her kan du se nyhedsbrevet - Boligkontoret

boligfa.dk

her kan du se nyhedsbrevet - Boligkontoret

nYHeDsBreV sønDerParKen · DeCemBer nr. 4

toVe og jens Har Fået

HjÆlP aF BIanCa

møD DIne naBoer I HaVen

Hvide blomster og masser af fugle. Det er nogle af de

ting, som du og de andre beboere kan se frem til, når

de udendørs arealer er blevet renoveret i sønderparken.

I 17 år har tove og jens larsen boet i en stuelejlighed

i sønderparken. De fl yttede til området, fordi det gav

mulighed for at få en have. I forbindelse med renoveringen

skal tove og jens genhuses, og derfor har

de været forbi Pavillonen for at snakke med Bianca

lassen.

”Vi vil gerne fl ytte til en mindre lejlighed, hvor vi stadig

bor ved jorden og kan få en have. Derimod betyder

det ikke noget, hvilken afdeling vi bor i. Vi fi k en rigtig

god snak med Bianca, der forklarede os, at det nok

godt kan lade sig gøre, fordi vi er tidligt ude og kan

fl ytte til en anden afdeling. måske skal vi fl ytte tidligere

end planlagt, men det gør os ikke noget,” forklarer

tove larsen.

Naboen flytter med

”Vores naboskab er rigtig godt, hvor vi bor nu. For

eksempel spiser vi sammen, og det vil vi gerne bevare,

når vi fl ytter. Det lyttede Bianca til, og hun arbejder

på at fi nde en løsning, så vores nabo også kan fl ytte

med,” siger tove larsen.

Hyggeligt og trygt at være

landskabsarkitekt nina Walsh fra arkitekt Kristine jensens

tegnestue fortæller, at hun har fokuseret på, at

det skal være hyggeligt og trygt at mødes for at grille

eller få en sludder ved bord- og bænkesættene:

”Vi fylder bedene med forskellige typer græs, buske

og planter med hvide blomster, mens hække af paradisæbler

afslutter bedet. samtidig bliver regnvand

opsamlet i bedene, og det lokker fugle og andre dyr til,

så det bliver som en rigtig have. når beboerne sidder

ved bordene, fungerer bedene som afskærmning og

gør det til et hyggeligt rum.”

udearealerne ligger op til de private haver, og her

bliver anlagt en stejl skrænt, som adskiller stisystem og

fællesareal på en hyggelig måde. Ved indgangspartierne

til blokkene bliver der små områder, hvor cyklen

for eksempel kan ordnes, eller naboen kan indbydes til

en snak.

På det grønne område bagved blokken Prangervej

166-170 har vi anlagt en prøvehave, hvor du lige nu kan

opleve nogle af de ting, der kommer.


Få beregnet

din boligstøtte

Når vi renoverer Sønderparken, ændrer jeres husleje og boligstøtte sig.

Hos Fredericia Kommune kan du få beregnet din boligstøtte over telefonen,

hvis du kender din nye husleje, antal rum i boligen og størrelsen på jeres

lejlighed.

Er du i tvivl om din husleje eller størrelsen på boligen, så kontakt Bianca

Lassen på telefon 25 27 37 31 eller bla@boligfa.dk.

Kend din boligstøtte:

Ring til Fredericia

Kommunes Nem-Kontakt

Center på telefon

72 10 70 00 og få hjælp

til at beregne din

boligstøtte. Du kan også

gå på borger.dk og selv

beregne din boligstøtte.

Til afdeling 310 Prangervej 116-164.

Vi renoverer indvendigt fra august 2013

Vi kender nu den foreløbige tidsplan for, hvornår renoveringen

går i gang i hver afdeling. Den endelige

godkendelse af budgettet er dog ikke givet endnu,

men vi forventer, at det sker i februar. Derfor kan der ske

ændringer undervejs, og vi vil løbende informere jer, hvis

det sker.

Renovering tager tid

Det tager 1-1½ år at renovere og ombygge lejlighederne

i en hel afdeling. Derfor vil du og dine naboer opleve, at

vi bygger, selvom I endnu ikke er blevet genhuset.

Vi etablerer byggeplads i afdeling 310 i juni 2013, men

vi begynder først at genhuse jer senere. På den måde

kan vi gøre genhusningsperioden kortest mulig for jer. I

afdeling 310 forventer vi at genhuse den første opgang

i august 2013. Det betyder, at genhusningsplanen for

alle opgange i afdeling 310 indtil videre er rykket fremad

med to måneder. Byggeriet og genhusningen fortsætter

frem til fjerde kvartal 2014. I får besked om den nøjagtige

dato for jeres genhusning senest tre måneder før.

Har du husket at udfylde spørgeskemaet

Vi har sendt dig og din familie en folder

med information om genhusning og et

spørgeskema. Det er vigtigt, at I svarer på

spørgsmålene, da det er jeres mulighed for

at fortælle os, hvor I gerne vil hen, når jeres

lejlighed skal renoveres.

Aflevér spørgeskemaet i postkassen ved

Pavillonen i Sønderparken eller send det til

Boligkontoret Fredericia, Vesterbrogade 4,

7000 Fredericia.

Har du mistet spørgeskemaet, eller har du brug

for hjælp til at udfylde det, så kig forbi Bianca

Lassen i Pavillonen hver mandag kl. 9-12 og

hver onsdag kl. 12.30-15.30.

Til afdeling 216 Søndermarksvej 42-46, 58-62 og 64-72, afdeling 217 SøndermarksveJ

48-56, 82-90 og 116-122 og afdeling 406 Søndermarksvej 92-114.

Stort flertal stemte ja til helhedsplanen

Du og de øvrige beboere i din afdeling har netop stemt ja til

helhedsplanen. Det betyder, at alle afdelinger i Boligkontoret

Fredericia nu har godkendt planerne.

Næste skridt er, at vi skal have alle detaljer om byggeriet

på plads, have godkendt økonomien og indhentet tilbud.

Herefter kan vi gå i gang, og så snart vi kender detaljerne i

byggeriet, vil vi informere jer.

De nuværende afdelinger 216 og 217 er fra årsskiftet samlet

under afdeling 216, og her forventer vi byggestart i fjerde kvartal

i 2013. I afdeling 406 forventer vi byggestart i fjerde kvartal

i 2014. Selvom vi går i gang med at bygge, kan der gå op til

et år, før du og din familie skal genhuses. I får besked om den

nøjagtige dato for jeres genhusning senest tre måneder før.

More magazines by this user
Similar magazines