de unge imellem. De voksne

i baggrunden. Marianne og Lene er tovholdere.

Skrives på hjemmesiden. Deadline den

30. marts i bladet.

- Café-aftener

Bestyrelsen sørger for at reservere et fast

lokale til cafeen hver 14. dag. Suzanne vil

være tovholder på cafeen. Bestyrelsen

planlægger denne aktivitet og kontakter

Suzanne.

- Højkær Byggelegeplads

– en oase i Brøndby

Søndag formiddage 11-13. Forældre skal

deltage. Enkelte udflugter: Lise er tovholder.

Besøg i maj / juni måned.

- Rødovre kaffegruppe

for forældre og børn

Bettina er tovholder.

- Ekstrem Sport

enkelt arrangement: Nellie Bruckner er tovholder:

Nellie kontakter voksengruppen for

interesserede.

5. Status & Budget for 2011

til drøftelse og godkendelse

Christian gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt

6. Formandsposten

Ann-Beth stopper sit virke som formand i bestyrelsen.

Christian opstiller til formandsposten:

Christian blev valgt.

7. Valg af bestyrelsen

- Keld (ikke på valg)

- Bettina genopstiller. Bettina genvalgt

- Ulla genopstiller. Ulla genvalgt

- Anders Dinsen valgt

- 1. suppleant: Birthe Hartmann fra pårørende

gruppen

- 2. suppleant: Ninna Sørensen

8. Valg af revisor

Jørgen Martens genopstiller.

Jørgen Martens genvalgt.

9. Evt.

Intet.

Bestyrelsen har listen over e-mail-adresser til

kontaktpersonerne / tovholderne på de nedsatte

aktiviteter.

Referent: Ulla Bektas

OPRÅB

Vi

mangler frivillige til generel assistance og til at lave dette

dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare at henvende

dig til os på vores mail storkbh@adhd.dk eller benyt vores

kontaktformular på vores hjemmeside.

Vi ønsker dig hjertelig velkommen!

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 7


Budget 2011

INDTÆGTER

1110 Kontingenter 144.000

1210 Gaver §8 0

1275 §18-midler: Kommunerne i afd. 35.000

1310 Salg af materialer (bøger og pjecer) 1.000

1580 Renter 50

1590 Diverse indtægter / fonde / støtteauktioner 10.000

1990 Handicappuljemidler 24.000

Indtægter i alt 214.050

UDGIFTER

2010 Forældregruppeudvalget 8.000

2110 Intromøder for nye medlemmer 8.000

2110 Netværksgruppe 30.000

2110 Netværksgrupper – §18 dækning 10.000

2110 Kursusudvalget (kurser uden tilskud) 40.000

2110 Voksengruppen 20.400

2110 §18-midler aktiviteter vedr. voksengruppen 25.000

2210 Deltagelse på Nationalkonference 16.000

2310 Kurser, uddannelse bestyrelse 10.000

2990 Handicappuljemidler (kursusudgifter) 24.000

2110 ADHD-ugen 20.000

2110 Café-projekt 15.000

4050 Køb af materialer (bøger og pjecer) 5.000

2110 6 initiativer 30.000

6010 ADHD-bladet 2.000

6010 Kontorhold 3.000

6020 Telefon + mail 4.000

6070 Kontingent til DH 450

6080 Porto 1.000

6090 Repræsentation 1.000

6110 Bestyrelsesmøder 8.000

6210 Generalforsamling 8.000

6310 Kørselsudgifter / tilskud 8.000

6700 Diverse udgifter 4.000

udgifter i alt 300.850

Resultat - 86.800

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 9


Fra medlem til medlem

Opstart af netværk for unge i København og omegn

Er din unge søn/datter også meget alene

Vi er en forældregruppe, der er ved at stable et

netværk på benene for unge med ADHD i alderen

14-18 år.

Vi har alle unge, der er (alt for) meget hjemme

og ikke har mange venner at være sammen med.

Det vil vi gøre noget ved!

Vi forestiller os, at de mødes en gang om

måneden en weekendeftermiddag og laver en

aktivitet sammen og/eller får talt med hinanden

om, hvordan det er at have ADHD. På sigt

kunne det evt. være ved hjælp af en coach. Vi har

en lille pose penge fra ADHD-foreningen som

startkapital, og det vil være muligt også at søge

kommunale midler.

Vi forestiller os også, at vi forældre hjælpes ad

med at få netværket til at køre, dvs. planlægger

aktiviteter, som de unge har lyst til, og hjælper

med at gennemføre dem på en tryg og rar måde.

Vi tænker, at der til hvert møde skal være en

eller flere forældre til stede for at hjælpe med

praktiske ting.

Vi mødes næste gang søndag den 29. maj

2011 (tid og sted/aktivitet planlægges i starten

af maj – læs hvor på hjemmesiden under netværk

og grupper). Hvis I og jeres unge er interesserede

i at deltage i netværket, kan I kontakte:

Lene Musiat:

l.musiat@gmail.com

mobil 2033 4922

Marianne Rosling:

marianne.rosling@mail.dk

mobil 21 27 17 48

Har I andre spørgsmål, så kom endelig med dem.

Opstart af netværksgruppe for mænd

ER DU DEN HELDIGE MAND at LEVE SAMMEN MED EN KVINDE MED ADHD

Vi er en gruppe mænd, som er partner til kvinder

med ADHD, som gerne vil mødes en gang om

måneden i Valby Kulturhus og snakke fordele og

ulemper og mange andre ting, når man er gift

eller kæreste til en kvinde med ADHD.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i gruppen,

må du meget gerne henvende dig til Kristina. Til

møderne vil det kun være jer mænd, der deltager,

men der vil være sørget for lidt kaffe the mm.

Venlig hilsen Kristina: fckstina@hotmail.com

Indlæg til denne side sendes til storkbh@adhd.dk · De sættes også på vores hjemmeside

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 11


Workshops

Den 9. april havde vi bestyrelsesdag og her er et par indlæg fra nogle af deltagerne:

”Workshop om

Frivillighed i

civilsamfundet”

I denne workshop blev vi alle informeret om, at

den 30. september nu er en ”National Frivillighedsdag”.

Det er den dag, hvor alle har mulighed

for at prøve kræfter af med hvad det vil sige at

være frivillig, samt hvor stor en betydning det

har for vores samfund i Danmark, at vi hjælper

hinanden. Alle, der har interesse eller er blevet

nysgerrige og gerne vil vide mere om hvad ”National

Frivillighedsdag” er for noget, kan læse

mere på www.frivilligraadet.dk

Uden frivilligt arbejde, så ville ADHD-foreningen

heller ikke være til.

Ninna Sørensen

”Workshop om

opstart af CafÉ-

Grupper”

I gruppen snakkede vi om, hvordan de forskellige

lokalafdelinger gør. Bliver det kaldt grupper

eller cafeer og hvad er forskellen Hvem kan

være tovholder, skal der være en fast struktur,

eller skal det være mere løst, skal der være et 5

min. infomøde for nye Skal det være lukkede

trygge forhold, eller kan det være på en offentlig

café Hvordan får vi unge med Skal der være

et regelsæt osv.

Vi havde nogle gode snakke, og jeg tror, alle

var glad for at dele ideer og få nogle nye. Så håber

vi i vores afdeling snart at få noget op at stå,

til en start har vi jo et lokale i Valby Kulturhus

hver onsdag. Så kom og bak op, også med ideer

til hvad vi fylder onsdagene op med.

Bettina Lindh

Flere Lokalafdelinger på Sjælland har en stand på messen

www.udifremtiden.dk

Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Roskilde Hallerne

onsdag 21. september kl. 9-15 og kl. 17-20

samt torsdag den 22. september kl. 9-15

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD indebærer, at der er afvigelser inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 13


Alle medlemmer er velkomne til

Caféaften

i Valby Kulturhus

Der vil altid være mulighed for

at etablerer netværksgrupper!

25. maj har vi INTROMØDE for nye

medlemmer og medlemmer der ikke

tidl. har deltaget i et INTROMØDE .

– Bliver disse Caféaftner en succes

fortsætter vi i efteråret!

MAJ OG JUNI 2011

11. maj kl. 18.00 - 21.00

18. maj kl. 18.00 - 21.00

25. maj kl. 18.00 - 21.00

1. juni kl. 18.00 - 21.00

8. juni kl. 18.00 - 21.00

15. juni kl. 18.00 - 21.00

22. juni kl. 18.00 - 21.00

29. juni kl. 18.00 - 21.00

Forældregruppeudvalget

Med hensyn til forældregruppen, så vil vi gerne høre jeres

tanker om, hvordan den kunne gøres bedre/ændres. Lige nu

er der ikke mange, der kommer i gruppen, og dette vil vi jo

gerne ændre. Så skal vi kigge på tidspunktet/dagen Skal

det være med børn Skal det være mere lokalt Kom med

jeres tanker og idéer, så kigger vi på det.

Og sidder der nogle, der har dannet deres egen forældregruppe,

vil vi da også gerne vide det.

Skriv til foraeldregrupper@gmail.com

Deadline for blad nr. 3/2011 er 27. juni 2011: Indlæg sendes til storkbh@adhd.dk

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 15


Medlemsarrangement

Vi vil stadig gerne afholde et medlemsarrangement

og vil prøve igen at bede jeg medlemmer

om at indsende forslag til et tema.

• Hvad ville du og din familie møde op til, hvis

du kunne vælge arrangement

• Hvilke aktiviteter synes du eller dine børn

er sjove og indbydende

Send os dit forslag så vil vi finde på et godt arrangement,

og vi vil så annoncere det i næste

blad og på hjemmesiden og sende jer, der har

oplyst os jeres e-mail, en mail om arrangementet.

Mail os på storkbh@adhd.dk

Boganmeldelse

Vi bringer ikke nogen boganmeldelse i

denne udgave. Har du læst en bog, du

ønsker at anbefale, venligst send et kort

resumé af bogen til os.

Tidl. anmeldelser:

KAIZEN

At leve med ADHD

Set med børns øjne

Kvinder med ADHD

Et lille skridt kan ændre dit liv – Af Robert Maurer.

Borgens Forlag, ISBN: 978-87-21-02690-5

Da Rita flyttede ind – Af Ane-Marie Erenbjerg.

dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-342-8

Om menneskeforståelse – Af Anne Vibeke Fleischer.

dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-542-2

Lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv – Af Sari Solden.

forlaget Pressto. ISBN 978-87-90333-33-1

Bøger kan købes via ADHD-foreningens hjemmeside http://adhd.dk/butik.html

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 17


» Teen’ADHD «

v/ Jenny Bohr og hendes datter Amalie

Kursus 6

Kursusledere:

Amalie er 17 år og har ADHD. Jenny Bohr er ADHD konsulent.

Indhold:

amalie har overstået sin pubertet som hun kom tidligt i gang med.

en meget svær periode for hele familien. Jenny fortæller om at være

mor til en teenagedatter med ADHD, om eksplosioner og afmagt.

Amalie fortæller den unges eksplosive kamp for selvstændighed, opog

nedture, frustrationer, kammerater og om at finde et sted at høre

til – men mest handler det om kærlighed og om aldrig at miste tilliden

og håbet!

Dato og tid: 18. juni 2011 kl. 10-16

Sted: Valby Kulturhus lok. 2

Pris:

Tilmelding:

150 kr. inkl. forplejning

Senest 13. juni 2011 på skkursus@adhd.dk

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 19


» ADHD og overvejelser ved medicinering «

v/ Børn- og unge-psykiater Ane Marie Erenbjerg

Kursus 7

Målgruppe:

Indhold:

Forældre til nydiagnosticerede børn

adHD – diagnose og behandling:

medicinsk behandling af ADHD og de problemstillinger, der nogle gange

følger med hos børn og unge.

Hvad er ADHD

Hvordan stiller man diagnosen, hvor omfattende bør en undersøgelse for

ADHD være

Hvornår er en problemstilling alvorlig nok til, at man tyr til medicin

er der også andre diagnoser 2/3 af børn med ADHD har også andre sygdomme,

”samsygelighed”, det kan være angst, tristhed, tvangshandlinger,

tvangstanker (OCD), tics, adfærdsforstyrrelse og empativanskeligheder.

Dato og tid: 8. oktober 2011 kl. 10-16

Sted:

Pris:

Tilmelding:

Valby Kulturhus 5. sal

150 kr. inkl. forplejning

Senest 1. oktober 2011 på skkursus@adhd.dk

Vi har brug for din e-mail adresse

Venligst benyt kontaktformularen på vores hjemmeside

ADHDLokalafdelingen Storkøbenhavn 21


Lokalafdelingen Storkøbenhavn

kontakt

storkbh@adhd.dk

Formand:

» Christian Kirkemo

Medlemstelefon: 61 31 35 67

Privat: 30 28 61 13

Langesøvej 18, 2770 Kastrup

Næstformand:

» Anders Dinsen

Bestyrelsesmedlemmer:

» Bettina Lindh

» Keld Rasmussen

» Ulla Bektas

Kasserer:

» Ninna Sørensen

Suppleant:

» Birthe Hartmann

» Ninna Sørensen

Revisor:

» Jørgen Martens

Regionsrådet

» Anders Dinsen

Kursusudvalget

skkursus@adhd.dk

» Louisa Littell

» Lisa Schøndorff

» Kim Boesen

Voksengruppeudvalget

» Birgitte Hansen

birgitten@get2net.dk

» Jytte Lunding

Forældregruppeudvalget

foraeldregrupper@gmail.com

» Bettina Lindh

Bladudvalget

» Christian Kirkemo

Annoncetegning

Lokalbladet · Postboks 274 · 8600 Silkeborg

Telefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

More magazines by this user
Similar magazines