Termiske målinger til lokalisering af områder med ...

atv.jord.grundvand.dk

Termiske målinger til lokalisering af områder med ...

Hvorfor er det interessant

Vandrammedirektivet definerer ”God tilstand i

grundvandsforekomster og tilknyttede områder med

overfladevand”

Samspillet mellem grundvand og overfladevand er bl.a.

vigtigt i forhold til:

Vurderinger i forbindelse med påvirkninger af

medianminimum i vandløb

Påvirkning af naturområder

Udvaskning og omsætning af nitrat

Kortlægning af magasiner med direkte kontakt til

overfladevand