Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Velkommen til Århus Kommune

Notat

Emne

Til

Kopi til

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen af

SAG 2. Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune

Socialudvalget

Den 20. februar 2009

Århus Kommune

Socialforvaltningen

Byrådet behandlede den 18. februar 2009 indstillingen

”Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune

Der blev under behandlingen på byrådsmødet stillet en række

spørgsmål, som besvares nedenfor.

Spørgsmål fra Ango Winther (A)

- Hvordan skal finansieringen ske efter 2011

I indstillingens økonomiafsnit opstilles i prioriteret rækkefølge fire scenarier

for, hvordan de iværksatte initiativer vil kunne finansieres efter

projektperiodens udløb. Disse gennemgås nedenfor.

Det skal indledningsvis præciseres, at de indsatser, som nævnes i byrådsindstillingen,

på nuværende tidspunkt blot er det bruttokatalog,

som skal danne udgangspunkt for forhandlingerne med Velfærdsministeriet.

1) De iværksatte indsatser har den ønskede effekt, og driftsudgifterne

for de initiativer, som videreføres efter 2013, kan derfor bl.a. finansieres

via afledte besparelser på området

Center for Socialfaglig Udvikling

Jægergården

Værkmestergade 15

8100 Århus C

Sagsnummer:

Sagsbehandler:

Nina Thorn Clausen

Telefon:

8940 2000

Telefon direkte:

89401344

Telefax:

8940 3080

Overordnet set er det forvaltningens forventning, at den eksisterende

tilbudsvifte på området for særligt socialt udsatte, herunder hjemløse,

over en årrække vil kunne tilpasses og tænkes ind i en ny ramme,

hvor fokus på blandt andet lokalbaseret forebyggelse af hjemløshed

opprioriteres. Projektmidlerne fra hjemløsestrategien ses som en velkommen

kapitalindsprøjtning til finansiering af de omkostninger, der

er forbundet med at gennemføre en sådan omstilling af indsatsen.

I det omfang de iværksatte initiativer viser sig at have den forventede

effekt, er det forvaltningens vurdering, at dele af den eksisterende

indsats på området kan omlægges med en besparelse til følge. I det

omfang det via en lokalbaseret indsats lykkes at nedbringe antallet af

borgere, som mister deres bolig, forventes presset på kommunens

eksisterende forsorgs- og akuttilbud at aftage. Tilsvarende kan etable-

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen af SAG 2. Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune Side 1 af 4


Århus Kommune

Socialforvaltningen

Center for Socialfaglig Udvikling

ringen af et akutcenter med overnatningsmulighed i midtbyen ses som

en aflastning af kommunens eksisterende forsorgskapacitet.

En del af initiativerne i udkastet til en hjemløseplan for Århus Kommune

er dog også deciderede kvalitetsløft i forhold til den eksisterende

indsats. Denne type tiltag vil ikke i fuldt omfang kunne finansieres

via afledte besparelser på området.

2) Der opnås efter projektperiodens udløb hel eller delvis ekstern finansiering

– via bloktilskud m.v. - af de indsatser, som viser sig at

have en dokumenterbar effekt

Rambøll Management er sat i spidsen for at gennemføre en løbende

evaluering af de initiativer, som sættes i gang som led i udmøntningen

af hjemløsestrategien. Da et gennemgående tema i hjemløsestrategien

er, at man med de afsatte puljemidler en gang for alle ønsker at

afskaffe begrebet hjemløshed i Danmark, er det efter forvaltningens

vurdering ikke udelukket, at de initiativer, som viser sig at have en

markant positiv effekt i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse,

fra statslig side vil blive bevilget midler til den fortsatte drift. Har de

iværksatte initiativer derimod ikke den ønskede effekt, skal de ikke

nødvendigvis videreføres efter projektperiodens udløb (jf. punkt 4

herunder).

3) Byrådet beslutter, at (nogle af) de iværksatte initiativer skal videreføres

efter projektperiodens udløb.

Finansieringen af de indsatser, som besluttes videreført efter projektperiodens

udløb, forventes i et vist omfang at kunne finansieres via en

omstilling af den eksisterende indsats i forhold til målgruppen (jf.

punkt 1). I det omfang det ikke er muligt at tilvejebringe de nødvendige

ressourcer enten inden for driftsområdet (omlægning af den eksisterende

indsats) eller inden for Socialforvaltningens samlede budget

(tværgående omprioriteringer), vil spørgsmålet om finansiering skulle

indgå i forhandlingerne om budgettet for 2014-2017.

4) De igangsatte initiativer afvikles eller neddrosles efter projektperiodens

udløb

Hvis den løbende (interne og eksterne) evaluering viser, at de igangsatte

initiativer ikke har den ønskede effekt, vil de enten blive afviklet

eller neddroslet til et niveau, hvor byrådet vurderer, at sammenhængen

mellem ressourceforbrug og effekt er hensigtsmæssig. I det omfang,

der er tale om indsatser, som rent faktisk leverer den forventede

effekt, henvises til besvarelsen af spørgsmål, stillet af Claus Thomasbjerg

(SF).

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen af SAG 2. Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune Side 2 af 4


Århus Kommune

Socialforvaltningen

Center for Socialfaglig Udvikling

- Vil puljemidlerne blive overført til de efterfølgende år, nu hvor der

hverken når at blive iværksat initiativer i 2008 eller 2009

I indstillingens økonomiafsnit skelnes mellem perioderne 2010-2013

og 2014 og frem ud fra en antagelse om, at den fireårige projektperiode

vil blive forskubbet, så den løber fra 2010-2013, da midlerne først

vil blive fordelt endeligt i efteråret 2009. Det er forvaltningens vurdering,

at det kræver minimum en fireårig projektperiode, hvis de beskrevne

indsatser skal etableres og efterfølgende drives og evalueres i

en passende tidsperiode.

- Hvilke interessenter på området har været inddraget i processen

frem til 1. udkast

Deltagerkredsen, som har været inddraget i processen frem til 1. udkast

af Hjemløseplan er interessenter på udsatte, misbrugs- og hjemløshedsområdet.

Invitation og deltagerliste til temadag afholdt i december

2008 er vedlagt som bilag.

I 2. etape af arbejdet med Hjemløseplanen og udfoldelse af indsatserne

tænkes interessentgruppen ligeledes ind i processen.

- Hvilke medarbejdergrupper har vi, der i forvejen arbejder med området,

og som skal drages ind i denne indstilling, når vi kommer så

vidt

Der henvises til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor.

Spørgsmål fra Claus Thomasbjerg (F)

- Er den nye indsats en større volumen af nuværende tiltag – hvortil

de nye tilbud bliver suppleret

På nuværende tidspunkt kan der ikke svares entydigt på dette

spørgsmål. Men oplæget fra Velfærdsministeriet har været, at der ikke

blot er tale om en udbygning af den nuværende indsats.

Som det fremgår af procesplanen i 1. udkastet til Hjemløseplan vil den

konkrete udformning og målformulering af de enkelte dele og indsatser

i planen ske i efteråret 2009.

Efter Århus Kommune har afleveret 1. udkast til Hjemløseplan til Velfærdsministeriet

vil der – i april og maj - være en dialog om de indsatstyper,

Århus Kommune peger på i planen. Hvis de overordnede

retningslinjer i udkastet godkendes kan en mere konkret udfoldelse af

indsatserne derefter gå i gang.

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen af SAG 2. Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune Side 3 af 4


Århus Kommune

Socialforvaltningen

Center for Socialfaglig Udvikling

Denne konkretisering vil inddrage ansatte i Socialforvaltningen og andre,

som løser opgaver i forhold til udsatte og hjemløse. På de enkelte

områder, hvor der foreslås en ny eller ændret indsats, vil der ske en

grundig udredning inden en beslutning om udvidelse eller omlægning

træffes.

- Hvordan finansieres de indsatser, som har vist sig at have en gavnlig

effekt, efter projektperiodens udløb

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål stillet af Ango Winther (A).

- Hvilke afledte besparelser er der tale om som mulig finansieringskilde

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål stillet af Ango Winther (A).

- Hvad menes med hel eller delvis eksterna finansiering til videreførelse

af indsatser med dokumenteret effekt efter projektperiodens udløb

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål stillet af Ango Winther (A).

- Er det en mulighed, at initiativer, der har haft en dokumenteret effekt,

bliver afviklet eller neddroslet efter projektperiodens udløb

I det omfang det ikke er muligt at finde de fornødne ressourcer inden

for Socialforvaltningens budget, og byrådet ved forhandlingerne om

budgettet for 2014-2017 vælger ikke at prioritere den fortsatte drift af

de pågældende initiativer, ses ikke umiddelbart noget alternativ til at

afvikle disse. Det skal i den forbindelse retfærdigvis nævnes, at de to

typer botilbud (boform med fokus på pleje, omsorg og sundhed eller

bo-støtte), hvis disse ender med at være en del af den endelige hjemløseplan,

er sværere at afvikle umiddelbart efter projektperiodens udløb.

For disse tilbudstyper vil der pr. definition være tale om en vis

udfasningsperiode. Udgifterne forbundet med en sådan udfasningsperiode

vil blive finansieret indenfor Socialforvaltningens ramme, hvis

der ikke viser sig andre finansieringsmuligheder.

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen af SAG 2. Udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines