Tilsynsrapport Oktobervej CfD - Center for døve

cfd.dk

Tilsynsrapport Oktobervej CfD - Center for døve

GLADSAXE KOMMUNE

Social- og Sundhedsforvaltningen

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Tilsynsenheden

Rådhus Allé 1

2860 Søborg

Tilsynsrapport

Anmeldt tilsyn

2010

Tilbud:

Oktobervej CfD

Oktobervej 22, 26, 28 og Vision 18

Dato for tilsyn: 12. oktober 2010

Tilbuddet er repræsenteret ved: Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26

Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28

Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26

Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22

Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18

Temaleder Hannah Dahl, Oktobervej 28

Tilsyn foretaget af:

Tilsynskonsulent Vivian Grønfeldt og

tilsynskonsulent Dorthe Legéne Mikkelsen.

J. nr. 27.00.00K09

Sag: 2010/04795 005


Sammenfatning

Opfølgning fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud:

Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter.

Fysiske rammer:

De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuel indretning.

De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske

arbejde

Organisation, drift og forretningsgange:

Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller

organisatoriske forhold. Oktobervej er under flytning og reetablering af beboere og medarbejdere

og søger løbende at tilpasse sig de aktuelle forhold.

Personaleforhold og arbejdsmiljø:

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante

politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på

de berørte områder

Tilbuddets beboere/brugere:

Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer

og strukturer for samarbejdet med beboergruppen.

Interview med beboer/bruger evt. pårørende:

Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne

udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og

vejledning på en individuel tilpasset måde.

Interview med medarbejdere:

Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima,

gode kolleger, god ledelse og glade beboere.

Fokusområder 2010:

Det er lidt forskelligt hvorledes det håndteres. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk

opfølgning. En afdeling har registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige

afdelinger.

Vurdering:

Oktobervej og Vision 18 vurderes på baggrund af det fremsendte materiale, de gennemførte

interview og rundgang at have gode og tilfredsstillede systematikker og strukturer, som gør,

at institutionen fungerer tilfredsstillende og kan imødegå de beskrevne udviklingspunkter.

Udviklingspunkter:

Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads

Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære

hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer

Medicinhåndtering:

Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato,

dispenseringsform og cave-felt

Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin.

J. nr. 27.00.00K09 2

Sag: 2010/04795 005


Påbud:

Ingen

J. nr. 27.00.00K09 3

Sag: 2010/04795 005


Indholdsfortegnelse

Sammenfatning ......................................................................................................... 2

1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet .................................................... 5

2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud ................................... 5

3. Fysiske rammer ................................................................................................. 6

4. Organisation, drift og forretningsgange .............................................................. 8

5. Personaleforhold og arbejdsmiljø .................................................................... 10

6. Tilbuddets beboere/brugere ............................................................................. 11

7. Interview med beboere .................................................................................... 12

8. Interview med medarbejdere ........................................................................... 14

9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende ...... 16

10. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten ...................................................... 16

Bilag 1 ..................................................................................................................... 17

J. nr. 27.00.00K09 4

Sag: 2010/04795 005


1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet

Ledelse Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26

Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28

Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26

Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22,

Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18,

Teamleder Hannah Dahl, Oktobervej 28

Alle er pædagoger.

Medarbejdere

Brugere/beboere

Pårørende

Fire medarbejdere har medvirket i interview. Ved interview har medvirket

tegnsprogstolk. To medarbejdere er udpeget af tilsynet på dagen.

Gruppen af medarbejdere har været ansat i henholdsvis tre år,

tre et halvt år og to medarbejdere i 12 år. Tre af de interviewede er

pædagoger, den fjerde er ufaglært.

Tre beboere har via tegnsprogstolk medvirket i interviewet. Alle har

boet på Oktobervej i en længere årrække.

Ikke aktuelt

2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud

Emne

Tilsyn 2009

Grundlag

Idet Oktobervej og Vision 18 fremover hører under samme virksomhedsleder,

er der gennemført et samlet tilsyn på Oktobervej og Vision

18.

Hvor forholdene taler for det, vil dette fremgå af rapporten.

Oktobervej

At fokus på rengøring fastholdes.

Større ombygning som præger rengøringssituationen. Rengøringsfirma

er udskiftet siden sidst. Der erfortsat ansat en rengøringsformid

ler.

At eksisterende funktionsbeskrivelser genopfriskes.

Funktionsbeskrivelser har været drøftet løbende.

At forventninger til og forhold omkring ledelsens synlighed afklares.

Der er i hver afdeling ansat en teamleder, med ny funktionsbeskrivelser

for teamleder funktion. Leder fortæller, at der bliver spurgt ind til

oplevelse af lederens synlighed ved MUS, og der er overvejende tilfredshed.

Vision 18

At håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger

systematiseres således, at gældende retssikkerhedsregler

overholdes.

Information til nye medarbejdere er samlet og opbevares i et skab.

Beboere har nu hver deres dagbog.

J. nr. 27.00.00K09 5

Sag: 2010/04795 005


At ledelsen overvejer værdien af et formaliseret samarbejde

med pårørende.

Medarbejder oplever, at samarbejdet fungerer uproblematisk.

At retningslinjer for hygiejne genopfriskes.

Besøg af hygiejnesygeplejerske og bevilget særlig rengøring. Der

tages særlige hensyn mht. rengøringsvenlige materialer på relevante

steder i nybyggeri.

At det sikres, at alle nye vikarer og medarbejdere systematisk

introduceres til alle retningslinjer, vejledninger og instrukser.

Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med

tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar

for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder.

For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt.

At der fortsat er opmærksomhed på medicinhåndtering og

opbevaring

Fire medarbejdere har nu medicinkursus.

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter.

Ingen

Ingen

3. Fysiske rammer

Emne

Kort beskrivelse af

stedet og eventuelle

ændringer siden

seneste tilsyn

Grundlag

Oktobervej består af tre boområder med i alt 27 pladser plus 1 aflastningsplads.

Herudover fire pladser i Vision 18. Alle boliger er i brug.

Oktobervej 22 har plads til 9 beboere og en aflastning og nye boliger

forventes klar 2011.

Oktobervej 26 og 28 har hver 9 nye lejligheder, med tilhørende fællesarealer

samt personalefaciliteter. Ud af de ni pladser bor to beboere

i en mere selvstændig enhed på området, på sigt skal der være

fire boliger i denne enhed der ligger i bygning C.

Ovenpå kommer det nye Vision 18 til at ligge. Aktuelt er fire unge

mellem 19 og 23 år i Vision 18 i midlertidig genhusning. Forventer

ophævelse af projekt status med indflytning i de nye boliger på CfD i

2011.

Personalet på Vision 18 har været inddraget i byggeplanerne, og har

i høj grad haft fokus på de specielle behov, som de ud fra de nuværende

erfaringer har fået i forhold de unges funktionsniveau og forudsætninger

for at kunne have en stabil og sammenhængende hverdag.

Nye lejligheder består af værelse på 37 m2 med eget badeværelse

evt. vaskesøjle og te køkken. I stueetagen har hver bolig egen terrasse.

Derudover stor fælles opholds- og spisestue samt køkken til færdiggørelse

af mad i hverdagen. Oktobervej har et antal fælles terrasser

J. nr. 27.00.00K09 6

Sag: 2010/04795 005


og en del grønne bede, som efter renovering og rekonstruktion kan

blive et attraktivt udeareal.

Boligerne giver mulighed for, at beboerne kan leve et mere selvstændigt

liv. Det er tanken, at Oktobervej skal ligne et lille landsbymiljø.

Fysiske rammer og

udnyttelse heraf

Ved rundgang observeres

De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende

og individuelt præget indretning. De fysiske rammer understøtter

det pædagogiske arbejde.

Vision 18 er en midlertidig pavillon der ligger i gåafstand fra de øvrige

afdelinger.

Tilsynet fik lov at besøge 2 boliger, en i de gamle bygninger og en i

de nye.

Lejligheden i den gamle bygning fremstod hyggelig og med personligt

præg, men meget trang og utidssvarende. Beboer glæder sig til indflytning

i ny bolig og til at få lov til at indrette sig med egne møbler,

der i øjeblikket står opmagasineret.

De nye lejligheder rummer mulighed for langt mere personligt præg

og selvstændigt liv, og beboer der viser sin bolig frem, giver udtryk for

stor glæde ved sin bolig, der er indrettet efter beboerens eget valg. Er

blandt andet meget glad for at have fået egen vaskemaskine, som

beboeren selv betjener.

Rengøringsstandarden på de sete arealer var på tilsynsdagen tilfredsstillende.

Tilsynet så beboere i gang med aktivitet i egne boliger og i fælleslokaler

og observerede respektfuld og professionel dialog mellem beboere

og medarbejdere.

Medicinhåndtering:

Medicinhåndtering er gennemgået på Oktobervej 26.

To beboeres medicin er gennemgået, den ene er dog ikke tjekket for

korrekt dosering og opbevaring, idet beboer ikke ønskede at tilsynet

kom ind i boligen.

Medicin registreres i EKJ, som suppleres med et medicinskema yderligere,

hvortil medicinansvarlig overfører oplysninger fra EKJ og som

opbevares i medicindoseringsmappen. På dette skema mangler dispenseringsform,

ordinationsdato, seponeringsdato og cave-felt. Tilsynet

gør opmærksom på, at såfremt man anvender en nedfotograferet

kopi af skemaet i EKJ, vil alle oplysninger fremgå af skemaet og

dokumentationen bliver enstrenget med mindre risiko for fejl.

En beboer havde tablet stående i sit medicinskab, som ikke var ordineret.

Leder gør opmærksom på, at det også vil være situationen

andre steder. Tilsynet henviser til Gladsaxe Kommunes vejledning

om medicinhåndtering, hvor håndtering af smertestillende håndkøbsmedicin

tydeligt er beskrevet.

Tilsynet så flere gode systematikker til håndtering af medicin på den

aktuelle afdeling, for eksempel dokumentation af hvilke vikarer der

har kompetencer i forbindelse med medicin.

Beredskabsplanen,

herunder brandinstruks

Beredskabsplan eksisterer og er opdateret september 2010 til de nye

fysiske rammer.

Der er uanmeldt brandsyn 2 gange årligt.

Falck kommer en gang om året og tjekker brandslukningsudstyr

J. nr. 27.00.00K09 7

Sag: 2010/04795 005


Opsamlingsplads er defineret og kendt.

Der var brand i går og det fungerede fint, alle reagerede relevant.

Rengøring og vedligehold

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Rengøringen på Oktobervej har været i licitation. Et krævende stykke

arbejde. Der har været en del kritik af rengøringsstandarden, der er

ansat en servicemægler, der skal opnå og fastholde et tilfredsstillende

rengøringsniveau.

Ledelsen finder, at det går den rigtige vej.

Rengøring på Vision 18 er tilfredsstillende, der er bevilget ekstra

hjælp til daglig rengøring i forbindelse med en aktuel problemstilling.

De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende

og individuelt præget indretning. De fysiske rammer udnyttes

på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde

Ingen

Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med

ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt

Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin.

4. Organisation, drift og forretningsgange

Emne

Værdigrundlag

Grundlag

I forbindelse med ombygning omlægges til almennyttige boliger.

Afdelingerne er forskellige steder i processen, idet nogle jo allerede

er færdige med ombygningen.

Dette har indflydelse på samarbejdet med beboernes forståelse af

og medvirken i den nye organisering.

Hovedmedudvalg (HMU) arbejder i øjeblikket med at udarbejde nyt

værdigrundlag overordnet for Center for Døve.

Herefter skal hver enkelt afdeling formulere lokalt tilpassede værdigrundlag.

Pædagogiske metoder

Hvordan praktiseres

pædagogikken

Organisering af stedet

(ledere/medarbejdere)

De nye fysiske rammer tilbyder nye muligheder for beboerne og

dermed også pædagogiske muligheder.

Grundlæggende arbejder Oktobervej med neuro-pædagogik i kombination

med andre metoder og tilpasset den enkelte beboers handicap.

Der er fokus på at bakke op om et selvstændigt og individuelt

liv.

Pædagogikken er også præget af individuelle kommunikationskompetencer.

Oktobervej er organiseret som tre boområder, hvert med sin virksomhedsleder

og som noget nyt en teamleder i hver.

Oktobervej 22 har 13 medarbejdere, heraf 2 medhjælpere og 11

uddannede pædagoger.

Oktobervej 28 har 14 medarbejdere, heraf 2 medhjælper og 12 uddannede

pædagoger.

Oktobervej 26 har 14 medarbejdere heraf 2 medhjælpere og 12

uddannede pædagoger.

J. nr. 27.00.00K09 8

Sag: 2010/04795 005


Vision 18 har 10 medarbejdere heraf 8 pædagoguddannede og en

medhjælper og en social- og sundhedshjælper.

Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer, en del har nedsat

timetal.

Oktobervej har administrativt og teknisk personale fælles med andre

Center for Døve enheder.

Der benyttes udelukkende vikarer med kendskab til Oktobervej, ca.

10 % af lønsummen går til vikarer.

Endvidere er der tilknyttet et antal timelønnede vikarer med varierende

faglig baggrund.

Væsentlige ændringer

siden sidste tilsyn

mht. værdigrundlag,

pædagogik, organisering

Samarbejde/ dialog

med brugere og medarbejdere

Fokusområde 2010.

Registrering af og

handling på fejl og

utilsigtede hændelser

Mødestruktur

Hjælpen efter §§ 83

og 86

Man er undervejs med ændring af værdigrundlag central for Center

for Døve og herefter de respektive afdelinger.

Vision 18’s nye ledelsesorganisering er endnu ikke helt afklaret.

Ledelsen er opmærksom på, at beboergruppen som helhed bliver

ældre. Man har samarbejde med Egebækhus og hospital i konkrete

tilfælde, hvor en beboer har specifikke plejebehov.

Lederne beskriver, at man har daglig kontakt til medarbejdere og

boområder. Ledelsen er samlet i et hus og tilstræber at være synlig

på egne afdelinger i dagligdagen. Der er en ny teamleder i hver

afdeling. Dialog med medarbejdere og beboere beskrives som åben

og direkte.

Der er lidt forskellige fremgangsmåder. En afdeling registrerer i

EKJ, og har systematisk opfølgning samt egenkontrol på doseret

medicin.

En afdeling har haft særlig fokus på området og her er der registreret

en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger.

Ugentligt personalemøde af forskellig karakter på boområderne.

Afløses indimellem af fælles fagligt forum med emner af generel

karakter.

MED - møder afholdes 4 gange om året.

Hvert 12. uge er der heldagsmøde i hvert botilbud, eksempelvis

med oplæg om autisme eller teambuilding.

Vision 18 har Pædagogisk dag hver 6. uge af 7 timer.

I øjeblikket får ingen beboere hjælp, men der er periodevis behov.

Tilfredsstillende samarbejde med Gladsaxe Kommune.

Tilbudsportalen 1. februar 2010

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske

metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er fortsat

i en periode med flytning og reetablering af beboere og medarbejdere

og arbejder fortløbende på at tilpasse sig de aktuelle forhold.

Ingen

Ingen

J. nr. 27.00.00K09 9

Sag: 2010/04795 005


5. Personaleforhold og arbejdsmiljø

Emne

Personalets kompetencer

i forhold til beboere/brugere

Grundlag

Ledelsen finder, at medarbejdergruppen som helhed har de erfaringer

og kompetencer der skal til, for at dække beboernes behov.

Der laves planer på sigt for kompetenceudvikling afpasset den konkrete

udvikling. Der er fortløbende kompetenceudvikling indenfor

neopædagogik i samarbejde med andre CfD enheder, og man er

opmærksom på at vedligeholde kompetencer.

Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer af lidt varierende

omfang.

Mulighed for kompetenceudvikling

/ efteruddannelse

Brug af vikarer og

modtagelse, oplæring

af vikarer og nye

medarbejdere

Instrukser for ansvars

- opgave og kompetence

Instruks for rengøring

og hygiejne

Hjælpemidler

Medarbejderudvalgsmøder(MED)

Medarbejderudviklings

samtaler(MUS)

Arbejdspladsvurdering

(APV)

Diverse retningslinjer

og instrukser -

(fravær, rygeregler,

Ledelsen finder, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling/videreuddannelse.

Man har løbende pædagoger på neuropædagogik-uddannelse.

Derudover sker løbende og behovsstyret kompetenceudvikling.

Supervision både internt og eksternt, tilbydes til sager for grupper

af medarbejdere.

Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med

tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar

for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder.

For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt.

Derudover findes medarbejderhåndbog med diverse politikker.

Forbruget af vikarer er stabilt, men enkelte afdelinger er periodevis

ramt af langtidsfravær.

Opgaver og forventninger til kontaktpersoner findes på skrift. Instruks

for opgaver og ansvar for virksomhedsledere også for den

nye funktion som teamleder.

Rengøringsplaner for rengøring findes og håndhæves bl.a. af servicemægler.

Der er fokus på håndhygiejne. Der er sæbedispenser, papirhåndklæder

og håndsprit tilgængeligt

Der er skriftlige instrukser for rengøring og håndhygiejne.

Der har været temadag om hygiejne.

Har hvad man skal bruge

Afholdes fire gange årligt, i henhold til loven.

Afholdes årligt efter lidt forskellige struktur.

En afdeling har gennemført APV, øvrige er på vej i uge 42.

Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar 2011.

På medarbejdersiden er der planlagt en trivselsundersøgelse.

Står i personalehåndbogen. Efterleves problemfrit.

J. nr. 27.00.00K09 10

Sag: 2010/04795 005


alkohol)

Sygefravær

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Den ligger på ca. 5 % på tværs af afdelinger. Stabilt og velbegrundet.

Der indhentes mulighedserklæringer ved behov, og enkelte medarbejdere

kommer til omsorgsamtale.

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for

efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og

håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder.

Ingen

Ingen

6. Tilbuddets beboere/brugere

Emne

Beboer/ bruger

sammensætning

eventuelle ændringer

Grundlag

Beboergruppen uændret.

Forhold for grupper

med særlige behov

Handleplaner

Beboer/ brugerindflydelse

Aktiviteter

Ikke aktuelt

Handleplaner udarbejdes i samarbejde med beboeren. Pårørende

medvirker i det omfang, beboeren ønsker det.

Arbejder med konceptet ”min Plan” og finder det overskueligt, og

meningsfuldt i hverdagen. Samarbejde med Gladsaxe Kommune er

meget sparsomt, til trods for talrige invitationer.

Alle medarbejdere er på EKJ. Lidt forskellige niveauer af brugerfærdighed,

en afdeling bruger stadig håndskrevne dagbøger.

Faste beboermøder på afdelingerne, her afgøres fælles forhold og

fastlægges f.eks. weekend aktiviteter.

I forbindelse med overgang til almennyttigt boligbyggeri, er en ny

struktur på vej i forhold til mødeaktivitet, og hermed en ny måde at

øve medindflydelse på.

Beboere informeres om bygge- og flytteplaner på beboermøder, meget

individuelt tilrettelagt.

Ledelsen beskriver flere aktiviteter for beboere. Gå ture, madlavning,

aftenskole i weekender besøg i Zoo og strandture o.l. Derudover

tilbagevendende fester og festivaler også i Nordisk regi. Kultur der

dur. Pigegruppe og mandegruppe.

Der er etableret en funktion for hver afdeling med en aktivitetsmedarbejder,

der planlægger på tværs af afdelingerne.

Fleur, forening for flerhandicappede, arrangerer også aktiviteter som

man tilmelder sig.

J. nr. 27.00.00K09 11

Sag: 2010/04795 005


Forplejning

Retningslinjer for

omgang med beboermidler

Magtanvendelse

Klagesager

Ryge- alkoholpolitik

for beboere/brugere

Medicinhåndtering

Samarbejde med

pårørende

Der er opmærksomhed på sund kost. Maden laves næsten færdig i

central køkken med uddannet personale.

Der er opmærksomhed på sund kost og motion.

Beboeren kan nu bestemme menu på egen fødselsdag, og der er

indført turnus for at bestemme fredagsmenuen.

Eksisterer, og der er revision på beboermidler.

Gladsaxe kommunes vejledning i kombination med egne retningslinjer

følges, oplyser leder.

Der har været ca. 5 i 2010 som er indberettet. Ledelsen finder, at det

hurtige retursvar fra Gladsaxe Kommune øger mulighed for afklaring

og læring i medarbejdergruppen. Har dog i øjeblikket en indberetning

liggende man har ventet svar på siden juni.

Temadag om Low arrousel for alle afdelinger har været afholdt.

Ingen skriftlige klager.

Der er en klagevejledning, som er kendt af pårørende og beboere.

Der eksisterer ikke skriftlige politikker for beboerne. Ledelsen overvejer

situationen, måske aktuelt i forbindelse med omstrukturering på

stedet.

Der er vejledning for medicinhåndtering på alle boområder. Følges

og kendes af medarbejdere. EKJ findes og benyttes i lidt forskelligt

omfang på boområderne. Alle skemaer føres på PC.

Kontaktpersoner har kontakt med pårørende i overensstemmelse

med beboernes ønsker. Der er behovsstyret kontakt.

Pårørende er velkomne til jule- og sommerfest.

Der er et byggeråd, hvor en pårørende deltager.

Vurdering Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18

har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen.

Udviklingspunkter

Påbud

Ingen

Ingen

7. Interview med beboere

Emne

Hvordan er hverdagen

Grundlag

Alle beboere udtrykker glæde ved at bo på Oktobervej.

En fortæller om sit arbejde og om at have fået tidligt fri i dag, for at

komme over og tale med os, det er fint fortæller beboeren.

Jeg arbejder og har en tavle jeg kan sætte billeder på væggen, så jeg

ved hvad jeg skal lave

Oplevelsen af hjemlighed

Alle er glade for deres bolig og en fremhæver, at det er dejligt at have

fået sit eget badeværelse og vaskemaskine, og i det hele taget at

indrette sig i en ny bolig.

J. nr. 27.00.00K09 12

Sag: 2010/04795 005


En har selv udvalgt og indkøbt et nyt bord til boligen og er meget glad

for det.

Fysiske rammer

Tilfredshed med

hjælp, støtte og vejledning

fra medarbejderne

Aktiviteter

Dialog med medarbejderne

Handleplaner/ Samarbejdsaftaler

Indflydelse i hverdagen

Forplejning

Samarbejde og indflydelse

for pårørende

Klagevejledning

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Alle interviewede bor i nye lejligheder og udtrykker stor tilfredshed

med boligerne.

Beboerne fortæller samstemmende, at de er glade for den hjælp og

vejledning de får, og at man får det på en god måde. De kommer når

man har brug for det, og man er tryg. Pædagogerne kan også lave

sjov og ballade.

En beboer fortæller, at hun skal på ferie og glæder sig.

Et par beboere fortæller om værkstederne og hverdagens gøremål.

Beboerne fortæller om at have besøg og andre sociale kontakter.

Beboerne synes, der er forskel på hvor gode pædagogerne er til

tegnsprog, men alle kan noget.

Pædagogerne taler pænt beboerne.

En beboer fortæller om det at lave en handleplan. Pædagogerne

skriver den. Ved godt hvad der står i handleplanen.

Der oplyses flere enkelte oplevelser og ting som beboerne har ønsket

ind i handleplanerne.

Beboerne fortæller om medindflydelse på egne og fælles forhold.

Bl.a. beboermøder, det er godt.

Vi får god mad, og vi kan indimellem få lov at bestemme hvad vi skal

have. En har tidligere selv været med til at lave mad, og kan stadig

ind imellem lide at deltage.

En fortæller om at forældre kommer jævnligt på besøg. Og så går vi

over i cafeen og spiser sammen, det er rart.

En fortæller at pædagogerne er gode at tale med, når man er ked af

det.

Beboerne fortæller samstemmende, at de ville tale med en kontaktpædagog,

hvis de var kede af noget eller utilfredse.

Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de

nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver

hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel

tilpasset måde.

Ingen

Ingen

J. nr. 27.00.00K09 13

Sag: 2010/04795 005


8. Interview med medarbejdere

Emne

Hvad er godt ved at

arbejde netop her

Grundlag

Der er et godt arbejdsklima, samarbejde mellem medarbejder og

ledelse er meget godt og tillidsfuldt, der er mange udviklingsmuligheder.

Det er dejligt at se beboerne profiterer af det pædagogiske arbejde

og udvikler sig.

Den tegnsprogsmæssige er rigtig spændende og udfordrende. Døvekultur

er svær at definere, men kan handle om at tænke meget

visuelt, og det er spændende at være en del af.

Det er lidt forskelligt at arbejde sammen med hørende, de kan indimellem

glemme at tale med tegnsprog, og der kan man godt føle sig

lidt udenfor. Beboerne er glade, kollegaerne er glade og vi har det

godt sammen.

Samarbejde med

ledelse og beboer

Arbejdspladsvurdering.

(APV)

Mulighed for hjælp

og støtte til beboer/bruger

i hverdagen

Handleplaner

/Samarbejdsaftaler

Aktiviteter

Mulighed for kompetenceudvikling

Samarbejde med teamledelse er godt, og funktionen fungerer godt.

Det har imødekommet ønsket om bedre kontakt til leder, og mest

mulig rationel brug af leder.

Der er fortsat daglig kontakt med daglig leder.

Grundlaget i dialogen er at imødekomme beboeren individuelt tilpasset,

og efter kendskab til beboeren.

Alle er bekendt med, at der snart skal laves APV.

Har forventning om at der bliver taget ting op omkring ombygningen.

Det psykiske i forbindelse med at beboerne er eller skal flytte kunne

også komme til at fylde.

Alle medarbejder udtrykker tillid til, at der bliver handlet relevant.

Man når det man skal, og der er gode muligheder for at udvikle

sammen med beboeren.

Bruger konceptet ”min Plan”.

Medarbejderne finder det svært at få spurgt beboerne om ting der

ikke er så konkrete. Finder også at det er et redskab der har gjort

beboeren mere synlige.

Nogle beboere har i forbindelse med et projekt beskrevet livshistorie.

Medarbejdere har på forskelligt niveau været med til at skrive handleplan

i EKJ.

Ridning, gå ture, en tur i tivoli, kurbad, gå på cafe, tegning og biografture,

Fleur-arrangementer. Computerundervisning.

Ved beboermøder struktureres forskellige aktiviteter ud fra ønsker og

forslag.

Der er et lille beboerblad, hvor større fælles aktiviteter annonceres,

og man kan læse referater fra ture.

Ferieture arrangeres også en til en.

Mandeaften ca. 4 gange om året.

Pigegruppe også ca. 4 gange om året

Der er kommet bedre muligheder og det er dejligt at der er blevet

fokus på neuropædagogik, så bruges der selvfølgelig tegnsprog.

Temadage, fælles og afdelingsvis. Medicinkursus og hygiejnekursus.

J. nr. 27.00.00K09 14

Sag: 2010/04795 005


MUS er ved at blive planlagt til efteråret.

Medarbejderen findes samstemmende at der er gode muligheder for

kompetenceudvikling.

Kendskab til skriftlige

politikker (alkohol,

rygning, fravær)

Kendskab til beredskabsplan

Magtanvendelse og

kendskab til instruks

Kendskab til medicinhåndteringsinstruks

Kendskab til systematik

og indberetning

af fejl og utilsigtede

hændelser

Oplæring af nye

medarbejdere og

vikarer

Hjælpemidler

Kendskab til instruks

for rengøring og

hygiejne

Vurdering

Udviklingspunkter

Påbud

Der er politikker, og disse efterleves

Fraværspolitik er nyformuleret.

En har viden om fælles opsamlingssted øvrige har ikke, usikkerhed

om alarmer. To medarbejdere ville umiddelbart ringe til brandvæsen.

Kender til begreber og indberetning.

En afdeling har især fokus på grænseoverskridende adfærd og systematisk

opsamling samt læring.

Alle kender til instruks og eget ansvar.

Skema står i mappe i køkkenet på en afdeling.

Der er egenkontrol.

EKJ bruges ikke, idet adgang til registrering samtidig giver adgang til

at redigere i medicinskema, og man vil sikre, at kun medicinansvarlige

har skriveadgang til medicinskemaerne.

Man tager læring afdelingsvis.

Nyeste faste medarbejder var i følvagt i en måned. Bliver vist rundt

og introduceres til beboerne

Formelle retningslinier udleveres i nogen grad og andet står i mapper,

der er tilgængelige på kontor.

Beboere har hvad der skal bruges.

Håndhygiejne drøftes ofte, der er sæbedispenser og papirhåndklæder

og håndsprit.

Flere medarbejdere fortæller, at de har ringe på til alle funktioner, en

medarbejder tager ur af ved personlig hygiejne.

Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads

med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og

glade beboere.

Ingen

Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads

Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige

i at bære hånd og armsmykker i forbindelse

med personlig hygiejne og håndtering af madvarer

J. nr. 27.00.00K09 15

Sag: 2010/04795 005


9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende

Der er ikke indkommet tilkendegivelser til tilsynet.

10. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten

Rapporten

Tilsynsrapporten er sendt til Bo- og dagtilbuddet for faktuelle rettelser

og kommentarer.

Kommentarer fremgår af bilag 1.

J. nr. 27.00.00K09 16

Sag: 2010/04795 005


Bilag 1

Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten.

Der er indkommet faktuelle rettelser fra ledelsen som er indarbejdet i rapporten.

J. nr. 27.00.00K09 17

Sag: 2010/04795 005

More magazines by this user
Similar magazines