tilbud til borgere med demens - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

tilbud til borgere med demens - Aalborg Kommune

Lokalområde Centrum’s

tilbud til borgere

med demens

og deres pårørende


Indholdsfortegnelse

• Daghjemstilbud ............................................................. 3

• Aktivitetstilbud til yngre borgere med demens .... 4

• Demensboenheder ....................................................... 4

• Aflastningstilbud ........................................................... 5

• Gerontopsykiatrisk afsnit ........................................... 5

• Pårørendegruppe ......................................................... 5

• Demenssygeplejersker ................................................ 6

• Demenskoordinator ..................................................... 6

• Styregruppe på demensområdet ............................. 6

• Nyttige telefonnumre .................................................. 7

2


Indledning

Demens er en samlet betegnelse for en række sygdomme,

hvor symptomerne viser sig som svækkelse af hjernens funktion.

Demens viser sig først og fremmest ved svigtende hukommelse

og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demens

giver også problemer med koncentration, orienteringsevne

og sprog.

En demenssygdom begynder ofte snigende, og det kan i begyndelsen

være svært at afgøre, om der er tale om sygdom.

Efterhånden giver sygdommen dog udtalte problemer med at

klare hverdagen. Sygdommen påvirker derfor i høj grad både

borgeren med demens og dennes pårørende.

Som demensramt og pårørende er det vigtigt at vide, hvor

man kan henvende sig for at få hjælp. I denne pjece kan læses

om lokalområde Centrums tilbuddemensområdet. Pjecen

oplyser om daghjem, boliger og aflastningsmuligheder for

mennesker med demens, samt oplysninger om fagpersoner,

der kan rettes henvendelse til, hvis der er spørgsmål vedrørende

demens.

Daghjemstilbud

Lokalområde Centrum har to daghjem for borgere med demens,

på Sjællandsgadecentret og på aktivitetscentret ved

Gug Plejeboliger.

Der er åbent alle hverdage kl. 9.45 – 15.45.

Der er plads til 8 brugere pr. dag.

Brugerne er imellem 60 – 90 år.

I daghjemmene arbejder man med udgangspunkt i det sociale

netværk og nærhed til brugerne. Målet er at brugerne oplever

de er med i fællesskabet i gruppen.

I daghjemmene lægges der vægt på at brugerne får struktur

på deres hverdag. Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers

behov og ønsker, samt tidligere vaner og rutiner.

I alle aktiviteter tages der højde for den enkelte brugers interesser

og ressourcer.

Eksempler på aktiviteter:

Gåture, oplæsning, se film, kortspil, sang, tegne og male,

strikke, udflugter, siddegymnastik, borddækning, fester.

Det er alle, både borgeren selv, fagpersoner og pårørende,

der kan forespørge om en plads på daghjemmet.

3


Det er aktivitetsmedarbejderne, lederen af daghjemmet eller

demenssygeplejerskerne der visiterer til en plads på daghjem.

Der visiteres/ydes tilskud til taxa-ordning, dog stadig

med egenbetaling.

Der er egenbetaling ved forplejning & materiale-forbrug.

Aktivitets- og netværkstilbud til yngre borgere

med demens og deres pårørende

På Lions park i Nørresundby er der et kommunedækkende tilbud

målrettet yngre mennesker med demens (under 67 år),

som har behov for et netværkstilbud.

Åbningstid:

Mandag og torsdag kl. 12 -19.

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30 - 16.30.

Det faste tilholdssted er en lejlighed i Lokalområde Nord hvor

der også er adgang til motionsrum, sanserum og gårdhave.

Der er bus til rådighed og mulighed for at benytte en hytte i

Hammer bakker. Endvidere benyttes byens kulturliv og tilbud,

f.eks. koncerter, teater, biograf. Der arrangeres ferieophold 1-

2 gange om året.

Demensboenheder i lokalområde Centrum

Lollandshus har 2 boenheder, med plads til 7 beboere i hver.

Gug plejeboliger har 2 boenheder, med plads til henholdsvis

7 & 8 beboere.

Tilbuddet til borgere med demens i en boenhed:

• En hverdag omgivet af medarbejdere, som har viden og

kendskab til omsorg og pleje af borgere med demens.

• Omsorgen tager udgangspunkt i borgerens livshistorie,

livsform, interesser og vaner.

• En struktureret hverdag, som giver overskuelighed

i hverdagen.

• Kontinuitet i hverdagen, som giver genkendelighed

og tryghed.

• Opmærksomheden er rettet mod her–og– nu behovet

hos borgeren.

• Aktiviteter der er tilpasset den enkelte.

• Pårørendesamarbejde.

• Tæt samarbejde med andre faggrupper, bl.a.

gerontopsykiatrisk team Brønderslev og hjemmesygeplejen.

Det er rådgiveren, der visiterer borgeren til en boenhed.

4


Aflastningstilbud

Der er tilbud om 1 aflastningsplads til borgere med demens

på Gug plejeboliger. Det er altid rådgiveren der visiterer til

pladsen. I akut tilfælde kan hjemmesygeplejersken også visitere.

Der er tilbud om 1 aflastningsplads på gerontopsykiatrisk afd.

på Gug plejeboliger, hvor formålet med opholdet er at afklare

om det er en gerontopsykiatrisk bolig eller skærmet afsnit,

der skal tilbydes borgeren. Det er altid rådgiveren samt leder,

der visiterer til pladsen.

Gerontopsykiatrisk afsnit

Gerontopsykiatrisk afsnit er en specialafdeling, som er kommunedækkende.

Det er et afsnit for borgere med svær demens,

som ikke kan få opfyldt de specielle behov de har i eget

hjem eller på et almindeligt plejehjem.

Gerontopsykiatrisk afsnit består af 4 boenheder med plads til

8 beboere i hver enhed.

Pårørendegruppe

Er du pårørende til et menneske med demens, kan det være

en stor hjælp at mødes med andre i samme situation.

Lokalområdets pårørendegruppe varetages af områdets to

demenssygeplejersker, der har stor viden om og erfaring med

demens.

Formålet med pårørendegruppen er at pårørende kan mødes

for at udveksle erfaringer, samt give og modtage råd fra hinanden

eller gruppelederne. Desuden er der mulighed for at

øge sin viden om demens og stille spørgsmål til demenssygeplejerskerne.

Ønsker du yderligere oplysninger om pårørende-gruppen kan

du kontakte demenssygeplejerskerne.

5


Demenssygeplejersker

To demenssygeplejersker er ansat 24 timer ugentligt

i alt, fordelt tirsdag og onsdag.

Arbejdsopgaver:

• Demensudredning i samarbejde med praktiserende læge.

• Koordinering mellem samarbejdspartnere i forhold til

demensudredning.

• Udførelse af MMSE- tests.

• Observation af effekt af behandling med alzheimermedicin.

• Ansvar for pårørendegrupper.

Demenskoordinator

En demenskoordinator er ansat på fuld tid.

Arbejdsopgaver:

• Vejledning af medarbejdere i vanskelige omsorgssituationer

med borgere med demens.

• Undervisning og vejledning af medarbejdere i brug

af socialpædagogiske tiltag i det daglige arbejde.

• Undervisning af medarbejdere i demens med

udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og behov.

• Rådgivning og vejledning til pårørende med fokus på

konkrete redskaber til at lette dagligdagen for

borgeren med demens og de pårørende.

Styregruppe på demensområdet

Der er en styregruppe i Centrum, som koordinerer indsatsen

for demens i lokalområdet. Styregruppen er bredt sammensat

af medarbejdere & ledere, der interesserer sig for demens.

Arbejdsopgaver:

• Tilrettelæggelse, koordinering og justering af

lokalområdets tilbud til borgere med demens

• Udarbejdelse og gennemførelse af en årlig udviklings–

og handlingsplan for lokalområdets samlede

demensindsats.

• Sikring af et højt informationsniveau om tilbud

og ydelser til borgere med demens og deres pårørende.

6


Nyttige telefonnumre:

Demenssygeplejersker

Onsdage kl. 8 - 9 på tlf.nr.: 99 31 38 32.

Derudover kan henvendelse ske til områdesygeplejersken på

tlf.nr.: 99 31 38 22.

Demenskoordinator

Alle hverdage mellem kl. 8 - 9 på tlf.nr.: 99 31 66 44.

Daghjemmet på Gug plejeboliger

Tlf.nr.: 99 31 66 21.

Daghjemmet på Sjællandsgadecenteret

Tlf.nr.: 99 31 65 80.

Aktivitets- og netværkstilbud til yngre borgere

med demens

Tlf.nr.: 99 31 59 02.

Frivillige organisationer

Alzheimerforeningen oplyser om egne tiltag og arrangementer

på tlf.nr.: 39 40 04 88 eller på hjemmesiden www.alzheimer.dk

Ældresagen kan kontaktes på tlf.nr.: 98 12 03 44

Aflastningstjenesten kan kontaktes på tlf. nr.: 98 11 01 63,

mandag og torsdag kl. 17-18

7


Ældre- og Handicapforvaltningen

Lokalområde Centrum

Østerbro 7

9000 Aalborg

Tlf. 9931 3800

6022-0001

More magazines by this user
Similar magazines