Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

REG. N R.

-:- y

",

I

I. '

Overfredningsnævnets afgørelse

I ole

af 19. december 1983

om fredning af arealer omkring Spellinge mose ved Rø i

Allinge-Gudhjem og Hasle kommuner, Bornholms amt (sag

nr. 2555/83)

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds har den

31. december 1982 truffet afgørelse om fredning af arealer på ialt ca.

160 ha omkring Spellinge mose ved Rø. Fredningen omfatter helt eller

delvis 24 ejendomme, hvoraf en ejes af Allinge-Gudhjem kommune og en

af Hasle kommune.


.,

Fredningssagen er rejst den 19. januar 1981 af Danmarks Naturfredningsforening.

Den centrale del af fredningsområdet er en del af Bornholms

største sprækkedal, der strækker sig fra østersøen over den tidligere

fredede Døndalen til Spellinge mose, Kløven og videre mod sydvest.

Andre dele af området udgøres af en del af Rutsker høj lyng og Rutsker

plantage.

Af hensyn til de landskabelige og naturvidenskabelige interesser

i området har fredningen til formål at bevare arealerne i deres

nuværende tilstand, herunder at åbne mulighed for naturpleje samt at

give offentligheden adgang til området ad de foreslåede stier.

Inden for fredningsområdet findes en mindre del af landingsbanen

til en privat flyveplads ved Rø. Der er endvidere påbegyndt anlæg

af en 18-hullers golfbane, som landbrugsministeriet har meddelt tilladelse

til indtil l. januar 1989.

More magazines by this user
Similar magazines